รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตพล  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพรรณ  จุลนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกนก  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตเมธ  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตเมธ  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติน  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกวินท์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกวินธิดา  โสมกลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายก่อเกียรติ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญฐภา  พิมดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกัณฐกร  แก้วประภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกันต์ธีภพ  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตภณ  มาสเสมอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกัลป์  วัฒนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติทัต  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติพัชญ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเก็ทเสมมณีย์  ศรีโขมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกสรา  เพชรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ไชยบุรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายคณาธิป  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคณาธิป  โภคบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายคณินทร์  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคามิน  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายคาเมล  ทองตรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจรรยพร  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรกฤทธิ์  หน่อทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิณณพัต  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรภัทร  ตันทนิส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัจฌา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเจริญพร  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฉัตรพีรกานต์  โภไคยภัทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชมพูนุท  พิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชวัลวิชช์  หนูนุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชัญญานุช  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชัญญาภัค  เดชาติวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชินกฤต  อรรถธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงซันย่า  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงญาณกร  ทองส่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณัฐชญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญาณิศา  เดชอายุมนตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงญารินดา  จินาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐปนัท  ธนากรสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐานิดา  กาพยาทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณคุณ  แก้วเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณฐวัฒน์  วงศาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณตะวัน  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณธัชพงศ์  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณปภัช  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณพิชญา  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณภัทร  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณลีรัตน์  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จอนด้วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐกิตต์  วิเชียรบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐชนน  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชูกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐวรา  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตรวิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐศรัณย์  ยอดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  คงนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณิชชา  คงระเรื่อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณิรดา  ทรัพย์กล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงดากานดา  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายติณณภพ  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายเตชิต  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงทิพกฤตา  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกร  สินอุดมพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนกฤต  การกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธนกฤต  รักเล่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนดล  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนเดช  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนพร  วุฒิชาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธนภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนัช  วิริยะรัมภ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยมงมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธนาธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธรรศ  บุรพชนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธฤษณุ  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธัญกันต์  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธัญญธร  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  สัญญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธิติพัทธ์  ธิติธางกูร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธีทัต  หิรัญวิกรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธีรภัธร์  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีระศักดิ์  งานเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายนนทกร  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนนทนกร  โคตรวงทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายนนธกร  ทวีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนภสร  ศรีล้ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนภัสนันท์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนฤมล  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายนาดิร  ยาหลง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายเนกษ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปกรณ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายปฏิพล  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายประวันวิทย์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายปรานต์  มะยะเฉียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปราบปราม  สินสาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายปริญ  ทรงอภิวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปฤณเมษ  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปวรุตม์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปวีร์  แท่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปองชนก  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปัณณพงศ์  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายปัณณ์  วิชิตานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายปิติภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปุณต์  สุทธิสุขศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  ราชสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายพงศ์ณัทกัญจน์  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพงศภัค  ปิติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพลภัทร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพลอยกนก  กุลดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัชรภา  เต็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพัชรวดี  บุตรพา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพันวา  เสียมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัสวี  โฮ่ฉาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิชชาพร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรยูรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพิเชษฐ์  สว่างวัฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พิมพ์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายพิสิษฐ์  บุ่ยทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงฟาฮาน่า  สามารถ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเฟย์ดา  ชลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายภัทรพงศ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายภัทรพล  เฉิดฉาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภัทรฤทัย  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยราบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัสสวรรณ  คงทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภาณุวัฒน์  จุลมูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายภาธรธฤต  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภาพิชชนก  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายภาวัต  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภาสินี  ชาญสมุทรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภีมะภัทร์  แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภูเบศ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเมทินี  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายเมธาพัฒน์  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงยลรดี  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายยศวโรดม  เอียดชูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายยศวัฒน์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรวิสรา  ดำใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายรังสิพล  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายรัชชานนท์  สารโบก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายราเชนทร์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายรุ่งคุณ  มณเฑียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงลลิตภัทร  คชเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงลักษิกา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทเรืองศร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายวชิรวิทย์  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวรดร  ฟูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายวรยุทธ  โต๊ะหมาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวรินญา  สุชญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวริศรา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายวัชระพงศ์  โปหลง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวัชริศ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายวายุภัคย์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวิฆเนศ  ชิ้นพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิชญาดา  พลอยมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวิชญาดา  เจี่ยสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายวิชยุตม์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายวินทกร  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวิริทโรจน์  ลิ้มรัตนเมฆา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศริญญา  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ปาเวียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายศิรภัสสร์  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายศิวกรณ์  ปังหลีเส็น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจด้วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายศุภวิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พิมานพรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายสงกรานต์  เวทย์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายสันต์ภพ  โก้เรือน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายสัมพันธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายสิรภพ  กรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสิรภพ  ศิริทัศน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญจิตมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสิรินญา  อารีรอบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตามชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุวภัทร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายสุวภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสุวิจักขณ์  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายอชิตพล  มัจฉาเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายอนาวินส์  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอภิญญาดา  ภูมิณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายอภิเดช  พู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอลิศรา  โพธิมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอันนา  จันท์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอัยรีน  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายอัษฎาวุธ  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอัสติล  โต๊ะสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายอิทธิกร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอุมารังษี  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายกกุสนธิ์  หมื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกนกพร  จงกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกรธวัฒน์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกรวิชญ์  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤตติภัส  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤตภาส  ข้องหลิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกฤษฎ์  จิรภัทรพิมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมมะลิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัณติชา  ราโอบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกันตพงศ์  เก็บทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกันตพงษ์  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขอพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติภูมิ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกิรณา  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกีรวัช  เจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีคงดวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงคณะพร  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคเณศวร  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคุณากร  พรหมภัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจรณินทร์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจันทกานต์  อัดซิ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจิตติมา  จิตรว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิรัชญา  จิ้วล้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเจตนิพัทธ์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเจมี่ แอน  เธอะเซร่า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชนกพิมพ์  คนคมน์กรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชนณิชา  ดุลยมหากำธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชนน  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนากานต์  ฤาแรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชนาธิป  จิตต์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนิดาภา  พิมพ์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชมพลอย  ต้องวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชยาภรณ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชยุตพงศ์  เชื้อสมัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชวิศา  ชูวารี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชาคริยา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชาญภูมิ  ทั่วด้าว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระเด่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประมวลสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณวิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงญาดา  รตะเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิติกา  เกตตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณชพล  ระเด่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณชากุล  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณฐภัทร  คำมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณภษร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัชชา  จันไชยยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฏฐกานต์  วงษ์ศาลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฏฐ์ชนนท์  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศรีพิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐนิชา  สังวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ง้อสุรเชรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐวรา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองหยู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐวลัย  กาฬสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัสธร  ชายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณาคิน  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณิชารีย์  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชารีย์  หนองบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงดรัญพร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงทรงพรรณ  ธีรพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทิพย์ธารา  วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเทพชัยมงคล  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกฤต  วิมลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญพิชชา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธาราวดี  ณรงค์น้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธิภานัน  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธีรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธีรภัทร  หรีมหนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธีรภัทร์  อังธนดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีราทร  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนที  งามเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนพรดา  ทองคลอด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนพสร  กรีไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนภสร  ทองเนื้องาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนรินลดา  เหลาะเหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนริศรา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนวดล  มลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนัชนิกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูดหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนันทิชา  ตีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนัสวีน  ทองย่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายบวรวัฒน์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายบุรินพัฒน์  อภิธนาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบุริมนาถ  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ฐานทนดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปฏิธาน  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปณิตา  กาจกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปภังกร  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปรมี  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปวริศ  สังยวน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปวีณ์กร  ทองบางหรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัณณทัต  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปิยวัฒน์  เตียวย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปุณณ์  ราตรีลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพงศพัศ  สงนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพงศภัก  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพรหมพิริยะ  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพศินี  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิญโญธนาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิชชาพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพิชญ  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพลาโสภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ชุมดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพุฒิชัย  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงแพรววนิต  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภัชชญา  นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภัทรธร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัทรพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภาวินท์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภิญฎา  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภีม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภูมารีน  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภูริชญา  แพใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมัสญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายมาญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมุกอันดา  กูมุดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเมธาวรินทร์  เมืองไข่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเมษณี  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงโยธิตา  พืชชน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรักษิณา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายรักษิต  ตรีถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชูจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายรัชชานันท์  สารโบก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายรัชพล  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายราเมศวร์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงลีวายส์  รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวชิรวิชญ์  โสฬส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวณิชชญา  ชัยนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรางค์รัตน์  รัตนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวันนพล  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศรัณย์  เกษมมงคลพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศศิภัคร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภกฤต  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศุภากร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสมันตชิดา  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสาธิต  ภัทรจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสาริศา  ฤทธิ์ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสิรภพ  ดุลยเกษม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสิรวิชญ์  สูงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสิริมนต์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุธาลดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุนิร์ดา  สุริราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุวิชญา  พูนเขาทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุวิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตันติกิจกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงหฤทชนัน  พลรบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอคิน  ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอติกานต์  คงศัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอธิชนม์  ขันนุ้ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอนุรดี  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอภิชญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอภิชญา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอมลวรรณ  พู่พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอรรญภัทร  วิชิตบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอรรถพันธ์  สินธพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอรวรรณ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอริศรา  เยาว์แสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอรุณรัตน์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัญชิสา  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายกิตติภณ  สมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกุลพิมพ์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายเกียรติชัญญา  สิงห์เหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายคณิศร์  เจริญจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายจิราวัชร์  ผัดผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายชลกร  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายฎรงศ์พล  เมธาอัครนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายฐิติกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายณธน  รวมพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  เชื้อพุฒ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายณัฐนนท์  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐวัศห์  เซ่งง่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณิชกานต์  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงทัศนภรณ์  เพชรหนุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธนวิชญ์  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายธเนศพล  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธิดาพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธีรโชติ  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายนพรุจ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายเนติธร  ลือชาอุดมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปทิตตา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายปัญญา  อ่องเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปาริชาติ  คงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพชรดนัย  อริยวงศ์โสภณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรทิพย์  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายพลภัทร  แจ่มเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายพศุตม์  อินทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพัษษิ์สิกานต์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไหมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพุทธคุณ  พานิชกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงภัณทิลา  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภัทรพิชญ์  เสือพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงเมษารัตน์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงโยษิตา  สารกิตินภากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศรัณยธร  จีนชาวนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายศวัส  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณกสิณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายสุวิจักขณ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอนันต  สาอ่ำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอรวรา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกรกัลยา  สุขมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกรวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกฤชสรร  แจ้งไข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤติน  กนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤติมุข  คงพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกฤษฎีกา  รักมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกวินธิดา  สุดตา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกวินภพ  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัณณ์ธีมา  เจริญกลกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกันตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนะศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  สวนนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกีรติกานต์  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเกวลี  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรล้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิดาภา  ขอรุ่งเรืองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือจัตุรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายจิรายุ  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  วรจิตตกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฉันทนัทธ์  พุดยอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชญานนท์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนาธินาถ  แซ่โก้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชัญญานุช  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชาญณรงค์  ก้ามก้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชีวารีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงซูฮาน่า  สายวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงฌิงค์ศิลป์  จิตมังกรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายญาณพัฒน์  ฐิติวงศ์ทวีเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงญาดา  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายฐปนวัฒน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฐาธนิภัทร์  แจ้งไข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายฐีรวัฒน์  มะห่ำหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายฑาลธีร์  เพชรศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณญาดา  รงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณฐพร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณฐภัทร  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณภัทร  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัจฉรียา  สีนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  ศิริรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐ  นวลคล้าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐการต์  วงษ์ขุลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐชนน  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐญาณี  บัวศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐณิชา  อักโข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐธิมา  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พรมเพียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐภัทร  เชิงหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐริกา  โวหาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฐวุุฒิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัทธนิดา  ชาวชน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชาภา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายดนุเดช  สุขเหลื่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเดชาธร  ศรีธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายต้นตระกูล  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเทพทัต  จงสุจริตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนกฤต  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนชัย  จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนเดช  ไชยกาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนศิริ  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนัช  อินเลียม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธรรศกัลป์  สงแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธัชดนัย  รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธัญชนก  หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธัญภัทร  พุ่มช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญมน  ภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธีรภัทร  ไชยบุรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนพรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนรินญา  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนัฐกานต์  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธนกิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณวิบูลนันทน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนันทัชพร  โกบแม็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนันทิชา  พงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนันทิดา  ป้องเศร้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนารีรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงบุญญาภา  มัจฉา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปกรณ์  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปฐมวรรณ  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปภาวรินท์  บัวเทศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปภาวี  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปรินทร  เรืองศิริเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปริยากร  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปัญจพล  แสงบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปัณณทัต  จันทร์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปานฉัตร  ปิยะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปุณยกร  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปุณยาพร  กลีบจำปี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพงศกร  โพธิยก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพรหมพร  ดินดำรงกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพฤฒิพงศ์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพัชรพล  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิชชาภา  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกตุสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพิพัฒน์พล  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพีรศักดิ์  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพีระพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเพชรชรี  ผั่วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงแพรววนิด  มูสิกะเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฟานี  วารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภคพล  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  นามบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภริตา  น้อยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภัททิยา  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภัทรจาริน เริงสมุทร  ภัทรจาริน เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนอมน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภาคิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภาณิชา  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยอดยิ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภูมินันท์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายมัจดีย์  หลีเส็น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเมธาวดี  แซ่อึ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงยูวัยนี่ย์  ธัญญะภูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายโยทิน  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรณภพ  คงหนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพพิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายรักษาสี  ศิวรัศมิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรัฏฐพล  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายรัฐภูมิ  ช้างเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรัตนาวลี  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงรินรดา  ผกาแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลัลน์ญดา  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวงศพัทธ์  พงศ์เผ่าพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวรัญญู  กมลภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวราพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวาทิตยากร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวาสินี  เอกอุดมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวิภาวดี  ปัญจมภัทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวีรภัทร  สลัดทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวุฒิกมล  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเวธกา  ภูมิคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  วุฒิศาสน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิรินทรา  สิ่งที่รัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศุภกิตต์  สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศุภณัฐ  ฤทธิ์เมธี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุภวิชญ์  สวนยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสรชา  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสัชฌุกร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสิรณัฐ  ธีรนิตยภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสิริวรรณ  วงษ์จีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสุทธิภัทร  บุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุนิษา  ด้วงศรีเงิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุภัควี  บุญเชื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุภัชชา  อิทธิวราภรณ์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุวภัทร  สังข์ขวัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุหัทยา  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดงาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงโสภิดา  ดาบเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายหลักชัย  บุญปิติชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอควีร์  ตรีวชิรนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  บูรพา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอนดา  กล้าศึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอนัญญา  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอนันตญา  อุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอภิชญา  พะลีราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอภิชาดา  คงนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอรณิชชา  ลังศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอันดา  ส่งน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอัสลัน  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอุ่นรัก  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกชพรรณ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกรรณิกา  องค์สันติภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายกฤตภาส  ศิริพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายกฤติเดข  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายก้องภพ  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  อ่องอนันตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายกัตยะ  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกันย์ชวนันท์  หงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกัสมา  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงกาญจน์ชิตา  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายกิตติธร  ขวัญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายเกรียงไกร  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงเกวลี  หวังธรรมาชีพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงคณิสร  บางเหรียง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงจิรพรรณ  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงจิรสุดา  หิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงจิรัชญา  ชอบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงจุฑาธิป  คังฆะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงชนกวนัสนันท์  ศรีสังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายชนกันต์  สัจจมั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายชนะพล  อุดมสุขสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายชนินทร์  เอี๋ยวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงชลิตา  อำมาตย์เอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายชวนากร  พิมสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายชินาธิป  แสนสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายชิษณุพงษ์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายฐณกร  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายฐษพล  ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงฑิตฐิตา  สัตยาภรณ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณชญาดา  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงณปภา  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณภัทร  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายณภัทร  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัชธิดา  ศิรินรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายณัฎฐากร  ติรวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฐกานต์  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐปกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายณัฐภัทร  ฉิมแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายณัฐภัทร  ปัจฉิมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โคกเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงณัฐวรา  สมตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฐสลิล  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเดิม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายเดชาธร  มัคสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายตีรณ  สุขารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงธนิษฐา  คำคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงธวลิดา  เสริฐโสพิส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงธัญชนก  คำไพรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงธัญญานุช  จันทรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธัญรดา  ฤกษ์ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงธิชาพร  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธีทัต  เจริญพรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายธีรภัทร์  เป็นมิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายธีรัตม์  รื่นเริง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายนนทพันธ์  บัวเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงนะดา  จารง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายนัทธพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนิชาดา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนิชาภา  อาจสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยยาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงปรภา  วานิชกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายปรวิศ  วงศ์ทัพพสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายปรินทร  อรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปัญญาพร  เดชแห้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปัทมวดี  แซ่เอี้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายปิยวัฒน์  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงปิยะธิดา  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายปุณยธิษณ์  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปุณยวีร์  การะเกต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงเปรมฤดี  เดชวรรคณีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายพงศธร  อภิกุลชนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายพชร  เมฆาพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายพชร  เรณู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายพฤฒินันท์  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายพัชรดนัย  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายพัฒชนัย  เพชรชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพัทรวรรณ  บุญคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิชญาภา  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วังมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายพีรพล  เดชบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายพุทธรักษ์  บุตะมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงเพ็ญณภา  จิราสิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายเฟาวาซ  หาญเคียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงภคพร  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงภัคพิดา  ฉวีนิรมล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กฤตยาเจริญพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงภัทรวดี  บูชากรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายภูริ  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายภูริณัฐ  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายภูวสิษฏ์  สุทธิพิศาลบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายภูวิชญ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายมงคล  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายมหัศจรรย์ษ  อินทร์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายรพีภัทร  หาสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงรวิสรา  ถุงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงรัตติกานต์  อำลอย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ทองจรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวริษรา  แหสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวีนัส  ชูสินชินภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเวลา  วารีวนิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงศิณีวรรณ  ศรพระขรรค์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายศุภกฤต  ชลธาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุชาดา  ดำกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายอภิชัย  เตยอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงอภิญญา  จงจำรูญศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอมลณัฐ  ชัยสมบัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอลิศา  โกยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บรรณาลังล์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายอับบาส  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายเอกพล  หลักถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายเอเซีย  เกษมปิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงไอรดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกนกเพชร  อินนุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกนต์รพี  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกฤตพรต  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกฤติกร  อ่อนไสว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกฤติน  เพชรพราย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกล้าอังกูร  โต๊ะเส็น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกวินธิดา  กริมาลดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  วงศ์อนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกันตนพ  เมตตาจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกันตพร  พฤกษ์อุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงแก้วเก้ากีรติ  บรรจงกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจตุรพิธพร  เปรมศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายจักรกลินทร์  เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจันทกานต์  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายจิรวัฒน์  ตั้งตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจิระนันท์  สายวรานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเจิดพงศนาถ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ่งสืบเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายเฉลิมชัย  เมืองนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชยพล  ผอมขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชลันธร  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายชิฐณุพงศ์  โต๊ะหลัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชิดชนก  ใต้ดอนไผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พัฒนาสกุลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลทับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงโชติกา  กอยฟอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงซัลด้ารี  พินิจทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงญดา  จุลพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงฐณัณญาณ์  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายณภัทร  สัจจะบุญทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณัฏฐ์ปคัลภ์  ศรีชะเอม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐชิตา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์วาสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเงินถม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐนิช  มลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณัฐพล  เอมเสียงเพราะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณิชกานต์  มากมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  บุตรเต๋ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณิชากร  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงดลพร  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงตระการตา  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายตรินพัฒน์  เสมอภาค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงตรีรัตน์  จิรายุทธกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายติณณภัทร์  เป็นมิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทักษอร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธนณัฏฐ์  อัครกุลเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธนิสรณ์  คุตติยานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธเนศ  สมานพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งวรรณกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาศพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงธัญชิดา  เสียงหย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รงค์สกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญวรา  ชลเขตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  สงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธันยาพร  ยอแสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธารนรินทร์  อินทร์แปลง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนคนัณอัปสร  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนภิสา  ศุภรนิมิตโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนาริน  ซอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนิรัตน์ชา  มณีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ไปยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงบุญธัญญา  บุปผสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปภังกร  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปรวีย์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงประภัสรา  บุตรจอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปริณดา  ปานดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปลวัชร  มะลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปวริศา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญจเส็น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายปุณณวิช  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพชร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพรต  ชูถนอม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพรทิพย์  ฤกษ์ปฏิมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพรนัชชา  พิมลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพรยมล  สุคนธรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพลกฤษณ์  ธัญญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพาขวัญ  วิเศษสา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพิชชากร  ซ้วนลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพิชชาภา  กาฬจันโท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิชญากร  ปัญญาอุด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิชฎา  เสือณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพิมพ์ธนภา  คณาพิสิฐกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพิสิษฐ์  ศุภนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพุทธิวัลค์  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงภัคจีรา  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภัทรวดี  นาคสุขสมบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงภัทระนิษฐ์  ธนากุลธัญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภัทราวดี  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงภัศรา  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายภาณุพงศ์  อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภานุ  ครุฑคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภานุกร  ใจสบาย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วสีกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงภู่ชมพู  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภูชิษา  ธินมารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภูดิส  จินตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายภูธเนศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภูรินท์  เนื้ออ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภูริวัฒน์  หน่อหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูวกร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูวนัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายภูษิต  พละศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายรวิศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายรัฐบุรุษ  ขุนคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงรินรดา  ศิริพนมกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงรินรดี  สุปรีดารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเลิศศิลป์  จิรศิริภิญโญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวชิระพงศ์  กำเนิดศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวรกาญจน์  เนาวโคอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวรกานต์  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวรชิต  เฉ่งไล่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวรโชติ  อุดมเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายวรเทพ  นาคขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวรปรันตร์  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวรรณวิษา  ชมภูนุช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวรัทกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวรากร  โกรพิมาย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวริศรา  สายทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวริศรา  อินทรเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวิชญาดา  อรุณศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวิทยา  โกยกอบสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวิทวัส  รัศมีสมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จารึก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวีรพงศ์  ตัณฑสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปานดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศศิ  สืบหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศศิวิมล  ใหมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศิรประภา  คงบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยวิรัชติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงสริตา  ชูสินชินภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายสัพพัญญู  พงศาปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจนำปน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุกฤตา  คีตะธนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสุภัชชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้งซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีมาลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงโสภิตา  เทศกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอชิรญา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอธิธัช  ภูมิธนาศิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอนันตญา  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เลิศธนันเวทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอนิภา  สายเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอภิรักษ์  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอรวรรณ  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอัญฐิชา  ใจเด็ด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอัทธณีย์ เยริน  จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอาภาณัฐ  ตันติวิท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายกมลพร  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายกรวิชญ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายกฤติพงศ์  จีนสีคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  จีนภูเขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเทพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายกันณพงศ์  หมั่นมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายกันตพล  อังคณาเวสน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอพั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายกีรพล  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายเขมฑัต  แป้นเถาว์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายคุณธรรม  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายคุณานนต์  สมชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายจักรินทร์  สร้างเหมาะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายจิตติพัฒน์  เนื่องสุนัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงจิตรอารีย์  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติวิวัทน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  เรืองจิรัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายจิรัฐติกาล  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายจีรพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  สังข์ช่วย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายชยณัฐ  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายชยุตพงศ์  รอสส์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงชัญญานุช  เสาะหายิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายชาญวิทย์  รักจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันพิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายณภัทร  มีอรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผกาพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฏฐิกา  สังหาร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญนาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายธนกร  สุขศรีใส โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิเวชชากูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายธนภูมิ  รักษาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายธรณินทร์  พูดงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงธรัชนันท์  กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายธัญธร  กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงธัญธร  คำนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงธันย์กนก  หัยภาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายธารา  ธรรมนรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายธีธัชปกรณ์  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายธีระวิทย์  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงนันท์นลิน  ขุนพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงนิธิวดี  ดวงเวียง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายนิรัติกรณ์  นิยกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนิศรา  เกิดคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงปพิชญา  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายปราณนท์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงปานประดับ  หายะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงปาลิตา  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายปิยวัฒณ์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายพงศกร  ฉันทารักษ์โชติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพรรณปพร  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายพศิษฐ์  นิธิสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายพาณิภัค  บานเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายพิพัฒนชัย  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายพิรัช  ทาฟุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายภานุวัฒน์  พลพงศ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายภาสกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงภิญญาพร  เป้าทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงมนัสนันท์  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงมารีเปรมวดี  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงมารีมัธยา  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงมิคาเอล่า มาร์ติน่า  โรเน่ ฟลอกิลเด มาร์ติน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายเมธัส  คุมพวกมิตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงรชาดา  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายรพีภัทร  ปาตา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายรัชชานนท์  ชีรภาพพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายรัชพล  สมอทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายราเมศ  กตัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายเลิศสุวัณณ์  ชัยราบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงวรกาญจน์  แก้วนวนจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงวรรณรพี  โตสารภี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายวรวิชญ  วทัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายวรัญญู  บุตรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายวาสุธร  ธรรมคุณากรกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายศุภกิตติ์  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงโศภิดา  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงสุนิสา  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เภาศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายสุรพศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายสุรพัศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เก้าศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงใหม่ตะวัน  สิงห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายอริญชัย  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายอลงกต  เบ้าลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายอัฑฒกร  ชูนินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงอุสาวดี  จันทสระ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายฮาซัน  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวกัญชลิกา  ทองเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวเฌอกาญจน์  สุภาอ้วน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวฐาปกร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวณัชชา  รื่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวณัฐชยา  จุลสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นายธนรัฐ  ต่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวเนตรทราย  ไกรมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเปรมิกา  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวภริตา  พิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวภัทรวดี  สุทธิจริยาภิบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวภูษณิศา  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสิริลดา  เนาวสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายกฤตภัค  วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายกษิดิษฐ์  สมนาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกัณฐมณี  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกิตติวินท์  เจิมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกุลปิยา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วฉลวย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงขวัญกมล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงคุณิตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงจันทกานต์  สกุลลาภไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรประทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงจิรัตชญา  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุจิรารุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงจุฬาพัตร์  แสงม่วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงเจนจิรา  จิ้วเส้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายชยานนท์  เชิงชาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงชยาภรณ์  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงชิชญา  ฉัตรวิริยะโยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายชินกฤต  พรหมเมศร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงฐิชารัตน์  สุขลี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณภัทร  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัชชาอร  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัชนลิน  เอียดโรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวทย์วัฒนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายณัฐพัชร์  เกตทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายณัฐวัฒน์  โกษาธิป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณิชนันทน์  กรดกางกั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณิชานันท์  สมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีทองคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงทรรศยา  แพทย์ประสาท โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงทรรศิกา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธนกร  โรมินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงธัญชนก  พาหน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงธันยพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธิติพัทธ์  เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธีรภัทร  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธีรวีร์  วุฒิกรณ์ทวีสิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนพวรรณ  รักชื่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายนพัตธร  ธนะภพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนภาศิริ  ส่งน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายนฤดล  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายนวพณ  ขวัญยืน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายนันทิน  วังกาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายบดินทร์  แซ่ตั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปณิตา  ศรีบุญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปทิตตา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงปนัสยา  การเรียบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายปรัตถกร  มิตรพระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปวริศา  อาจเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปวันลักษณ์  มะโนพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายปิยพัทธ์  มีดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปิยะพงศ์  เมืองแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปางลิขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปุณิกา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเมืองซอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพรลภัส  สิทธิพูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพลวรรธน์  สินธุพาชี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพัฒนพัณณ์  วัฒนพิศิษฏ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พวงเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายเพชรเกล้า  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงแพรวา  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูรินท์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายภูวิศ  พัฒน์ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงมณีประภา  สงคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส  เต๊ะสนู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงรัฏดาวรรณ  จันทสระ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงเรืองรัศนัรญิช  ลูกหยี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงลักษิกา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงไลลา  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายวรากร  ชูพล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายวัชรพล  วงศ์กาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายวัลลภ  บุรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงวิมลวัณณ์  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายวีรภัทร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายศักดิ์รพี  นวลรื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายศิรวิทย์  คำนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายศิวกร  นำพากิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงศุจีภรณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายศุภวิชญ์  นาวารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงสุดาวรรณ  บำรุงชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายอนุพงษ์  ริยะสุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอรณิชา  นาครินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายอามีน  ปานทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอินทิรา  มาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอุษามณี  จารุมณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกฤติธี  พลสมัคร โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายปณพล  เกื้อกิ้ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ไชยยา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนัท  ดำรงเชื้อ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปภิญภัค  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปารณีย์  เยาว์ธานี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงภัฏฐ์ธนิฏ  ศิริวัชรกิจ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงแมรี่แอน  วรรณิสสร โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายก้องภพ  ตัณฑวชิระพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายเกิศเก้า  อินทร์เจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายคามิลโล  จาโกเมลลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงจิรชยา  สมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายจุนวู  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายชิติพัทธ์  อินทรสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายณฐกฤต  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงณภัทร์  เสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายไทเลอร์ ลีห์  เลกจ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายธนคุณ  ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงบุณยาพร  เชื้อหมื่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายปัฐมพงษ์  บุญมีมีไชย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายปิยากร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายพสิษฐ์  พัทชพงศ์ไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายรพีพงศ์  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายวชิรวิชย์  นิศากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงศตภาดา  บูรพศิขริน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงศรารัตน์  กันชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงศิรดา  อินดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงศิรัชญา  จันทร์ฝาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายศิลปากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายศิวกร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงอะลียะ  ก่อแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงอัญช์ณฎา  ลักขณา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงอัยนา  อนันต์ธัญสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงอาภาภัทร  นิรภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกษตรวัฒนผล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายกันต์ดนัย  ชูราช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายกันตินันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงกาญจนา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกิ่งกานต์  ตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 นายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกุสุมนิภา  เกียรติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายคฤษ  กันชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายจรัสพล  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจริงจริง  เถาจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงจัยดาร์  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงจินญาญ  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงจิราภัค  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงชมไพร  สิงหสงคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายชลัท  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 นายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายชวัลวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายชินกร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงเชอริน  ชเลพเฟอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายไซม่อน  อีเบลไลน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายญาณวรรธน์  โสพรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงฐาปนี  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงฐิตารีย์  สนเผือก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงฐิติมา  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงณญาดา  มั่นวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นายณรุษ  ประยืนยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายณัฏฐพล  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงณัฐฐาวีรณุช  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณิศศา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายดานิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายดุษฎีพัชร์  ฟองศรีสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 นายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายธนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายธนยศ  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายธนยศ  รุ่งบุญคง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายธนากร  แซ่แซ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 นายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงนงนภัส  ทุมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงนลันตา  เพ็ชรรื่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงนายอน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายปวริศ  เรืองศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายพงศ์ธร  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 นายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงพรทิพย์  ประดับคำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญาไวย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงพิชาพัชญ์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นายพุทธคุณ  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงฟิรดาว  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายเฟเดริโก  วายาโน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 นายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 นางสาวภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 นายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายภูริณัฐ  กาญจนะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายโมเสส  คิม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายโยดา  ทองถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายวรภพ  ทรัพย์สุนทรกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 นายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายศุภกร  ถาวรวีย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายเศรษฐ์ฐคุณ  อมรรัตนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นายสุเทพ  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นายอชิระ  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวอรชา  บุญลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงอังศุชญาณ์  ศิริพงศ์ภัค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายอันดามัน  ทิศา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 นายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นายฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงกิรณา  ตันตาภิรติบวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสนนันตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงขวัญมุก  ตัณฑเวส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงชนนเนษฎ์  นิลโมจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายชยุตม์ มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงชัญญา  วิทยปิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณฐา  หาญเม่ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายณปภัช  เทียนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงณันธิชา  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณิชกมล  พนาพิศาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายตฤณ  สุนทรรังสรรค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายทีปกร  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายนิชคุณ  ผัสภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนิชาภา  อินทปัญญา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงบุญญาภา  จิรพิสุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายปภังกร  ศิวากรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงปวลาภินี  กิจจารึก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงพรประภา  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพร้อมคุณ  วงศ์ลักษณ์พันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพิชยุตม์  ชีวินประทีปส่อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงพิมลณัฐ  อินทร์เพชร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายฟ้าคราม  สิงหสงคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายภาวัต  พฤกษธัมมโกวิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายเมทาวิน  วัฒนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายรัชชภูมิ  ศรีมุกข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงแววปราชญ์  ตันติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศรัณรัชต์  อุดมวิทยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงศินันท์ชญา  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายศิวัช มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายศุภสิษฐ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงสรัลชนา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายแสน  ลิ่มสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงหยกนภัส  สถิตมโนธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงกมลา  ไวยสูงเนิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายกฤตยชญ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายกฤษณวัฒน์  สิงฆาระ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายกฤษดนัย  เวนิวไรท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายกฤฬฏ์  เจริญสุขเจี่ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันตินิติวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายกษิดิส  นิเทศนพกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายกันตพิชญ์  บุญเกื้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายกันทพัฒน์  สังข์เศรษฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กชายกานต์กวิน  เจียมใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขนิคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุทัชกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กชายกิติพัฒน์  คงธเนศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายกีรติ  สังสระน้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายโกวิท  หละเขียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายขุนพล  อุดมกิจวิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายคเนส  คิมิเร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงคีตภัทร  กายา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายคุณานนต์  เชยเสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายเคนตะ  มัสซุดะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงแคทรีนา กิ่งดาว  ยัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงจันทนา  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงจิรภัทร์  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงจิราวรรณ  สัตตะพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงจุฑาณัฐ  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงเจนน่า  โภควินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายเจษฎา  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายโจอาคิม ซอนนี่  เอ็คเนส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายโจฮันเนส  โบ คลาสค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายชญนัท  เจเบาะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายชญานนท์  ศรีเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายชนกันต์  มโนการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงชนัญชิดา  ลิ่มกังวานวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายชนุตร์  วิสุทธาจาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงชรกร  อุ่นชูศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายชวณากร  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แซ่จั่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงซากิน่า  ลาก๊าฟ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายณพดล  ชูดวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายณัชฐปกรณ์​  รินชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายณัฏฐชัย  แซ่หลู่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กชายณัฏฐากร  มานะธำรงศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายณัฐกิตติ์  แย้มปู่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรณาลังล์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายณัฐยุทธ์  ส้มเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายณาธิน  มงคลธนาคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายเตชิน  ไหมสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายทรงภูมิ  อุดม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายทรัพย์ตระกูล  วงษ์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงทิพธัญญรัตน์  สารานิตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายทีปกร  อารัญภาณุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายธนกฤต  ไอยสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงธนภร  พรหมจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กชายธนภัทร  พินเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายธนภูมิ  มหายศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายธนวัฒน์  สำราญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายธรณ์ธันย์  โชคพัชรอมร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กชายธัชกร  เลิศชูวงศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายธารา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายธิรนัย  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายธีรเทพ  ถันพลกัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายธีรภัทร  สุธีรภัทร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายธีรัช  มูซิกอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายนพกร  จิตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายนภัทร  เพชรอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายนภาดล  นวลเป็นใย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายนิพพิชณน์  ถนอมสินธ์ุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายบัญญพนต์  คงทน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายบูรณ์ภิภพ  หอตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายปริยวิศว์  อุ่นเมืองอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปรีญานันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงปรียา  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายปวเรศ  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายปัญญ์นริศ  สงเล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงปัทวัน  เหมพิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายปารมีย์  วรรณคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายปิยศักดิ์  อัครเดชธนานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภัทรปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายโปสรินท์  จันทร์แป้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายแผ่นดิน  อ้อดุลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายพงศพัฒน์  คงสรณะคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายพชร  สัตถาผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายพชรพล  กองสิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพรปวีณ์  อนุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงพรไพลิน  ยอดทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรพระคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายพศิน  ไตรศุลีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ยอดทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายพัฒรมินทร์  ขิกขำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงพัทธมน  สงวนพร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงพิญาภรณ์  เกียรติชวนะเสรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลิมสมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองศิริพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงฟาติมา  สาลิกา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อิสระโกศล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายภาณุศิษฏ์  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายภานุ  อิศรางกูร ณ อนุธยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กชายภานุวัฒน์  ธิดา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายภูริช  ไกรเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงมณิวรา  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายมังกร  ชุมบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายมินธาดา  โน๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายยศภัทร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายรักเกียรติ  คลายทุกข์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายรัชช์ธนิน  สินไหม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายริศฐิพงศ์  พุทธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงรุจิวัญญ์  พิสิฐกรพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายโรมี่ ปาฏิหารย์  อัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายวรธน  เดชานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายวรภัฏ  ช่วยชู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กชายวรินทร  ชูสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายวายุ  คำแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงวิชญาพร  ชุมพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กชายวิวรรธน์  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กชายวิศรุต  เขตอนันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงวิศรุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายวุฒิกร  โฉมศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงศรุดา  ถิ่นนคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายศิรสิทธิ์  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กชายศุภกร  ชื่นชม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กชายสงกรานต์  สิทธิชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงสมิตา  บำรุงสิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงสรัลพร  นวลจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายสิงหนาท  ดีบุก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กชายสิทธา  บาฮาดู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายสิทธา  แซ่ซี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายสิรภัทร  อยู่พันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์สู่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงสุชาวลี  จงจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงสุนิสา เอมิลี่  แมคเกรเกอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายสุภาชัย  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กชายอติรุจ  สุขรุ่งทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายอนันดา  แขวงถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กชายอนุพงศ์  จันทัด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายอนุพงศ์  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายอภิรักษ์  อุทัชกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กชายอัครพล  ลีลานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอัญชิสา  จีนด้วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายอันดามัน  ลันสุชีพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายอับเดลฮาคิม ฮาเหม็ดเบย์  ลาก๊าฟ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงอิงรชา  พิมเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงอิษฎาอร  แพนาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงอุรวี  พูลสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายเอกสถิต  พนักงาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงกนกจันทร์  พึ่งแรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วแสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกมลพร  บุญวัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงกรวิภา  จิตเกื้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายกฤตภาส  มาศวงศ์ศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกฤษณะ  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงกฤษติรัตน์  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกวินทิพย์  จินะทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายก้องภพ  นทีธร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงกัญญวรัตน์  วัฒนารมย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เลิศถุงเงิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จินดานิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงกัญญาพัทร  สุขแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซ่อมยุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วมณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุจิรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกันต์กมล  ชูชื่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จินดาวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายกิตติพงษ์  สกุลคุณานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกุญช์  โภคาผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงเกศินี  มากจุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายโกศิลย์  เลิศพูนสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายคชานนท์  คชสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงคาร่า ฟรานซิส  คูร็อตโต้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงคุณัญญา  ธารีย์คณานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงคุณัญญา  รุ่งทวีดำรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายคุณาธิป  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงจรรยพร  กิจพิทักษ์สิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายจรรยวรรธน์  พลรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงจันทน์หอม  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สูเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายจัสตริน  ชัยราช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงจารีรัตน์  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงจิดาภา  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงจิตรวดี  ไกรเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายจิรโชติ  นุ่นกระจาย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศุกร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงจิรภิญญา  สันหล๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายจิรันตน์  ทองเอียด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายจิราภาส  อินทรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงเจด ขนิษฐา  ชมิทท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  อามีเทก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงเจสซิก้า อรอินทุ์  แฮนด์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงโจซีฟีน  อามีเทก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงฉัฐกนก  คงนุรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงฉัฐม์ธนาพร  วุฒิธรรมาภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงฉัตรินี  ฮ่อบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงชญาดา  ช่อผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงชญาภา  ต่อฑีฆะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงชนพร  พรหมงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองนาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายชนาธิป  เปลี่ยนอารมณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงชนิดาภา  ธีรพงศ์ไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  หนักแน่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงชมพูนุท  เคลือบไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงชลันธร  สงวนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายชวกร  ลินติดต่อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายชวัลณัฐ  คลิ้งเคล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายชัยธวัฒน์  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายชัยเมธ  คำแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายชาคริต  บุญเดช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายชาคริต  แอนเดอสัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงชานิภา  หิรัญศุภรกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงชาลิสา  กีรีรัตน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงชุติวรดา  คีรีนารถ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายเชษฐา  เดโชพนัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงซาเนียร์  หิมะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายซาราวิทย์  สิงหฬ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงซิลเวียร์ อญชิสา  ปิชชาริเอลโล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  มีมาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงฐานิดา  ลัวะตื้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงฐิตารีย์  กริชพิพรรธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ตังคอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ขาวรักษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กริชพิพรรธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงฐิติวรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิบูลทวีทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายฐิติวัฒน์  มั่งเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายฐีชากร  แก้วเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายฑีฆายุ  ขวัญ​นิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงณ.มาดา  นิลกรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายณฐกร  ตารมย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายณภพ  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายณภัทร  แซ่ตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายณภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายณราวุฒิ  รอดลือนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงณลินธรา  เกียรติกุลธนบดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงณวิลดา  กุลวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พันธรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เกียรติสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไฟร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ตันติวัชริยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิกุลทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายณัฐชานนท์  คำตื้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ซึ่งศิริศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายณัฐธี  อาลัยสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายณัฐนัย  แซ่โหมะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงณัฐนิชา  คีมทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายณัฐพงษ์  ปฐมโรจนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายณัฐพนธ์  กาดิ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณัฐพิชามญชุ์  พินเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เพ็งประจญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงณัฐวดี  โฮงทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงณิชนันทน์  ฉบับแบบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงณิชากานต์  ชูแสงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงณิชานันท์  จง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงดวงหทัย  ศรียี่ฟุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายเตชินท์  ทองใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายเตธัส  กิ่งแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายทรงพล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายทัตเทพ  ผลหิรัญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายทัศน์พล  ประเสริฐอุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายทาจ  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายทีปกร  นันทกิจวิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายแทนคุณ  ประเสริฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายแทนคุณ  เนติบำรุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายธชณัฎฐ์  เจริญทั้งกิตติชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายธนกฤต  จันทร์จำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายธนกฤต  ชุมแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายธนกฤต  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายธนกฤติ  นิมากรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายธนดล  คงรอด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงธนนันท์  เมธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงธนพร  อุดมทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายธนภัทร  ใจขาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายธนภูมิ  วิศรุตศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวขาว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายธนสิทธิ์  ทองเย็น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงธนัชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายธนากร  เรืองไกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายธนินณัฏฐ์  หล่อโลหการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หลีจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงธันย์ชนก  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายธาวิน  สวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายธีรเสฎฐ์  ทิพย์รักษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายธีระยุทธ์  จำแลงนคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายธีรัช  ธาตวากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายนครินทร์  รัตนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายนภณัฐ  ปานปรุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงนภศร  คุ้มเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงนภัสสร  ชนะเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงนภาพิมพ์  จรรยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงนลินนิภา  วรรณทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายนันทภัทร  ทับแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถิ่นทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายนิติธร  ภิญโญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงนีนนารา  เสน่ห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทองมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงบุญสิตา  เกิดไกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงบุษราพร  ยิบงามสิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงเบญญาภา  รักเหมือน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายปภาวิน  พัชราคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายปรรณวิสิฐ  จิตอรุโณทัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงประกายฟ้า  ชูจตุโร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงประภาภรณ์  นิลพุ่ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายปรัตกร  ตงเท่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายปรัตถกร  อังสิทธากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปริ่มนภา  จิตเกื้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายปวริศ  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายปวริศร์  นันตากาศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงปวันรัตน์  ญาณวัฒนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงปัญญดา  อุ๋ยชินกรรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงปาณิสรา  เจือละออง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงปารณีย์  หนูโหยบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปาริสา  ชุนวร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงปาลิดา  แซ่ลิ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปิยะธิดา  ยั่งยืน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงปุญญิศา  วาสนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงปุญยาพร  ตงเท่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงปุณณิกา  สาเหล้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายปุณยวีร์  บุตรครุธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุวรรณกาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงผลิดา  พินเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายผิงอัน  แซ่คว้าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายพงศกร  จิตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายพงศกร  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายพงศ์ภันธุ์  โลหทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายพชร  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายพชรกร  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงพชรพร  เลอมูส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายพชรวัฒน์  เอกพงศ์วิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงพรชนันท์  ช่วยชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายพรหมพิริยะ  พระโยพัด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงพรหมวิกาวี  ทรงสิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายพสธร  ศรีชูพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงพัชรกันย์  ลีลารุจิวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายพัทธดลย์  สองเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงพัทธรินทร์  สหพลายชนะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงพิชญ์มันตา  เลอศักดิ์พงษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงพิชญาวี  มานะจิตร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงพิมญดา  พิมลเดชกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงพิมพ์พาลักษณ์  บุตรเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บรรเจิดจินต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ประดับเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงพิรญาณ์  ทีปะปาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายพิสิฏฐ์  เย็นเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายพีโน่ วินเซ็นต์  คูร็อตโต้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงพีรดา  ตาแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงพุฒิธาดา  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงเพชร์พิชชา  เพ็ชร์ย้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงเพียงวสุ  ไกรนรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงแพรชุมภู  ชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงฟ้าใส  จิตรชุ่ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายภัคศรัณย์  นายาว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงภัททิยา  สิทธิผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุบผามาลัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภัทรธิดา  สามคูเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงภัทรภร  มุลิกะบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่จิว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำนวน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงภาพัชร  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงภาวินี  สุขสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายภีมปวีร์  ภูมิชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายภูเบศ  พลพยุห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายภูมิกร  ฤทธิ์พิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันติพูลวินัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายภูมิภัทร  เกิดอิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายภูริณัฐ  ย่องบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมธนทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงมีนา  วิวัฒนสราญรมย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายโมไนย  ยวนเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงรติรส  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายระพีพัฒน์  สุทธิบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายระฟ้า  มาศเมฆ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  ชิกวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายรัชชวัศ  พิศดู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายรัชชานนท์  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายรัชพล  อุ่นใจละ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายรันวีร์  สกุลกวยราลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายราเจท รอย  ทองนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิลภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  เผือกเพ็ชร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายรุ่งรดิศ  ช่วยบำรุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงเรืองลักษณ์  ธัญประภัสสร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงลาชิมี  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงลาวีเนีย  ซานฟอร์ลีนี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงลีนา  สุทธิบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายลูคา มาร์โค  ซานฟอร์ลีนี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงไลลา  ตาวัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายวงศพัทธ์  วิเศษอนันต์กุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงวนัฐศยาภร  อเนกจิระวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงวนัสนันท์  หาญรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายวรกันต์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายวรภัทร์  สมใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงวรรณศร  สิริวชิรภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงวรรสดาพร  ตันนวกิจไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงวรัญญา  หลียิ่งเจริญชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญซ้าย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงวริศรา  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงวริศรา  อีดสัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงวริษา  สมิธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายวอเทน  ออง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายวัชรดุล  เมธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายวัฒนะ  ชูขำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายวัศวรรดิ์  วิสิทธิภักดีกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงวิชญาดา  ตันติวัชริยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายวิทวัส  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงวิมวิภา  มากสีสุก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายวิรชาติ  พินทุกรกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ญาณวัฒนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงวิไล  ชูแสงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงวีรดา  ช่อผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายวีรภัทร  แซ่หล่อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายวุฒิเดช  จันสุตะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงเวดา  วอนดรุชคา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายศรัณยู  สิงห์ลำพอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายศรัณย์  อุดมกิระทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงศศินัดดา  นิลภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายศักดินนท์  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายศาสตรัย  หิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุระเสียง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายศิรวิชฐ์  อเนกจิระวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายศิรวิทย์  รักเหมือน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายศิราวุธ  ไชยรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายศิริศักดิ์  ชื่นชม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายศิลป์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายศุภกร  มูลสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่คว้าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงศุภานัน  เจียรวิบูลย์วงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงศุภาพิชญา  ช่วยสองเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนอุไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงโศภิษฐา  จะอื่อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงสกุลณา  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงสมิตา  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายสหรัฐ  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงสัณหพิชชา  เหนียวแน่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงสาธนี  พุ่มช่วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงสายน้ำ  จารุสานต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายสิรธีร์  อิสระพงศ์ภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงสิรินภา  ศรีวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงสุกฤตา  กี่สิ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เจียมตัว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงสุณิชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงสุทธิชา  ฮกซุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายสุทธิภัทร  เชาร์ประมวลกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงสุทัตตา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายสุพิชชา  ทองมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  สิทธี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงสุพิชญา  สมัยกาญจน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายสุเมฆ  ลีพาณิชยบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงสุรินิภา โมนีก้า  กาเลีย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงหทัยชนก  นพฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงหฤทชนัน  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงไหนอันดา  ชุมบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายอคิรา  เอกกิตติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายอชิตพล  แซ่หลิม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายอชิรวรรธน์  ตาบม่วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีหิรัญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายอติเทพ  จินดานิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายอติวิชญ์  แดงเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายอธิอิทธิ์  วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงอนัญญา ยอหล้า  ฟอร์เชสดาวาซาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงอนันตญา  แซ่เจี่ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายอนันตา  กะสิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายอนุเทพ  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายอนุศิษฏ์  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงอภิชญา  เเสงเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  อัครเดชธนานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายอภิรัฎฐิ์  ชูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายอภิวัฒน์  คำอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงอภิสรา  ทานิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายอภิสิทธิ์  คำอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายอมตะ  สุวพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายอรรถนนท์  เก็บทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงอริญรดา  ระวังงาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงอเลสเซีย  เชเวนีนี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงอักษรลักษณ์  คำมงคล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูสงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายอัฑฒ์  โบนีส์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงอัมพุช  มูลสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงอัลเทย่า  คาดานีลลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงอาทิตติยา  เปลี่ยนอารมณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงอานีน่า  ดิกเกลมานน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงอารยา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายอิทธิพันธ์  นิสภัครกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงอุษาณธีร์  ภูมิชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงแอนนา  เม้าร์สเตอด์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุ่งพยาบาล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กชายกษิด์กฤตย์  แซ่ติ่ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กชายกัณฑ์ปวิตร  บุญยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทพา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีเลิศชลาลัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงจิดาภา  โกวิทยานันต์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงชญานิศ  ทองอุบล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายโชติกา  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงญาณิศา  ทองฉิม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยวิเชียร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงดวงกมล  ตื่นเต้นดี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงทอฝัน  จิตตรง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงทิพย์วารีว์  กุลวิศิษฎ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กชายธนกร  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงปฐวีกานต์  เกะประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงปรียาภัทร  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กชายปิยังกูร  ปุมสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กชายพงษ์พิสุทธ์  รัตนะโสม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงพาวินี  จันทแจ่ม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงเมริสสรา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1944 เด็กชายรชต  ชูสุข โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1945 เด็กชายฤทธิกร  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงวีรปรียา  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กชายไวทย์วิชญ์  ขุนประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงศิริฉัตร  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิ่งที่รัก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กชายสันหณัฐ  ทองพูน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กชายสิปปวิชญ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงสุทิรัตย์  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงสุภัทตรา  มะลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงสุวณัฐ  เณรานนท์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
1955 เด็กชายเอเดน  สปอยเดอร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กชายฮาซัน  สาห๊ะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายกรวิชญ์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรปัน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกวินธิดา  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงคง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายกันต์กวี  ขวัญจันทรา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงกันยกร  สุขศิริ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายจิรเมธ  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายจิรวิทย์  สายสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงจิรสุดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กำเนิดสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายเจ็ทเท็ดดี้  สเลสเซอร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายชนาภัทร  สิงหะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงชรินพร  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงญารินดา  บูรณะประภพ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงฐิติวรดา  กิ่งทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงณพัฐธิกา  ณ ปานแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินล้วน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงณิชณิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงณิชานันท์  แสงกาศนีย์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงดิสรยา  ลาภมาก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายเตชินท์  อินโน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายธนากร  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงธัญชนก  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร์ธำรง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงนภัสนันท์  สร้างเมือง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงนันทิชา  มะดือราแว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงนิธิญาดา  ทองแป้น โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงนิลประภัส  หวานดี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงปทิตตา  พนาลี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายปธานิน  สมาน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงประภาศิริ  นำชัยเจนกิจ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงปลายฟ้า  กฐินใหม่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุตรแขก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงพรทิวา  หลินลาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงพรไพลิน  หีดน้อย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายพรรัตกร  ชั่งทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงพลอยณิชา  เทพบุตร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายพัชรพล  เพ็งสุข โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายพัชรพล  เวียนสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงพิชาวรรณ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงพินทุศรณ์  เกิดเส้ง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายพีระพัฒน์  ปัญญาไว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายภูชิสส์  มานะบุตร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงมัณฑณา  ทรัพย์นอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงมุกตาภา  ไชยหานาม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายรชนนท์  ลังกาวีเขต โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายรัชต  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงลภัสรดา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงลีแอนด์ แอชลี่ย์  จี โมโล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงวรกมล  มงคลกิจ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายวริทธิ์  วงศ์วิชชากร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายวรินทร  ทรงวัฒนาสกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงศศธร  สะอาด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายศุภกฤต  กองเงิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงศุภานัน  ตรีวงค์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายสรธร  พยัฆเวช โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงสุพิชญา  สุพรรณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงสุรภา  ศิริไชย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หัวหิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ภักดี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์วุ่น โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงอรชุมา  ตรีเพชร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กชายอัครชัย  นิรมล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายอัฟฟันดี้  ประสงค์ผล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เพชรสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงไอยรดา  สิงห์คลี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  สาเก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายคณิน  อ่อนแก้ว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงศศิรา  กาลสงค์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กชายสิงห์ชวางกูร  รัตนพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายสิรวิชญ์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชาย๋JIN GYU  LEE โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงกนกพร  แซ่โค้ว โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายจิตติพันธ์  โชติประภัสร์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อนันตชาติ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายณัฐพงษ์  นิรมล โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กชายเทพนที  เชยครบุรี โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายธนพนธ์  ละอองพานิช โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงนัสวรรณ  เนสะแหละ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายนาวิน  นาคเผือก โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายปัณฑ์อัคร  สุทธิมาลา โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อินทรักษา โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วบุญชู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กชายพิชัยภูษิต  สังสนิท โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายอักษกร  วิมุตติสุข โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กชายณัฐชภัทร  ใจหลัก โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงดวงกนก  วงศ์พิกุล โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงนิสริน  สำเภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงเมธาพร  ชูโชติ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายฉัตรนนท์  โปธิยวง โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงชนัฐปภา  เหลื่อมใส โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กชายชยากร  พฤกษ์ประทิ่น โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายชโยดม  จัดงาน โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ตันติปาลิพันธ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงณัฐรดา  เดชแฟง โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2055 เด็กชายพงษ์พนิชย์  ละอองเพชร โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองตัน โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2057 เด็กชายเฟาซี  รอบคิด โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2058 เด็กชายภควุฒิ  กริชคารม โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2059 เด็กชายภูตะวัน  เลิศพูนสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงมีบุญ  เกษรศรี โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงลภัสรดา  เหมือนทอง โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศรีสิทธิสมบัติ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กชายสกลกันต์  เปเรรา โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงสุภัคพร  แก่นเพชร โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2065 เด็กชายอภิมุข  หอเที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2066 เด็กชายอานนท์  แสงจูมจันทร์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญธรรม โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายณัฏฐกฤดา  ฉั่วเจริญ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายณัฐภาคย์  ตันวีระ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงปราย  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  พิสิฐคุณานนท์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายวีรวัฒน์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงอิซาเบลล่า  เบอร์เกอร์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงที่หนึ่ง  ลิมปนาภา โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงสริตา  เปาเย็น โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงปุณยวีร์  แลสูง โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กชายภูมิใจ  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายไคโตะ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงชัชชญา  อุดมกิระทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงณัฏฐ์ลลิตา  ไชยจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงณัฏฐ์  กริชจนรัช โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายทศพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายทาคูมิ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงวริศรานน์  ตัณธนวรชัย โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายก้องกิดากร  บัวอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2089 เด็กชายก้องภพ  นวลสกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธิติพิริยากรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กชายฐานุตย์  อ้นโต โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายณัฐชานนท์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กหญิงดนุลดา  อินอักษร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2094 เด็กชายเตชทัต  รัตนานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2095 เด็กชายเตชนิธิ  ดิสระมุณี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2096 เด็กชายปุญญพัฒน์  สินจรูญศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กชายปุญญพัฒน์  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กชายปุญยวีร์  สมุทรถา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กชายภัทรพัฒน์  ดังเด็น โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงภาภัครยา  วัฒนไทย โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2101 เด็กชายภูมินที  วงค์ษา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญพร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กชายมัสวีร์  สมุทรถา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2104 เด็กชายไรอัน  ซาฟิก โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2105 เด็กชายศุภสันห์  ยั่งยืน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2107 เด็กชายสุริยุ  ลิ่มสกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กำจัดไพรีพล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2109 เด็กชายอนาวิล  คงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2110 เด็กชายอัฑฒกร  ปราบพล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายกฤตเมธ  พัฒนภักดี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายก้องภพ  แป้นชู โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายกัณตภณ  จินดาพง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายกิติทัช  นาคพรหม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายกีรติเดช  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายคิรากร  หลวงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงจิรภิญญา  เชิงวิรัช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายจูน เว่ย  ซอ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงชญานิศ  พรหมวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขอเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงชริษา  อุดมลาภ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงโชติกา  จันทรึก โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายณลงกรณ์  จวบความสุข โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายเตชินท์  เลิศไกร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงธนลักษณ์  ทวีสมาน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงธันยพร  จุติชัย โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงนลนี  ขุนราช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงนาตาลี เมย์  เรืองอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายปรเมศวร์  แสงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัชรเวสน์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทผลา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายปุณณ์  ศานติสมบัติเกษม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงพรรณวลัย อัลญาห์  พันพึ่ง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายพฤกษ์  เพชรนาค โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงพลอยนภัส  จิตตรัตน์เสนีย์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงพอใจ  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คุณมาศ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงพิชชาภา  ชูทอง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์อินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงภัทรกัญญา  วงศา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายภัทรบดินทร์  ภูริวัฒน์วาทิน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงมุกอัญดา  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงโยษิตา  จันทรึก โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงรมิลตา  แสนพรหม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงลักษิกา  สงวนเขียว โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  นรินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงลิลลณา  คุ๊ก โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงวริศาณัฐ  ทรัพย์สุนทรกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายศศิศ  ด่านสกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายอิระณัฏฐ์  อุดมมณีธนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงแอลิน  แซบสเตด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ประเสริฐเจริญสุข การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงกรกนก  ขุมทรง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2157 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กชายกฤติน  ศรีนิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2159 เด็กชายกฤษณบดินทร์  แสงสี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กหญิงกัญญาภัค  นิลเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2161 เด็กชายกันตพงศ์  เก้าเอี้ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงการธิดา  เขียวบ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กชายกิตตน์ฉัตร  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงขวัญวาริน  แตงกำเนิด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2165 เด็กชายคณิศร  พุ่มเสนาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2166 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2167 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายชยธร  ธรรมเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2169 เด็กชายชวกร  ธรรมเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายณธนนท์  ผลประสาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงณัจฉรียา  เมฆา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2172 เด็กชายณัฏฐพล  คล่องแคล่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายณัฐธีร์  ทองแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2174 เด็กหญิงณัฐนรี  โชติกิจสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2175 เด็กหญิงณิชกานต์  ตระกูลศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงทักษอร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กชายธนกฤต  ศรีเปรม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2178 เด็กชายธนภูมิ  ธีรพิทยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ปุ๋ยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2180 เด็กชายธีรภัทร  พรหมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กหญิงนพรัตน์  สุชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กชายนันทกร  อ่อนเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2183 เด็กชายนิธิเดชน์  ซุ่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2184 เด็กชายบุญพิทักษ์  สาราบรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2185 เด็กหญิงปัญนพร  ชูไชยยัง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนวิทโยภาส โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรายทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2188 เด็กหญิงพิชญธิดา  สง่าชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงพิชมนช์  จารุพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2190 เด็กชายพีรพัฒน์  ก้อนผูก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรพูนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายโพธิกร  แซ่เอียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2193 เด็กชายภูริภัทร  โสภีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2194 เด็กหญิงภูริศรา  สมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2195 เด็กหญิงรมิตา  พรหมโสฬส โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2196 เด็กหญิงรมิตา  สิงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2197 เด็กชายรัชชานนท์  รายาสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2198 เด็กชายวงศกร  จ่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2199 เด็กชายวรกันต์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2200 เด็กหญิงวรัญญา  พรหมสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2201 เด็กหญิงวิมลสิริ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2202 เด็กชายสรวิชญ์  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2203 เด็กชายสิทธิพล  ประเสริฐดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2204 เด็กชายสุนันท์ธนา  คงสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2205 เด็กชายอธิกิต  เถื่อนถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กชายอนพัชร  กุลพัส โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2207 เด็กชายอรรถา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 คณิตประถม
2208 เด็กชายอัครเดช  พรหมขันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 คณิตประถม
2209 เด็กหญิงกนกศักดิ์  พัชนี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 นายกฤติพงค์  แก้วกำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายกษิดิ์เดช  อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 นายก้องภพ  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2213 นางสาวกัญญาวีร์  พูลสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 นายกันตพงศ์  ว่องวัตรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงจุฑาพัชร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงชนิกานต์  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 นางสาวชรินรัตน์  ชาวนา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงชุติมา  ช่วยประคอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2219 นางสาวชุติมา  พละสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 นายณฤภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงณัฐกัญญา  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 นายณัฐศักดิ์  ส่องรอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 นายเทพรักษ์  กาญจนลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2224 นายธนัชชวิชญ์  เทพสิงหรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2225 นายนราทร  กัณหา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2226 นางสาวนิชานาถ  ปะหนัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงนิตยา  รอดเนีบว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2228 นายปณิธาน  วัลลศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงปัญญาพร  โชติทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงพรชนัสตา  หมื่นหาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2231 นางสาวพัชรินทร์  สัตปานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอมเต็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงภัทราวดี  กุฎอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2234 นายภูเบศร์  ถิรตันติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2235 นายภูวาฬิศ  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2236 นางสาวมณฑกาญจน์  จิตบรรจง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงเมยาวี  ปราบดิน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 นางสาวเยาวพร  นันทโพธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงรินรดา  สองเมืองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 นางสาววชิรญาณ์  ปุ๋ยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2241 นางสาววรัญญา  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2242 นายวิญฤทธิ์  ประสาลิกา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กชายศักดินนทน์  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กชายศุภกร  ทองเสมอบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงสาลินี  รัตนาไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 นางสาวอริยา  จันทร์เสดียง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กหญิงอาทิตยา  ปอดมี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงเอมมิกา  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงไอจิราพร  ณ ลำปาง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงกนกพร  มหาชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะตันตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงกมลนิตย์  อักโข โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงกษิรา  ปรีดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายกันตพงศ์  หมื่นสิทธิแพร่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลอยมา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงจิรัชยา  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายจิรัฎฐ์  หลิมเผ่าพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงจิราภรณ์  พ่วงเพ็ง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิเชียรครุฑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 วิทย์ประถม
2260 เด็กชายชนะพล  ไพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงชนินาถ  ตันหยงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงญาณตา  บุญจิตมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงฐานิดา  คำวิเศษณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงณญาตา  เนตมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กชายณภัทร  ลิ้มวัฒนากูล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายณัฏฐชัย  ลาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงณัฏฐาวรินทร์  นิ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดามรกฏ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงณิชากานต์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงดวงกมล  วิฬาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กชายทวีเดช  จวบศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.4 วิทย์ประถม
2274 เด็กชายแทนคุณ  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กชายธนบดี  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงธนพร  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงธนัชพร  ระหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2278 เด็กหญิงธนัญชนก  เหมวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  โสภณัฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2280 เด็กชายธรรมรัตน์  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงนภัสรา  ปะรา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงนัยเนตร  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กชายนาคร  เอียดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2284 เด็กชายนิรมล  บุญกอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กชายบดินทร์  แก้วสุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงเบญญภา  ทองเสมอบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงปณิตา  หมุนเวียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงปภ้สสร  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปุ๋ยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงปิ่นมณี  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2291 เด็กชายพงศ์พัฒน์  นุชสมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2292 เด็กชายพชรยชญ์  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงพรนัชชา  สิทธิกาญจนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนวิทโยภาส โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงพรไพลิน  ใจขยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงพรรษปภัสสร์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงพิชญา  รัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงพิชญาภา  ผลบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กชายพิสิษฐ์  พ่วงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายภควัฒน์  พัชนี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงภัทรจาริน  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงภัทรวดี  สมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2304 เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณสาม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.6 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงภาคินี  บุศยรัฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กชายภูมิปัญญา  แก้วสีสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2307 เด็กชายภูมิภัทร  แก้วก่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.5 วิทย์ประถม
2308 เด็กชายภูริภัทร  สุภาพมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ป.