รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจันทรวิมล  เข็มทอง โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงจุฑามณี  มุงอิน โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคำ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  ผ่านผิว โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  ปอสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนิตยา  แก้วเนียม โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วมหาชัย โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายเนติพงษ์  สุรรีย์ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงภัทรา  ทุมพร โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงรัตน์ติยากร  ศรีคำจีน โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวรุณทิพย์  เทียนศรี โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจินดามณี  สายบุญชู โรงเรียนบ้านฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณัฐดนัย  มาลา โรงเรียนบ้านฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นายถิรศักดิ์  มาลา โรงเรียนบ้านฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธณัฏฐา  ครุฑคณานนท์ โรงเรียนบ้านฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายนิธิกร  สินชัย โรงเรียนบ้านฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายภัคพล  ดอนหม้อ โรงเรียนบ้านฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสุนทิรา  กำมาทอง โรงเรียนบ้านฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอภิญญา  กึ้นทอง โรงเรียนบ้านฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอรทัย  จันทะคูณ โรงเรียนบ้านฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  พานผง โรงเรียนบ้านฝาย ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงน้ำหวาน  กลีบเมฆ โรงเรียนบ้านฝาย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพัชรพร  มากำ โรงเรียนบ้านฝาย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวัฒวรรณ์  คงแดง โรงเรียนบ้านฝาย ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอรจิรา  อุปะระ โรงเรียนบ้านฝาย ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอรวรรณ  คันภูเขียว โรงเรียนบ้านฝาย ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงดารารัตน์  สุขมา โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปริญญาพร  ปานทองมา โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพชัรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัชรพร  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรดา​วรรณ​  หำทา โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรดาวรรณ  หำทา โรงเรียนบ้านดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ยอดพายุ โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  ตองสารี โรงเรียนบ้านวังบาล ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงญานวรรณ  สายแก้วเกิด โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธัญชนก  ดาจันทา โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนะโม  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านวังบาล ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเพลินไพลิน  นาวีแว่น โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายราเชนทร์  จำปาสิม โรงเรียนบ้านวังบาล ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายวิทยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศุภกร  กองเตย โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ขุน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  จันท้าว โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธีธัช  อินทมงคล โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกมลฤทัย  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายคุณพิสิทธิ์  อัศวสิทธิกิจ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุขานุวัฒน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชญานิศ  วันนารักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิดาภา  ศัพท์พันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐานิกา  กุลเศรษฐโสภณ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฎฐริกา  อารยะโกศล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐภูมิ  โคตรหานาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐิดา  แดงด้วง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายเดชาวัต  ศิริสุขประเสริฐ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายทักษ์ดนัย  กองพันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงทักษพร  พรมรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนภัทร  ชาเนตร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนพฬดา  แก้วยม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนิติกร  พันธุ์พรวัฒน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปฐมเดช  กลัดกระยาง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปัดทมา  มีแสง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพศิน  โชติเนตร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพัทธนันท์  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญา  กลัดกระยาง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยเวียง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพิชาภพ  แย้มขยาย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนสะอาด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภษวรรณ  ฉ่ำเพ็ชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัคจิรา  เปี่ยมปรัชญากุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เงินเรียง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภูดิศ  แสนอินอำนาจ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภูธเนศ  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมัณฑิตา  เทียนป้อม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงริเวียรา  สวาเนนเบรก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณปทุมกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวริศ  อรุณผล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  รักภักดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอรรถมาตร  คำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อินพักทัน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกพร  ไชยขวัญดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกรภัทร์  ท้าวพรม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกรวิชญ์  นันบุญตา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  รอดไพสม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงขวัญกมล  บำรุงอ่วม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเขษมศักดิ์  สุขกล่ำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคุณภัทร  สุขเมือง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจารุณัฐ  อุ่นจันทึก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจีระนันท์  สิงห์แก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเจริญลาภ  เต็มแต้ม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลวัจน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนิกานต์  หาญรักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชยังกูร  รินทร์วงศ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชยางกูร  โชติกเสถียร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชวกร  เทพศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงช่อรฎา  จันทร์พิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงโชติกา  สุนลี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐานิดา  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิติยา  เมตตะธำรงค์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณราวิธ  นราศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัชชา  มุยคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฏฐากร  พุ่มแย้ม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคเพชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแสง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  อุดอินทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศรษฐะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเทวาพิทักษ์  แหยมแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนโชติ  พาแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนภูมิ  กำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธนัญชนก  บุดดา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นกคุ้ม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนมิดา  หันตุลา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  ถิระธาดาพันธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนวพรรษ  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปัณฑาวันทน์  ชมภูนุช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพรนัชชา  สมรูป โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริวัฒนาดล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรปวีร์  บุญมี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพัชรมัย  แซ่ย่า โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิจักษณ์  ธีระจิรัณย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชญธิฎา  ธิกะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพิชญะ  สระทองลอย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพิชยเทพ  พึลึก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิชยะ  ทองสรวง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชาภรณ์  กมลเสถียร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์ชัย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหง้าไม้ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภควดี  เถื่อนสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัททิยา  อินแนน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรพร  นามสิมมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภีรพงษ์  สร้อยสาย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเมธัส  เหมะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงยมลภัทร  เบ้าสารี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงยามา  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กิจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรพีพัฒน์  โสมกา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรินรดา  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวธูสิริ  สุขมล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรัชยา  กงดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรัญญา  สุยะ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งศรีวงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวริษา  ไผ่น้อย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศดานันท์  เกี้ยวกระโทก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศรีสุดา  ป้องคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศักดิพงศ์  ทรงฉาย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศิรินารินทร์  ศรีทับทิม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิริรัตน์  พิศคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสิงหา  ตะใบ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิริกร  กองเงิน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุณัชชา  อวยพรชัยสกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุธีมนต์  แก้วอ่ำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอนุชา  ใจตา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอัจฉรา  บัวแดง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุยคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรัชญา  มนตรี โรงเรียนสิรินคริสเตียน ป.6 คณิตประถม