รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  แสวงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกทิพย์  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกนต์ธร  จังหวัดมุนี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกัญญาวีร์  จันทนวล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรวีร์  พันธ์ดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกวิศรา  จันทร์ขุน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกษิดิศ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกองทัพ  ล่อนล่อง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตพงศ์  ดำชู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยา  เกิดบ้านจอก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โสตถิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกามิลละห์  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  จิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายจตุรเทพ  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจัสมิน  เดชอโนทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรณัฐ  เอียบสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรภัทร  เซงเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรัชญา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ไชยแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนิปัณดา  สีเส้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชยพล  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชลพรรษ  วาจาเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชวกร  ปรีดาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวผุด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชัญญานุช  ไหมชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชารีฟ  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชิรภัฏ  จิราภารัญชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายโชติพงศ์  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายไชยวัฒน์  วงศ์เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงซาเฟีย  เต๊ะปูยู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงซีรีน  รือสะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายฐนโชติ  นวลนิล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายฐิตินันท์  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐกร  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณปภัสร  ศรีเลื่อนสร้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัชชา  ฮิ่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัชชารีย์  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คณะดิลก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐกฤต  กสิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐกิตติ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐชนน  มณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ้นพวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐธัญ  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐนนท์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐพงศ์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริพรประสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณาอีม  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายดานิส  ภูมิบุตรา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายตัยมันน์  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายเตชะสิทธิ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายทนุธรรม  ศรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนพร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนภัทร  แก้วเหมือน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนากร  สัจจะบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธรรมนิตย์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธรรมวิทย์  อมรพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธัญมน  สังข์กล่อม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธานินทร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรภัทร  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธีวรรธน์  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนนทกร  ซุ่ยดา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายนพณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนรเสฏฐ์  อมรพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนิธิกันต์  อักษรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนิมิฟฎอล  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนิสรีน  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนิอัฟฟาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนูฮา  วุฒิสมัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเนาฟัล  ซง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายบาซิล  โส๊ะสันสะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเบญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปวริศ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  อาเทศธุรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณธร  กูลณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปาณิสา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปุญญตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายปุณณวิช  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศกร  เย็นเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพชรพล  เพ็ชรพวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรนภัส  หนูประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพสธร  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ร่มโพเย็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพัทธดนย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิมวิภา  ถมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายฟาฎิล  ดินอะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฟาติน  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายฟาอิซ  กะโด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายฟาฮัจย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภูชิดา  แก้วหวาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภูมิ  มะแน็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภูมิไท  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูมิรัฐ  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายมัชฌิมา  รามาส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายมูฮำหมัดฮาซีม  ซาฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติลุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรติมา  สุขคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรติยากรณ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรักติกานต์  สุทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายรุจน์ดี  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรกมล  กุลธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรนิษฐา  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรณนภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวัฒนะ  จิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายวาทิตย์  เซ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวารุณฌา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวิชญวีร์  บรรจงละเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวิชิตพงศื  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายศรวัสย์  แก้วเทพา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายศรัณย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายศุภกร  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศุภกานต์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสิรวิชญ์  สารใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสิรินทรา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสีตลา  พิมเสนศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุวภัทร  ตรีรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายสุอิฟฟาล  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเสาวภา  ตั้งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงหนื่งธิดา  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอเนกธัน  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอภิสรา  จินดาวุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอภิสรา  บัวขวัญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอรณิชชา  เลขมาศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอริสา  กาญจนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอัซมาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอัญมณี  สันติสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายอัฟการ  กือลือแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอัยรีน  ภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอัลยา  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายอาดิฟย์  แวดาย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอามิรดา  นาคนาวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอารยา  ถนอมรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายอารอซัต  ปูตาสา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอิทธิมนต์  อินคง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายอิรฟาน  ปานัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอิศรา  วรวิกรัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฮาน่า  เบ็ญสุหลง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงฮิดายาต  เบ็ญสุหลง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกชพรรณ  ธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกรรภิรมย์  แก่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกรวิภา  อารีบำบัด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกฤตพรต  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกฤตากานต์  ศิริพฤกษานุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลวงษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกีรัตยา  นวนมุสิด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงขวัญจิรา  จุลยก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเขมจิรา  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายคณพศ  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจันทร์ฤดี  อินทพรหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจารุพัธร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิดาภา  สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิตติมา  คงคืน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรทีปต์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรวดี  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเจนจิรา  นุ้ยขอมดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชญานิน  เลิศพงไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชญาพร  เบญจวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชนะพันธ์  ทิพยนุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนาพร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชลนภัส  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชัญญนุช  แยนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชัยกร  หมื่นภู่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชาคร  เขียวผุด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชามิล  มููซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองเดชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชิษณุสรรค์  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายซาฮิล  อาเย๊าะแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายซูไฮมี  โตะแปเราะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญานิศา  บิลสัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติวรภา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐิติวุฒณ์  อุทัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณฐภัทร  ทองบุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณพัฐกรณ์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัจฉรียา  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฏฐวี  อาเทศธุรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็ชรมี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐติวดี  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐพัชร์  อ้นพวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐมา  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัยฟีน  หะยีเจ๊ะโวะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณิชากานต์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงดามัส  สะอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงดาเรียย์  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงดาลิยา  ลิงาลาห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงดีนี่  ซิดดีกี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงต่วนนาเดีย  โตะกูบาฮา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงตัสนีม  สะตือบา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายติณณวิชญ์  ฤกษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเตชัส  ชุมนุมมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายถามวัต  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายทินภัทร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนกฤต  กลอดสุย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนกฤต  รวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนวินท์  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนัท  สมาคม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนา  พิเศษ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทับทาบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีรณัฐ  จิตเนียม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธีรภัทร  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนฎกร  ช่วยพก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนริศรินทร์  ขาเปาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนลินธร  จันทร์วิมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนัจญ์วา  เจ๊ะอีแต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนันทกร  สัจจะบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แก้วเทพา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนารีรัตน์  มูดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิสรีน  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนิอามามี่  อาบู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนีอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนูรนาเอลา  แวมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนูรมัรซูก  ซาฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนูรอามานี  ลิแจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนูรฮากีม  ยาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงบุญยานุช  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเบญญาภา  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปกรณ์กฤต  ภัทรพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปทิตตา  จันทคุตโต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปรมันต์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปริดิท  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปวรรณภรรษ  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปวริศ  นวลสำลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปวริศา  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปวิชญา  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปานชีวา  สามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปิ่นเพชร  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปีย์วรา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปุณณวิช  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปุณยาภา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเปมิกา  ส่องเมืองสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพณณภัฏฐ์  สำเร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรชรินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรพิมล  เกียรติขจรเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพลรร  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพัสกร  ร่มโพเย็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพิจักษณ์  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิพัฒนพร  พงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปรียาวงศากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ทรงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพิสิษฐ์  ภักดีสงคราม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพีรดา  จันทรกรานต์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพุฒิเมธ  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพุทธคุณ  ชัยพานิชยกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเพชรดา  ปรียาวงศากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฟาเดียร์  อิสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายฟารูซ  จินตรา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฟาเรีย  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฟาลิชา  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภคพร  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภวรัญชน์  พันธุเมธามาตย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัครวลัญช์  นวลโชคสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภัทนะ  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรกันย์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรวดี  หลิวชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภาสินี  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภีรดา  ตันติเตชานันท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  สุวรรณอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงมณฑิรา  ก้องเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมนัสนันท์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมนัสนันท์  สือแต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายมานะพล  บุตรทา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเมืองแมน  ป.ปาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรติมา  เบือขุนทด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงฤทัยกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวนิตา  หะระตี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรชญา  บุญญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวรเมธ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรรณปภา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวรรณรดา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรรณารัตน์  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวรากร  หะยีสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตตยะโสธร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวริศ  สมาคม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ศิริจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวีรยา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวีรวรรณ  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวีอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงแวนูสมีน  หะยีสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศิวพร  นวลจุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภกฤต  เลาหวิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศุภชัย  นิมมานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภณัฐ  จัลวรรณา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูรอด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสรวิชญ์  นาคเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสรวิชญ์  นุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนาสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสาริศา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสาริสา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสิรดา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิรภพ  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสิริประภา  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสุพัตร์  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพิชญา  ประสงค์สิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสุวิศิษฏ์  หลงราม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงหทัยชนก  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอชิษพล  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอนามิกา  ว่องประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอนิส  อิสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอนิสา  แวโย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิรัชต์  กมลพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอมัด  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรปภา  กิตติ์ขจร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอริสรา  ณัฐราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอันดา  ชะโนวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอันดาลีฟร์  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอับดุลฮากีม  เต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัฟนาน  สะมาแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอัฟรีน  หะยีเลาะแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอัฟฮัม  มาซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอาดีฟ  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอุดมวงศ์  วรรณเริก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฮานิฟ  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายกฤษกร  ซิ้มตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายกวิน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกัญจนพร  เหมทานนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะหะกะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกันยา  มาลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายกำชัย  เย็นอุดม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายไครุลนัซมีย์  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายจิรภัทร  สุภารี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชนกานต์  ทองพิบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายชนิตร์นันท์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชยาภรณ์  สิทธิประการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชลธิชา  พงสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายชวกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายไชยวัศ  บวงศ์วิจิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงซัลวา  เจ๊ะแวดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงซุลฟา  อัสมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายซูไดส์  แวยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงโซบีนา  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายณภัทร  ฮู้มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัจวา  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐนนท์  นุ้ยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐนิชา  พากเพียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงดิยาอ์  ทองแก้วบัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายต่วนอัฟฟาน  เด่นอุดม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายทรงทรัพย์  พิมพ์หล่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายธนกฤต  เงินราษฎ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์โต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายธนภูมิ  ยัญญางกูร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายธนรัตน์  เกรัมย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายธนาธิป  ศรีเงินถม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงธันย์ชนก  ถาวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายนบีล  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนริศรา  ค้ำมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนัซนีน  บากา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายนัฐพล  หน่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายนัสเซอร์  มะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงนัสรีน  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงนารีมาน  มูซอดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนินัจมีย์  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนิอัยนา  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนิอามานี  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนูฮา  เจ๊ะอุบล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงบุสรอ  โต๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายปฏิวัติ  มาไข่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปภานัน  ชูดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายปรินทร  ดำมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปิย์วรา  ไฝขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายปิยะ  ธนจินดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายปิยะกร  ศุกรวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ชรยังคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปุณิกา  วิลาทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพงศ์สิริ  จันทร์หอม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพรฐิตา  ทองฉีด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพรรณพัชร  คู่มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพัชรธิดา  แสงงาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายพัสกร  แก้วแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดิษฐถาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพีรดา  กลัดเจียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพุทธชาด  สิมาพัฒนพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  เรืองถาวรพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงฟาริน  สงสุรินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายฟาอิก  กาเดย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายฟาอิก  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายฟิฏรี  มาสแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฟิรดาวส์  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายภัทรดนัย  พรหมบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ช่วยนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายภาณุภัทร  ยงยศยิ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงภิรัญญา  ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายมุมตาส  เต๊ะกาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะดอรอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงมูนาร์  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสกันดา  สาแมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  มะสาเม๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายยศพนธ์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายยุสรีย์  มะเต็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายรออีส  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงรัยฟาน  เบ็ญหะยีมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายลุฏฟี  สุไลมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวรรณกร  โพธิชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวริษฐา  กัณตะตาโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวสุนธรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ทองสงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงวันศอฟียะฮ  หะยีสาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวีดาด  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายศรันย์  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายศุภเสกข์  อินแพง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสมฤดี  พรหมสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายสิงหราช  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสิริรัญ  อาวภาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิริวิมล  แกล้วทนงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สังขารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายอติชาติ  มหันตมรรค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายอริยพล  ไชยสอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายอัชรอฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอัซวานี  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายอัซฮาน  จงกลบาล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายอัฟฟาน  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายอัรฮัม  ตุรงค์โกวิท โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายอารฟาร์ท  จารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอาริสา  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอารียา  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายอาลาวีย์  มะตารี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายอาลิฟ  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอิคลาศ  หะยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายอิลยาส  ลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอิลฮาม  มะยีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอุษณิษา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกชกมล  มังสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกชพันธุ์  วทานิยะกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกณวรรธน์  แก้วเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงเสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกมลวรรณ  หยังสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกรรน์ทิกร  เพชรเชิงเขา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกรวิชญ์  เหลาคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกริช  ยามะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกฤษณฤดี  แก้ววิจิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกฤษณศร  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกวินธิดา  หัสไชย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายก๊อดฟี่  ดิงปะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธุ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกัณย์ณพัชร  สนน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกันตวิชญ์  แดงคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกิตติคุณ  สันทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกิตติภูมิ  คงคลอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกิตติภูมิ  เมืองจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกุลลัญญา  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกูปุตรีฮิดายะฮ์  วงษ์วังษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หอมโสภา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเขมิกา  วิชิตพงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายคาณัฐสนันท์  พรหมวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายจตุพล  เอาติ่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจรยุทธ  ทองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายจักรพรรดิ  กลบกลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจักรภัทร  บุญส่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจัฎวา  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีนุ่นวิเชียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจัสมีน  หะดีมอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจาตุรันต์  ค้าข้าว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจารุณัฐ  เข้มข้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจิรภัทร  คงศรีจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิรภาส  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิระนภา  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายเจตวรรณ  อินทร์ทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเจ๊ะมารียา  หลีดีใจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายชนาธิป  สระบัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิ์ช่วยรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชยพล  กาฬมิค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชยานันต์  กำธรพัฒนากูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชลลดา  นิลมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชวัลวิทย์  หมัดลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชานน  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชามีน  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชารีฟ  โมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชิษณุชา  บุษรารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ว่องปัญญากลกิจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายซอลาห์ฮูดดีน  หะยีโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายซัซวาน  เวาะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงซัมซีละห์  สะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายซัยยิด  กาแบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงซัลวานี  มะมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายซากีร  มะปิเยาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายซากีรีน  มหัศนียนนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายซาเฮร์อัลยุฟรี  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงซิรฮาน  หลังเตมนี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงซีฟาฮ์  สาแมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงซีรีญ  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงซีรีน  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงซีรีน  หลงลูวา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงซุลฟา  หะยีหะเต็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายซูเบร  เจ๊ะอูบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงโซเฟีย  นาวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงโซเฟีย  สกุลดีเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฌูฮาดา  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงญัลวาตี  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงญัลวานี  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงญาณภัทร  สมถวิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โรจน์บำรุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงญาณิศา  ทองอินเล็ก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงญารินดา  ยะวาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายฐปนภัฏ  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณฐมน  แซ่ไหล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณดา  โต๊ะหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัชชา  หัวเพ็ชร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรณราย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฐชานนท์  สุ่สวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐญฎา  ดอเลาะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐณิชา  เส็นบัตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐณุฎดีน  เบ็ญฮัจญีเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทจิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฐนนท์  รัตน์เนตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณัฐพันธ์  อินแพง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐยา  พรหมทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐวรา  ศรีณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐวิภา  วรรณเพ็ชร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ประแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณิศรา  พลฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงดารารัตน์  คงมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายต่วนซัซวาน  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงต่วนโซเฟีย  เจ๊ะเน๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงต่วนนูรอัยนี่  ลอจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายต่วนเฟนดีย์  โต๊ะนิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงต่วนอาริสา  ตูแวมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงตัสนีม  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงตัสนีม  มะมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงตัสนีม  มูเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะหยาง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายเทียนชัย  เกื้อรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนโชติ  ผลผลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนโชติ  สุขาเขิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนบดี  คงช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนภัทร  เพ็ญจำรัส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนวัฒน์  สุขาเขิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนวิชญ์  ช่วยสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนวินท์  แซ่ภู่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธนัชชา  เจ๊ะหนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธัชกมล  แก้วทองประคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธันยชนก  สะลิหมีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนพรัตน์  บุญธรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนภสร  สุริพันธ์ุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนภาพร  จันทเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนฤดน  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนะดา  เกื้อกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนันโจ  เมฆหมอก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริสม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนันทวัฒน์  สระบัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนันทิยา  วัยวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนัศริน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนัศรูนณ์  สาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนัสนีน  สะตือบา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายนัสรัน  อีซอมูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนัสริน  เมืองฤกษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนัสวารี  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนาดา  ยีสมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนาดาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนาเดีย  คันธินทระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนาเดีย  ยีสมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนาตาชา  รามมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนาร์มีน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายนาอิฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนิชา  ประสิทธิ์นุ้ย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนิซนีน  เพ็ญรดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนิซอฟวาน  ลูแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนิซาเนีย  อับดุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนิดียานา  เพ็ชรศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนิตันซีลา  ลอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนิตัสนีม  เบญจมาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนิติภูมิ  ผาสีกาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนิติภูมิ  อภินันตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนิติยา  ท้าวคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนินิสรีน  กอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนิบิสนีนย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนิมูฮัมหมัด  เบญจมาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนิวิจือดานร์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนิสรีน  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนิอลิสา  บาเหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนิอิกตีดัร  กือจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายนุฟีล  เจ๊ะมาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนุรฟาติน  สะอุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนุร์อานีตา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนุร์อามีรา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนุรอิฮซาน  แวหะโละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนุสริน  แฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนุอัยม์  แวหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  ดอยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนูรฟาติน  ขาฆี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนูรอาซียะฮ์  ยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนูรอินอาม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนูรไอณี  ดารากัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนูรฮันนาน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  ฮิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะอีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนูรุลซัสวาลย์  อาบูวะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนูรุลฮานาน  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเนาวาล  ตายาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายบดินทร์ธนกฤต  ตะปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายบาซิล  โอกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงบิลกีส  โตะแปเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีวิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปฏิภาณ  โกศัลวิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปภังกร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปภาวดี  คงเหมือนเพชร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปลายรุ้ง  สุดชา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปลื้มฤดี  หนูฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปวร์ธัญญมัย  วงศ์พัทธวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปวรปรัชญ์  แก้วมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปวริศ  วาหะรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายป้องเกียรติ  วงศ์ปนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทรกรานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปิยนันท์  ไหมคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปิยพันธ์  ปัญญามณีกร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปิยะฉัตร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปุณชนิกา  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปุณยวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเปมิกา  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงไปรยา  มูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพงศ์พันธ์  แก้วมาก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพนิตนันท์  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพรชัย  ไชยรัตน์ทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพรธิดา  เหมือนคิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพรนภา  เรืองฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพรรนพัทร์  มณีมาตย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพลกฤษณ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพัชรกันย์  หุ่นกาญจนาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้ววิเชียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หนูล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิชามญช์  บุญแพทย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพิมพิกา  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพีรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพุทธคุณ  เพชรกล้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฟัฏนิน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายฟัตฮี  สะมะฮอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฟัยรูซ  ลิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงฟัรฮานา  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงฟาดูวา  แวนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามิกกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงฟาเดีย  ซอแนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงฟาเดีย  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฟาติณ  ตะเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฟาติน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะเตาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงฟาร่า  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฟาริณดาร์  มาฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายฟารุก  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงฟาเรีย  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายฟิดาอีย์  ยือราน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงฟิตรี  อุมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฟิตเราะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงฟิรดาว  สาเตาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฟิรฮานา  สะมุแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฟีรดาวส์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงฟุฎลา  ดะเลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายเฟาวาซ  อะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภัทรดนัย  บุญรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายภัทรพล  ชูมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภัทรศยา  อกนิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วไกรสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงภัทริน  ฮามวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายภูชนก  คงพัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายภูดิส  เอียดรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภูบดี  รักขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภูรินทร์  กามินิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงมนต์นภา  ยุติวัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวชนิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงมัยมูน  มะยีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายมัสซุกรี  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงมุนนา  หะสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงมุสลิมมะฮ  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายมุอาวิน  เจ๊ะบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายมุฮัมหมัดฮารีฟีน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงมูรณีย์  บาตู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีส  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายมูฮัมมัดสเตฟาน  สาเม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟาฟ  เศษแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายมูฮำหมัดกิฟลี  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายเมธาวิน  ซ้ายศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายโมฮันดิส  โด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายยศกร  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงโยษิตา  ยศถาวรีย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายรณกร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงรมิดา  บางลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายรวิศ  หัสบดีสุนทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรัฐศาสตร์  กุลนาแปง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายรัฐสิทธิ์  จิตรประพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรัตน์ติกาญ  พรมรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงริฟฮาน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงโรสมานี  ซอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงโรสรัยฮาน  ยาฝาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงลีย์นา  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายลุตฟี  สะมะฮอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายลุอาย์  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวงศกร  ต้นเถาว์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวรปภา  สำเภาทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายวรเมธ  วรพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวราภรณ์  มณีพรหม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวริศรา  กุลบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงวริศรา  สังคนาคินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายวสุธร  มีทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายวัชระ  นกทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวันนัสรีน  แวดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายวาซีม  ลีมอปาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงวาฤดี  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวิชิตา  ทองพิบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวิธวิทย์  ชูขจร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวิศรุต  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายวิษณุ  บุญธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวีลดา  มะลาเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวีลดาณร์  มะมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวีอาม  ดำสมุทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงแวนุรฟาฏิน  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงแวอิลฮาม  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศตพร  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศรัญญา  อากาศภา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญาเดช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศิรินภา  ฤทธิ์รุ่งเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญแสร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศิวัชญา  ชูคดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายศุภณัฐ  ทองเที่ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงโศรยา  สนละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสิตานัน  บุญกลึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสิรินทรา  โตะซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสิริยากร  ดาวเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายสืบสกุล  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุชัญญา  ทับเที่ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุทธวดี  แก้วสุกใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุธาศินี  ราชบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุธิดา  หะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุพิชญา  คงนวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุภัสสร  รามัญเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรงาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุภานัน  ปาลพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายสุริยพร  ขาวช่วง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุรีพร  เสนาคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุวพิชญานี  หลวงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงเสาวนีย์  จันทรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงแสงดาว  เจริญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงหทัยชนก  อึ้งทองคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอคิราห์  แซ่เง้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอชิรญา  ผ่องแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายอดิชาติ  หน่อเอียด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนแตง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายอธิภัทร  รัตคาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอนิรุธต์  เผือกผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอนิสรีน  เจะหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอมริศา  จันทรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอรรถพล  ราชกิจจา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอรวิภา  ทองหนูแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอลิษา  รักษ์ทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอลิสรา  หว่าหลำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอะนีส  ตือเง๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอัครินทร์  คงประชุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอัจญริน  ทนุวงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอันนาซ  หามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอับดุลอาซิส  หะยียาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายอัฟนันท์  แวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอัฟรีน  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอัฟรีน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอัฟลาน  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอัมนาณีย์  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอัยมี่  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอัยเสาะ  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายอัลดีฟ  บิลละเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัลยา  จู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงอัลยา  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอัสนา  มาสแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอัสนีตา  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอัสลาม  วาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอากีฟะ  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอาณิชา  ดามูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอาดิล  ทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอาดิล  ราแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอาเดียร์  เจะนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอานัส  แยะแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอานัส  โพหะดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอานิฟ  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอานิส  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงอานีฟา  ฮารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอาบีดิน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอาฟานี  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอาฟาฟ  แวเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอาฟีณา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอาฟีฟา  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอาฟีมีน  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอามินดา  และตี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  การีนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอารดา  มะทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายอาริศ  สือนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายอารีฟ  กาเดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายอิกมาล  แย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอิคลาศ  ระยะหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอิควาน  เปาะอีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอิบตีฮาล  มารอูมาร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอิฟตีฮาล  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอิลฮัม  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอิลฮัม  เจะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอิลฮาม  ดาโอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายอิลฮาม  เจะแหละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอิลฮามีย์  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอุดมชัย  สกุลนาทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายฮัฟนันท์  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงฮัมเดีย  เจ๊ะเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายฮานีฟ  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายฮานีฟ  มะสาพา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงฮานุสรินทร์  วาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฮาวา  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงฮิกมะฮ  ศาสน์ศรัทธา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงุชุติกาญจน์  สมไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายมุหซิน  เจะเงาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายซารีฟ  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงโซเฟียณี  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงตัสนีม  อับดุลฮานุง โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนิซอฟะ  กะปีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนุซฟา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนูรีซา  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนูรียะห์  สะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนูรุลฟีมา  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงบัลกีส  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฟีซ่าคาน  สัตตาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอัซซาริยาต  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอารีซา  ดาหะมิ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอาแอเซาะห์  หเร็ม โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงฮาซานะห์  ไสยาตรี โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงฮานาน  กะสามาสุ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงฮูดา  บูละ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกัณฑกรณ์  เขตคาม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายคณิศร  สุทิน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายฆนัท  มุดตู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงจัสมีย์  อาบูบากา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงจารมัยน่า  โอ๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงจิรภิญญา  จุลหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนวิชญ์  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงธารารัตน์  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญวรรณา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนิสรีน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงนุรฟาติน  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนูรอีมาน  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายปรมินทร์  ภู่น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมาดสารณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บือโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายฟูรกอล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายภูวนัตภ์  ศรีนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายมูฮำหมัดอัลฟารุก  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายรณกร  เทนโสภา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายรวิภาส  สุขี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงรุสนานี  กะโด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงรุสนานี  กามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ถนอมพล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงอิลลี่  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงฮากิมมี  หลงลูวา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายฮาซูวัน  ซารี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกฤษฎา  มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายก้องภพ  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายกิตติคุณ  สามัญบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเกษมณี  จันทร์ฉ่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงแก้วตา  ปักษิณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงคนึงนิตย์  หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เกิดทวีพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงจิดาภา  อินทชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงจุรารัตน์  บุญไชยสุรีิยา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงซอฟียะห์  มูเส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงซัลวาร์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงซูลฟาตี  ตาเยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงญารินดา  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงฐิตานันฑ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนูรุลนาบีลา  กาหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงบุญญาอร  ขุนราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงปริศา  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปวรรัตน์  ฝ่ายสูน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงปิยธิดา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์เอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิมรภัทร  บัวคง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพิยดา  สังข์เพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงแพรวาริน  พุทธรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขาวชู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายฟิตรี  ไชอุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายฟีรฮาน  อุทัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงรัชฏา  สำลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวิชิตา  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุพัชชา  วิชิตนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงสุรฟา  สังข์สกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอริสรา  เบ็ญฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอาตีนา  สะอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอาลิษา  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายฮาบีบ  สังเก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงฮูดาดีณี  ประดู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายกลยุทธ์  บรรจงสุทธิ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายกิตติชัย  ทองเหม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายเกษมพงศ์  กิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายจิตติพัฒน์  จุลวรรณา โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายจิราเมธ  พีระทิพากร โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงญาณินสุภัค  เพชร์รัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวจุน โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายณัฐดนัย  ช่วยมาก โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายณัฐธัญ  สมประสงค์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายทนงชัย  เลิศวงศ์กวิน โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายธนกฤต  ศิระเชาว์เจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายธนภัทร  รัตนบุศย์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายธาวิน  ห่อลลิต โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงนพรัตน์  มุทาพร โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายนราวิชญ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายบดินทร์เดชา  สีสวาท โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงปิยนุช  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงพรพิมล  นุ่นคง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายพลชญตร์  บุญปภัมภ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงพิมชนก  โพชรา โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงภัทรา  เภรีกล โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายวรเวศ  เหล็กเมฆ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวรษา  มากกำเนิด โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายเศรษฐสิริ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงสวิชญา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงสิฎาภา  มณีโชติ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายสุขอนันต์  จันทร์ปารเมศ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงสุภารัตน์  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายอาชวิน  บุญล้อม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงอาทิตยา  ยอดมงคล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกชอินทร์  นวลศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริอนันต์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกฤษณพงศ์  ภูมิสิริรัฐ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มณีคล้าย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกัลยาวรวีร์  ลอยพิพันธ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายกิตติภัทร  ทองสุกแท้ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตติ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยอดพรมทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สามห้วย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายชนะภัย  ฝ่ายบุตร โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่เล่า โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงชนิศา  อินโท โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงชลิดา  จิรโพธธนภัท โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายชวภณ  เทพรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงชวิศา  นนทชิต โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงญาดา  เกตนันต์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ราชบัณฑิต โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยโคตร โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงณัฐณิชา  เฉลิมงาม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณัฐนรี  ทิมลาย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายณัฐนันท์  เลิศอภินัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงณัฐสิริ  สุขแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณิชา  รุจิราวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงทักษอร  ไชยสิงห์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงทักษอร  ไฝทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายแทนคุณ  หนูลาย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงธมาตา  มุขบาฐะต์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธรณัส  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุตรตะกะ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายธัรภัทรพงศ์  เรืองโสภา โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนรีกานต์  รักจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงบุญปวีร์  ช่วยนรินทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีปลั่ง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปรีชญา  มณีศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปองทิพย์  ชลธารสฤษฏ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายปัณณทัต  แก้วเสียง โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายปุญญโรตม์  วัฒนะนุกูล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงปุญญิศา   ยังอุ่น โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่ด่าน โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงปุณณ์ปวีย์  ไชยนาพงศ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงเปมิกา  ธรรมโชติ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงผกามาศ  สุขประเสริฐ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพลวัฒน์  วัฒนถือทำ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายพัฒนพล  สังขออง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพัสภร  สมถวนิช โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิชชาอร  มูลสิน โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิชชุดาญ์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสุข โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพิยดา  แย้มสำราญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  อรัญญาเวศ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ขุนฤทธิ์แก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัคธีมา  ทิพย์วารี โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายภัทรชนน  คงสุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงภัทรธิการ  แซ่ก๊ก โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภานุวัฒน์  ลิ่มวัฒนกุล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายภูดิศ  หมื่นจง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงรรินธร  ศรีนวล โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงวรรณธนา  ยานุมาศ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวรรณธนา  ยานุมาศยุคล โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายวัชรินทร์  ดำเกศ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แดงนำ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงศิริอร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศิรุจณ์  เค้าไพบูลย์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายศุภสัณห์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายสิรยากร  ภู่แพร โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสุกัลย์ธิดา  สุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรตะกะ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กชสุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญผล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายอนุภัทร  โอชาอัมพวัน โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอังคณา  สุขมล โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงอัซนีฟาร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอัญชลีพร  เขียวจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงจัสมีน่า  กาเต๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายซียาด  กาลอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงนัซนีน  ดีแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายนาซอรี  มะแอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายนาอีม  ดีซะเอ๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนิสริน  กามา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงนูรูลฟิรเดาร์  อับดุลกาซิม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงฟะฮ์มีย์  สาและ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงฟาซีฮัน  หะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงมัรยัมตั๊กวา  อัฮมัดมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายมูอาวิน  สุหลง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงลิยานา  อิแอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงวัรดาตี  สะอะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กชายวิลดาน  สีเดะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายอนัส  กอวาอูตู โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายอนัสวิน  ปะกาฮะรัง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายอัซมาวีย์  เด็งพาแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายอิกรอม  จาเงาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายฮานาฟี  เจะนิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงซามีมี่  มะแซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัจวา  ยาหะแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณัฐชนนท์  ยาชะรัด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงดีนา  วาเยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายนะอีมมุลลอฮ  วามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายนัจญ์มีย์  เบ็ญลาเซ็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายนิฟุรกร  นิและ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายนิอาเดร์  ยามา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายมุห์ซิน  หะยีจิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายมูฮำหมัดรออิส  นอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงอัสนา  สามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงกฤษศิณี  ฤทธิ์โต โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายกีรัชต์  ทัดระเบียบ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงซอบารียะห์  สามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายซอฟวาน  สามาลูกา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงซัลซาบีล  สะมะแอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงซีรีน  สุหลง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงซุนดุซ  หะยีตาเฮ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงซุลฟา  สะตาปอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนัจญวา  สายวารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะแซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนาตาช่า  เบ็ญลาเซ็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนุรอิลมี  กอตอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนุสเฟียร์  เจะเตะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนูรฟาฎิน  สาเหมาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แอดะสง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนูรอ  สูหา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนูรอารีนี  วามิง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงนูรีอีน  มูดอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายบิสมี  บือแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงบุซรอ  กามา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงฟิรตรีญา  โต๊ะแว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงมัซวาร์  บือราเฮง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงมัยช่า  กาซอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงมูรณี  มารัตน์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  มามุติพงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงโรสฟารีน  สามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายอดิล  รอดเงิน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงอัยมี่  อาแย โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงอานีส  แวโด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอามิเราะฮ  จินารง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอินอาร์ม  แวดือเร๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายอิฟรัน  ลือธีรลักษณ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฮันนาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงฮัยฟา  ลาแป โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฮานะ  เพชรหวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงฮานาน  สนิโซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงกมลพรรณ์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายซะฮ์อัซวรรณ  หะยีนอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายปฏิญญา  กำธรเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายมูฮัมหมัดนิชาฎ  ตูมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กชายมูฮัมหมัดมูบารัค  ยูโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงกานต์ศิริ  แวสะนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงเซาฟีซาน  มาโซ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีรุ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนิสรีน  นาเรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนูร์ฟา  แม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงฟิตรีญา  แมหะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงภรภัทร  ชายใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัทรภร  ชายใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงวันนัจวา  เบ็ญจวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงอัญชลี  สุวรรณเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงนูรูลซัซวานี  เด็นอะสัน โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวเกาซัร  เจะมะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวจีฮาน  หะยีดือราแม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายชาฟาอัต  คอลออาแซ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงนะดา  วาเงาะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนัชวา  สะบูดิง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงนูร์รัยมี่  หะยีมะสาและ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงบิลกีส  แตรอแม็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงฟาติน  แวมามะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายภูมิ  พงษ์เพ็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  กาซอ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงวันนูรร์ฟิรดาว  อาแย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงแวตัสณี  แวเเล๊ะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอัฟนาน  จีนารง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอัลวาณีย์  จินารง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงอานีส  กานา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายฮัยตามีย์  เเหละ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวฮัสวานี  แปเหาะอิเล โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นายฮิดายัต  บูหา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น