รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรณิกา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกริช  จินดามัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติพงค์  แสงขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณะรัตน์  ทิพศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องภพ  ชัยเฉลิม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตียรธาธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันสิปะ  ละชั่ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตต์ธเนศ  มิลินโชติพัทธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติกวิน  ปัดสำราญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงคุณัญญา  ประจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายจตุภัทร์  รังเพลีย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัตตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญานิศ  เพียรศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัญชิดา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชยางกรู  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชัชวิทย์  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชาลิสา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชินพัฒน์  ปาปะโถ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาดา  ดงอุทิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฏฐชัย  ผลสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สายวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐธิชา  ผลาผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพัชร์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภัทร  จอมศรีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองนพคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายดุษฎี  อินทร์ไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเตชสิทธิ์  ชะโร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงทรัพย์ทวี  มุกขกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายทัตเทพ  ปินะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนพร  ปินะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนภรณ์  พันสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนากร  ประพาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนากรชัย  ศรีบุตดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธราเทพ  หยวกกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญรัต  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธิญาดา  บุษบา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรวีว์  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนพวิชญ์  โคตุธา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนภคพล  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสสร  หงษ์สี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนราวิชญ์  อาชะนะชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนริศรา  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนริสรา  รัตนบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนัฐวรรณ  แสนลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนารีรัตน์  ปะมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนิธิวุฒิ  พรหมพุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปณิธาน  หิตายะโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิโห โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงประภัสสร  รัตนะวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายปวริศ  นามโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปัณชญา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปิยนุช  บุญเครือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  ทองทับคง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพงศกร  ไชยรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพรรณธร  วิชาคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พลช้าง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เทียกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภคะวัฒน์  แก้วมะณี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรปภา  พุทธรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์เดือน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภากร  แก้วมะณี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ลือเกียงคำหล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายยิ่งคุณ  ปะกินัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายรัชชานนท์  ชาวสวน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรัฐชนันท์ฟ้า  ทิพนัส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงลลิตา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรกัญญา  มะปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายวรบดินทร์  แซ่เตีย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายวรปรัชญ์  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวรภพ  ป้อมประกาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวราภรณ์  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิยดา  มาโชค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศรัญญา  เนื่องวงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปริตวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิริกัญญา  อนุสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสิริกัลยา  จอมประมาณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุดาพร  เทียบมัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุวพิชญ์  วรรณศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอภิชญา  เอ่นแคน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรวรา  ไวมงคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ปองไป โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตันติกุลวัฒนกิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอัญมณี  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอัยการ  หล่าสกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอัศฎาวุธ  ปะสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอุ่น  บริรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงไอรินทร์ดา  แหมไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกชกร  จันทรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกชกร  จันทวาปี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์อ่อน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนกพรรณ  ซอหนองบัว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกมลชนก  มีม้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธาโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกรกมล  อันทรีย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกรวิชญ์  หิงสันเทียะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกรวี  หิดธิชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษฎา  พิมพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤษฏ์  ปวงประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษดนัย  สิทธิโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤษนันต์  ลำไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวินธิดา  มูลวิไล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญพัชญ์  ประมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัดไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถมยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยเมล์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกันตินันท์  ศิริประภานนท์กุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลยกร  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัลยกร  ศิริกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัลยาณี  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกาญน์ญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกิตญาดา  ไทยสงคราม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติพัฒน์  กันโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติวัช  แช่มวิลัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกิตติ์สิริยาภรณ์  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาติขูลู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเขมอนันต์  ปิยะอารีรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตราพิเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจันทิมา  แผนสุพรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิตติกร  ไชยเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจิตติพงศ์  ธิมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรกิตต์  ภูจอมคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรัชยา  พิลาสันต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองอ่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจุฑาทิป  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฉันทพัฒน์  สัตมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชนชน  สุทธิเภท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชนณภัทร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชนพงศ์  วัฒนวิบูลย์กิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟากสะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภูมิสถาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชลลดา  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชัธชวาล  ยางแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชาติกล้า  วัฒนบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชาวิกูล  ชุมศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชินภัทร  ทอนเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริเตนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญานิศา  สอนเสนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฐากูร  ประโพสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณฐมน  หลี่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณฤดี  ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัชชลิดา  ปัญจะเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุราษฎร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเต็ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐชนน  อาชะนะชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐชนนท์  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันหารัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐณิชา  คลังดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐภรัทรา  มีโวหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เรืองบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐมน  จตุพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวัฒน์  กังขอนนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณิชพน  ทองสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชานันท์  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงดนยากร  มิเล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายดลธรรม  คงแสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงดวงจันทร์  คำอ้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเดือนเมษา  มูลตรีประฐม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายติณณภพ  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงทักษพร  ปะวะเสนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงทิพย์กัญญา  โพธิรุกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทิพย์ประภา  ดงเทียมสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนกร  ชืลวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนกร  แสงโพธิ์ดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนกฤต  สุทธิเภท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนกฤต  หงส์พันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนบูรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนพนธ์  สุทธิเภท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนพร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนวัฒน์  พลกนิช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธนัชชา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนัชพร  นิตุธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนัชพร  ยานู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนานน  ประธรรมสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนิดา  รัตนพลแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญละคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญสินี  ตวงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธันยา  กองฮามสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธารธารา  สนทนาวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ดวงกุลสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธาวิน  วังสงคราม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธิดากานต์  จอมศรีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธีรากาญจน์  พุทธจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนนท์ปวิธ  คำชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนพเก้า  ฤทธิ์วิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนริศรา  คำสะไมล์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนฤภู  ประทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันทิยเทพ  นาคนิค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนิติธร  ทอนเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนิรินดา  จันดาหัวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิวาริน  จันดาหัวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนุชรินทร์  รัตบาลรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายบริพัฒน์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงบวรรัตน์  การบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบุษราพร  ทองหล่อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปกป้อง  มั่งมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปฏิพล  สอนแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปณชน  ถั่วอรัญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปทิตตา  สังศรีแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปภังกร  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปภาดา  ศาลางาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายประภัส  วงษ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงประภาวดี  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปรินทร  พิลาออน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปริยากร  คำมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปรีชญาณ์  ศรีวิธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปารณีย์  ราชแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปาริตา  ปะโสทะกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปิ่นนารี  พรมจักร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปิยทัศน์  จุนนาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยธดา  ปะนัดเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปิยธิดา  ชินะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปิยพิตต์  แคนดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเปรม  มูลวันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพงศธร  ดงเสือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพงษ์วิศิษฎฺิ์  แก้วกาหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพชรพรรณ  ขันธะบูณร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพนัญญา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพนิตพร  หาญสุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพรชิตา  อนุชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัชราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชรินทร์  ซื้อสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพันธ์ุพิศิษฐ์  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพัสราดา  นาวัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีโนนยาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชญา  มัชปะโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญาพร  ภูวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยาหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพิชยดล  ศรีโสติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพิชยดลย์  ชาวดอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมนภัส  สุปะเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รชตะนันท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพีรวิชญ์  ปิตโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเพชรรินทร์  สอนจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเพียรธรรม  ปาปะทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภัควัต  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภัทธยนันท์  ดงอุทิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภัทรฉัตร  ์ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภัทรธิดา  สร้อยสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภัทรพงศ์  ปะกิระณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภัทรพงษ์  วิเศษถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภัทรพล  ช่างปัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัทรวี  ชะโร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรศยา  สืบพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัทราวุฒิ  ปะกิคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทริศรา  มหาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภานุชนาถ  ชาวพงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูชิต  จ้อยนุแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูผา  กิตติพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภูริต  บุตรศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมริสรา  ฝนใจเมือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเมธาวดี  ปนัดสาโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเมธาวี  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายยศกร  จันทรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายยุทธนา  อัตเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเยาวพา  ปาระจูม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรังสิมันต์  ดวงจำปา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัชชานนท์  เจ๊กท้าว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายรัชต์ฐาณกร  ต.เจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรัฐนันท์  นะราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรัฐภูมิ  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงลลิตาพร  เทียบสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวชิรวิทย์  พินิจธนสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวรวีร์  ภูผาสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วหานาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวรัชยา  ประกอบนัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรัชยา  พรหนองแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรัญญา  อาจเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวรัญญู  ประกอบแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งศิลาอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวัชราธร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวันวิสา  ชัยวัฒนาอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิกาญดา  วิโรง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองสาคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศตพรพรรณ  เผือกพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศศิประภา  ศรอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิริประภา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิริพรรณวดี  ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิริภัฎชา  ศิริเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีวงศ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิจักร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศุกลวัฒน์  อำพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ระติเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสหภาพ  ยอดเนียม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสาริศา  วรรณสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสาริสา  เณรสุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิธิดาภา  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสิริกาญน์  สิมมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุชานันท์  คะเชนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุดานันท์  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุทธิดา  ภิณโญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุนันทิกานต์  แสงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุภณิฎา  ลาดบาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุภัชญา  ประสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุภาวิตา  สายสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุรษา  ปะจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสุริยาวุฒิ  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสุวิชชา  อินทร์ประจักษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเสฎธวุฒิ  มิตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายหฤษฏ์  จันดาเรียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงไหมแก้ว  คุณโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอดิศร  กุลสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอธิศนนท์  จ้อยนุแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอนัญพร  แสนทรัพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอภิวัฒน์  ปะตินัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอมลธีรา  ม่วงแมน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอมลมณี  ภูกองชนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอริสา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอลิชา  อรรถวรวินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอลินนันท์  บุตรศรีเมือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายออมทรัพย์  กรัดแพร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอัญญมณี  ชิลวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอินทุอร  ก้องเสียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอุษณีย์  นามปะเส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอุษามณี  พิมสอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายืพิชญ์  พรมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกฤติกุล  ปะโพทัง โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายอัครพล  ศิริสิน โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองอิ้ง โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายดนุกร  แสนยะบุตร โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายฤทธิเกียรติ  ล้ำลอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงสรัลพร  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอเธตญา  น้อยบาท โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายกรภัทร์  อาระหัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานนท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกานต์ฟิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายจักรภาพ  ไชยาเย็น โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายบุญชนะ  สุเพ็งคำ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภัทราวดี  ประมาคะตัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรติมา  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริยา  ทับแสนลี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอารักษ์  เวียงคำ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนากร  สุวรรณี โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายวรพงษ์  แพงชัยสง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงตรีเนตร  สอนเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายยิ่งคุณ  เยี่ยมไธสง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนลินทิพย์  สมศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงเบญญา  อัตนา โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงปภาวิรืนทร์  พินพาท โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปัทมา  ชิณศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณภัทรสิริ  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินชาด โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงตริตราภรณ์  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเทพหัสดิน  ประมูลจะนัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธิดา  ชะรารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนิพล  ปะสังคะเต โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภควัต  รอดโภคา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวงศกร  จำปาโอ้ก โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวรเวช  สุปะโค โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวัชรพล  ประมูลจะนัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศุภวิชญ์  คำอาจ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอธิชา  มะโนราช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกัปปภัทร  สวาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงคณิฐาพัชร  ปฎิยัตต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงแคทรีน่า  หนันดี มูลานเดอร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจิรพัฒน์  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายชณชล  โยธาภักดี ซง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฮียงเฮี่ย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายนพรุจ  จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนภัสสร  จูมเกตุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ปัดถานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพรรณภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายภูมิรพี  จรบุรมณ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศิวนาถ  บาริศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายสิทธิโชค  บุตตะลุน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสุภัสสร  เนาวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายกรภัทร์  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกรองวลี  คำแหงพล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญ์ณัฐฐา  ชมมาก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัญญภรณ์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัลยณัฐ  ประนิล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเกษมณี  สีอัคฮาต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจันทกานต์  พิทักษ์พล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจิรภัทร  ดวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิรัชญา  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเจริญรัตน์  คมสัน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจษฎาพร  ปะนัดเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชยพล  คำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชยังกูร  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชาคริต  พลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชาครินทร์  ชาววาปี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงญาณภัทร  ปองไป โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายฐิติกร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายฐิติกิตติ์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณฤดี  ปริปุณณะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  หิตายะโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันพา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐพงษ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณุภัทรณีย์  อารยสมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงทักษพร  สีมาตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนกร  เกียกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนกฤต  ประภาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนพร  ปาปะไมล์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธัญชนก  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรภัทร  บุญประคอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนาถวัฒน์  ทองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายบารมี  จิตฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ปัญจะตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปริชาติ  นามสิน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปัญจพร  ลาหล้าเลิท์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปิยาพัชร  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปุณณพงษ์  ปัดสี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพงศกร  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพงศ์พัศ  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพชร  หิตายะโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพชร  โยธาภักดี ซง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพณิชา  โอสระคู โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพัชราภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปาปะเกา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพิชญุฒม์  มาสี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพิชาภพ  ปะวันตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญศรีทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิมภิกา  เชื้อมาก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิยดา  ไปด้วย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายมิตรศิริวัฒนา  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเมธานนท์  ดาวยันต์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรัฐศาสตร์  เตชะนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประมูลจักโก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรัทยา  ประพฤติใน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรินชุดา  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวลัยพร  บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิชนาถ  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศรัณย์พร  โครตสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศิรวุฒิ  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสรวิชญ์  ปะกิระตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสรัลชนา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสโรชา  มุลวงศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสหโชค  ปิดสายะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสหภูมิ  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสิริพักตร์  ปักเกโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุตะกะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอาภาสิริ  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชยากร  ศรีประไพ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โนชราช โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายนิติภูมิ  ใจภักดี โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณิชาพร  โนนทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีราลาภ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายศราวุธ  ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฮียง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกัลยาณี  มะธิปิไข โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรัตนาพร  ปักกาเวสังข์ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปักการะโถ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเตวิชญ์  ปะโมทาติ โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายอนุชิต  เจริญมีชัยสกุล โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชลดา  วงค์อนันท์ โรงเรียนหนองผือ ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนหนองผือ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายนฤเทพ  ทรัพย์คง โรงเรียนหนองผือ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายปราบ  ขุนหล้า โรงเรียนหนองผือ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปวริศา  ศรีวันทา โรงเรียนหนองผือ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายเปรม  ขุนหล้า โรงเรียนหนองผือ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สีเมืองช้าง โรงเรียนหนองผือ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพชรเอี่ยม โรงเรียนหนองผือ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงชนรดี  สิทธิสาร โรงเรียนหนองผือ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฐณกร  วงศ์กล่อม โรงเรียนหนองผือ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปาริตา  แสงยศ โรงเรียนหนองผือ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงรัชนีกร  เสถียรอุดร โรงเรียนหนองผือ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายเด็กชายธรรมนูญ  อรุณโน โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายพงศกร  สีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัทรดา  ดอนขันธ์ โรงเรียนบ้านประแหย่ง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอทิติยา  ตองตาสี โรงเรียนบ้านประแหย่ง ป.6 คณิตประถม