รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสุเมธา  พาสังข์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลฉัตร  นาคกล โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วมุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายอาทิตย์  แข็งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงไอศิกา  ลาดลา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงขวัญวลัยลักณ์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ขวัญแสง โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชญานันท์  สุคงเจริญ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรทัต  จุฑาผาด โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิรินธนา  ทองมาก โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพัชรพล  บุญปัน โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสายชล  นกกระจาบ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุณัฏฐา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิริกร  รูปเชิด โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโครตศรี โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกนกพล  หุตะการ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรชยา  พุทธรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชานันทน์  ภักดี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนดล  อยู่รักษา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนวัฒน์  คะเณวัน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิดารัตน์  กินตายายนา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธีราพรรณ  ไพรมล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัชญ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพิชา  เกิดปั้น โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายอนันตเมฆ  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอาภาวัลย์  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกิตติกร  ฤทธิ์มาก โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงเขมิกา  แก่นบุญ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งตา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธีระพงษ์  เกิดนพคุณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปิยะวารี  อิทธิพล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุกฤตา  ษรจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุทธกานต์  บุญฮวด โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุพัตรตรา  ธงชัย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกมลชนก  พลสุภี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชญานี  ปัญญาดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชวิศา  มิ่งขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนิสร  ใจหนัก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธันวา  ทลาไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เดชะบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพีรวิชณ์  เหลืองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัญชิดา  สีทานวล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายรัฐศาสตร์  สว่างแจ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภณัฐ  แสนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชาลิสา  โนนสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงญาดา  เพ็งพาด โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปภาดา  สุชัยยะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเพชรดา  หาญอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกกุล  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสุข โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชฎาพร  ทุ่มเกตุ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนาภา  หว่างสิงห์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชิดชนก  สุขเกษม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณรินทร  ชมที โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายดนุพัฒน์  ม่วงฉิ่ง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงตติยา  ทองป้อม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนครินทร์  พักใส โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพีรดา  คำทิพย์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภาสกร  ยิ้มยินดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้ชัยภูมิ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรัตตติกาญจน์  พันธ์ยาว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศิริรัตน์  เปลาเล โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสายไหม  วงศเทศ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุธารา  กิ่งการี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสุภเวช  ยะปัญญา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียมพิทักษ์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กาญจนรัตช์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอินทิรา  เมืองอิน โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงไอรดา  สุระทศ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกฤษณะ  กุลธินี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกัลยา  กุลธนี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชิดชนก  จารุจิตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนกฤต  ทองอยู่สุข โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภักดีจิตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปรัชนันท์  น้อยตา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพงศ์ศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพีรพล  ผิิวผ่อง โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงแพรววริน  แก้วมาตร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญยก โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวชิรวิชย์  จู่มา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวรลักษณ์  เนธิบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรวรรณ  เนธิบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสิดารัตน์  จ่าเหลา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เต๋อว โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายสุรยุทธ  เหมือนไทย โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสุริยา  คงประการ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกมนชนก  สุรินทร์ตา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญต์ธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติภพ  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายขวัญนที  คำตา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรพันธ์  พรานระวัง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชัชชญา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชามันดา  มาใหญ่ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐชัย  เจนอารีย์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายตติยะ  ถิระรัตน์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปภาวี  เหรวรรณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปาณิศรา  เดชเถร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปิ่นเพชร  พึ่งเทศ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปิยวัฒน์  เนตรขำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภาคิน  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองขาว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวิชิตชัย  หานุภาพ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศรีปราชญ์  ศรีฉ่ำพันธ์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุธิดา  บาลี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุภัคญาตรา  ศรีสำเริง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอภิญญา  กองชนะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอภินัทธ์  พรหมหลวงศรี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกวินธร  โชติวรรณ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเทศธัญกิจ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐชกร  ควรประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายแทนคุณ  แก้วทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธัญวิสิสส์  พันธะนารี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนัฐณิดา  ปัญญาคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อนาง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปวริศา  นาคม่วง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปวริศา  เส็งเอี่ยม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรชนก  ช้างทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรรณวิษา  ลุสน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภคนันท์  ชนะพจน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เทียมทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายกมล  อนันตะพัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายก้องภพ  ขันกสิกรรม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกำธน  โทหอม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภูรักษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงญานิศา  คำจันทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณฐิดา  ขันแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณิชกานต์  ขุนเณร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายดนุชเดช  ยิ้มเนียม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธนัชนันท์  เกษามูล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธีธัช  ลุนทา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายนราธิป  ธงห้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนันทพร  วงเคน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนิธิศ  พรมเทศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงเนตรดาว  นากสิริ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปกรณ์  ขันทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปภาพร  สนิทบุรุษ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปัทมาพร  ทับมั่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำเนิดกลาง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมสิงห์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภคพร  มาแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภคพล  ทองดี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภัทรภรณ์  กงนะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงลดาวัลย์  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศุภโชค  แข้งจันทึก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสาวิตรี  เครือขวัญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายอนุพงษ์  เนียมถนอม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอภิญญา  บุญไชย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายอาทิตย์  รองทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกนกนิภา  ภายไธสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเขมมิกา  วิชาเกวียน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนดล  ภู่สี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนัทฐ์ชนันพร  พรมมี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิชาภัทธ  กองนิล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปาลิตา  สีโห โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยาภัทร  สิงห์ที โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปุญญพัฒน์  นำหน้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพชร  ขืนเขียว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชญาพร  ทะริยะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงแพรวา  ศิริโกสุม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัคธีญาณิศ  เฮ้าปาน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูริชญา  โอชารส โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายมนัส  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์อำไพ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงลักษิกา  สุมะโน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรัทยา  หันแจ๊ด โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุชิชา  ภู่สวรรค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ใจยวน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอัฐภิญญา  แดงตา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักษิณ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงไอรดา  กันภัย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกนกพร  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณัชปสิทธิ์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายธัญวรัตน์  จีนมหันต์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพนัสศักดิ์  รัตนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพัชรกฤษฎิ์  รวมจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายศิวกร  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายสิงหรัตน์  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายสิรภพ  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุพิชชา  กันธุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายอักขราทร  พลางคะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวญาศิณี  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฏฐชัย  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐดนัย  กองสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวติยากรณ์  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนภัทร  จันทนิชย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนภัทร  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธัชพล  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวธัญภรณ์  จิโนคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวบุษกร  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวประทิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวปุณยนุช  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมนัสวีร์  จตุภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศรุตา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงศศิวิมล  พลอยบุตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายศิวานนท์  สุระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขันธนิธิ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอุดมโชค  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญภัค  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัตถีธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงขนิฐา แอมมาร์  อกีแดร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าวันดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายคณิศร  จันมี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจักรกฤษ  บัววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิตณดา  ปานตะโหนด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชาคริต  สุดจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนพจน์  อัมพาต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนพร  สีดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนัชชา  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปวีดนย์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปัณฑรีย์  โกมาร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปุญญิสา  ประเทศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพัชรดนัย  ใจชื่นดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิมรพัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพีรชดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภมิภัทร  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูชิต  ครูทำไม้ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูมิภัทร  ปานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมนัสพร  คร้ามภัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมานิตา  พวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงโยษิตา  ดวงประทีป โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัชชานนท์  จากโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุขีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุพัตรา  ลดาดก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงแสงสุพรรษ  แก้วนิคม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงไอญรินทร์  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม