รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  กันยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลภรณ์  บุตรโท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจรัสรวี  อรุณแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิดาภา  ทากุเรือ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินดารัตน์  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจุลจักร  นักธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชนนนิกข์  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิสรา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชมชนก  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชยานันท์  สมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายฌัฐกรณ์  นนท์สามารถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐกรณ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐกิตต์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กรธนเวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทิพย์อนันต์  พานิชดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายทีปกร  อินทะมน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธวัชชัย  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จำปานวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธันยบูรณ์  ปัญญาพลเสรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิติกาญจน์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรัช  โครตนิยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนพเก้า  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนราธิป  ไพรใหม่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเนติรัตน์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายบุญญาธิการ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายบุญภวิษย์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปฏิพล  บุญปก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปรมัตถ์  หาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพชรอร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยพัชร  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัชรพร  ภูมิวงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัณณิตา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์เสละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพิชญุตย์  สุขนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รอดสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทางาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทธีรา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงมุก์ติญญ์  เกษมสถิตย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายยศกร  โพพาทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรณกฤต  คำสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายรณัญชัย  ชอบศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวรินทร  ภูมิกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศตพร  นกอยู่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุวิชฎา  เอมะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอนัญญา  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอริญชย์  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกชพรรณ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกฤตพร  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฤตยชญ์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกันตภณ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานดาวดี  จรูญภาค โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายไกรวิทย์  หมอกวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงขวัญจิรา  การะเกด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูบัวน้ำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิรเมธ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจิรายุ  นุสหรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิราวัฒน์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเจนวิทย์  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเจษฎา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนาภา  เลวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชยากร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชลธิรศน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชวกร  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชิตพล  เสียมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริยะสรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีมะโรงนาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  ศรีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณิชนิชา  พรมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณิรัตติกาล  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายติณณภพ  สนทนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายทยากร  ไกรสรกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนวรรณ์  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนวิชญ์  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธราธิป  ดวงมลตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญพร  ยาวะโนภาตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธันยพร  ดวงมุลตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธีวรา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนนทกร  สิทธาพานิช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันท์นภัส  จะกะนอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปฐมพงษ์  ถวิล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปภัสรา  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปองคุณ  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปิยะธิดา  คุณศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปุณณวิช  คำวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพงศธร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพลภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัคจิรา  เสนาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภาณุพล  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภิรมณ  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายยศนาวี  ศรีมะโรงนาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรัชญ์ฌนิตา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรกัญญา  สิงหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวรพรต  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวรัชยา  พันทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวริศรา  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวริษฎา  ลีพิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภณัฐ  สายสุด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิรินดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสิริวิมล  พลศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุดารัตน์  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอนัญญา  พรรษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอรพิณธ์  เชยทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอัยญาลิตา  เวียงวะลัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ผาดโผน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธนพัทธ์  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนัญชนก  พรตะคุ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนากร  กุบแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกิตติชัญญา  กุบแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจรรยาพร  ธนาคุณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรรณิภา  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงตติยาภรณ์  วรรณสุข โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายปฏิพัทธ์  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญทน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอติเทพ  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัตพล  ขยันหา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธารารัตน์  ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนำชัย  เกาะน้ำใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปรีชาพรรดิ์  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปิยะดา  ทุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพชรพล  จันละมา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวงษริญ  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสกลวัฒณ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุภัคฏญาณ์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นำภา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รันทม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนกฤต  มนัส โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธนากร  กลมเกลียว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงไพลิน  นรสาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกษิดิ์เดช  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจีรภิญญา  ถึงแสง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชยานันทกานต์  แสวง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชัชพล  อันทะชัย โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  สุรำไพ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายทรรศนภูมิ  มุสิกะวงษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทิพานัน  หอกคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนาวุธ  ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประสารศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนิสา  กิ่งชา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปารียา  กุลวงศ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปิยะวัฒน์  เสาสมภพ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพิชญะ  ประสงค์แก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพีรภาส  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายระพีพัฒน์  แนวบุตร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรัตนพร  พรมจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วิเวกวินย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศญาภัส  มุทะจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศุภกฤต  วิจิตขจี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอัจฉรา  ทองดี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยช่วย โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพัชรพล  ทองมหา โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภูษณิศา  อรศรี โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวีระศักดิ์  ภูมิโสภา โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธิตาพร  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพิชิตชัย  สำโรง โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุพิชญา  ดลสุข โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกิตติพงศ์  กลบกลิ่น โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายจิณณวัตร  ครองยุติ โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพลวิทย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภานิชา  อ้อยแขม โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายมนัสวิน  สำโรง โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมัณฑิตา  สมใจรัก โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศุภณัฐ  จักษุแก้ว โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวชาบาล โรงเรียนบ้านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอทิตยา  นุชชำนาญ โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนกฤต  ปานุเวช โรงเรียนบ้านดงเจริญ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายอรรณพ  แฝงภักดี โรงเรียนบ้านดงเจริญ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงทิวาวรรณ  ภูมิสะอาด โรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญาดา  กอผจญ โรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวาณิชา  ทองสมบัติ โรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชวนิล  แนวน้อย โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชาลิสา  นากรณ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศุภศร โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงฐิตาภา  โยนากุล โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธีระเดช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธีราพร  พิลาวัน โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพัชชาพร  สอางค์จิตร โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำหลวง โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงลลิดา  บุญเล่ห์ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายศุกลวัฒน์  สาระวัน โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกำไรทอง  ชุมประกอบ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชนาธิป  นำสุข โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มบุญ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มบุญ โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีระภัทร  แนวน้อย โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองแวง โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวนิดา  อินทาราม โรงเรียนบ้านคุ้ม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรรณพัช  มณีวงษ์ โรงเรียนบ้านพลไว ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านพลไว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัทรจาริน  บุญไทย โรงเรียนบ้านพลไว ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีมะเรือง โรงเรียนบ้านพลไว ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองเขียว โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายคณาธิป  ผิวคำสิงห์ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจิดาภา  ถิ่นสำอาง โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐกร  สมสืบ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐพล  ขนันเยี่ยม โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายทวีศักดิ์  คำแท่ง โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนิชนิภา  ทองเย็น โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปภัสราภา  มาลินทา โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงรติษา  สมยา โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวนิฎาพร  ศรีจันทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวลัยขวัญ  ขันธรรม โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิลาสินี  ตั้งศรี โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศิริปภา  กล่อมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์สมัคร โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุรำภา  ธานะวิโรจน์ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายโสภณวิชญ์  กาบบัวสี โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขินาวงศ์ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายต้นตระกูล  จันทาสี โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพลกฤต  เกษสุภะ โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงไพลิน  ชูศรีทอง โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิราพร  อุ่นอก โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิยม โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอุดมพร  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกีรติ  เกตุสุภะ โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนิรดา  ต้านสนาม โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศตพร  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านสงยาง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกนกพัชร  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกวินธิดา  อุณาศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายกัญญ์พิสัฐ  พันธ์พินธุ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พื้นแสน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายเจนวุธ  ป้องแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายเตชิต  เมฆหมอก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคอน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปรัตถกร  สอนสนาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกนกพร  พราวศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาใจแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกานต์กูล  จันใด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำวงค์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชลกร  ทาณะระ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณาธิป  เศิกศิริ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนนทิวา  แจ่มจำรัส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปรวัฒน์  นนทะใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภัทรวดี  ไพรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมุกมีนา  ศรีบุญลือ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุมนรัตน์  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุรดา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกชกร  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายกวิน  อินทนนต์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกิตติยาพร  กุบแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกุนิดา  แก่นจำปา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายจิรวุฒิ  สวาสดิ์นา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายจิระภัทร  ชวนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายชนะพล  ปราสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายไชยพัชร  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองแท่ง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฑิตยา  อินทนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุทธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฏฐ์  วิเวก โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายณัฐปฏิภพ  สมตน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายตะวัน  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงติณณ์  ผิวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายธนโชติ  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์ทวีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงธัญชนก  กุบแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายธีรศานต์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีไพร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายปุญญรวิชญ์  เจริญขึ้น โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาษาไชย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายมงคลชัย  ปราสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรณิดา  วรสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวรรณวนัช  แพงบุดดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวรัชญา  ดอนเหลือม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวรัญญา  อินทะนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุตตตา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุภสุตา  หงษ์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ภาภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุภานันท์  สังฆะกาโร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอธิติยา  พันสาย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอภิญญา  สาริยา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอารียา  แจ่มสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
347 นางสาวกนกวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจรรยพร  หลักโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวจุฬามณี  ธนนา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวชนัญชิดา  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงฐิตาภา  สาโสม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวณัฏฐณิชา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวธนัญญา  อาษาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวธัญลักษณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนิพนธ์  หอมหวล โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปธากรณ์  สมชัยธนาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวปิยะธิดา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวผกามาศ  แก้วสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงภัทรมนณ์  วงศา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาววรัทยา  วงษ์ห่วง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาววลิษา  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวิภาดา  หลักหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวสัตตกมล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวอนุธิดา  แสงยางใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวอริยา  วงค์สูง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายอลงกรณ์  มูลสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอลิตา  แฉล้มขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกชพรรณ  จันโอ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกรวิชญ์  ศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญจน์ติญาน์  สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัททุมมา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกุลนัดดา  จำปารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจารุกัญญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเจนจิรา  สังขะรมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชญานิศ  กุลกฤตธนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์ไพร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชัยธรณ์  ปานมา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณฆิญาตพร  พันธ์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณภัทร  คำคลี่ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  ศรีลาดเลา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเดนิส  ธีทัต รัตนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธัญเทพ  มานะสาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศรีวะโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ุลุล่วง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปิยมาศ  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงษ์ศัักดิ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพชรพล  พิลาวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพอใจ  เขียวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิชชาภา  มารมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ภัส  มูลเหลา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิมลวรรณ  หูตาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภิรวุฒิ  บุตรโท โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภูริชญา  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายยศวรรธน์  โชติพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรวิภา  กุชะนันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศศิธร  ชมบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศิธร  ด้ายงาม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิวลักษณ์  แสนมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสหรรษวรรษ  พาภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุชาดา  หลักหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายแสนดี  แสนมนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอภิญญา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอรกมล  รักษาพิกุล โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอรอุมา  ศรีชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอัศราภรณ์  นักร้อง โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกมลภัทร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายกษิติส  สุทันติกร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายจิรณัฐ์  มะเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชมวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชัชพิมุข  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณฐภัทร  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงห้าว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธนัชชา  ธะนะคำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนลินนิภา  ประสมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายนันทพงศ์  อาจคำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายนันทภพ  อาจคำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่จุง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปรียาพร  พูลทวี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปิยธิดา  คำผา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายพงศกร  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายพงศกร  อินอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพีระฎา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายภคินทร์  กุลฉวะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผันนะรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายวรปรัชญ์  หร่ายขุนทด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงศลิษา  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายสรวิชญ์  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายสัญญา  ตันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายสิรวิชญ์  งามหลาย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายอังกูน  ประวิทย์ธนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอาทิชา  ลินซ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายโอบนิธิ  ภูศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกณิดา  สอนสวาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกรธิดา  ตรีแสน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญญภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภายอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกานต์รวี  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีปัดถา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเกล้าขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิรัชญา  มะเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชิษณุพงศ์  สีลาดหา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณฐกร  ภูชนะศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  เศิกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐชนน  วรรณธนศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐชัย  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐชา  ธาตุทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิมาตา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองบ่อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนากร  เสวะนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  แสนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธมลวรรณ  ลิ้มประสาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุณีศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญญา  สัตยารังสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จำปาโท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองสถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนภสร  โมคศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนภัสพร  ไหลริน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนวพรรษ  ธรรมวัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงน้ำเพชร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนิชาภา  บุญนูน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปพิชญา  ขุมคำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปภาวี  กออำไพร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายประกาศิต  ใจเด็จ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปราณปรียา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปวริศร์  เหล่าอัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปัณณทัต  ภักดีสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปุณยนุช  ธนุยุทธกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเปมิกา  ธนัทพงศกร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพชรพล  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพรหมธิดา  พุทธพรหม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพัชรพร  ประทุมวัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพัชริญา  เหมโส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพันธวิศ  ปราการรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิทพ์มาดา  วงษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพีร์อาชัญ  รัตนาพรทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงโพธิยาลัย  กลมเกลียว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิเศษรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภัสร์ชญมณฑ์  พันธ์ุพร้อม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรวิวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงรัตนาวดี  ศิลาเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรุ่งเรือง  นามสุขี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวัฒนาภา  หมอยา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวิชญาดา  จารุแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวิศกร  พันสาย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายศิวกร  จันทมุด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศิวราพร  ไชยงาม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุชัญญา  ตันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุพิชญา  หลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสุวิจักขณ์  สืบศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอชิรวิชญ์  อุปริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอภิญญา  คำนนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอภิญญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอริย์ธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  วงษ์ดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกชกร  จันทคุปต์ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายกุศะ  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปนัสยา  มาโยธา โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุจิตตา  ค้าขาย โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ป.6 คณิตประถม