รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูร์ตัสนีม บาตรีเชีย  ตาแป โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายบูคอรี  ดอปิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายมุมินทร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายมุสตากีม  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชารีฟ  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฟาเตียะ  อีแต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอาอีเสาะ  บาฮี โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเกวลี  แดงเพ็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายซูเบร  ตาเฮร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงซูไรยา  สิเดะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงต่วนอัมนานี  สะดี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรซามีรา  เจ๊ะแล๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนูรซุลวีลาวาตี  ซูเดง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปวริษา  พงษ์วิเศษ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฟัยรุส  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฟิรดาว  มูหนะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงยัสมีย์  แมลาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงริณดาริส  ดอเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอาวาติฟ  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยันยา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฮัสมีรา  กะโด โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฮุสนี  เจะโซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษกร  บุญปถัมภ์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจัสมีน  แวจิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เข็มเงิน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนาซูวรรณ  ยูโซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายนิซูวัยดาน  ดาลาฮา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิมุมีนะฮ  สามะแอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนุรดียานา  ดูมัด โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนุรไอนี  ดอเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เราะแตวา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฟิตรี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฟิรดาว  อะเซ็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยยีดิลฟากิฮ  บิ้ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายมูฮัมหมัดริฟอัต  คารี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายมูฮัมหมัดอีกรัม  มีมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริด  หะยีอุมา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายรอมะฎอน  ยีปาโล๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรุสนา  อาแซ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงโรสมาริน  ตายง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายแวอับดุลเลาะห์  มูซอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอัฟฮัม  ยูโซีะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอาฏีฟะฮ์  ดือราแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอามีรา  แวโดยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอาลีฟ  บูงอซายู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอาลีฟะฮ์  เจะฮิง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอิบตีซาม  ดอกา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอิลมี  หะแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอิสลาห์  พานามิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายฮาริษ  บันดาร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงซัยนับ  แมะเราะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงดามีนา  กาซอ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนูร์สลีฮา  นาราวัณ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายไฟซู  มะแซ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรูวัยดา  เจะแม โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงซาฟูร่า  หาแด โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงซูไวบะห์  ตาเปาะโตะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนาเดียร์  กามาแม โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนูรอาซีรา  เฮ็งปียา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพาตีเมาะ  อาลีมามะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายมูฮัมหมัดยิปเรย์  หามะบูเกะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอามาน  จารุ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอิมตีนาณ  สะอะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิสกันดาร  อูมา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนุร์อมาเลีย  เจ๊ะเละ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนุสริน  ซาแม โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนูรมีย์  เจะสอเหาะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรใอนี  บุตรา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนูรูลอัยมาน  มุเซะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงราเนีย  เต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวันมูฮัมหมัด  วาแวนิ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอิสมาแอ  โตะมิง โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอุษมา  มูนะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนินาซีฟะห์  แอเสาะหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนุรไอนี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนูรลีษา  บาฮี โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฟิตเราะฮ  กูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอิบตีดา  กาเดร์ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจัสมิน  จารง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายจิรภัทร  แดนสูงเนิน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเชษฐา  การชลไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงซูฮัยณีย์  กาลอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธิภาวดี  มีตัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนูรฮายาตี  โตะเดะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การชลไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธัชพล  นวลลภ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนาดา  หลำหลี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายมูฮัมหมัดอิดฮัม  แวสาเมาะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายหัสดินเดชา  ภูมิเมือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอารยา  รัตนโชติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงซอบารียะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านรานอ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรอดีฟะฮ์  แวบาเห็ง โรงเรียนบ้านรานอ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  อาแว โรงเรียนบ้านรานอ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายอาลีฟ  ดอนิ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนาอีมะห์  กาโฮง โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนุรฟีตรีห์  บาโระสะนอ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  ดาเละ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวีอาม  แมโซะ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอับดุลอาลีฟ  สามอ โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอิบรอเฮม  สตัม โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฮาสานะ  ตาหยง โรงเรียนบ้านรานอ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนูรีสา  สะอิ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงบิสมี  ดือมาหนิ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฟารีดา  สาแลแม โรงเรียนบ้านรัตนา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรุสนาณีย์  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสาวานีห์  สาแลแม โรงเรียนบ้านรัตนา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอัฟฟานู  มะระ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายฮาฟิซ  บีแต โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงซุลฟาร์  คาเร็ง โรงเรียนบ้านรัตนา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนูรุลซันนะห์  ดือมาหนิ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฟิรดาว  สุโลง โรงเรียนบ้านรัตนา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฟุรกอน  บีแต โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอารีฟีน  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฮัสมะห์  หะยีมะ โรงเรียนบ้านรัตนา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกมลชนก  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจันทรวรรณ  เถาแก้ว โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ้ยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงบุศราวดี  โคสุวรรณ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุณญรัตน์  เพ็ชรสากร โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวงศกร  จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกร  นิลพงศ์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสืบสกุล  ศรีสุข โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงตะวันนี  หิเล โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนัสรีน  ยะผา โรงเรียนบ้านบายอ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนูรอัยณี  ดิง โรงเรียนบ้านบายอ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบัลกิซ  มะแซ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายฟุรกอน  เจะนิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายมูฮำหมัดฟัรฮัม  สะแม โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรอหายา  สากูวะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอัลฟาตีมะห์  สะแม โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอาฟะห์  แลบา โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายอิกรอม  วาโด โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  มะแซ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงซากียะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงซารีฟะห์  อาลี โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายซูฟียัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงไซนูน  ตอเลาะโง โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาซีรา  สานิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนาซีฟะห์  วาจิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนูรีซัน  หะยีมะมิง โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แวเด็ง โรงเรียนบ้านบายอ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฟาตีนัน  มละมีเลาะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฟุตรี  มูฮิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายฟุรกอน  สาแล โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายมุสลีมิน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟีร์  มะแซ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฮายาตี  อีแต โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายซุลกิฟลี  เชอมือ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  กาเสาะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนูรอัยรินทร์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิลดา  ยาแม โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายซอฟวาน  ราแดง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายซุลกิฟลี  ดือราเมาะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฟาซีละห์  บาราหาแม โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงมารีนา  สูหลง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายมุสลิม  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงยัสมี  หิเล โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอามีนา  มามุ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายซัมซุดดีน  อีแต โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงต่วนนูรฮัสเมีย  นิฮะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนาซูฮา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายนิมูฮัมหมัดซอฟาร์  เจะอะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนูรดียานา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนูรอัยนี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  กาเด โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฟาตีมะห์  ลีเงาะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายมูฮำหมัดไซดิง  ยาโงะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอัสมะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอามีนา  สังหรัตน์ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอาอิซะฮ์  ดอเฮ็ง โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายอิซซุดดิน  ดิง โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายอุบัยดิลละห์  สะเตง โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฮูไซนี  อาแวอีแต โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงคอลีเญาะ  สาเมาะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงซาดีลา  ลางิ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณ อีล  อาลีเยาะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงต่วนอัฟนาน  โต๊ะกูยือแร โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงตักวา  บันสุรี โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิฟาติน  ปูตะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนูรนัจญ์มี  อาแวอีแต โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนูรฟิตรี  บือแน โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนูรมี  สะเตง โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนูรลัยลา  ดาฮามิ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนูรูลตัสมีน  ถีเงาะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมาซีเตาะห์  มะยีแต โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมารีอาร์  หน๊ะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายมูฮำหมัด  ตาสา โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสารีนี  แยนา โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอามานี  สะอุ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอามีเนาะ  คือละ โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอาอีเสาะ  บันสุรี โรงเรียนบ้านหลักเขต ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงซีตีซัยนับ  เจะเค๊ะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงไซนับ  แวบาเห็ง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัจมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเตาฟิก  อาดำ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กูนา โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนูรีซัน  โต๊ะแวอาลี โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุสรอห์  มะเด็ง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายฟาฏิร  หะยีดอรอนิง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฟาลูจา  ยูโซะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายมุซอับ  ยานยา โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายมุฮัมมัด  มูเซ๊ะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายรอมาฎอน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงไรญาน  พานามิ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงแวซีตีฮายาร  ดูมีแด โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอาดิ๊ล  แมเราะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงฮัสลีนา  ยูโซะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงฮาซียน  ยูโซะ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น