รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  ขัตติวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติธาดา  เมฆแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวพันธ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชานนท์  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณหทัย  อุตรศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐกฤต  ร่องซ้อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวสลับ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชญาดา  วงศ์ดาว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายติณห์ภัทร์  ไข่ทา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนโชติ  สิทธิเสนารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนดล  นิลสนธิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนเดช  งามสะอาด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธมลวรรณ  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรเมฑศ์  เกียรติกูลานุสรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนนทพัทธ์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนภัส  ขัดเชิง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนฤดี  ศรีเจริญภากร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลอยอนุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนันทพร  แปงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธิราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์เวียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายนิติภูมิ  สืบคัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อามาตร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปวริศ  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัทมพร  กาศเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปาลปวีณ์  สินมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพงษ์สิริ  มัคสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรรณวรท  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิชชาพร  มารสาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพิชยุตม์  ชวนมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มาตรมนตรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรวดี  รังษี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายโภคิน  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเมธาพร  คนธรรพ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายรชต  เครือวัลย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายลภัสกร  วงค์วุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลภัสรดา  กาบจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ทองเอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวสุธรณ์  คำพิมลหิรัญรัช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิภาดา  แสนสนั่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเวโรนิกา  โบบูล่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีขะโรจน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิริประภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศุภมาศ  อยู่สิงห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศุภสุดา  มาใจวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภเสกข์  กระหวาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเหมือนเผ่า  สุวรรณกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอติวิชญ์  คิดชอบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอรชพร  จะวะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอังคนา  ใจซื่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอัญชิษา  บุญถนอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายโอบเอื้อ  พุ่มพวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกฤตพร  พลอยแดง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกฤตภรณ์  พรินทรากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤตภาส  ภูจักรเพ็ชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤติณภัทร  หวังต่อผล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายก้องภพ  เพชรประไพร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกิตติชัย  วรรณศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุญยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินกุณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงขวัญชนก  เย็นชุ่ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายคณิศร  ประจำเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงคุณัญญา  สุขสราญจิต โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายคุณานนต์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคุณานนท์  ป่าดอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรัฎฐ์  บัตริยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิรัฎฐ์  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชนนิกานต์  อุดคำมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยานะวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนิสรา  กล้วยทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชยณัฐ  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชลิตา  ปาคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชัยวิชญ์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชาลิสา  พายัพท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แมตเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายไชยภพ  ผึ่งผาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายไชยเศรษฐ์  ไชยทรสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงญาโณทัย  เวียงนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณราวุฒิ  เนตรมุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัชชา  ศรีสุระ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สว่างทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐฐ์นรี  ดีดพิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐดนัย  บัวชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกผึ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเณศรา  สายวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายติณห์ภัทร  สิงห์เหาะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงทักษพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนกฤต  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนกฤต  แสงบัวแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกฤต  โชคประเสริฐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนาวดี  เจาะจง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธวัชชัย  อุดแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ร่มเย็น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญชนก  สีสะอาด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญชนก  อินนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ส่างกาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธิดาเทพ  สายยืด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรดนย์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธีรนาถ  ปัญญาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนภัสรพี  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนนึก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนพงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปริญชญา  ปริญญาจารย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวิรฎา  เพ็ชรโก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปีย์วรา  เทพวีระพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปุญญภพ  หาญยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปุณยวีร์  กันยะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรรณปพร  ตุ้ยบุญมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรรณพัชร  สุนทรเนติวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรรณภัสสร  มหาวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชรภรณ์  กาบบัว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพันธิตรา  คชจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพิงครัตน์  แก้วบาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชชากร  กลมกล่อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชญธิดา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิชญาภา  ชวนมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผัดผ่อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แตกฉาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภรภัทร  ไชยยงยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูริคุณ  มีโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภูศิตา  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมนรดา  ก๋าแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมัลลิกา  นันทะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายมีนาม  แผ่นคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเมธาพร  สิกขานุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรวิพร  รักการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชคม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุธิรา  ทรตัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลภัสรดา  นาวีพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ทิพย์วงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวงศ์วริศ  ทอดเสียง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวณิชพร  พรหมเมฆ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวรพิชญ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรรณพร  อยู่สืบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรลัญช์  สุคนธเมธีรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรัชยา  ร่องพืช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวัชโรทร  ทัพกฤษณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวิศรุช  ยาสตรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวีธรา  ครองสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุกลวัฒน์  ลาภยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภณัฐ  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศุภรดา  ตั้งกิตติพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภวิชญ์  สินธุวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  ถิ่นถา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอรรถพันธ์  สุริยะวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอรรถสิทธิ์  อินเต็ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอะลิชเซีย  เดอ ยอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอาทิตยา  กึกก้อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอิทธิกร  ญาณบุตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เสาร์วรานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเอกศิษฏ์  รสเกษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชมสวน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุณาจ่าม อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกมลวรรณ  จินามา อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายกฤตภาส  สุทธวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายจักรพงศ์  ขันคำ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจารุกัญญ์  นันตา อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณารูป อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายชนะพล  โลกคำลือ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายชัยกร  นรินสุวรรณ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายโชตินที  ตันติปิยพจน์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณชพล  เสาร์แดน อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายณัฏฐกร  สุภาผล อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐกร  หงษ์ใจ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คำสี อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วอินัง อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีพูนภักตร์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายธนกร  ประกาศ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนภณ  เวฬุวนารักษ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนวิชญ์  จันต๊ะคาด อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธัญพร  ยนต์สุวรรณ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธีรณัฐ  วิชัยยา อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิรชา  จินดาคำ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปทิตตา  อินทรสัตยพงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายปัญยณัฏฐ์  ศรีทัน อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายปาน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพัฒนพล  สุธรรม อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิชฌนาฉัตร  เวียงนาค อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชงัด อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิทชฏาฉัตร  เวียงนาค อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภัคณภัทร  ชัยสีธิ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายภัคพล  เขื่อนแก้ว อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภานุพงษ์  ถาดทอง อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงภิรัญญาณัชญ์  ราชฟู อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงภูริชญา  สายสินธุ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายมนัชนก  อันทาน อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  ทะตัน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายรัชพล  กาศแสวง อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายรัฐชานนท์  จุมพิศ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงลภัสรดา  พลอยศรี อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายวิธวินท์  ถือนิล อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศิวัช  มุลิกา อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายศุภณัฐ  ฝักฝ่าย อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายศุภณัฐ  แสนโพธิ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายศุภากร  เหรา อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสพลดณัย  อินทะบุญ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสรวิชญ์  ปีอาทิตย์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงเมือง อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายแสนสิริ  รู้ธำรงกุล อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ไชยพงศ์ภักดี อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอภิชญา  ทะกา อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วมา อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤชสร  โชคกลาง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกษิดิศ  รักนา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญณณัฐ  ชมเปราะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปิติรัชต์ธนนท์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญาภัค  สามารถ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกานต์ชนก  คำพรหม อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกุลกัญญา  อภิรมย์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกุลวัชร  ปัญญาศรี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเกศกัญญาภรณ์  เลือดนักรบ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงงามพร้อม  ค้างกอ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจักริน  คำทอง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิตรวดี  แสงทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฉัตรชนันทร์  เสนาวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชญานนท์  วิใจคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชมพิชา  อาษางาม อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชมพูนุช  ธัญญพันธ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชยุตพงศ์  ดีคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชาลินี  กาวี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิระพงษ์สุวรรณ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐวิภา  สมฤทธิ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณิชารีย์  สมจิตร อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงดาริการ์  แสนทวีสุข อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนพนธ์  ปัญญามณีทรัพย์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนภัทร  สุริยะ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนาธิป  อินถา อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุทธนะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธาวิน  ยี่รัมย์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนพรุจ  ศรีน้อย อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงบัวชมพู  เลิศและ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงบุญรัตน์  บุญนำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายบุณยเณจน์  คำปลิว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงบุณยานุช  วังคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปฏิกร  วงศ์รัตนธรรม อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปรีดิทา  สมปานแก้ว อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปานระพี  ขมิ้นเหลือง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปูธิดา  ฉลอม อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพชร  ปัญญาเพ็ชร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรรวิณี  ดาวดึงษ์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพศิน  งานขยัน อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพสุวิชญ์  ปทุมมณี อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพัลลภ  แสนใจยา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพิธิวัฒน์  จันทร์พรม อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีรวิชญ์  มาอุ่น อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพุทธรัก  เทศกระโทก อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภัทรียา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภูมิภิภัทร  พวงดอก อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมนธาทิพย์  รอดแก้ว อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายร่มธรรม  ใจทาแก้ว อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายรัตนธรรม์  คนงาม อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงลักษณ์ชนก  สุวรรณรัตน์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทะชัย อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวชิรวิทย์  ฆ้องคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวรกมล  รัตนนวล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรรณวิษา  สอนหล้า อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวริษฐา  ทิอวน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวัชรวีย์  มณีมงคล อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิชชุพร  กันกา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิญญตา  ขวัญเย็น อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวิศรุตา  เครือวรพันธุ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวีรดา  ปัญญากอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศรัทธิญา  ต่างใจ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุภณัฐ  สมิง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  อภิญญาลังกร อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอชิรวุธ  สุกใส อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอนามฤณ  กันแก้ว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอลินรดา  ทองคำ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเอื้อคุณ  ผุสดี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกฤตพร  ดีมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายกวิน  ล้อบุณยารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัลย์กมล  จันทรังษี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกุลธรา  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายจิตติพัฒน์  พลตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภิญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชนนเนษฎ์  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายชาญณรงค์  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชีรณัฐ  ถือบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายญาณทัศน์  วงศ์สุวคันธ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนท์ธีระสถาพร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณภัทรลดา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัชชาวีย์  รัศมีโชควรกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัฐรดา  กาญจนศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธนกฤต  ยาโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนบดี  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญรัต  วังกาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กมลอนุวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายนรินทร  คล่ำคง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนารีรัตน์  ภิกษุ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายนิภกิจ  จิตมณีธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงเบญญาภา  ทันนิเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายปฏิณญา  เดือนดาว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายปรมะ  แห่งพิษ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยะปะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงผิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพลอยนภัส  เชื้ออ้วน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายพสธร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายพัชรพล  ตุ้ยดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิรอภิชาติตระกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิมสราญ  โชติรัตนวิมล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายมธุกร  ทองประไพ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงมัญย์ชุพา  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายยศพันธ์  ฤกษ์วัฒนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงรัชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรพิชชา  ชื่นชีพ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวริมน  บุญเพิ่ม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสรวิชญ์  สุติ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายสรัล  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสิตางศ์เฉิน  กาศวิบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายสุดปลื้ม  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายอริธัชย์  อินทรภู่ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกชมน  ขันคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกนกพร  ติยากรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกันต์ดนย์  อุปการ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกันตพัฒน์  สมบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกันติชา  ปัญญาศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกิตติภูมิ  ไข่คำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเกศกมล  ชมชื่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงขวัญชนก  สุกใส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายคณพศ  คำเขียว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจตุภัทร  รัตนกันทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจารุเกียรติ  บุญรัตนภมร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจิดาภา  ม้าเมือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจิตณกุล  เชื้อไทย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชยางกูร  เวียงยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชัยเดช  พลแหลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิดาภา  เชี่ยวพานิชย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิตยา  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หอมขจร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณชณิชา  ไชยมงคล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณฐวัฒน์  คำโปธิ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐชนันท์  แสนคำล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐนารี  คาดสนิท โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงดาวนภา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายตันติกร  มาลา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายติณณ์  สารพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายทยากร  เทพเสน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายทินภัทร  โอมพรนุวัฒน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนกฤต  ด่านตระกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนบูรณ์  แก้ววัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธนภรณ์  กาศเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธนัชญา  คำห้าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธฤต  เพชรศักดา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธันย์ชนก  วังคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธีราพร  จักรพัด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนพดล  จันทร์นันทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนัทธมน  ไพรพฤกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายเบญจพล  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปฐพี  บัวนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปรารถนา  ป่าธนู โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปวิตรา  เขื่อนเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปวีณ์พัชญ์  สีดาวเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงป่านทอ  ศรีทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพราวจรัสแสง  คงเมือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพริสา  เวียงนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพสิษฐ์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพัขญา  กสิณฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพัชรนันท์  นาคะไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพัทธดล  เชื้อผามอก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิชญาภา  เจิรญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิทย์อาภา  มนุษย์สม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิมพ์นภา  พลอยสี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพีรวัส  บ่อคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงแพรวพิชชา  อินแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงฟิลิเซีย  ลาร์สสัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรนันท์  เฮียงก่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายภัทรภูมิ  เหล่ากาวี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภาคภูมิ  อุ่นศิริ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูทัด  สีมาพลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภูผา  ภาสประภา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภูสิษฐ์  คดีโลก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงมีนญาดา  ศิลารัมย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงรัชชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรินรดา  พรมตา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวชิรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวรพล  พุทธมนธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวสี  โรจนมณเฑียร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวิสุมิตรา  ใจอ้าย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ิอินเครือ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุดเสน่ห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตวิทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสรณ์ภณภัสตร์  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุธินี  ทาวรรณะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุภกฤษณ์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  วงศ์วังจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอรพิชญ์  อุปนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงไอยวริญท์  ฉัตรเทวินทภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายกรวิชญ์  ทองบุญแขก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกัญญพัทร  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายกิตติพงษ์  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายจักรพงษ์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายจิตรทิวัส  เพชรตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงจิรัชญา  เถิงคำดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงชญานิศ  กังขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงชยุดา  พริบไหว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายชลทิศ  อู่จีน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชัญญานุช  โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายชาคริต  ฉิมลอยลาภ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงชาลิศา  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายณฐกร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายณพรงค์  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายณรงศักดิ์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณิชกานต์  เฒ่าเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายเดชบดินทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายถิรวัฒน์  พลแหลม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายเทพพิทักษ์  ผ่องจินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายธนชาติ  วงศ์กิิตติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายธนพล  โมดนิยม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายธนพัฒน์  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายธนยศ  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธันยมัย  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธันยากร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายธาดา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายธีรเทพ  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนรกมล  คำทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายนันธวัฒน์  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงเบญญาภา  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงปพิชญา  แสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หลองคุ้ม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายประกาศิต  จันทร์พุฒ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายปรัตถกร  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายพงศพัศ  ทวีคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตวัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายพีรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายพูลเพชร  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายไพชยนต์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายภวินท์  ใจมาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายภูริณัฐ  วันละ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายเมธาวิน  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายรณกร  สุทำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายวรพล  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีจะตะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงวินท์นิศา  เฉลิมฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายวีรณัฐ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายวีรพัฒน์  โนนทราย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายศุภชาญ  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงสมิตา  ปราณี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสิพัศน์ณกัญญา  หมื่นยอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายสิรธีร์  ยิ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพระรักษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายสุพศิน  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายสุวิชัย  เกิดปานทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงสุุกฤตา  วังเชียง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ นิติภูมิ  เพเธอร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายเอกลักษณ์  วิจักษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายกฤตกรณ์  ชัยมานะกิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกฤตภาส  ขันข่ามะลิ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกวินธิดา  คนไว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกิตติกวิน  ถิ่นปุก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกิตติกา  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายเกียรติภูมิ  วิกาหะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตะมาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชนาเมธ  ยศหมึก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชมพูนุท  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชยพล  กิตติภพภิญโญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายโชติวิชญ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงญาณิศา  นันทิยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฐิติวัสส์  สุนันสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฏฐพร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณัฐพล  กาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายดนุพงษ์  รัดน้ำหิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายถิรวัฒน์  จันทิ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงทิพานัน  มิวันเปี้ย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนกฤต  วุฒิญาณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนพนธ์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนากร  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธราดล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธีรกานต์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนพกร  กิ่งจำปา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายบารมี  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปรีดาวัฒน์  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปวิตรา  กองงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปุณยวีร์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพรธิดา  เวียงฉิมมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คำวรรณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพิชญะ  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภัทรพล  วงศ์สอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูธนพัฒน์  วงค์ลง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงมาชิตา  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงมินญาดา  ธดวงศร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเมธาพร  รินทระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายรัชชานนท์  แสนโยธา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายรัชโยธิน  สงครามรอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงราชาวดี  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงลดาวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงลลิตา  ยศศรีใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวรชาติ  สมดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวรสิทธิ์  บรรจุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวราพงศ์  ทะสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวัทนวิภา  ใจสุดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวิชญะ  เชาวน์มาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวิมลศิริ  ตะไมล์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวิริยา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวุฒิกร  จะลื้อ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายศิรวิทย์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสโรชา  สะสม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายสิริพัฒน์  พิทักษ์สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสุรจิตร  กวางคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสุรชัช  ม่วงอยู่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอชิระวิชญ์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอดิเทพ  หน่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอภินัทธ์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอรชุดา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอรรถวิทย์  อะจิมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอัญญาดา  ศรีดรราช โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกมลพร  จตุรพักตร์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกัญญณัท  ชุ่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายคมกฤษณ์  แนวราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายจีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายชลวี  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายณฐรักษ์  ทมภักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายณพรุจ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวลัล  จิวะชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงณิชชา  อินทนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายทัศพล  สายเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงธนพร  นามสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงธัญจิรา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วอาทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงนภัสรัญญ์  ดวงดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายนิธิโรจน์  ปิยรัตน์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายบรรณวัชร  ภาคยุทธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายปฤณ  อินโองการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทพอาจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายปาณัสม์  ทองสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายพงค์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพณณกรณ์  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงพรธิณี  อุดคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายพลาธิป  หินทองแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงพิชชาพัชญ์  โล่พานิช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพิมพิศา  ฐานะโภคิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายพีระพัฒน์  พรมโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายภัคพล  พลซา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายภัทรพล  แสงลำภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงภัทรภร  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายภาณุวัฒน์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายภูรินทร์  ศรีพันธุ์เนตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายรัชตะ  ถิ่นสิทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายวรปรัชญ์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายวรินทร  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายวสวัตติ์  เกื้อกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายวัธนพล  นวมนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวีระพัชร  เวียงทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายศักดิ์พล  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายศุภณัฐ  แสนวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายศุภพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงศุภรดา  ศิริบรรพต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายสถิตเทพ  มุ้งทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายสรวิชญ์  สอนทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายสรศาสตร์  เฝือชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายสวณัฐกร  ใจสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์สูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายสิระ  เจียมสัจจะมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงสุธิมนต์  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงสุปรียา  มูลเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายอติคุณ  โล่ห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายอัคคณัฐ  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกชกร  จันทอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายกณวรรธน์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกนกวรรณ  วังกาวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายกฤตภัค  งามพริ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายกฤตภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกฤติน  มิลินทรางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายก้องกฤษดากร  เป็กทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ภพ  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แก้วขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปราบเสร็จ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฟูรักษา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกันยกร  กวาวสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุกิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกานต์ตะวัน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีโพธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายกิติกุน  วันทยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงขวัญชีวา  เวียงนิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงขวัญหล้า  สุดใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายคลังเงิน  ผลขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจิดาภา  วงค์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายจินตชัย  เหมืองหม้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจิรฐา  บุญยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรฐา  วุฒิชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายจีรเดช  ปัญญาพิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงชญานิศ  แข่งขัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชญานิศ  แสนหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงาะหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชนาธิป  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายชมพูนุช  แก้วย้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชยังกูร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชยานิษฐ์  ผัดขัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายชวินบุตร  คุดคุ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายชัชนันท์  คิดศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงญาณิศา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงญานิกา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายฐปณต  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายณฐกร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณฐมน  ธนดิตถ์กิตติกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณฐวลัญช์  กาวีวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณธรรศ  อนุตรเมธากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณนิรินธน์  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณภปฤณ  เนตรชลายุทธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณภัทร  วริทธิ์วุฒิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณภัทรธิดา  กุยคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิ่มสาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฐกร  มูลไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐกรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองตัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐลัญช์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐวดี  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณัฐวุฒิ  โฮ้งจิก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันติไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณิชชยา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงทักษพร  อุดร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงทิพยาภา  เหล็กกล้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายทีปกร  ธงสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธนกฤต  รสเข้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนกฤต  สร้อยเสนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนกฤต  เล็งผลพัฒนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธนพร  จันทน์คร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงธนพร  ใจยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนพัต  นามวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธนภัทร  ชูเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธนภัทร  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธรรมรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธราวุธ  วงค์ตะวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธฤต  ไววาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธัญสิริน  สมนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงธันย์ชนก  วงค์แปลง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธีรพิชญ์  ชัยนิมิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธีรภัทร  แหวนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายนราวิชญ์  สุขทรัพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนวตา  กันทะรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนัตตะวัน  โม้พิมพ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศิริกมลนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนันท์ชยา  ปัญญาไวย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงนาตาลี  ไรน์เล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายนิชคุณ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนิชาภา  พรอพรวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนิชาภา  มาลัยกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงบงกชพิมพ์  อนุวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายบวรภัค  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงเบญญาภา  ปันทะนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปภาวิชญ์  สมคิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายปวรุตม์  ธนัญชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปองคุณ  สมิทธิตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปัณณรัตน์  กวางเต้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิวัฒน์ประเวศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปาณปวีร์  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปิยนุช  ธนูแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปิยมน  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายปีวรา  ศิริกิจภิญโญกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปุญญวัต  รูปสม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปุญญาดา  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปุญญิศา  ขีดแต้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปุณญพัฒน์  หงษ์บินโบก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปุณยาพร  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปุณยาภา  วันอิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพงศภัค  รัตนวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพชร  ส่วนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  ครองศิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพัตร์พิมน  น้อยเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพาทิศ  วรรณคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ม้าหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิชญธิดา  อุปวรรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพีรตา  การินตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายแพรวา  อินสวรรค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายภคนันท์  นันทจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภควัต  มณีทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงภัทรมน  อุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูธิชย์  สืบสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงภูริชญา  ทะจาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายภูรินท์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงภูษิตา  บุนนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงมินชรัญ  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายรัชพล  บุญทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายรัชวิทย์  นันตาสืบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายรัชวิน  นันตาสืบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายรัฐธีร์  วงศ์ฟู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ประกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวรมณี  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวรัญรดา  ไชยเหล็ก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงวรินรัญชนา  บุญสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายวรุณกานต์  ใจโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายวิชากร  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายวุฒิภัทร  วงค์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงศรุตา  เหมืองห้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายศุภณัฐ  สมใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชาย่ศุภวิชญ์  ถาปะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายสรรค์สิริ  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายสิรินาวิน  ต๊ะปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายสิริพัทธ์  อินเต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสุธินันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรสกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสงสืบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงหัตถนันทน์  วิโจทุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอติคุณ  หรัญรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอรปรียา  อุตคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอิทธิกร  ธนัญชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอิสริยา  กันนิถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกชวรรณ  รักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายกฤษฎา  แก้วมูล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงจิรัชญา  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงชนากานต์  คำเหลือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงชยนุษย์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงณภัทร์ชฎา  ประเทศรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงณัชชา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายณัฐพล  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายธนธัส  ดีวิหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงธนารีย์  ศิลารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงธิชาพร  กาวีพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงบุญยกานต์  จันทร์ใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายปภินวิช  พหุสัจธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงปุณลธิดา  มณีแดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทิพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายพิสิษฐ  หิ่มมะวัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงพีรดา  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายภรัณยู  สุวรรณศรวล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายภานุวัฒน์  สุภา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงเรณุกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายวชิรวิทย์  ภานินนัทภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สำเภาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายวีรภัทร  คำสวน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายศุภวิชญ์  หนองแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงสิรารมย์  จ๋อมเอ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงสุพัชตา  นาระเดช โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายอนุชา  ทิพย์หม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ฝาย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ข้ามสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายอัครวินท์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอุษานาถ  เหล่าศุภวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงืทิวารัตน์  อินทะจักร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงกชกร  เหมืองสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกนกอร  เวียงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกมลชนก  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายกรวิชญ์  ป้องกัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่างอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนพันธุ์จักร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกันตเมธ  นุชจ้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายกิตติพงศ์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อภัยกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงเขมจีรา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงเขมนิจ  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงจรัสรวี  วีรกิจจรัสสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจีราวรรณ  เกาะกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายเจษฎา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชลธิชา  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายณัฐดนัย  ดาวแดน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปะคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายณัฐพล  สุมทุม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อุปนันชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงดลญา  บทกลอน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายทรงยศ  ขอบรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายเทพมงคล  ผัดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงธนพร  นันทแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนศักดิ์  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินบำรุง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงธัญชนก  ขัดสี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธัญธิญา  ชะชิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงธารฒีร์รา  กวางนอน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวาโย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายนราวิชญ์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ธุระกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงนันทัชพร  สันดอน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  พรมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนาถนารี  มิวันเปี้ย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงบุญทิพย์  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงเบญญาดา  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปราณปริยา  อารมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปิยชรินทร์  สุขกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพรไพลิน  ราตรี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพัชรกนก  พรมภิไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองอิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เถาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพุทธิดา  วชิระอัศกร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงเพชรพิชา  สุทธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงภทรวัลย์  ทาหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายภรัณยู  ปาละกะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงภัทรวดี  กวางประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงภิญญดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายมงคลวรรษ์  ศรีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงมนัสยา  บุญสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงลลิตา  วังพยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงวรรณรท  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงวรัญญา  แสนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวริศรา  สุดใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงวาศิตา  หมัดสดาย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงศศิกานต์  สีชา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายศุภวิชญ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสาริสา  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงสิราวรรณ  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายสุทธิพงษ์  ดวงนัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายอภิวัฒน์  เจียงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายเอกภพ  ขุนเทา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงเอมิกา  สิ่งห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายกฤษกร  ถาวะระ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงกัญจรัตน์  สายหยุด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเมศ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงก้าวรุ่ง  อุตสม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงฐิติพร  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายณัฐดนัย  ณรงค์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายณัฐภัทร  สุปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายธนกฤต  ขำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายพิทยา  นิยากุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงภัคจิรา  ทะกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงรัตนาพร  เรือนเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงวิภาวินี  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงอุษณี  กันยามี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายเอกศิริ  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายเจษฎา  แมตสอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธนิกุล  ปัดเป่า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญจู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนฤมล  แสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปฏิภาณ  เผ่าพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงปภัสสร  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เจตะภัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพลวัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพัชรกันย์  หงษ์สามสิบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพิชญา  พรหมท้าว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวันวิสา  อิ่มสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวิจิตรา  วัฒนงาม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอภิญญา  เทพจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ท้าววรรณชาติ โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายณัฐวัตร  สิงห์สุข โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทรงสืบวัฒนกุล โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายพรพลพงศ์  ท้าววรรณชาติ โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงสุธีกานต์  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายจิรายุ  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายดนุเดช  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธวัชชัย  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ท้าวปฐมพร โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพรทิพย์  พรจานใหม่ โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายชยพล  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ท้าวปฐมพร โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพรพรพรรณ  ท้าววรรณชาติ โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอมลทิพย์  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่แรม ป.5 วิทย์ประถม