รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  แก้วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤติมา  ทองกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกวิน  เทียนสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญารัฐ  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกันทกร  บัวสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติศักดิ์  หอมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลธีรา  ลันสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมนิจ  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายคุณากร  จะดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจันจิรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรภัทร  บรรดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  คำแท่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชนาธิป  พลเตมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชไมพร  คำเมรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชลธีร์  ตูมโฮม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงโชติกา  แก้วโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณภัสสรณ์  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัชชา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชชา  บุตรภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐชัย  อย่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐกมลพรรณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิชาโท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐญา  ต่ออำนาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐพงศ์  เคนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณิชภณกฤษฎิ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงต้องรัก  ไชยโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเตชินทร์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายทรัพยสิทธิ  กรุงโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายทีอธิปต์  วงศ์ประดับแพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนาธิป  สุมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธฤต  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธันยนันท์  อภิวัฒสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายนนธวิชญ์  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนริสรา  จิรังกูร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนวพล  บรรดิษนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายนันทกร  นพไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนาวินดา ฮุ่ยฟาง  กุศลาไสยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเนติธร  เจตน์ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเบญญา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปราณต์วัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปรานต์  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปัญญากุล  ลันสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปาฏิหาริย์  จักรบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปิยธิดา  ญานบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปิยังกูร  มันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปุณยธร  ผัดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเปมิกา  ปะระทัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู่เทียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพชร  เหล่าโพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพัชรพล  กุลโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิชญากานต์  จ้ายสอนนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพิทักษ์เทพ  อันทะนัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายพีรวัฒน์  เทียงคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพุทธนนท์  คชสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเพชรพลอย  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
116 นางสาวเพ็ญสินี  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภควัต  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภัคพล  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทะวุธ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายภูบดินทร์  ชาดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายภูวนัตถ์  ประวันเนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมนัสนันฐา  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายรัชชานนท์  มลาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายรัชตวัฒน์  จันทนมัฎฐะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพซา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตน์เสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายวงศธร  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ทิพย์กันยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวรดา  บุญชม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรัญญา  วทัญญูไพศาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรัญญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายวิทย์วัตร  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายวีรภัทร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายศิระ  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศิริชัช  แซ่เอี้ย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศิวกิจ  ไชยฮ้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายสุภชา  พาหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสุเมต  สร้อยคำ. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอชิรญา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอชิษฐา  ยศพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอเนชา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิศักดิ์  โยธภักเดชากุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอภิสรา  เสนาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายออมสิน  ทินช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอารยา  จ่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเอมมิกา  พงธ์ธารัก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกเกศวร์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมรวรรณ  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกมลชนก  รักหบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกมลเทพ  ศีตะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกรกนก  ทับชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกรธวัช  พงสุภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกรุณา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกฤชอร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกฤตยา  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภูนบทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกฤษฎา  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกวินตรา  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกวินตรา  สาโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกวินทรา  พรทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกะมลนิตย์  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล่าม่วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกันติทัต  เอกพจน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกิตติกา  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกิตติภพ  ทองลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองคำไฮ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเขมนิจ  อนุยาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายคณิศร  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจตุรพัทร  มาพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจรัชญา  อรรคฮาตสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิตติพัฒนันท์  ดวงศรีเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจีรณา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุไรรัตน์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเจษฎาพร  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฉันทพัฒน์  น้ำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชญาดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานิน  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชนันวัฒน์  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนาภัทร  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนิดา  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชมชนก  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชยานันต์  มะนารี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชยานันท์  นะวะชีระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชลดา  แสงศาลาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชลธิชา  เศษรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัยยะพงษ์  อันเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชูเกียรติ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสากล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์ศาลาแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณฐมน  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัชชา  ไชยดวงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อุปแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐจิตร  โสโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐชนน  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนาไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีลำใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐดนัย  คำทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐนนท์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐนิชา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐพงษ์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐพนธ์  ภูผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐภุูมิ  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐวรา  กานุมาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐสิทธิ์  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วพิมผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณิชาวีร์  กองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายดนุพัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายติณณภพ  แสนเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเตชินท์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายถิรศักดิ์  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงทรรศนีย์  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงทักษอร  รื่นรวย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงทักษอร  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายทีปกร  คำพรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเทิดศักดิ์  ทุ่งสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนกร  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกฤต  วิศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนโชติ  ฮามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนบดี  ฤทธิหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนพงศ์  ศุขหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธนพร  กองพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนภร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนภัทร  แก้วสีชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนวัฒน์  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนวิชญ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนวิชญ์  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนเสฏฐ์  นามเต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนัญาดา  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนันชัย  หวานไฟชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนาพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธนิสรา  หินดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธมนันท์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นครเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูแล่นไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธัญภรณ์  นาถ้ำพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธัญสินี  ทบวงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธารารัตน์  อรรคฮาตสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธิตยา  บุญบุตตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรพงศ์  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีรพัฒน์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรภัทร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนรวิชญ์  ถาบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนฤทัย  นามสีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนลินรัตน์  พิมพะสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนวพร  พิมพรรณา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนวินดา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนันท์นภัส  มานิล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทะคล้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนารา  ภูธิป โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนิติภูมิ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนิพัฒน์  ดงบัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเบญญาภา  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปพนศักดิ์  สีเผือก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปพิชญา  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปภังกร  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปยุดา  จันเตี้ย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  เครือสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงประภัสสรณ์  แก้วหะนาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายประริวัตน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปริญทิพย์  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปริยากร  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปวริศ  ปรุงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปองพล  ภูมิแกดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปาธิตา  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปารมี  ภูครองจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปิยธิดา  วิเศษทักษิณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปิยวัฒน์  คงวรเวชกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปุญญภานิ์  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปุณยาพร  เคนท้าว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเป็นต่อ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพงษ์ปณต  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพชร  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพชรปกรณ์  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพชรพร  ชวนนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพชรมล  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพชรอร  อองละออ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพนิดา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพรนิชา  อันทรง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพรไพลิน  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพรภัทร  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรรวิษา  ราชแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรลภัส  บุญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพราวพิชชาภา  ภูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพวงชมพู  เมืองราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพสิษฐ์  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัชชาอร  กล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชราวดี  เวินชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วริทธิวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพาภิภัค  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพิชิตพงษ์  เห็มศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมสอน  มหาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพิรชัช  บงสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุณาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงแพรวพิชา  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัคจิรา  ประวาระณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภัชภิชา  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภัณฑิรา  โมครัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทรดนัย  สันติธรรมการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัทรวดี  พลราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภาคิน  พักวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภาณุวิชญ์  กันพนม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภานุวัฒน์  ทันบาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูตะวัน  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูมิภัฒน์  ปักกาโล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภูวนาท  นาถ้ำพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมลฐิฎารัศ  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีทาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายยศพัฒน์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายยุทธศาสตร์  พานิชนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรพีพัฒน์  งามลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายรัชชานนท์  กำแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรัชชานนท์  เบญจมาศบุญชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายรัตนชัย  ศรีเอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรัตนากร  ภูผาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรามิล  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงริศรา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเรณุดี  คำยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรรณภา  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวราภรณ์  วังอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวิชชุเดช  กินรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวิลาสีนี  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวิษาพรรณ  เมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธันศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิรประภา  สุริชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศิรภพ  ทันบาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายศิวัฒ  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุธีรวัฒน์  พาระแพง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภพิชญา  อุดม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสรัญญา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสิรภัทร  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุกัญญา  หันจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุจิตตา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุธาดา  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุธิศา  ไชยเหมือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สระฮาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุรวดี  แก้วไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสุรศักดิ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปอศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอโณชา  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอนุชา  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอนุธิดา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอนุภัทร  ดวงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอภิรัตน์  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอภิวัฒน์  นรินยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอรไพริน  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอรวณิชยา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอรวรรยา  สุริเจย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอรัญญา  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอริยพล  จันทโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอริสรา  โวหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอวริน  ชิณสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอวิกา  สีเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอัญยาณี  ทับอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอัญวรินทร์  สมศรีงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอาชวิน  พิพ่วนนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงหรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอาทินันท์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอิศริยา  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเอมิกา  มามิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงไอยเรศ  ปัญจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกชพร  อภิวัฒนวรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายกตตน์  อัคนิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคแสงรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายกรวิชญ์  มาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  สุดภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายกวิน  พงศ์ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกะรัตเพชร  อรรคฮาตจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัญชพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายกันตพงษ์  อาจสุรินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายกีรติ  ชุมวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกุลจิรา  ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เขียวนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายคณาธิป  สุคนธสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงคริสตี้  วิลสัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจารวี  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชาลีนา  เคลเลอร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชิดชนก  สงค์จันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายญาณาธิป  สามี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายณฐกร  จุลอักษร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายณพรรษกรณ์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐนิติ  ปาคาถา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายธนกฤติ  ศรีผาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุริยหงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายนนทกร  อาจปาสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายนราธิป  เป๋าอยู่สุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรมแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายนิชชคุณ  ศิริเกษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายบุญญชล  ไชยโสดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงปภินทิพย์  ทศมาศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายปรินทร์วัฒน์  กลางโยธี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปวิลดา  ธุระกิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายปาณัช  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์พาพร  กุลตังวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายพีร  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายพีรณัฐ  รุ่งสาครทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวยธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายเพิ่มเพชร  อัตนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายภูรินทร์  นัดทะยาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงเมธาพร  แสนแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงรมิตา  สุวรรณทา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญชาญเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงวรรณษา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวรินท์นิภา  หาญชาญเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายศิรวุฒิ  กระบวนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายศิริรจน  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายศิริวัฒน์  ลิมาอภิรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายศิริวัฒน์  วิชาผา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายศุภกฤต  หลอดเพ็ชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงศุภิสรา  ทะสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริภัทรเมธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงสิตรา  สุวรรณธาดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายสุวรินทร์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายอชินี  ศรีเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอมลธีรา  สวาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอักษราพร  ประกอบน้อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งนทีทวีผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอิญชริณภ์  ครองยุทธ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเอมวิภา  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิงห์เศรษฐี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกรกนก  สายสุด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกรกนก  เค้าษาวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกรวิชญ์  คำเบ้าเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขจรศาสตร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกฤตเมธ  แท่นทองจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกฤษกร  ปะกิสังข์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกฤษณะ  ระวิโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกฤษดา  รานอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกัณฐพล  ทองศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัลยพัชร  จินารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกิตติกวิน  ภูจำปา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกิตติกวิน  เมฆสอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกุลยา  ทองรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกุศลิน  คณาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจักรพงศ์  คำพิลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิณณรักษ์  กาญจนอนันต์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิณห์วรา  พลเยี่ยม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลธนวรรธน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิรภิญญา  อหันตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจิรัชญา  ถุนพุฒดม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฉ่ำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจิรัตม์  ตลาดธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจีน่า ยาสิมินทร์  อ๊อกคาย่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจีรนันท์  ทัศสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชนะพล  อาจองศ์ษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงเพียราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนันธิดา  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนิดา  โคตรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายชิษณุพงศ์  สงค์จันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงญญาพัดณ์  พิพัฒธัญนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงญณัฉราว์  บรรณกิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณพลย์  พลชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัชชาภัทร  สีบุญมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณัฏฐากร  ศิริภณพานิช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐชนน  พรมบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐฐากูร  เสยยงคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายณัฐดนัย  ภารถวิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐธกรณ์  ต่อสกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณิชกานต์  ฮีท โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณิชกุล  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณิชากร  อุดมวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  จิรสิตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายทีรนิน  แสงสว่าง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายแทนคุณ  อมรศรีรัตนชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงแทนใจ  ทิพพิชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนภัทร  เฉิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนภัทร  เหล่าทองสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธนวดี  พานิชนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนาเดช  ติดวงษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จักรทุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธิภากร  สรรพทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธีรดนย์  ผดาวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีรดนย์  แดงจันทึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนัทธมน  ปัสสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนันทิชา  บัวทิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปภาดา  จิตพัตชาญธนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุมหิรัญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญปก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปภาวิน  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปรัชญา  โสภารัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปรินทร  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปวริศา  นนยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปวริศารัตน์  ใสสะอาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปวีณา  สงวนนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปัญญาริสา  โอนนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้าว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปัณณธร  บุญประดับ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีดามา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปิยวัช  ดลพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปิยะกุลธิดา  ชมภูคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเศษทักษิณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปิยาภัทร  นามมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปุณยาพร  เพรชดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายผลาวิทย์  บัวศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บำรุง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพชรพล  ทิพย์วัฒน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพรลภัส  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  น้อยนอนเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิชญา  พรมดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โชติเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพิสิษฐ์  สิงคะจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพีร์ฐวัฒ  วรกำพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงแพรพิไล  โวทานสิริกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงแพรไหม  ภูมิทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภคพร  สีนอเพีย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภคพร  หัสจรรย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภคพล  บัวสาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภลพร  บุญซิม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภัทรกร  สุวงทา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงภัสสรกรณ์  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชูคันหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภิญญาพัชญ์  วงศ์อาษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูตะวัน  ภูวนารถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูมิ  วงศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูริวัฒน์  สวนตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภูริวัฒน์  แสนทวีสุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายโภคิน  โยแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายเมธวินภัทร์  ชัยธนาหิรัญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเมธาพร  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายยศพนธ์  โอษฐ์สาคลัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงรัชญาภรณ์  ทองอบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายลัทธวัฒน์  นัยเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวิชิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวชิรวิทย์  บุตรหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวชิรวิทย์  อุปแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรนามดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวรวรรณ  พิณรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวรัณชภัสร์  กองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวรัศชภรณ์  กองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวริชยา  พิมพ์ศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวริศรา  ไปหนี้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวริสา  ฝ่ายเทศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายวาทิวุทธ  กันหาเรียง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวิศรุต  อุตศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวีรภัทรา  มาตรวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงศรีรัตน์  ศรีมนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศิดาภา  สว่างศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงศิริกมล  สาริพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศิรินธาดา  วังโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศิริวรรณ​  นารีนวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศุภกฤษ  โสโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายศุภวิชญ์  ไมตรีแพน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเศรษฐิพงศ์  วังโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พันธ์ผูก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายสากลปฏิญญา  ภาวิตปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสายสุดา  เกียรติกาญจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสิรินดา  ใจทน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิรินุช  สิงห์มาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสุริยพันธุ์  ภูมิสันติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเสฏฐพล  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายเสฏฐพล  อินมะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอภิชญา  สัตบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอัครนัย  เหล่าไชย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอัจฉริยาภร  เสระทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอันนา  คุสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอุกฤษฏ์  แก้วชะฎา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเอื้ออังกูร  สีเทา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงPHAM GIA  TAM ANH โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกรรณิกา  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายกฤษฎา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายกิตติภณ  คุณานพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายกิตินันท์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายกุศลพงศ์  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเกศนีย์  มีทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายโขติอนันท์  ตะวงษา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงฃุติศา  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายคเณศ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายจิรทีปต์  ุสุขศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงจิรวดา  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายเจษฎากร  พิชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชญารัตน์  โคตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าหมวด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชลธร  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายชวภณ  ทานทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายโชติวุฒิ  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวใส โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายณฐพงศกร  ศรีอ่ำดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่อชู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายต่อตระกูล  พลราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายธนบัลลังก์  สมหมายสมับติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธนพัฒน์  ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงธนมนตร์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายธนรัตน์  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายธนลภย์  นุริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายธรกฤต  อันทัปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงธัญทิพย์  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายธีราทร  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายนพณัฐ  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงนภัสกร  บุปภาทาโน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายนัฐภัทร  มูลธิยะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายนันทภาพ  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงนิชาภา  ทรัพกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงบุญยพร  บุษเนียร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงบุณยกร  หลูอารีย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปณัฏฎา  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายปภาวิน  พานอนันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายปรวีย์  เปภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายปัญญากร  พรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายปัณณพัฒน์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายปิติภัทร  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ชุดา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายปุณณกานต์  มากชลบท โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปุณยชล  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายพงศภัค  พิมพ์ชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายพรลภัส  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ทับทิมไสย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายพัชรี  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพิชชาภัทร  เทียบสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพิชญา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายพิทวัส  แก้วมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายฟิรวิชญ์  ปัทมรีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายภัทรเมธี  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายภูมิปัญญา  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายภูริชญา  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายรชต  สิงห์เสวก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายรชานนท์  พรหนองเลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายรัฐศาสตร์  วรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงรุจิษยา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายวชิรญาณ์  สารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายวัชรพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายวัชรวิชย์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงวัณญารักษ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงวาสนา  เฟ็ทเทอร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวิภาพร  นรินยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายวิศวะ  วงพรมสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายวีรวัฒน์  มะแพน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงศดานันท์  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายศรุต  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงศิริญา  เศรษฐา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงศิวารินทร์  วงศ์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุมชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายสรวีย์  โสเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายสราวุฒิ  ทาโยธี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายสัญชิต  แก้วไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายสันติภาพ  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายสิทธิโชค  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  โสสุทธิยากร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสุภาวดี  เทียบแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอรษา  เฟ็ทเทอร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงอัชนกนาถ  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงินิชา  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกรรวี  กองมา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกรวินท์  แพนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกัญญาภัค  พลสงคราม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกิตติมา  สีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายเกษมทัศ  บุตราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงแก้วเกล้า  จิตประภาจิณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายไกรศักดิ์  ผลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงขวัญชนก  คเณราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มพิลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจิระนันท์  เต็งจงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจีราวุฒิ  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงจุฑาภัทร  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงเจณช์ญาภัสก์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายเจษฎา  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายชญานนท์  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายชนุดม  ใบลาศน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชวพร  พลลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงญาณิศา  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงฐิติพร  ภูดวงจิตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูมิพนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  ทีบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำควร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐวัตร  ลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐสินี  ทันทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณิชาภา  อุปริสัจจา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงดนตร์ชนกษ์ภรณ์  จักณารายณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงทักษพร  สารมาคม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนชาติ  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนภัทร  วรนาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธนัตดา  สิมหล้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธมลวรรณ  สมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธราเทพ  แดนคำสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตน์รังสิงกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธัญทัต  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธีรเทพ  เปี่ยมปิด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธีรพัฒฌ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนพเกล้า  ธงเฉลิม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะกล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีหนู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนลินรัตน์  พิพัฒนาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนัฐลดา  กิ่งแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนันทิญา  อินทร์ลับ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญพระ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปิยมงคล  คำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพงษ์วิชญ์  ธรรมถาวร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพรผกามาศ  โพธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายพรหมพิริยะ  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพัชญ์ชัญญา  ธำรงค์พันธวนิช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพิฆเณศิษย์  ศีลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพิชวัฒน์  เจนการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพีฒนศักดิ์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยสงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงภคณัฏฐ์  มุติวงษ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภคพล  ชูทับทิม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภัทรพร  ทองสุขนอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภัทรภร  นิลวรรณภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์โต โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงภัทรวดี  สุบัติคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายภากร  ยลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภาณุวิทย์  โนรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภานุพงศ์  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายภานุวัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงภิญญาดา  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมนัสนันท์  เนื่องชนะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงมิรันดา  เมิกข่วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายยศพล  ยศพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายรชต  ทองกาสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายรัชภูมิ  พรดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงรัญชิดา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงรัตนพร  เรียนพิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายฤตธวัธ  แถมวรรน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวชิร  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวรรณปิยกร  ทองนุช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวรลักษณ์  ช้อยชด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายวรินทร  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงวิจิตรานุช  ภาณวัตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายวิศรุต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงศมวดี  ศรัสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายศรันย์  ถวิลถึง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีทอนชิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศิวกร  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายศุภกร  วงผักเบี้ย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายศุภณัฐ  กลางวาปี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสรัลชนา  สวนไธสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสุกฤตา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะไพร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสุธานันท์  มุงคุณคำชาว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุธาสินี  เปลี่ยนขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุธิชา  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสุธินันท์  พานโน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสุธีกิติ์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุพิชญา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุภาธินี  หินขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุภานัน  ขันโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอคิราภ์  มาพร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายอลงกรณ์  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอลัน  กลั่นกลีบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีนาคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอุชุกร  บึงโบราณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงกัญญากวี  จันทีนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงเขมจิรา  อุทรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายคนที่หนึ่ง  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงคีรีพรรศา  ชะลุนรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรปราบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายจิรายุ  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงชฎาฉัตร  จันทคัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายชนาตพงศ์  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายชินาธิป  เหล่าไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงณัชชา  เมืองโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายทรรศน  อุดชาชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนัช  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดวงพร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายธันฐกรณ์  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายธีรัตม์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายนครัตน์  แว่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนพรรษมณฑ์  มณีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนภสร  ภูบาลชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนาฏลี  โยชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายนิปุณ  ชัยมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายปณิธาน  จิตเรืองไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายปรัชญา  ธีรวัชรกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  ติละบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทะกล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายปัญจภัทร  สินเกื้อกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงพรภัทร์กร   ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายพศิน  เพชรคีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงพอใจ  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายพัสกร  ไวจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายพิชญะ  เกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพิชยวดี  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายพีรณัฐฎ์  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงพึงพอเพียง  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายภัทรกร  ภูแข่งหมอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงภัทรลภา  ภิรมย์เกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายภิสิทธิ์ชนะ  อัตถากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรนก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายรัชชานนท์  จันหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายรัฐฐานันท์  กตกุลปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ภูสีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงรุจิลาภา  สมณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายวชิรภัทร  ถิรศิลาเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงศรัญย์พัชร  สิงห์ชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายศิรณัฐปกรณ์  รัตนสูรย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายศุภกฤต  เลือดนักรบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายสุนิติ  อุปพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีเวียงธนาธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงอชิรญา  อภิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฐ์เบญจภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายอัครวิทย์  จันทไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายอาณกร  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงไอรดา  ศิตศิรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งรุ่งเรืองอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงกวินตรา  เรืองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกวินทรา  วงษาสืบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกษิญา  พรศรีสุราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อนุอัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายกันต์ชนุตร์  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายกานต์ณัฐโชติ  พันธ์ละออ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ชะโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายคริษฐ์คุณ  ชาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจณินญาดา  อันทะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงจินตรัตน์  แก้วเฮ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายจิรกร  สิงข์ศรีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายจิรณัฎฐ์  สรวงชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยโสดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงฐิติภา  บุญศรีอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายณ ธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณธิดา  วงศ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณภัทร  ดวงประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐดนัย  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณัฐภูมิ  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณิชาภา  นันทนพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายดีพอ  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายเดชาภพ  ศิริแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายติณณภพ  ตุ้มปี่สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงทอฝัน  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงทัศนันท์  สำเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธนาธิป  ธนภัทรไกรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนาธิป  สีหนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธรรศธรรมกร  พันธ์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธัญเทพ  ภัทรโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงนฎา  คงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงนปภา  วันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนันท์นภัส  อันทะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงบุณิกา  ธรรมกิตติโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงเบญญา  รัตน์พร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายปฐมพร  รัตน์พร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปรียนันท์  วิบูลย์เทวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปวันพัสตร์  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิมลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปิยศรัณย์  โสภาลดาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุทธารนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพชร  สีโมคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพรธิดา  เสนามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพรประภา  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพรรษกร  อุทาหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพรหมพิริยะ  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุขแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพัชรเชษฐ  วัฒนบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายพิทยุตม์  สายสุพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศักดิ์คำดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพีริยากร  ผลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพุฒินันท์  ภูขมัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพูลสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อูปแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยแสนท้าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายภูมิ  วะทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงภูริชญา  รักษาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงมีณชญา  กลางพิมาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายยศวริศ  อภิรมย์ชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงโยษิตา  ขันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงรัญชนา  วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงรัตติมา  อุปพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงรัมภกร  พรหมเพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  พิมพิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวนัชพร  เสนาราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงศราวัลย์  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายศริตวรรธน์  ต่อฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ศรีวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงศศิธร  ถนอมเทวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายศุภพิชญ์  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสารชา  สัจจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายสิปปวิชญ์  จันทเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายสุวภัทร  บรรหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอชิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายอติวิชญ์  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายอธิวัฒน์  อภิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอภิวิชญ์  กางโหลน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงอภิสรา  ขันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอภิสรา  สนั่นเอื้อเม็งไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงอรปภา  สมสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงอารีรักษ์  ลาภจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายอินทัช  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายอึนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนิรศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น