รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พาณิชย์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  เชิดชูไพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกวิน  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินทิพย์  ไพรปารมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  อุดรชมภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกีรติ  จิรัฐกุลปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกวลี  ไพรสรรเสิรญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญข้าว  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรชยา  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจีรเขตต์  กุนามูน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฉัตราพร  เจิดโคมเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ลี่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชิษณุชา  แสงวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  โพธิกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายชลศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐธัญ  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพงษ์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพล  ไพรทองนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐภูมิ  เวชชาญไชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายทัพพ์  อุปพันธ์พงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายทีฆายุ  ดาราเย็น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกร  คีรีพลาเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนดล  วนากมลชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนพจน์  บำรุงทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  อัมมพรดล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนากร  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธันรัตน์  ไพรสันติสถิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรชัย  อนุรักษ์วนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายนฤดม  เครือสืบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายบุญเทพ  ศักดิ์สุริยะชาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปรานต์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชมมีลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปัญญาภูมิ  คำก๋อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปัณณทัต  คำกาละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปาณัทพงศ์  นิมิตรภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปานชีวา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปิยณัฐ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพนิตพิชานันท์  อินต๊ะฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรนัชชา  ไพรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพรรษกร  แพน้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพัชรพล  ธนากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพันธวัช  กัมปนาทเสนากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพิชญุตม์  คำจิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพิพัฒน์  เฉลิมปัทมวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพีชญา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายภคนันท์  เครือซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรภร  มีเอกภาพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูริช  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภูสูง  สุคำภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเมธาวี  วรสุเมธ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายเมธี  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายโยสิยาห์  กมลยุทธชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายรัฐศรันย์  กิจขจรวัฒน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงลักษิกา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงลีลาวดี  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวรชัย  เชียงวัดเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวรวัฒน์  เชียงวัดเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่มหากุศล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวัชระ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศิริขวัญ  มากพูน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภชัย  ธรรมขึ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสิทธิเดช  กันธิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายสิปปวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสิรธีร์  อยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรวิชญ์  ฉีโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุวพิชชา  บุญโญรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จรรยาเวชกร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเสฐวุฒิ  คำสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอภิธาร  คีรีเกษตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอานัส  ไว้มั่นดวงกมล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงไอญริณ  นิรมลวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกชพร  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤษณะภูติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  ถิ่นแสนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุดมชัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตพัฒน์  ปฐมมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิมะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันต์วกูร  อุดต่อม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกันตินันท์  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัลยา  เคอมู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตตินัฐกรณ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกิตติวรา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกิตินันทิพัตน์  จอนใจตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกีรติกา  โชตินวจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกุลนัดดา  จิโน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายไกลวิท  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายคัมภีร์  สันติสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิณห์ชนัญ  สว่างธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิดาภา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรภัทร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรัชญา  โปรดปราณนาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิดา  ชะโพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชมเดือน  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชยากร  หัสดินทร์เดชา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชวิณวิชญ์  ธนะปาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชวิศา  พุฒอ่อน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายโชคชัย  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาลินดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฐิติฌากรณ์  พันธวัจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณภัทร  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  บุญกัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒนาชาติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฏฐพล  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐชนันท์  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐชยา  ชลธารเสาวรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรสัจพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงดลนภัสน์  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายถิรวัสส์  ซอแอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทัพพสาร  อาทรเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายทินภัทร  เมฆสีขาว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกฤต  อ่อนตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนชาติ  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนพนธ์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนพร  มณีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนากรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนาพันธ์  นวนพิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วโวหาร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญทิพย์  ประเสริฐโชติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรเดช  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรศานต์  เชาว์พิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเธียรวิชญ์  ลิตุพานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนติพล  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนทีมารค  โสภาฉัตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนราวิชญ์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงขรสุกใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปฏิธาน  ตีฆา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปณาลี  จันทะมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปริชญา  สมมบูญชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปฤษฎี  เมาเลอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปัญจพงศ์  โรจน์จิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัญพิชา  เหมือยป่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปัฐจเนตร  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูดิสวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยธิดา ลิลลี่  ฟอย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปุญญาดา  ปัญญาเยาว์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพชรพร  ธุวตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาทรัพย์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชาวน่าน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพสชนันท์  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิทยุตม์  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์เพชรจันทร์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิเศษ  ยวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภีรเดช  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูดิศ  ธรรมทิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภูริชญา  ไพรเติมแต่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมุฑิตา  ปันเซ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงยูกิ  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรริสรา  จรัสโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรวิชา  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายรัชชานนท์  จาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายรัฐนันท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงราศี  กฤติกายิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรุ่งนภา  อารุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายลภัส  จิตสง่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลภัสรดา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แบเจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรัญรักษ์  นิยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวรากร  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวราทิพย์  ศรีกันไชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวริศรา  กันหา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวริศรา  ทรานุช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวสุพล  ทิพย์กมลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวีรภัทร  สุนั่นต่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศรัณย์  วีระวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศรินยา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศรีสุดา  น่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศักรินทร์  วงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศิรดา  วงษ์จันทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิริธัญญ์  สัมมพันธ์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสรัลนุช  พึ่งศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสายธาน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิงหศาสตร์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรภพ  ธิกันงา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสิรภัทร  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสืบสกุล  หว่างป่อ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสุธิมนต์  พึ่งศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอนัญญา  รณรงค์ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอนันตญา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอริสรา  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเอกพจน์  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกรกช  มรทนม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงจิดาภา  กล้าณรงค์เชาว์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายณัชชานนท์  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธนพร  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุทัตตา  โยกุลัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอธิฌา  สุวรรณบำรุง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงการพลู  ฐิติมโนกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกุลนัฐ  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจารุภา  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชญาภา  มันทะนา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทับทิมเล็ก โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงฐิตาภา  สสิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนดล  หมั่นการ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนวนิฐ  ศรีสำแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนรัญญา  ฟูมา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปพิชญา  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปราย  ตาสิติ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปริชญา  เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปริยดา  บุญชูโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปัณณธร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์พิภักตร์  หงษ์เจ็ด โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทรวดี  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บารมีดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรอยพิมพ์  มีมิตรภาพ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรรณลี  กันตีมูล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายไวทิน  ยงศรีชัชวาล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุปราณี  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสุวภัทร  เครืองาม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
303 นางสาวกนกพัชร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชลพรรษ  แสวงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงชัชรี  ปันดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงญานี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิติกานต์  มูลน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศิรกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐนิชา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นหว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงดลณภา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงดวงนภา  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงดาวิกา  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงเดือนกัญญา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธนภัทร  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนันชัย  ขจรพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายนรภัทร  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนันทนัช  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนันท์ภัส  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงเบญญาดา  พลอยมาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงเบญญาภา  พิพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปนัดดา  ศิลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปาณิตา  จองอุ๊ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเปมิกา  พิพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเปรมฤดี  ซื่อยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพนิดา  ลุงหลวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพลอยปภัส  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพัชริดา  ลอชื่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายเพชรรัตน์  หลวงเขียว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายระพีพัฒน์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวชิรวิทย์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรันธร  เตชะวรากร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายวริทธิ์ธร  โคว้กุลเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวัชรินทร์  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวิชาญาดา  แสวงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายวุฒิภัทร  อุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศักดินนท์  ต๊ะนนท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสิตานันท์  เลาย้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงหทัยภัทร  สงค์ประเทศ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอนัญญา  วริศธารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอภิสรา  คำถาเครือ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชานนท์  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงซาร่า  แองเจลลา ออสดิส โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงดารินิทร์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนัทพงศ์  แนวพาณิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงบุพกร  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงแหลง  ดาด้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกณิกนันต์  ทุนอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกฤตเมธ  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกฤติกา  จ่าก่าซื่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกิตติญา  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเกสรา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเขมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจรัล  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจรูญโรจน์  หม่องมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจารุวิทย์  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิราพัชร  กูนะกุง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฉันทพิชญา  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฉันท์สินี  อั๋งสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชนธัต  เถื่อนอุดร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชนะพล  ดวงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชมพูนุช  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปียผะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิยะวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณปภัช  สายพริ้ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐฐาวีรพล  พันเขียว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐวัตร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายทรงชัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชื่นมนุษย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกฤต  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนฤเดช  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนันทชพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนันทิการต์  สมุด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนิชาภัทร  แซ่ฉาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงบุริมนาถ  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทพมาเรือน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปกรณ์  พนารินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปทิตตา  สมเก๋ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปภาวินท์  ยุ้งอ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงประกายมุข  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปาณัสม์  ใจแปง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปิยมาศ  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเปรมยุดา  แก้ววิจารย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพระอาทิตย์  หมอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชีกว้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชชา  พวงสุยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชชานุช  กัณธา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิชชาภา  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพุฒิพงษ์  เขียวหมาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภาวัต  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเมษ์ศญา  แสนแปง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สิทธิโม่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวริทรา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวีรภัทร  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศรัญญา  เลาต๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมภูมิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศุภชัย  ชาญคีรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศุภฤกษ์  คำตรง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสมชัย  อรุณรุ่งกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสารัช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสินิทรา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุตาภัทร  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสุพศิน  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอติรุจ  เปลื้องพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอักษราภัค  ป่าไม้งาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอุดม  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกชกร  นรานิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกมล  กมล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายก่อเกียรติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  นนท์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัชรรุจิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายกิตติธัช  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายคงศักดิ์  วินัยรัตนากร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายคณนาถ  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายคุณากร  สีว้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจันทกานต์  ณัฐทานุทัต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายจิรภ้ทธ์  วิฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายเจษฎา  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายชัยนันท์  เล่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายชินกฤต  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายณภัทร  บวรบุญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐกิตต์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายณัฐพล  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนจาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณิชภัทร  โศภิษฐา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงดลยากร  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายตรีภูมิ  คงพิลัยวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายตะวัน  เลายีปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายธนพล  อ่องอยู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายธนภัทร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงธนิชญาณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธันยานุช  สุจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายนวัต  วิเชียรยอดกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายปภวัตร  ปู่ชิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายประวันวิทย์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปวริศา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายปิยะ  ปิยะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายพรลภัส  ชูกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายพัชรพล  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายพัชรพล  เลิศวรพล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพัชรี  ฉันทิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชสชา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายพีรวัส  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพีรัชชัย  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงฟ้าใส  มุ่งศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายภานุวัฒน์  เสาแดงเกิดกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายภูมิรพี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายรัชภูมิ  พรมคุด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรัทธาไพรวัย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงลลิตา  แสหน่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายวรภาส  พงศ์พีรยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายวรรณฤทธิ์  มณีษิดาสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวรัญญา  ขวั่งจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวรัญญา  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายวัชรพล  วสันต์ตระการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายวิธวินท์  วารุณรัตนกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวีรภาพ  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายสมยศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสโรชา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายสิทธิกร  ปินตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายหลาวแสง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกรวิภา  นิริภัสร์สกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกานต์มณี  สายชลธี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายคณาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจรรยา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจิดาภา  วังรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายจิตรพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณภัทร  ทวีโชครัตน์ติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนวัฒน์  ว่างปอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธราเทพ  จ่อโพ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนัฐรียา  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนิษฐกานต์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพรพรรณ  เลา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิชญาภา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงยุวดี  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรสินทรา  นนทภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงรุ้งจันทร์  วังรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายวิชยุตม์  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศุภกร  รดาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุชาดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสุชาวดี  นิรันดร์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสุทธิดา  นนทกานต์มณี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงแสงแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายโสมนัส  คำสม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอาลิซาเบ็ท  เลาตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกมล  สิรินิธิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤษณกันท์  ตุ้ยแปง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกันตชาติ  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกิตติกวิน  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกิตติคุณ  จาจาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายขวัญชนก  มวลมาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายคุณานนท์  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจรัลชัย  เลาโม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจารุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาเด่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายจิตริน  เลาตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจิรัชญา  พิชิตประติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภรเลิศนที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คีรีมณีฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายเจตพล  หลวงภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนากานต์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชลธิดา  ชัยธนาศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายชลธี  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชลิดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชัยนันท์  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชาลิสา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชุติพงศ์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ลุงหลิ่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายญาณพัทธ์  นวลมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายฐิติกร  ซียู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงฐิติชญา  หวางไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงฐิติชญา  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณดา  พรภิวัฒน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัชพล  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัชวดี  ศิริพัฒนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฐกร  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐกุล  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงดวงจันทร์  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงดาวิกา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเดชสกุล  สิทธิพรคำลือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเตชินท์  เดชาเมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายทศางค์  จาดิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงทิพยธิดา  ยี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนาธรณ์  อย่างจัง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธัญพร  แซ่ยั้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธีรดา  พงศ์ชุติเดช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธีรเทพ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธีรภพ  วีรวงศ์ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธีรภัทร  พรปิยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธีรภัทร  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรเมธ  ทิพย์จรัส โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธีรยุทธ  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีระเดช  จิรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนนทกร  นิฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนพณัฐ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายนราวิชญ์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนิรุช  ณัฐกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรัณยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปพน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปาวีณา  ตาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิยธิดา  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปิยธิดา  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปิยะราช  วัฒนาธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปิยาอร  ผาแดงปราการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพรทิชา  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพรนภา  นิติทอนกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรนัชชา  ดีรัดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพรพรรณ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพรวนัส  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพลอย  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพศิกา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพสิษฐ์  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพัชนี  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพันธวิศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพีรชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพีรวิชญ์  นิพิฐวงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพีรัชชัย  ลุ่งโย่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพุทธิรัต  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภาณุพงศ์  วิวัฒน์พรไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภูริวัตน์  คีรีสุขไสว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงมาริษา  ไพรบรรลือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเมสิยาห์  ศวรรยานุภาพ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรจนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายรณกร  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายรัชนนท์  ภมรโชคแสนไพศาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายรัชพล  ตามัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงวรทัย  จองส่าย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรัญญา  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวริษฐา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายวีรลักษณ์  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายไววิทย์  ธีระวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศตวรรษ  เสยี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศรพงษ์  ซานเจีย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศศิธร  ภูผาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภวิชญ์  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสาธิดา  ประภาสกานต์โกศล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสิปปกร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสิรภพ  เลาหมี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสิโรบล  ทิพย์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุธินันท์  ปูเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุภกรณ์  กิริยามงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสุรินทร์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุริยา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุรี  ดุลย์มณี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอภิชาติ  เถกิงวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอมรเทพ  วรรณไตย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอรนิช  บุญนำชัยโชค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอรวินท์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงออมศิณี  เอกอาวุธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอะซือมะ  เฉิดพิไรชญานี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอะตะ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอะเบ  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอะสะผะ  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอันธิกา  สิริรัตนวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอาซาเบ  โหล่งจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอารยา  ภักดีวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอำนาจ  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอิทธิกร  เสมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกชพร  ปาละวงศ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายกฤตยชน์  ศรีศิริ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายกฤติภัส  วงษ์อธิโชติ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายกิตติศักดิ์  มณีบุษบา โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายชนาธิป  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายชิษนุพงษ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายทิโมธี  แซ่โซ้ง โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงธัญวลัย  ถิ่นเจริญธรรม โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนันทพร  ดาววันแดง โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายนันทวัฒน์  ชินิ โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายปฐพี  ผูกพันธ์นวคุณ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพิชชาอร  หม่อแปล่ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวิภาวี  กระจายความรู้ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายสารัตน์  ทองสามสี โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายสิรวิชญ์  อินชู โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายหัสดินท์  โกสุม โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายอิษฎา  สุขใจ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงกรรณิกา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพาคำ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัลยกร  ผิวทอง โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกุลธิดา  อุดมไพศาลศักดิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจรินทร์พร  ซ้งคำ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจิดาภา  นภาเวชกุล โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชญาดา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชัยชาญ  จงอนุรักษ์ไพร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชาคริต  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชิตพล  รุ่งเรือง โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงญาณิศา  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฐชนก  ทองแท้ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐรัชต์  แสงแอ่น โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายดนุพล  ใจเปี่ยมบุญ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายเดวิด  พันธ์พนากร โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายเตชินท์  บุษราคัม โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงทักษอร  ลีลากรสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนพภัสสร  กระจายสัญจร โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงน้ำฝน  พัฒนาเกษตร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนิดาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายบรรณวิทย์  สุเทพแก้ว โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพชรทา โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายประชุม  ชนบทคุณธรรม โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงประภัสรา  ชัยเลิศ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพิทักษ์  คีรีพัชรเดช โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพุดตาน  ชัยณรงค์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูดิฐวัธน์  คงแดง โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ไชยวรรณ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงมุตา  จันทร์บุญ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวรเทพ  รักอยู่ป่า โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวัชรชัย  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวาเรนท์  ยอดดอย โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวิภา  ภัควาทิต โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิธิชัยอนันต์กุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศริตวรรธน์  สวัสดิ์วอ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสรัญญา  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสัชฌุกร  กันธิยะ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิริกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุพัตรา  ฉายาชมพู โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุวรา  ชมชนะอนันต์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายโสภณัฐ  ซ้งคำ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชูเกียรติวนา โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอภิชาติ  โพกุณนะ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยนา โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอริยา  แซ่ซง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายเอกวี  แซ่จาง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงไชยพฤกษ  ตนเตชะ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงพาขวัญ  ผลบุญกำเนิด โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงวัสสิกา  งามคีรีไพร โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายพรหมมินทร์  วัชรสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอภิสรา  สรรเสริญบุญ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอารียา  ตุนุ โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจิรนันท์  จิรัชยานนท์ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายดนัย  จิรัชยานนท์ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงรัชดา  กุลเฉลิมไทย โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายศิวกร  บัวคำ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ถนัดเจรจา โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขนำก่อแก้ว โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนัทชญา  ศิลารักษ์โยธา โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนันทิยา  กอบความดี โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปนัดดา  กมลรอบรู้ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเมธาวิน  สูสี โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอินทิรา  วนาวิไลกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงแอนดาริน  จารุพิทยากุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชญานุช  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงกุลจิรา  กองฉิมใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธวัล  ธิวาพรรณงาม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงแพรวา  บุญชูคุ้มเกล้า โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภัทรวดี  ชวนชื่นชม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ก้อนกลางสมร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวิกัญยา  กองโขน โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศรสวรรค์  เมฆมนต์ชัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอารี  ก่อนเสียงสังข์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกษมา  แสงเฮ่อ โรงเรียนบ้านปางตอง ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงเนตรเพชร  นภาสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านปางตอง ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปัญจมาพร  เมฆสกุลดี โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงฝ้ายทอง  คำแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงภัชพร  อุทรมณีสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภัทรพร  ปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอมรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.5 วิทย์ประถม
846 นางสาวจิตรกัญญา  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านในสอย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกมลชนก  ทรานุช โรงเรียนบ้านในสอย ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายชยาทิต  วิจารย์ทวีกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญกิติ โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายอภิวิชญ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีผาเผือก โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายจิรวัฒน์  คีรีวัฒนรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงประภาวริน  ทะนันชัย โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปวริสา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ชัยชนะงาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายพิรภพ  ทิพพ์สุภาวดี โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายวรกานต์  รักสัตย์สัญญา โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวาสินี  สิรินันทิมา โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายสุรเทพ  ไพรีเวทย์ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายคงชนะ  หยกมณีไพร โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปิยะพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปุณยวัจน์  ภัทรเศรษฐ์วิทยา โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอนุชิต  พิเศษเสถียร โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงคำขิ่น  ไม่มีชีอสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจิรภาส  ภัทรกานต์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงบานชื่น  ลุงทิ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพรวลัย  ไพรประดิษฐผล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสุรพัศ  ไม่มีชีอสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงบุณณมาส  สามิตร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปาลิตา  ไพรสีทอง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายจิรเมธ  ยอดนิปาน โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายพงศ์นาถ  สิงห์นาคภูมิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพรทิพย์ดา  แสงทิพย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงลีลาวดี  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายสุภกิตติ์  หยกเเก้วคระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธีเดช  ทิพย์ธนกฤต โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายรัชพล  - โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายกันตภณ  สุยะดวง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายศุภณัฐ  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงสุจารี  พูลภัทรวี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายอธิคม  มณีโชคกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงแก้ว  ลุงสาม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปรเมศร์  ชอบดี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิติวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภานุวัฒน์  นพรัตน์คำไพร โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกชมล  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงขรวุฒิเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายกรศุทธิ์  ปาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายกฤตกร  เพียรดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายกฤษฎา  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายกฤษฎานนธ์  ศรีษะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายกฤษตกร  ไพรสัตยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงจันทรา  อริญชย์โรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงจิตภินันท์  ประดิษฐ์เมธากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายชนันธร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายณฐพัฒน์  คำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงณัชชา  แขพิมพ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สดประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายณัฐกิตติ์  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายณัฐธาดา  สาริขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฐภัทร  มหาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงณิชาภัทร  พึ่งพงค์อารยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายทักษ์ดนัย  อโนทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายทัตเทพ  ธนเชษฐ์โชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายธนดล  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายธนดล  เตชาเวชกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายธนพจน์  เนียมทาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำชื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายธนาธิป  ผ่องศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายนฤดล  มั่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายนัทธพงศ์  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนิ่งฤทัย  เมธีสันติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายปพณธีร์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายปรัชญา  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายพลวรรธน์  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายพัชรพล  ตระกูลเลิศวิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายพันพษา  คำมาสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายพีรณัฐ  ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายพีรพัฒน์  ทนันชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพุทธรักษา  ภูมิจิตสูง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงมณีจรัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงภรณ์วลัย  มณีนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงภัทราพร  อัยวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายภีรวัส  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายภูรินทร์  อายะบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายรัชชานนท์  ลาวอือ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงวิชุดา  ติดชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายวุฒิพร  ขยันกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายศศิน  รูปพรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงศศิวิมล  งามพิลาส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทร์สง่าแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  นันทพู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายสกรรจ์ธร  ภิญญาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วศรีศักดา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงแสงดาว  เรืองแก้วนพเก้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอภิญญา  ศิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงอริญชยา  วิรัตนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายอาชวิน  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายอิทธิเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงกรกช  ศิริธรรมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกรรชพร  ตรงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกรองทอง  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกฤตพร  ทอดเสียง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกวิน  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายกวิน  จารุวงศ์มณีชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกองทัพ  สุขสานติ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกันตพัฒน์  ไพรชนานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกันภิรมย์  กองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกัลย์ภัส  ปังสมบูรณ์สุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ครองไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ออลโชล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัสสรณ์ศศิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกุลปริยา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชาย้เกรียงศักดิ์  อ่ำทิม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเกียรติชัย  ประชันกรการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายเขตโสภณ  พัฒนเดชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายคุณากร  ยอดทองเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายฉันทวัฒน์  ทองกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเฉกชนก  สงข้อง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายเฉลิมชัย  ชรัณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายชยานันท์  คุ้มกันนาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชลธิชา  โปธาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายชัชวาล  พรมธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายชัญชญะ  วรารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายชัยชนะ  นุดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชุติเดช  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงชุติมา  คำเติ๊ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชุติมา  ธรรมเกิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงโชติรส  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายญาณวัฒน์  กนกวงศ์อารี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัชญาพร  กิ่งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัชพล  วงค์ศิรา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณัฎฐภัทร  หล้าโสด โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปัญญาดีมีสุขศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายณัฐชัย  ไพรเพชรล้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐชา  อาจหารสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณัฐฐาพล  สาริขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนจำเริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐพร  วิทยาดีใสก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายณัฐพล  สิริสกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณิชกานต์  เปรมยุดาพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณิชภัทร  จตุแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณิชากรณ์  คงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงดวงกมล  สุแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายดิณณภพ  กิติศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายทิพากร  วราฤทธิ์นราธร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายทิพากร  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนนนท์  กิ่งแก้วโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธนพัฒน์  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธราดล  สิงห์พรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธัญชนก  ต้นธิสา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธัญชนิต  ธวัชพลังกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงธัญทิพ  เพียรสะอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธัญรดา  พุ่มน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธาวิน  จันคีรีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายธิติวุฒิ  วงค์สอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายธีรพณ  รวีโรจน์เมธี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายนที  แซ่หลู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนภัสสร  รังวัดใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายนฤเบศ  นุนพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนันทนัท  เฉลิมปัทมวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายนันทวัฒน์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายนิชคุณ  แสงดาวนิล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงบัวทิพย์  สุนันทพงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายบุญญาพัฒน์  ฤกษ์ดวงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงบุณยาพร  กุลจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมสีใหม่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายปกรณ์  มาลา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายปฏิภาน  แบนใจวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปภาวดี  ส่าเหล่ทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปภาวี  วิทยาการยุทธกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปภิชญา  เลยไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปภินวิทย์  บุญผูก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายประกายวิทย์  สมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วพรหมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพงษ์พิสิท  ล่ำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพณิชา  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพรนภัส  พุกะนัดด์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพรนภา  กุลนาราภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พงษ์เขตรการณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทิปละ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพัชรมัย  คำใสย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพิจิตราพร  สุปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพิชญาภัค  จินา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายพิชญุตม์  ศิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิมพ์ณภา  เที่ยงแท้ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายพีชชากรณ์  สุภาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายพีรพัฒน์  ไว้มั่นดวงกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายภัคพล  คิรีวิเศษสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลาวันนา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภาสินี  ฝั้นติ๊บ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภูตะวัน  เกษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วัฒนมาลา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายยุทธภูมิ  ลิ้วศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงยุพาพร  พนิกานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายรพี  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายรัชชานนท์  วิเชียรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายรัฐภาคย์  สุนันทร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายรัตน์ติวุฒิ  ทุ่งสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวงค์ตระกูล  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวรภพ  ใจตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวรรณกานต์  วัฒนพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวุฒิชัย  กรองสุดยอด โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศิรินภา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายศุกร์ประเสริฐ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายศุภโชค  ฐิติฤทธิ์พัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วอร่ามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงศุวัลดี  ต่าดู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายสรวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายสราวุธ  ราชอ่อง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายสัณห์คุณกร  สุระสังข์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายสิรภพ  ปิ่นประไมล์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสุทธญาณ์  พาโชคไสว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสุภกร  มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงหทัยธร  แสงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายอชิตะ  กุลนาราภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอติรุจ  กาใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอภิชญา  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอรดา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายอัครินทร์  สมอุทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายอัยการ  ตายน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายอัษฎาวุธ  สำราญใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายเอลิชา  พันธ์พนากร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายเอื้ออังกูร  กิจขจรวัฒน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม