รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกชนก  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรรภิรมย์  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตยชญ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎา  ละบาเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินตรา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกุล  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญสุจิรา  โหมดตั๋ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนชิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนนิกาน  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชนาธิป  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชยันต์  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชยาภรณ์  สีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชลัลวิทย์  บุญทองล้วน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชัยสิทธิ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชินดนัย  หอมบุญมี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาณภัทร์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณันธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญาดา  คำลือไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญานิศา  ล่ำสัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทรศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณพัฒน์ศักดย์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณภัทร  กิจกาญจนชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฎฐณิชชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  เข็มสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธีรนา  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐปพน  รังคะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐมาศ  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐวัฎฎ์  รัตยตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายทรรศพันธ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทัศนนันท์  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทานิพา  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงทิพย์ธารา  รัตนปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายทีฆทัศน์  งามแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายเทวฤทธิ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายแทนคุณ  ชิณโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธงธรรม  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกฤต  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนโชติ  กิ่งคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  น้อยชิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนัญชนก  นัยจิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนาวัฒน์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธมณฑล  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญยะนัดดา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนนท์ณธี  สุบรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนนทพันธ์  ตั้งวงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนรภัทร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนรวิชญ์  วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนวพร  ปู่บัตรชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนวพรรณ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันทพร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันทิดา  อินทกสิกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนิพาดา  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุญมณี  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพ์หาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปราญนิชา  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปฤน  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปวีร์  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายปัฐพงา์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขสละ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปิยพงษ์  คำคูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายปิยวัฒน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปุณณดา  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปุณณวิช  บุญทองโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเปมิกา  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพรพิบูล  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรรวษา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาริพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำโถง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพันธกานต์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพิชญะ  สละวงษ์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชาอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุระ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทรวดี  ศักขินาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภานุชนาถ  สุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภาสกร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงโยษิตา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายรณกฤต  ภูศรีทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรมิฎา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรัญชริภา  สมพงษฺ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลลิตา  ดามหาราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายเลิศวรรธน์  มงคลภิรมย์เดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายวจนะ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวชิรพัชร์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวรภาพ  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรรณกวี  โนรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวรวุฒิ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัญญา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวรินดา  พงศ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวิมุตตา  สายคำพาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายวีระเทพ  วงศ์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศราวุฒิ  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศศิญาฎา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายศิรินภา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศิริรักษ์  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศุกลภัทร  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภกร  เสิกภูเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภชีพ  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุภัสสร  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายสิรภพ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุดารัตน์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุพัตร่า  พรมหลาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุพิชยา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายสุรเชษฐ  เพชรพนมกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงหนึ่งฺดา  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายหยกเพชร  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอธิติยา  ลีธีระประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอนัญญา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรณิชา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอรพรรณ์  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอัณญรินทร์  วงค์เพียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอานันดา  พิสุราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกมลชนก  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกรกมล  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรณ์กมล  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกรณพัฒน์  ยลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤช  มหาวรากร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกฤชอร  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤตธี  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกฤติเดช  วิโย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤติมุข  จันทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤษณพล  โพธิืขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกลวัชร  กงนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาภัคร  เดชคำภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญลิชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกันตภัทร  มากนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกัมปนาท  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัลยาวิมล  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตติภพ  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกิตติมา  สาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกีรติกา  สาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกุลกันยา  ภูสูดสูงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกุลปริญา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเกวลิน  กาเร็ก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินธิเสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขวัญจิรา  โคสาสุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายคันแท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจรรยาพร  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรภัทร  กันหาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจิรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจิรวัฒน์  กล่อมกลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจีรภิญญา  ยศการี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทะราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจุฑารัตนื  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชญานี  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนาภัทร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชมนาด  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชโย  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชลธิชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงช่อผกา  มณีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ์  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีจำลอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชินวัตร  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชิษณุพงษ์  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชีระวิทย์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติกานต์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชุติกานต์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายโชติวุฒิ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายไชยวุธ  ดูสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงญาณิศา  เรืองรองวรรษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐปกร  คำบ้อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิติมา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณภทรกมล  ลี้เหมือดภัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณภัค  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัชชา  ปรีดาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัชชา  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสนจู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐธนากรณ์  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุตะสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทศศะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐธิตา  หมุดเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐพล  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐวุธ  ธนะกลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อนานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเตชินท์  วงศ์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงถมทอง  โพธิ์ทองธนาภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงถมทอง  โพธิ์ทองนภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายทรงฤทธิ์  พันธุพาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทัตเทพ  ชายเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทัตเทพ  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายทินกร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทิพย์วารี  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเทพทัต  ชาญเชิญลงม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนกฤต  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนทรัพย์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรวิษฐา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภัทร  อัครศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธนวราภรณ์  บรรลุสันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนวัฒน์  ติวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนวัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนวัฒน์  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์พุทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนัท  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธรณินทร์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธรรมพร  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธวัชชัย  นครชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธัญทิพย์  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธิดาวัลย์  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธิติติ์กาญจน์  มหาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีระวิทย์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนพภัสสร  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนภัสกร  เอี่ยมหมวก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภัสร์นันท์  ทองโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนราวิชญ์  ทวีภัทรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนวพรรษ  ขันสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนวลละออ  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัชชา  ภูขมัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนันทณัช  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนันทิชา  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันทิตา  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันธิชา  ภิลาบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนันธิวาห์  คำจร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายน้ำเพชร  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนิกรณ์เชษฐ์  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพม่อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนิลธีร์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายบุญมี  นารีนุช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงบุณยนุช  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบุรินทร์  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปฏิพล  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปฐมพงศ์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปรัชญา  พวงเกาะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปริญญา  เมืองพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปวรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปัณณธร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปารย์  วรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปิ่นปฎิพัทธ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปิยณัฐ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยภัทร  อำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพงศกร  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพงษ์ภิภักดิ์  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพนธกร  ลีลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพรธิดา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรธีรา  วัชรโยธิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูมลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพร้อมพงศ์  เข็มพรหยิบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพริบพันดาว  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพัชรพงษ์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัชรพล  อินานันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญทองล้วน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชราวดี  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพัทธดนย์  เกื้อทาง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพัทรพงศ์  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพันธ์วิรา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิขขาพร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพีชญา  ยืนลุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพีรพัฒน์  วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีรพัทธ์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีระพล  นนท์ศิร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีระพล  นนท์ศืริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพีระภัทร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพุฒินันท์  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเพชรชมพู  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภคณัณฑ์  ศุขโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภคนันท์  อนันตปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภคพร  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภ้ทรพัชร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภัทร์ชนน  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภัทรพล  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภัทรพัชร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภัทรวดี  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภัทรินทร์  อินผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภาณุพงค์  เชียวชาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภูธิป  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภูมริน  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูริทัต  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูริธิติ  รูปคม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภูริภัทร  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเมชิท  ธิติวุฒิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายยอดเพชร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายรพีพัฒณ์  บุตรธิเดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายรัชชานนท์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรัชพล  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรับพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรินกานต์  แพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวชิรวิทย์  บูญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวชิรวืชญ์  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวณิชยา  เซียสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรภัทร  ยิ่งมานะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  เตียบน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวริศรา  เสนาฮาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรียา  โสมศรีแพง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวิชญาพร  คำตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวิชญาพร  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวีรภาพ  ขันติยู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเวธกา  สกุลศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศตพร  หน่อสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศรัณญา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศรัณยพงศ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศรันยพงศ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศศิธร  เคล้าดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศิริกาญจนารัตน์  รัตนสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศิริญญาภร  ธาตุทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศิริพักตร์สร  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศุภกฤต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเศรษฐพงค์  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสกาวเดือน  โคตรขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสดาวุธ  สุวะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสถิตพงศ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสิทธินนท์  คณะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสิทธิพร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิรภพ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสิริพงษ์  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุกฤตา  วันนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุกวิทน์  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุชัญญา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุชานะรี  ศุภางค์กุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุนันทา  พลโลกา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุปกร  วาจี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุพพัตรา  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตรส่่องแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุรัมภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงหวันยิหวา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอชิรญา  วงชารี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอรจิรา  ปัญญาปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอรรคพล  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอรรถพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยพงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอรอุมา  กาฬพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอริชา  รักศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอริสรา  แสงป้อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอรุณพิวัฒน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอัจฉรากร  แก่นสำโรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอู่ข้าว  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเอกรินทร์  ธรรมะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกมลพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกรกนก  แสนโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายกรวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายกฤชพล  ทัศบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายกฤตภาส  คนคล่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายกฤษดา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายก้องเดชณัฐพงศ์  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายก้องภพ  ตะยะพงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอื้ออุณหะกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายกันตพงศ์  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกันตพัฒน์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายกันต์  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  โชคสวัสดิ์นุกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายเกียรติกำธร  อุระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงจรรยพร  สุวรรณคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงจารวี  สีสายชล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงจิราพัชร์  จิรกิจเจริญวาณิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายเจษฎาพงษ์  พานพิชัยบูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชนาภา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชื่นชนก  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายไชยภัทร  สุขรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงญาณิศา  บุราณเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญาวิโรจน์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายณภัทร  บุญมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชนะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นอาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐธชัย  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐริกานต์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณัฐวดี  สรเพชรญ์พิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสง่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐวรรษน์  วรวิรุฬห์ธนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณิชารีย์  วรจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณิศศา  ชาธิพา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธนวรรณ  สวัสดิ์วรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธนวัฒน์  คำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายธนัตถ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำเสือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายธันย์ยศ  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายธีรพล  กาละปัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายธีรพัฒน์  ทับวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายธีีรภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายนรภัทร  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายนิติธร  หลิมสุนทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงเบญญาภา  กาญจนารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปริชญ์  ชาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปัณณพร  สุขชัยบวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงปาลิตา  คูณค้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปิยธิดา  เบญมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพลอยปภัส  ขำพรมราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายพัชรพล  จิบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพัณณปภร  จันทร์โฮม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพัณณิตา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายพาทิศ  โชคกาญจนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายพิชยพล  แสนจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิรญาณ์  หิรัญธนยรัศมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพุทธิดา  วิสุทธิยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายภคพล  ธิสานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงภัทรียา  ดวงสมสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายภากร  ขำกลิ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์อ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายภูริทัต  หนึ่งคำมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายมงคล  วงศ์สายตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงรชนีกร  กาลจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายรณกร  ทับทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงรสริน  ประภาธาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงรัญชนา  ปัตตานี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงรุจิราวรรณ  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงฤาชุตา  บุตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรญา  ใจสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวริศรา  ผดาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธ์หมุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายวันสงกรานต์  บัวแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวิมลรัตน์  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงศศิวิมล  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสร้อยเพชร  พงษ์ประเสิรฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญทศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายสุทธินันท์  ด้วงพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายอริญชย์  ศรีสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายอักษราภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอัคษราภัค  ทองจาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอิ้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกนกนภา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกนกพรรณ  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกมลชนก  ปราวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกรธวัช  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกรวิชญ์  โทนทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกฤตภาส  คนไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกอบเกียรติ  น้อยห้องไล่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  มาศภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกิ่งดาว  ไกยวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกิตติกร  แอนโก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกิตติญาวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกุลกนก  นะคะจัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกุลกัญญา  บุญมาทานัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเกียรติทวีศักดิ์  แสงจันทร์คุ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายคณาทรัพย์  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายคณาธิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงคุณัญญาภรณ์  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายคุณานนท์  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจักรพรรดิณีย์  เจาะจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจิณณพัต  อินทสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ปภัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยชราแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชฎายุ  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรโท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชัชวาลย์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชาคริยา  วัฒนศฤงฆาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซีย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายชิติพัทธ์  จันปุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายโชติ  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายญฐกร  มั่นคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฐปนรรฆ์ชัย  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายฐปนวัฒน์ชนม์  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฐานิกา  สมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณชพล  คืนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณฐวัฒน์  รัชอินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณภัทร  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อาจสามารถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐนันท์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐภาส  ผลสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงดาราพร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายทัตเทพ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายทีปกร  เผือดนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงไทยญ่า  นิคซอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนกฤต  อุ่นเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนพัทธ์  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนายุต  กุลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนาศุภโชค  ชีกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธัชพรรณ  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญสิณี  มีระหงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธารทอง  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธาริต  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธีรภัทร  บาลโคตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงน้อมเกล้า  ธีระสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนิชาภา  แสนพระพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนิพนธ์  ชนะเคน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเนตรนภา  สุขรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงบาร์บาร่า ศิริกันรยา  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปฐมพร  ภูผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปทิตตา  งามปิติพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปภาวิน  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปรียา  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปาลิตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายปิยวัฒน์  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปุณยพัฒน์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปุณยาพร  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเปรมฤดี  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพนมกร  กีรติกานน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพลลภัตม์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก่นม่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพลอยญาวี  นิบุณกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพศกฤศ  ขุนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพสิกา  โสภากัณฑ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพัชรี  ไชยมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพันธิตรา  แซ่โง้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพาณิภัคร  ขันทวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชญากร  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภคพร  กิตจรูญพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภานุพงศ์  คำมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยศทะราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภีมดนย์  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูดิศ  บุณฑริกวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูวรินทร์  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงมัญฑิตา  อุมงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายรชต  วงค์สุนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรัตนสุดา  แสนวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรัตนาวดี  แสนวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรินรดา  บุญทศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรินรดา  ไกรลาศศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวชิรวิทย์  สีพันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายวริทธิ์  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวัชรพันธ์  เมืองนาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวิภาดา่  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศรัณพงษ์  วงค์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศรัณยู  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศศิกานต์  เพ็งแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์นาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศิรฌานันท์  อาสน์ธานี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมืองคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภฤกษ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายศุภวิชญ์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสมประสงค์  พงค์พิสิษฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสริณยา  อุระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสโรชา  มิตรภานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสาธิดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสิรวิชญ์  กาสาก่อสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสิริพร  พัฒนเลิศวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสิริมงคล  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้ววงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุธาสินี  โชคกาญจนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุพัตรา  ระมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุพัตรา่  ทองขัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุภัสรา  กู่สันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์มุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุรภา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุวนันท์  หลวงโป้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอติชาติ  จันทร์มิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอริสรา  สอนชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอัครชา  ทองคำมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอารียา  พรหมเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอินทร์ธิราณี  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอินทิรา  แสงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอิศวรา  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายูภูวดล  จันทร์หยู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิรโชติ  บุญเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงฐิตาพร  สุวรรณีย์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงฐิตาภา  ทันใจ โรงเรียนบ้านโนนสวาท ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอินทุอร  กองสิน โรงเรียนบ้านโนนสวาท ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงจิรินยา  พิมเขตร โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสักการ  กนึกรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุภาวดี  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอนัญชิสา  ยาสาภา โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายก้องภพ  น้อยมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวินชุม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายจตุรพิธ  พรมชาติ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงชัญญา  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพัชรพร  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงเอมมิกา  พรหมเสนา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงชมพูนุช  ชัยเฉลียว โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธนัญชนก  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนรากร  การสูงเนิน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงน้องใหม่  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนาพิณ  วงค์สีลา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนุชนาถ  เข็มพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปาริชาติ  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเพชรมุกดา  แข็งแรง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายยศภัทร  ธนะวินท์ชีวานนท์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงลลิตา  เลิศล้ำ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวนิดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรหมวงค์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศรายุทธ  บุญจงรักษ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสืบสกุล  เภาแก้ว โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอพิชญานันท์  บัวพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอรณิชา  สุภกุล โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอริสา  ปริปุรณะ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงไอลดา  ซาผู โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพิทยพงศ์  ศรีอาด โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายกิตติพงศ์  นพรุจิกุล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงจรรยพร  มงคล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงชรินรัตน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายณรงค์ชัย  ชลดี โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐธิตา  ราชนาแพง โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงปาณิสรา  หลวงพรม โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายปิติภัทร  อินธิแสง โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิงหสุชีวกุล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิวรรธนากุล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายยศพัฒน์  วิจิตราจันทร์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงสุธีมนต์  ดรพล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกนิษฐา  ฐิติพันธุ์ภาส์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชีวัธนัย  เสือแก้ว โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐภูมิ  ดอกพุฒ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์หมุด โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนาราภัทร  วัฒนกุล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปทิตตา  มุกดาอาพัทธ์กุล โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปวริศา  ถูกจิตร โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทับเพ็ชร โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ทองผา โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตุลา โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุกัญญา  ธิคุณา โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายสุรบดี  ผลทวี โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายสุรพัศ  ศรีมาชัย โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอชิรญา  ทองสินกอบกิจ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอณัญพร  ธูปแก้ว โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธัญชนก  อาจวิชัย โรงเรียนเมืองใหม่ ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอรวรรณ  ยอดเสาร์ โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเอมมิกา  ทองแถม โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราช โรงเรียนเมืองใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายนฤเบศวร์  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปรวัฒน์  ชัยปัญญา โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปริตา  เชียมขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุขสวรรค์  พรสวรรค์ โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกชกร  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเรืองนาม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงชญานุช  เจริญราช โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนพัฒน์  มูลพรม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธนภร  ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปรเมศวร์  พึ่งครบุรี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปิยธิดา  โทนทา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพัชราภา  ดาดี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงกลม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวริญญา  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอนุชิตา  พันมหา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงทักษิณา  ทองออน โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายธนภูมิ  คนเพียร โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พุ่มแก้ว โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงฟ้าใส  แรกเรียง โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงคณัสนันท์  พรหมช่วย โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐพล  ศรีสาพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงดวงกมล  ผลเจริญ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายธนกฤต  น้อยวุ่น โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเฉลียว โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงนรินทร์พร  ยืนยั่ง โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปวีณา  สุขรี่ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพงศกร  บุญชม โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงวราภรณ์  ดังไธสง โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายศุภกฤต  หล่ายบุญ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขรี่ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกฤติมา  กระจางจิตร์ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงจิรชยา  ปัททุม โรงเรียนบ้านวังนอง ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายฐานันดร  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงตติยา  สมิงทยาน โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงทิพย์สุดา  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกานต์ธิดามาศ  อุคำ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้ววงสา โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายปฏิวัติ  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเปมิกา  กรองศรีเลิศ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพัสกร  ศรีอยุธยาเดช โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวรัญญา  อุทัย โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายกฤษกร  เกษีสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกุลภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงจิรัชญา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายชยกฤช  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายเชี่ยวชาญ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฐกานต์  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายณัฐนนท์  เหล่าบง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐนันท์  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงณิชนันทน์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายเดชาธร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายทินภัทร  ไตรยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายธัญญวิชญ์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายนพกร  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนันทิยา จูมแพง  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปริญา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงปานไพลิน  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายปีติพล  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายพุทธพล  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงภคพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายภัทรพงศ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายภูมิพิพิธ  รุ่งโรจน์นิมิตรชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงมธุริน  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พนมพรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงวรรนิภา  แก้วงามขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงวินันท์ญา  วรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายอพิวัฒน์  ราชริวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายอภิวิชญ์ แสนโคตร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอารยา  โคตรชมพู โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอินทิราณี  ศรีอันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายคมกริช  ช่างบุ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชนากานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชัยประสิทธิ์  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชานนท์  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายชิษณุพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงเณศรา นวนอาสา  นวนอาสา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายเดชมังกร  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนภัทร  ดึนกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธนวรรณ  สะสีโฉม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนวินท์  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธัญญวรินท์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผาละนัด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัทยากร  รูปคม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธิติกาญจน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธิติรัตน์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปวิทย์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายปองภพ  เชื้อสาวะถี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปุญญิศา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชญดา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิชญา  สครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงภัณฑิรา  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภานุวัฒน์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายลภัสกร อาจวิชัย  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้  คัลดิโร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวรปรัชญ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรัญญา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายวัสสันต์  สีโย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวิทิต  บุตดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงศศิธร  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงศศิปรียา  บุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุทธอร  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุรัชนา  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอเล็กซานดร้า  ภูสแดร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอัจฉราพร  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอัษฎาพร  อ่ำประยูร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกันยาวีร์  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงวิภาดา  แสงดาว โรงเรียนบ้านดงมอน ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอิมมิเรีย  ตรุกไบเย็บ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์ขัน โรงเรียนบ้านดงมอน ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายจิรชาติ  วงค์คำแหง โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายธนพงศ์  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธัญภัทร์  โพธิ์ชัยทอง โรงเรียนบ้านดงมอน ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนรินทร์  พ่อมี โรงเรียนบ้านดงมอน ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายนรินทร์  สายตา โรงเรียนบ้านดงมอน ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยบัน โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพิชญาพร  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิชฎา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพิตตินันท์  ผาใต้ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงมาริสา  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมานสุข โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอนุชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤติเดช  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงชญาภา  มงคุณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายชยพล  เพ็ญเพียร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงชลธิชา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายณัฐนันท์  กาญจนวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงณัฐพร  บุรัตน์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธนภร  ภวิสสันติ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายปีติภัทร  เสริมศิริ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายสพล  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงกชกร  แจ้งไพร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกชพรรณ  บุญพิมพ์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกมลพร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงจิรสุดา  ห้วยทราย โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฐพร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธีรวัฒน์  ญาณบุญ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนัชชา  ทัศมี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงเนตรนภา  ไทรศรีคำ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปรียานุช  ท่าฉลาด โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปานณภัทร  โคตรธรรม โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายรพีภัทร  ใจทัศน์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสโรชา  ไกยสิทธิ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสุพวัฒน์  โล่ห์สุดใจ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอัยยาวีร์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายกิรพัฒน์  ราชนิช โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  ใจศิริ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายโชคอนันต์  ศิริพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายธนันชัย  สงตลาด โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกาญจนา  ตะวังทัน โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงจิราภรณ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงอริศรา  กุลอัก โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงชาติ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงทักษอร  ซ้ายซา โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ดีภักต์น้อย โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพิมพ์ประภัส  พลโลม โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภัทราพร  เรืองเมือง โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงมาริษา  ฐานันดร โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายฐนดล  ดับดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงปัณฑิตา  รูปคม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์กะโซ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสุวนันท์  โซ่วงเดือน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1011 นายอภิสรา  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายชลชาติ  ภูมลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายฐิติศักดิ์  ปาหลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณฐนนท์  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงณิชานันทน์  พินิจมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายธนวัฒน์  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ชาชม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายผดุงเกียรติ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพัชริดา  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิชญาพร  เสือคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวิชิตา  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงวิราวรรณ  พรมสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวีธารา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายวีรภัทร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงศิรสิทธิ์  วงค์แสนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงศิโรรัตน์  นาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอัฐชราวุฒิ  ตะวังทัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายกรวิทย์  คิดสนอง โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อวังคำ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงขวัญชนก  มิชาลี โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชลดา  แสงวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวอังวะ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงญาณภา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณิชมน  วงค์จันทา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนชาต  เข็มทอง โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธนธรณ์  ทองลา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธิติธาวิน  สุคำภา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปริชญา  เชื้อคำฮด โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพศวีร์  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพัฒน์ชัย  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพิสิษฐ์ภณ  เชื้อคำฮด โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายฟ้าประทาน  คำมุงคุณ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงมลัยรักษ์  สุคำภา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายเมธินทร์  แก้วนาง โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายรพีภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวรรณิดา  ภูงาม โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์จันทึก โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวารีนิธิ  มณีจักร์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายวิเชียร  แสงมะณี โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวิทวัส  ธรรมมา โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ดอกจันทร์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุธีมา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอภิญญา  ขันกลาง โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอรอินทุ์  เชื้อวังคำ โรงเรียนร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัลยามณี  พืชคำ โรงเรียนบ้านกกตูม ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงชัญญานุช  พ่อสิงห์ โรงเรียนบ้านกกตูม ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนากร  สุขะพันธ์ โรงเรียนบ้านกกตูม ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายธีรชัย  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนบ้านกกตูม ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายศุภกฤต  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านกกตูม ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงสุวิชญา  นิรโคตร โรงเรียนบ้านกกตูม ป.6 คณิตประถม
1066 นางสาวนิลเนตร  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนบ้านกกตูม ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายพยุงศักดิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนบ้านกกตูม ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวพัชรพร  สุขพันธ์ โรงเรียนบ้านกกตูม ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายสุพศิน  วรพรมราช โรงเรียนบ้านกกตูม ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวสุวดี  บุญมี โรงเรียนบ้านกกตูม ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บับพาน โรงเรียนชุมชนนาโสก ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาโสก โรงเรียนชุมชนนาโสก ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปนัดดา  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พันธ์เขตรกิจ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงพูลทรัพย์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายภูรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายโรจน์ประสิทธิ์  สิมลุน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.5 คณิตประถม
1079 นางสาวณภัทรจิรา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายณัฐวัฒน์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนาตาลี  ศรีริต โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาววิยะดา  โสภาลุน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายสุชานันท์  ศรีริต โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 นายอมรเนตร  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงจันทิมา  คำนนท์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงญาณากร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮี๊ยะพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงธันยพร  ทองพรหม โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงศิริวรรณ  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายณัชพล  โสดา โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงนรสร  นารีนุช โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงนิรดา  นารีนุช โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายพงศกร  ร่วมธรรม โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายพุฒินันท์  คนเพียร โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายยุทธนา  ชาวระนอง โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงวรัตยา  นารีนุช โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงอรดี  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงอาจีรยา  นารีนุช โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายพิษณุ  ภาคภูมิ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายภิพัฒน์  สุขรี่ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงอรอุมา  สาธุชาติ โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  คนไว โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงนงณภัทร  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงพนมรุ้ง  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงพิชญารัตน์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงวรรณิษา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงศยามล  ดวงมณี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  อุณวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกุลนัดดา  พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงจิรากร  เยาวจตุรัส โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจทัด โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวาไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปทิตตา  พึ่งพา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพรชนก  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงมลิวรรณ  คนยืน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสา  พลายหาญ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอชิรวิชญ์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยบัน โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายเจนณรงค์  ทินคาม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายเจษฎากร  กำเหนิดบุญ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายชิตพล  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงณัฐธิชา  โมระชาติ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายธนกฤต  ทูลไชย โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายธนชัย  นนท์ชี โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายธีรภัทร  ยลสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายนิพัฒศิลป์  พันคำภู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงบุศยมาศ  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายปราชญ์  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงปาริชาติ  หาดคำ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายภูริเดช  จิตรวิกรานต์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายมนพัทธ์  ราชสำเภา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายวัชรพงษ์  ผากา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  นนท์ชี โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายอดิศักดิ์  อินทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายกนต์ธร  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายธันยบูรณ์  อุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายธีรเดช  เจริญพร โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายธีรเทพ  หลาบโพธิ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายนิทิกอน  จิตนอก โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธรรมนูญ  ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายปพน  กิติวรประพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายปารมี  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายปุริม  กิติวรประพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายวีรวัฒน์  สุนทรส โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงศิริญาพร  ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายศิวะรุจ  ห้วยทราย โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงสหัฐญา  ศิลาอ่อน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมวงษ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงจิตชญา  อินธิเสน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายชวิน  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญโนสาร โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปริชญา  จันทราโคตร โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุพรรณโมก โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพรประภา  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศิวะพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุชาวดี  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายอภิณัฐพรชัย  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสนดี โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายณฐกร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายณัฐดนัย  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายธนพัต  พึ่งจัด โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงเนตรนภา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสมยา โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายอาชวภูมิ  ทรัพย์ผล โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกมลพร  พัตตะเสน โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายกิตติพล  ธิมา โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายชัยชนะ  อุคำ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายธนภัทร  อุคำ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงภาวิตา  ล้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงสุกันญา  บุุญมานันท์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 วิทย์ประถม