รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายไกรวิทย์  แก้วแดง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชลวิทย์  แก้วแดง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธาวิณี  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพอล์ลวิช  โกมินทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกิตติศักดิ์  งอกไม้ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ไชยคุณ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณีรนุช  ถ้วยแก้ว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์สงคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวมาลิสา  หาคีรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเมธาวี  เชิดอยู่ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงวิชญาพร  สีงาม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายศิริวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายสรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวสุประวีณ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวสุภารัตน์  ชะม้าย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวสุภาวิดา  งามเขียว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวหทัยชนก  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวอังคณา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีชัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชญานุตน์  จัดของ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัฏฐนันท์  จันทาวุฒิกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนิธิศักดิ์  จินารักษ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชุมนิกาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์อนันต์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงดอก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกุลจิรา  เทพคำมา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นิติศักดิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนัญชิดา  มาทวงษ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชลิตา  มุ่งกรุณา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐชาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐธาดา  หนองแส โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุติภากุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐพงศ์  งามเขียว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐภัทร  แสนทวี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวีร์  อุปนันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนัทพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธฤต  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนวพรรณ  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปณิตา  ถุงพลอย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพลพรรค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรวัส  นิลทัศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพีรวิชญ์  สีคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภูวนัย  กองหิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลลิลิล  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรณัน  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวริษฐา  ศุภชยกูล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิกานต์  อภิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศศิวัฒน์  พงษ์พัศภิญโญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศุภรัตน์  พัดมีเพชร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอัศณี  กางสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกนิษฐา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โปรธาตุ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกฤตชญา  เขาดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิตตกร  มณีษา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจิรภัทร  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรภิญญา  หมวดหมู่ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรัชยา  สีคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชลธิชา  นันก้อน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนพนธ์  ฉลวย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญวรรณ  อัยแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธาวิน  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรวัฒน์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนัทดนัย  สุพันธวรชาติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนัททนนท์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันท์ณิภัค  ดังก้อง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนิรภัฎ  นาเวียง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปกรณ์กวีณ์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปภาวรินท์  นาครำพา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปราณนต์  กะแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปิยังกูร  หมวดหมู่ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพงศกร  ได้ดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพสินี  พหลทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพัชรธิดา  แกนไม้ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญา  พัทธเสมา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญาพร  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัคชนก  ทิพสารี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมัลลิกา  หอมญาติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวชิรวิทย์  ดอนดง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวรกิตติ์  วรรณชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวิเชียรรัตน์  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศรุตยา  กิงโคง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศิวัตรา  สายสาหร่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ผากด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสวรส  สบายสุข โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุปาณี  เทศเมือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คะชาสินธ์ุ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอนัญญา  สุขสด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอภิชญา  บัวเงิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเอกดนัย  ศฤงคาร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกชพร  ติ๊บมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายกวินท์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัญจน์ชรัตน์  กันทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกันตินันท์  ทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกันยรัตน์  รินก๋อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกิตติธัชพงศ์  อัศวะมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกิตติภพ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายคณิศร  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายจารุพัฒน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายจิรายุ  จาไชย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจีรนันท์  หลงสกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจีราภรณ์  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายชนะชล  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายชนะชัย  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชนาธิป  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชนาภา  สันทาสุนัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชยาภรณ์  เทพสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชราวุธ  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชรินยา  กันทะเขียว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชลดา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชิดชนก  พลต้าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายชินาธิป  อินสอาดพล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงญัฐธิดา  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายณฐกร  สุขสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณปภัสร  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณภัทร  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัชพัฒน์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐกร  เครือเหมย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐฐพล  คีรีขจร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐธนพร  กาวีเปิ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิฬา  ปัญญาใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐวรรธน์  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐามณี  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัทรธิดา  พลติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงดาราวดี  สวยงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายติณณภพ  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงติณณา  มีศิริพิบูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงทักษพร  ภูมิประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธนกร  ถาสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธนพนธ์  โยคะวิสัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธนภรณ์  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธนัชพร  อินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายธนากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายธนาเดช  ใจเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธัญชนก  กึ้นคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญชนิต  วิรัช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงตุมมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธีรภัทร  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรเมธ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนทีกานต์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนฤมล  ลำเต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนวพร  ทินวล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนันทวัฒน์  ปันสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิธิศา  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบุรพร  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายปภินวิทย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปรายฉัตร  ปันสุภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายปิยศักดิ์  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายผดุงศิษย์  สีลา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายแผ่นภพ  สักแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพงศกร  คำแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพงษ์ภัสนัย  ระดมงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพรหมมินทร์  โชติพนัส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพัชรดนัย  คำมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพัชรพร  สิงห์ทอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปันสอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชญาภัค  ธิจีณกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพุธิตา  พรธนเกษม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีนิกร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงแพรวาริน  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายภัทรกร  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภานุพงศ์  ขัดตชา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภูริชญา  เที่ยงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายภูริณัฐ  กมลรัตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเมชญา  สาสุยะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายเมธัส  กาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายยุทธจักร  พลศรีดา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงลลิตา  พรมพุทธ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายวชิรวิทย์  ราชวงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายวธัญญู  รินโน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายวรัญญู  ทะน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายวรัตน์  โสชารี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศรายุทธ  จิตอารี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศิริภัทรา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิริวิมล  มูลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายศิวกร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายศุภวิชญ์  นิสี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายเศรษฐพงษ์  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายสมิชฌน์  ประธรรมเรือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายสรวิชญ์  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสรวิศ  เอ้ยวัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสริดา  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายสิรภพ  ถิระขวัญชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิรินาถ  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสิริวิมล  อินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอชิรดา  ปัญญาใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอดิศร  เดือนดาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอนัญพร  เกษมพรมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอนันดา  ตันทเนตนิต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายอภิรักษ์  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอรไพลิน  ชัยวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอริสา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายอัคคพล  ตรูหม่อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอัมราพร  ยะฟู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอีวทิง  ลิม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายเอกอัมรินทร์  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วขัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกันตพิชญ์  ปวงมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกิ่งดาว  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติพงษ์  กองแก้ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติศักดิ์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกุลสินี  เตวิชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเขษมศักดิ์  นพแดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายคณิศร  คำดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคุณานนท์  หาญคง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจันทร์พร  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรภัทร์  สุริเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจิราพัชร  ตาบัว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชญานิษฐ  หงษ์ละออง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชมนาถ  มะโนมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชวัลชัย  ธรรมแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัชพล  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์หล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐภาส  ค้าไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชวัชรี  วางมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงตระการตา  ศิริช่วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเตชพัฒน์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายทนงศักดิ์  เปรื่องการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายทิวากร  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกฤต  นุคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนกฤต  เขียวเหมือน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนนันท์  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธิญาดา  ใจเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนพดล  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิดานุช  ยะนิล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงบุชญากรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงบุญฑิตา  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายบุญฤทธิ์  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายบุรธัช  กาละวงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปวันรัตน์  นิมิตรสินธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปวีณอร  ทิแจ้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปวีณา  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปาริตา  นุคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยณีย์  จิตกิตติรัตนา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปิยวัช  ปนเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพชร  ชัยธีระสุเวท โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรวิภา  จอมใจบี้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพลอยปภัส  บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัชรีพร  ตุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เสนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพิทักษิณ  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพิรกานต์  นุนำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิริยากรณ์  คชานุภาพ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิศลักษณ์  จีมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพีระวิชญ  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเพชรธิดา  แพร่น่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเพียงออ  คิดดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงภิญญาดา  ฝั้นมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภูวิศา  นักหล่อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แอ่นโก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรัฐพล  แปงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรุจิกร  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรรธนะ  แสงธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวรัญญา  สายใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวรากร  คำมูลตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวรินชุดา  อินทร์ต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวริสา  วันแว่น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิรัชญา  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวีรวัฒน์  เต็มสี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศิศิรา  ปิลาผล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศุภวิชญ์  ธิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสหรัฐ  รอดกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสิทธิกร  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุมิตรา  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงโสวิกา  โทะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอชิระ  ศิริข่วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอนาวิน  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอภิญญา  ผาโต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอภินัทธ์  กองชุม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอภิวิชญ์  นำพล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอรรถพล  พ่อสียา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  เดชาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ใส โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายณัติกร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงตามใจ  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายนพเก้า  จันทร์ใส โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายบริวัฒน์  จันดี โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
368 นายเกียรติชัย  เทพคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายจตุรวิทย์  นำพล โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์เต็ม โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธัญสินี  นำพล โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นายปริญญา  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวพัณณิตา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แสนแจ้ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิมพิกา  สีสด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพีรณัฐ  หาติ๊บ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูรินทร์  สายาวงค์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ถากุล โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายอัครินทรื  ธิติมูล โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชัชฎาภรณื  วงค์สุกร โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชิตากานต์  แสนแจ้ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนันทัชพร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนันทิยา  เด็ดขาด โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวิรินดา  จาคำมา โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขแก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอนาคิน  ธิติมูล โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกนิษฐา  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธิดาพร  การีชุม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผาจั๊บ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายภััทรดนัย  กันทะวงค์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงภิชาภัค  จันแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายภูริส  กสิกรกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายวุฒิชัย  เหล่ากวางโจน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศศินิภา  สารียอด โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศิวาพร  สันติวัฒนาพร โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายอติพัฒน์  หม่องอินต๊ะ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายกฤษกร  แก้วมาธิ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกันยากร  มูลสุข โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชุมาภรณ์  ใบเงิน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนกฤต  ช่างเหล็ก โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธวัลพร  ขันตา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปวริศา  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปัณณวิชญ์  การินตา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรนภัส  แผ้วเกษม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปินตา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุนจะนำ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอติเทพ  คำอ้าย โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอภิภู  บัญสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกันต์ธร  งามจำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผัสดี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายเฉลิมชัย  นันทไชย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชนาธิป  สุขประพันธ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนิศา  ยาวะโนภาส โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายชลทิพย์  บุศยรัฐ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายฐิติโชติ  แสนบ่อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปินอะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีลาชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฐธิดา  วีระคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  การินตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายธนกฤต  พึ่งฟอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายนนทกร  ทองอ้วน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายนรบดี  คงวารินทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายนรสิงห์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายนัฐกิตต์  วรรณการ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายนิรวิทธิ์  สิงอุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายประกิต  ปันดีแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปวริศา  สืบแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายปุณณวิช  จันทรบุบผา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพิมพิศา  อ้นทา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์จีน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายรัฐพล  เภลัย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายวรเมธ  แก้วราช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวรรณวิมล  บุญคำสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศิรินภา  ภาคแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายอิศราวัฒน์  อัศวมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกินรี  เชื้อตราพระ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ไพบูลย์สิริวัฒน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจารุกัญญ์  แสนเพชร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชลลดา  วงค์เมืองมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชัชชัย  อินจินดา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันใสย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายญาณาธิป  สุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญานิศา  จินดา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐนันท์  พลอินต๊ะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงถิรพร  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายแทนคุณ  คอนดี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนกร  กำทรัพย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนกฤต  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สีธิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธิญานินห์  ศรีรักษา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนิชญาภา  ไชยชนะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนิชาภา  โพธิจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปถาพร  แสนหลวงอิน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพีระกานต์  โลมอย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภาสกร  ใจฟอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงมุขตาภา  ภักดีจอหอ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวสิทธิ์  ไผ่ล้อม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวันทนา  กาวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวิชญาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศิราวุฒิ  จันต๊ะหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุภรานันท์  วรรณสุวงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอนุพงศ์  อินต๊ะต่อม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  อัศวมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกรกฏ  พัธนา โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกฤติน  วงค์ทิพย์ โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  แก้วเจริญตระกูล โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อะกะเรือน โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายจตุรภัทร  พอจิต โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายจตุรภัทร  มุ่งต่อกิจ โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายจารุวิทย์  สากลยุทธ โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณภัทร  ชายป่า โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมนึก โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอยลอม โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายณัฐพัฒน์  กาศสกูล โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พิมพาภรณ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายถิรฉัตร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธนภัทร  กาวิน โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายธนากร  มียอด โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธีรภัทร์  โพธิจินดา โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนลินนิภา  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายนิธิกร  มั่งคั่ง โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายปัณณทัต  สบายสุข โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปุญญิศา  งามดี โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายปุริมปรัชญ์  วังใจ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายไพศาล  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายภฤศธร  ศรีการะเกตุ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายภูมิพัฒน์  เวียงนิล โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรัตนาวดี  แสนหาญ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายวรรษน์ธน  จันตาคำ โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายสิรวิชญ์  ลำดวน โรงเรียนเทพนารี ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายสุธาสิน  กาวิน โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอณัณชพร  อินทรสัตยพงษ์ โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายอัครดนัย  สุกใส โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายเอธิสชา  ดอกแก้ว โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายเอื้ออังกูร  สำเภา โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นายกิจเพชร  เมกจิตร โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรม โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงไปรยา  กงจักร โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จันรุณ โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวพีชญาดา  รุจิรพงศ์ โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภัคพล  ต้องโพนทอง โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกรภัทร์  ธำรงสิริกุล โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกิตติกา  สุริวงศ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเขมณิจ  ประภัสสรสินธุ์ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงญาณิกา  มะลิ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐพัฒน์  วงศ์แสนสี โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่มบางตลาด โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณิรชา  มาลัยกุล โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนดล  จันทาวุฒิกุล โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธนพร  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดังก้อง โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปภังกร  สายวงค์ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  จารีวุฒิชัย โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปวันรัตน์  กาวิน โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปาณิสรา  กงจักร โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพงษ์พณิชย์  สุขใจ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพลาธิป  จันรุณ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพิชญพัฒน์  สุคนธ์ขจร โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก่อกอง โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงแพรพร  ฉลวย โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสิวันดา  มณีกาศ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอนุภัทร  วัสสระ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอัษฏายุธ  ใจนนถี โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกฤษฎีกา  แสงหล้า โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายไหม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบบัว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายกันทรากร  เกตุขาว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกัลยาทิพย์  อยู่ป่าสา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมศักดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายกิตติกรณ์  ชัยวิรัช โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกิตติกา  อยู่สุ่ม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญละเอียด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายจิระคณิน  อินเสน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชัญญาภัทร  วงค์ดาว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐชา  บุญยานันท์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายถิรพงษ์  นุชกำเนิด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายทฤษฎี  ปุ๋ยคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายธนวินท์  เรืองรัศมี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วอินตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พรมมิ่ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำร้อง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายนันทพัทธ์  นามสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายนันทวัฒน์  นามสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนุสรา  อุทธา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปราณปรียา  เหมือนแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปาฏิหารย์  น้อยพันธ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชิดสันเทียะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายผดุงเดช  สมศักดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายพงศ์พณิช  เขียวสวาท โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขันทะกิจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายพิจิตร  บุญเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  อินติ๊บ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงพิมพิสา  จันเสนา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายพิรภพ  ช้างดำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายพิสิษฐ์  วงษ์ลักษณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายพีรพงษ์  เรือนมูล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายพีรวัต  สายซอ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายพีรวัส  อินสา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเพชรพิชชา  วงค์นาเลข โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงค์งาม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงภัทรวดี  เบี้ยจรัส โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงมัญฑิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงมัณยาภา  แก่นเสา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงมินมันต์ตา  มีบุญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายรัตภูมิ  กองโกย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงวรรณษา  แก้วเกิดเคน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายวายุภัฎ  โปธิ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายวีรภัทร  ป้องกัน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงศจีมาส  ขุมทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุรพิชญา  อ้อยเฮิง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายอภิชาต  กลิ่นสระน้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ติสี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเอมิกา  เทพเปียง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายกฤษฎา  เมืองคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกฤษฎา  แก้ววงศา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกฤษณพงศ์  น้อยอ่อน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุพรรณฉัตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญชพร  วังใน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลิม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บินหลี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงการะเกด  ถุงแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกิตติกานต์  แก้วกัน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  ถือคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกีรติ  พรมเนตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกุณธิดา  สร้อยทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเกวลิน  กาศสนุก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายไกรวิชญ์  การเวก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายไกรวิชญ์  แสนยาสมุทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรวัฒน์  รอบคอบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายจิรศักดิ์  วงษ์เที่ยง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงใจดี  หมั่นขีด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  วิมลใย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนนิกานต์  สวนบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนม์นิภา  กาศอนันต์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชนากานต์  สุขใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชุดาภา  เกาะกลาง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงฐริณภรณ์  ตาพรม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฐิตติญา  น้ำจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฐิติมากรณ์  ก่อกอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐิติวรดา  พาเรือง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญยืน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฏฐิดา  อุทธา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐกฤตตา  บุญเตี้ย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐกัญญา  เชื้อต่าย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐกิตติ์  วังนัยกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐกุล  กาฝุ่น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเตี้ย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริโยธา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เสนา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณัฐพงศ์  นวลศรี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วโมรา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณิชาวรรณ  สั่งสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงดวงแข  แก้วน้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเตซิต  ลัญจกรกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายถรวิชญ์  รัตนกันทา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายทยากร  จาปัญยะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงทิพนิภา  จันทร์แดง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนกร  วงค์สายสม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกฤต  ขวัญแย้ม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนกฤต  วงค์สายสม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นชัย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธสุธิดา  ปานปาก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ข้ามเขา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์ดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรดนต์  เที่ยงตรง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์รอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนลินทร  สุทธการ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนันทวัฒน์  กองลาแซ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันทิดา  เขตรักษา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปฐวี  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปริยากร  ปาเงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปานชนก  พุทธิมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปาราเมศ  มานพกาวี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปุณณวิช  รัตนกันทา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีอุดม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพชร  จักรเงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัชมณฑ์  เทพอุตม์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพัชรพล  เรือนคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิชชาภา  อยู่เย็นดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิชญาภา  สายสุยา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิมพกานต์  อนุภาพ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฝากมิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพุทธิชา  พันเดช โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภัทรพงค์  ถุงแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีกมล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุ๋ยคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นกันนาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายยศกร  บัวกล้า โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายยอนวู  ปาร์ค โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์มี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรจนา  เชียงภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรัฐปาล  อนุวัติศิริพร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงค์ดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายฤทธิศักดิ์  จินะใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงลลิตา  สมมุติ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงลักษณารีย์  เสาประโคน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายวชิรเดช  ก้อนเจริญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวรากร  พรมนิมิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวริศ  เหมยเหมืองแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวริศรา  คนอยู่ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวัชระภูมิ  รินจ่อ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวิธัญญา  สั่งสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิภาวี  ประสุวรรณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวิรัชยา  แท่งทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศรายุทธ  อินติ๊บ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศิรินธร  ประดับ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศุภเสกข์  วงค์ดาว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสกุลงาม  งามทรัพย์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสงกรานต์  ปานเขียว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสรวิศ  กองโกย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสรวีย์  ซ้าคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสันติ  เพิ่มผล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุกัญญา  นวลอนันต์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุธารัตน์  นวลอนันต์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายโสดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงแสงระวี  คำเหลือง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอภินัทธ์  แก้ววงศา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอลงกต  วงค์แสนสี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอินทฤทธิ์  เที่ยงปัญญา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายต้นเก้า  สระทองอยู่ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายภูริณัฐ  ผัดกล โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกัลยาณี  อินต๊ะพรม โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงญาณิศา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วดำ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายธนกร  วงค์เรียน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงปิยวรรณ  รินโน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงพรธีรา  คำสัน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สังวร โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงศิริญญา  ฝาโต โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทะน้อย โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 คณิตประถม
736 นางสาวกรวรรณ  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวกัญญาวีร์  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวชลลดา  อุตมา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายชัยณรงค์  เมืองลอง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวฐิตินันท์  จันตา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายณัฐตินันต์  สวนแก้ว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจขอด โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธนสรณ์  ไชยขันแก้ว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวนิรดา  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวพรรณิภา  จันยุ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพัทธดนย์  โตเขียว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดอนลี โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวแพรวา  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาววราภรณ์  ทิน่าน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจเกี๋ยง โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นางสาววริศรา  ทะน้อย โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายสิทธิศักดิ์  ปันตุ่น โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวอริสรา  วันยา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอาริษา  ใจงาม โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐนรี  คำแก้ว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายทวีพล  ฟูน้อย โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศิรกานต์  วันสี โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสุชานุช  อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทือกฉิมพลี โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายณัฐพล  ทองกาบ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธันยพร  เรือนชัย โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงบุษยมาศ  วงศ์ธีระวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ท้าวตน โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายภานุวัฒน์  ทนทาน โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอธิชา  ชูติพงศ์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอรุณธวัช โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธัญธร  ฉลวย โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพริ้ม  นิ่มสง่า โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอภัสนันท์  วงศ์สุพรรณ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิชญา  สถานป่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายวชิรพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ป.6 คณิตประถม
774 นางสาวจิรชยา  นาปรัง โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นายสรธัญ  ม่วงเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายคงศักดิ์  บุดดา โรงเรียนบ้านนาพูน ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงรักษิตา  พิมพารัตน์ โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายวชิรวิทย์  คำหุ่น โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายสุภากร  เจ๊กป้าน โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกุลสตรี  บุกบั่น โรงเรียนบ้านนาพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวขนิษฐา  เวียงคำ โรงเรียนบ้านนาพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวจิราภา  ยะเป็ง โรงเรียนบ้านนาพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงธนพร  สีแก้ว โรงเรียนบ้านนาพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงจรรยามณฑน์  ใยไม้ โรงเรียนบ้านนาพูน ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สาโสภา โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐวัศ  สิงปาน โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภาพิมล  โอ้บวบ โรงเรียนบ้านนาพูน ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวิชิตา  รัตนโสภา โรงเรียนบ้านนาพูน ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์สา โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายชาคริน  ขันคำ โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงบุษราคัม  ขันคำ โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรชยา  อินทร์ปรางค์ โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายมานิต  วิโย โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวรากร  เครือคำ โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศุภกร  อินสุริยา โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายสุธีริทธิ์  ตาชื่น โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม