รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปุนเสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญณัท  มูลละ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญฐภา  เสนสอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิบาล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชนินธนา  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชวัลวิชญ์  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนลภย์  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธัญกร  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายบุญฤทธิ์  ธาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปัณณธร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพัชฏะ  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัชริณช์  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิชญวดี  สังขะฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพิธิวัฒน์  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพิศณุกร  มูลสถูป โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภวิกา  ศรีโปฎก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภาคิน  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภาณุวัฒน์  อมกระโทรก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงโสภิดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิชัย  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิลาลัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกนกพร  เครือดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤตยชญ์  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤษกร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกวินทรรศ์  เสนสอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัณณวา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกันตชาติ  นนพละ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกิตติภัค  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเกษมณี  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิรณัฏฐ  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชลธาร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชลลดา  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชิติพัทธ์  ชูนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ผากา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณฐภัทร  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณพชร  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐนิชา  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายทินภัทร  ภาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงทิพย์เกษร  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเทพทัต  กุลยศคณาวัด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนดน  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนพร  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนภร  สุทธิแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนวินทร์  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีระพงศ์  ทับทิมไทย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภัสนันท์  อยู่ทน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนัฐพงษ์  หาริชัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนันทยศ  มลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัญญาพร  นันทศร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปัณณวัฒน์  ระวิวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สายวันดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงษ์นพัฒน์  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพรพิทักษ์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรลภัส  วาปี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัชรินทร์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชชากร  กัมมันตะคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพิชิตชัย  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญณะโก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฟ้า  สาขะสิงข์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภควัติ  สายใย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีทาเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัทรพล  ศรีทาเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภูวนัย  เบิกสีใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายมนัสวิน  ชาปลิก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมุกธิตา  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรวิสรา  เฮนซ์เนอร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายรัชชานนท์  เคนานันท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายรัฐวิทย์  สุพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวชิระ  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวัชรพล  จันร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวิทยา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวีรภัทร์  บุตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวีระพัฒน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศิรินภา  ตันจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสถาพร  อุตมาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสหฤทัย  ชาเมืองกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสิริมณี  นันทลาภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุกฤตา  การสมเนตร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุธิดา  รจนรังษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอณัณฑิตา  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอดิศร  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นูพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอนุชิต  พันธ์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอภิชา  ทุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอินทิรารัตน์  บุญมีผล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายฮูแมน  อามิริโมราดิ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภาพร  ป้องศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐนนท์  กุดหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกลดพัชรษ์  ไชยจิต โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณิชากร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุญญพัษณ์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศิวกร  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุชาวดี  สิงห์คุป โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอริสรา  สีแจ่่ม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวงศกร  กาหลิบ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงฬรรรฎา  รอบรู้ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิชชาภา  หมุนโย โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวริศรา  สาระการณ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอนุตยา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงครองขวัญ  ขวัญกลาง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชัย โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงภัทรวดี  ภาคแก้ว โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัชนี  ทองบ่อ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอมรรัตน์  โก้เครือ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอุมาพร  คำทอง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกันต์ภัสสร  คำทอง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชิตวร  บุรพรสายเชื้อ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐวรา  ขิมทอง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแทนขวัญ  ขวัญกลาง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนดล  ชมวงษ์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศประสงค์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปัณณพร  ทาสีลา โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นโพธิ์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุพิชญา  การเกษ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกิตติพัฒ  ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายกุลวิทย์  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายจักรตุพร  แวงบุญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชไมพร  วงษ์มั่น โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายโชคชัย  พลมนตรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐตรียา  สีวะรมย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงธนัญญา  นิลวรรณา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายธวัชชัย  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธวัชชัย  รุนอ่อน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายธันวา  เจริญพร โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพคุณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายบวรวิทย์  คำผา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปุณยนุช  นาชัย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเปียนาภร  พิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายมนุเชษฐ์  ทาทอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายวันชัย  โนนใหญ่ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายวีระชัย  ไกยะวินิจ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศศิวิมล  ตินานพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายกรวิก  เศรษฐี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤตยชญ์  ขันทองคำ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกัมปนาท  แสงอุทัย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกิตติกา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณรงค์ชัย  กอบุตร โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐพงศ์  ระหา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปนัดดา  คำผา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมลนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษรมาลา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุพัตรา  ทาทอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอนุชา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 คณิตประถม
240 นายกฤษฎา  ดวงเคน โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวชละิชา  เชิดทอง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายธีระเทพ  เทพช่วย โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายนิพนธ์  พรมรินทร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชุติกาจน์  สันชุมศรี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายทวีกรณ์  สมจิตร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอาภัสรา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงไพลิน  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนารีรัตน์  ต้นสาย โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิราภา  แสงเมืองปัก โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญมี โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอภิวัฒน์  มาตมูลตรี โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัลยกร  จันทขันธ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายเกียรติพล  แสงฉวี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายจิรภัทร์  เสาประธาน โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายจิรายุ  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พูลทวี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายธนกฤต  รุ้งไธสง โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพิริยกร  จวงจันทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุพัฒตรา  โสมอินทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายทศพล  สาธารณะสุข โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายทักษ์ดนัย  นินธิรักษ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกรชนก  ระวิโรจน์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกฤติมา  วชิรัตนพงษ์เมธี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายครองฟ้า  คำพิพูล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชุตินันท์  รัตนโสภา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชุติมณฑ์  แสงศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณชเร  ภูษา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณภัทรา  สุรินทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณํฐชยาพร  อังชุน โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนชาติ  นาคศิริ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนภูมิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธราดล  อินทมะโน โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปุณดี  แสนชัย โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพสิษฐ์  ตันติโภคา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภชสร  ทองศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรัทยา  ไชยรักษ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรันธร  คำบุญ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิมลสิริ  แสนอุบล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรโยธา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิรวดี  ธนะสีลังกูร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยจักร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทุราช โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอักษราพร  ทาศรีเพชร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายโอม  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายฐิติพงษ์  อ่อนหนองหว้า โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกนกอร  สีมารถ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจักร โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงคณภร  ศิริจาริกาสกุล โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประระเวสังข์ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ทองบุราณ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปรียาดา  คูณทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิชญา  คะณานันท์ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายเมธิส  พันธุเกตุ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกุลธิดา  มาทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฐิติกา  สันที โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธิดารัตน์  มาทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภานรินทร์  นามลาย โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรดา  ศรเกตุ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อ่างคำ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภาณุพร  การอรุณ โรงเรียนบ้านกระจาย ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายศุภวัฒน์  แสงส่อง โรงเรียนบ้านกระจาย ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอำพร  วุฒิธรรมาทร โรงเรียนบ้านกระจาย ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายก้องภพ  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระจาย ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนัญธร  เจริญผิว โรงเรียนบ้านกระจาย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฐิติพร  สลับศรี โรงเรียนบ้านกระจาย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนกฤต  หล้าสิม โรงเรียนบ้านกระจาย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภาดา  นาวารัตน์ โรงเรียนบ้านกระจาย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพีรพัฒน์  สลับศรี โรงเรียนบ้านกระจาย ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกวินวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายนพดล  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุตทศ โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายนราวิชญ  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนลุบล  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรติบดี  นงค์พยัคฆ์ โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายคณาธิป  ปรีชญาโสภากุล โรงเรียนบ้านดูลาด ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภัทร์ชยา  บุญเสน โรงเรียนบ้านดูลาด ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอนุรักษ์  อินทร์งาม โรงเรียนบ้านดูลาด ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพชร  เพชรดำ โรงเรียนบ้านดูลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพรดีลักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านดูลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอโณฌา  แนวขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านดูลาด ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณภัทร  สร้างการ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอนันตญา  อำพลพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอารยา  บุญเสริม โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอารียา  สารขันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภาสินี  ชมภูพื้น โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุธิกานต์  ก้อนมณี โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุธิดา  มูลมุกดา โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายรัฐพงศ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงค์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวัชรพล  ขอสุข โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงมรกต  ศรีวรายุสบดี โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายภูมิ  กฤษณะกาฬ โรงเรียนบ้านนาโป่ง ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชื่นชม โรงเรียนบ้านนาโป่ง ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอัญญา  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาโป่ง ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิง.อภิญญา  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายบัญญวัต  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายศุภกฤต  วัฒนวงค์ โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอัญญาพร  ไหลลิน โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ศรีนิล โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายกชภูมิ  มาสขาว โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายชินกร  จันทรา โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายทัตสพันธ์  ค้ำคูณ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพัสกร  ดอกสะบา โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวตะโปน โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงภัทรวรินดา  อันโยธา โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวัฒนศักดิ์  เสน่ห์พูด โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฮาลิลลีย์  เส้นเศษ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงปรายฟ้า  สีม่วง โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายธนกฤต  วันทา โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธิดารัตน์  คูพรรคสกุล โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภัสสร  แสนสุข โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แดงอนันต์ โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจุฑาพร  โชติเนตร โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณชัย  โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนันท์ธิชา  นาควัน โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปณัฐดา  ทาระขจัด โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสิริวิมล  รำไพ โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเอนกพงษ์  แสนอ้วน โรงเรียนบ้านโนนหาด ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรศักดิ์  ชื่นตา โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนุชจารี  แสนจัน โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายประวินณวัฒน์  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสายใจ  พรมหาชัย โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอพัชราพร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายณัฐกิตต์  ขันคูณ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายคฑาวุฒิ  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายคุณากร  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นาขะมิน โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายปาณวัฒน์  ละคร โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวันวิสา  สมนึก โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิรารัตน์  ใจดี โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลัดดา  วุฒิกาญจน์ โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรรณนิศา  จันทร์ลาภา โรงเรียนบ้านห้องแซง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤษกร  ปากเมย โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัชยาภา  ทองขุนนาค โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐธินัน  ศรีมาเมือง โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนกร  ศรีมาเมือง โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนากร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงบัณธิตา  โสภาส โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปวริศ  สิริโสม โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัคจิรา  โคตรวิชา โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรัชนก  แสงขันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สังฆพรม โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสร้อย โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกาญจนพร  ชายทวีป โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายนัฐพล  พลราษฎร์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายปาฏิหาริย์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพัชรวลัย  จารุสาร โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชลทิชา  สุขเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเดือนสิบ  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปาริตา  พลราษฎร์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์บุบผา โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัลยาณี  มาลศรี โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกำไร  ไหวตรง โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายปณิธาน  อุไรรัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายปิยพล  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม