รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงออมรัก  เสตสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยณัฐ  นันทะลือชัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงจามิกร  กงเจียม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงทิตาวีร์  นามไพร โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธนัญชนก  แตงเล็ก โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีวันกิจ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยะวดี  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปูริดา  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสิรภัทร  พิพัฒนางกูล โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอทิตยาพร  บุญนิยม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอนันตญา  แรมเป้ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอินทิรา  เด็ดแก้ว โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชพร  มาระวัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกกร  คดขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกมลชนก  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกรภัทร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกรรณิกา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกรวิขญ์  ขวัญเย็น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายกรวิทย์  เอี่ยมป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤตพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤติพงศ์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤษ  วงศ์ศุภสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤษตรินทร์  โฉมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกวินทรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายก้องภพ  จักรแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญจนพร  ชุรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญยานี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกันตพิชญ์  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกันตภณ  ป้อมมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกิ่งดาว  เชิดเหรัญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปันนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกิตติพศ  ด้วงทำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกิตติยา  แพงพุฒิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกิติมาพร  พุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหมบุรษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายคำระพีวงค์  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงงามสกุล  พันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายจักรภัทร  อิทธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายจาตุรันต์ โดมินิค  ไวยลิค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิดาภา  คิดตี้ เทอเนอร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วไขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจิรัชญา  รักอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจิรัชยา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรายุ  โจมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเฉลิมชัย  นิยมประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชนมน  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายชนัญชิต  สุพลพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชยพล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายชัชนนท์  สมจันดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชัชรินทร์  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายชาริฟ  ยาชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายชินดนัยย์  คำผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายชินภัทร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายชุติวัต  ใจจูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชุลิดา  นิ่มแสวงกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฌัชชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายญาณกร  บานพับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงญาณิศา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงญาณิศา  มหาพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายฐากูร  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงฐานิตา  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายฐิติกร  บุญทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายฐิติกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฐิติพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีพละธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีรัตนลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายณชพล  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณฐกร  บุญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณพชร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณพิชญา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณภัคมล  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มะสูงเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฎฐภสสร  แก้วเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐภัทริ์  วลีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐกิตต์  มืดคำบง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐณัณ  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐนันท์  ตั้งจิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐพล  ทองแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐมน  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัศชกมล  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณิชชา  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณิชานันท์  ฉลูทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายดนุชกร  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงตะวันวาด  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายตุลธร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายเตชพัฒน์  ทักคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายเตชิต  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายทรัพย์สิทฐิ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนโชติ  สุพัฒนียกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายธนโชติ  สู้ศึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายธนโชติ  โครตชมพู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธนดล  เง่าฝอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธนทัต  ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนบูลย์  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนพนธกร  ฐิตะสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธนพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธนพรรณ  วาสุกะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธนภัทร  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนวัฒน์  พนมศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายธนวินท์  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธนัฏชา  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธนิตตา  ไพจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธมนต์อร  เพไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายธรรมธัช  เลิศสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายธรากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงธัญพิชชา  หล้าเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญรดา  พรมสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัดทุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธัญวิชญ์  ฝันนภานุกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธาดาพันธุ์  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธาราทิพย์  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายธีรพล  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรพัฒน์  แตงกวา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายธีรพันธ์  ตรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธีรวัฒน์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธีรวีร์  กุมภ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายนพรัตน์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนภสร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายนรังสิโรจน์  ตรีศูนย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ลานสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายนราวิชญ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายนเรนทรฤทธิ์  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนฤมล  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนัฐณ์สุดา  พงษ์เพชรทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนิชานาถ  อินทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายนิภัทธ์  ทับเเย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนิรชา  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนิษฐา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงเนตรกมล  กุลสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายปกรวีร์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปภาวรินท์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปราณปริยา  ใหม่น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปริชญา  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปวริศ  ดียัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายปวริศ  นาคจำนง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปวัณ์ธิดา  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายปองคุณ  จันคณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายปานปิติ  ตัญตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปุณณภพ  โสภากาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายปุณยฤทธิ  ประสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายพงษ์ปภัทร์  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพนัชกร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพรรณพัชร  มีทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายพรรธนา  ทองปฐพี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายพสิษฐ์  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายพหลพล  เลอสุวณิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  เลื่อนชิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพัชรพล  ผจญจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายพัชรพล  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพัฒนกุล  พุทธพึ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพิชชานันท์  สวยงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพิชชาพร  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชญ์ณิภัค  เลาหสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายพิชญธิดา  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายพิชญพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิชยา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เบ้าทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายพิพัฒน์  ปัญทะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงอิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  สีทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพีรกาญจน์  มูลจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพีรดนย์  จักคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพีรพล  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายพีรวิชญ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพีรวิชญุ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพุฒิชัย  ตั้งจิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภควดี  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงภัคจิรา  รงคะโสภณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงภัคศรันย์  สานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงภัทรกร  ดงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภัทรศรี  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายภานุวัฒน์  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายภูเมศ  นนทอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายภูริวัชร์  ทอนแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายภูวมินทร์  อ่ำนุช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภูศิรินทร์พร  จีนคำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายมังกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายยอดมนุษย์  มุ้ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงรมิดา  ดอนเพียงไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงรมิดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงรวิษฎา  พรหมล่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายรัชดา  ผาสุขวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรัฐธยาน์  เลาหสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายราไชศวรรย์  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ช้างแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายวงศธร  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายวงศ์ประเสริฐ  พลูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวงศ์วิภา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายวชิรวิทย์  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวทัญญู  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงวรรณวิมล  สีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายวรัชยา  ดวงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวรัชยา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวรัญญา  สีดาต้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวสุวี  มาขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายวาริช  สิงหธวัช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวาสิตา  เหล็กแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวิชญาพร  โฉมเอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวิชญาพร  โยเฮือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวิชธาดา  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ใจแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายวีรภัทร  จันมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายวีรภาพ  ปิ่นนาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายวีระชัย  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงศรุตา  ลีสุขลาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายศวัสกร  เจนวิชชุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายศักรพัฒน  ตรีกุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศิรประภา  เขียงสาคู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงศิวพร  กล่อมกลึง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภกิจ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภณัฐ  วันภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายสฤษฏพงศ์  ผมปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายสหชาติ  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายสันติภาพ  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายสันติภาพ  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายสารัช  มาลีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายสิงหนาท  จตุพจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายสิรภัทร  มิคุณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสิริกร  วันทาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสุนิสา  สินวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายหฤษฎ์  เกตแค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายอคิราภ์  เจโนเวเซ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงอคิฬาฒ์  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายอติคุณ  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอธิชา  ขีดขิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายอธิพัท  เกิ่งขุนทด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายอพิสิฐ  รัตนะสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายอภิวุฒิ  ปิ่นปัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอภิษฎา  อัศวธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรพิชญ์  คำมุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอริศรา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอริษา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอริสรา  ไพรสด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายเอกวัส  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงเอมนิกา  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกรวิชญ์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกรวิชญ์  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤตพรต  เลื่อนชิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกฤติเดช  เทศมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกฤษฎา  คดขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกฤษดา  คดขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกวิน  นันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกวินทร์ธิดา  ตั้งอมรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกวิสรา  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงก่อว่าน  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกิตติพงษ์  สาหัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิตติภพ  โสมาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้าศึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายขวัญชัย  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเขมณิจ  ดอกจำปี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายคณาธิป  อุปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายคณิศร  รักอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายคณิศร  แก้วใหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายคนัมพร  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงคุณัญญา  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจารุรักษ์  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิตตานันท์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายจิรกร  บุตรกันหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจีราณัฎฐ์  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฉมาพันธ์  พันธ์พีรเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชนธวัช  มาตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชนะกิจ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนากานต์  ท้าวเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชยพล  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชลกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชวนากรณ์  หุ่นวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชัชชานนท์  เที่ยงพลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชัญญา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชาลิสา  มาสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชิชญา  ตีระพฤติกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงญาณิศา  ญาติพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงญาณิศา  หางศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงญาดาวดี  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายฐิติภัทร์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฐิรพงศ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณฐรัช  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณธนกร  สายโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณปภัช  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณภัสกร  แดงโคเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณภัสสรา  เอื้อศิริรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัชญ์ญา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตั้งจิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฎฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฎฑณิชา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐณิชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วดู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญวัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐพัชน์  อินพรมมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณัฐพัฒน์  ป่าตาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐวัตร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวรชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณาฎชา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายดินนาทอง  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงตรีทิพยนิพา  ขุนราชเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงตรีสรา  เนติบัณฑิตสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเตมีย์  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเติมฝัน  นาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงทักษอร  อุปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายทินภัทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเทวาโชค  เกตุแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนกร  ชัยพฤกษ์ไพรวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนกฤต  พิลาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนกฤต  ล้ยลุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนกฤต  เกี๋ยงคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนโชติ  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนภัทร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนภูมิ  แก่นสงสัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธนาภรณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธรรษธร  ดวงงา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญญภรณ์  อุทยานวิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีภพ  สอนทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีรเทพ  ภักดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีรเทพ  สุขสัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธีรพล  ซึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรภัทร  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีรภัทร  อินสลุด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีรวัชร  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนนทกร  แก้วบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนภัทร  กันธุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนรกมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนรธีร์  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนรมน  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนรินทร์ภัทร์  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนัธทวัฒน์  วรขัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนันทนภัส  แก้วดู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนาร์เนีย  ทะเสดฮด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนิติภาพร  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบรรณสรณ์  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบัณฑตา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงเบญญาศิริ  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปภังกร  จาดภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปภังกร  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปภังกรณ์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงประพิณเพ็ญ  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปริยวิศว์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปรียา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปวริศา  สนใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปัญโญ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปัณฐิตา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปัณณทัต  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองยัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปิติภัทร  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปิยทัศน์  พรวนคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปิยะวรพัฒ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายปิยะวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปุณณกัญจ์  บุญก่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงไปรยา  อินสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพงศกร  วงษ์จันทเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพรรณพร  ร้อยพุทธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพรหมพิริยะ  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพลวรรธน์  พรประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพลอยนภา  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพลอยนฤมล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพสุธร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพัชราภา  กล่ำกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพัฒน์รวี  ศรีเลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชชาภัทร  วิโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรินทรากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิชญนันทน์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพิชญุตม์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วัฒนศัพท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประชากรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพิศชญา  ปรีดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพีรพัฒน์  ละมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีรวิชญ์  นาคนายม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพุทธชาด  ปลาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงแพรวา  พันธ์คำเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงแพรไหม  พันธ์คำเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภทรภร  รักษ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภรัณชัย  ไชนิท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภวินท์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภัคพล  พูนบุญญากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงภัทรมาศ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภานรินทร์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภานุพงค์  งามตอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภานุรุจ  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปรางค์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภีณุพงศ์  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภูตะวัน  แสงนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูปกรณ์  นระกรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงมนัญชยา  เบ้าทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายมนูกิตติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงมุรธา  ไทรแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงเมธาวดี  เนียมน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายยงวิทย์  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายโยธิน  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายรชต  หลงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายรชานนท์  บาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรณกร  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายรัชพล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงลลิตา  เสริฐพูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงลักษมีกาญจ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวงศพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวชิรวุธ  นิยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวรภัทร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวรวีร์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวรัญญา  นวลเชย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวรากร  อยู่คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวัชรพล  พระชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวัชรากร  เอกไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายวาคิน  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวิชชยากร  ธีระภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายวิชชากร  ธีระภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายวิธวินท์  หมู่พรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายวีรภัทร  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศิรวัฒน์  สวงน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงศิริกมล  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศิวกร  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายศิวัช ริชาร์ด  แอ๊บบอทท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศุภณัฐ  สายคำยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศุภษร  ศุภดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสมิต  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสรวิชญ์  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสรัล  หนูทวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสหณัฏฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสันติธรรม  รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสิทธิเดช  เขตต์ฬุคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสิริพร  สิมมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสิริภพ  หวังแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุชัญญา  หล่มเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสุชาดา  นงพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุณิสา  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายสุเนตร  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสุพิชญา  ประไพศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุรนุช  ทาบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคันธตุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วไว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอภิชญา  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอรัสนันท์  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอัสมา  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอาทินันท์  สุขอภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอินทุอร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงไอรินลดา  ธนาจิระไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธาราทิพย์  เมืองโฉม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปิยวรรณ  หอยสังข์ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงแพรวา  เสาวรส โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายสหฤทธิ์  แก้วบาง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสิริวิภาดา  แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายสุริยา  สุกคูณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกุลจิรา  แสงจันโท โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายณัฎฐชัย  ดีเกตุ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายธนกร  คำริส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินสอน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญคง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงวนารี  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงวิรัฎสิญา  แจ่มพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายวีระชัย  พรมหมื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอุมลวรรณ  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
1016 นายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายชลเทพ  ยอดยนสุข โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 นายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายธินกร  ขวัญผิว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 นายธีรภัทร  โกสาแสง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภูครองนา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายภูผา  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนคำหล้า โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาววิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 นายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงจุฑามณี  ชินสีห์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนพงศ์  คำส้อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายปรเมศ  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปราณฉัตร  มณีเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรัฐภาคย์  แก้วกิ่งจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายศุภณัฐ  กองกุล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอภิญญา  คำสิบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วเบี่ยง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายเอกภวิษย์  แอบื่อ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายคงศริ  อ่อนสม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายฉัตราวุฒิน์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงชนิษรา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายฐิติกร  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงฐิติมน  แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงณัฐพร  ฝ้ายเยื่อ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายตรีทศพล  ชีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงทิพรดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายธนวัฒน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายธันวา  โพธิ์ขี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงเนตรนภา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงพรรณิภา  หนูมาไกล โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายพัชรพล  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายพัสกร  ดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายพิทัยยุตฆ์  สร้อยสวาท โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เผื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงภัทราพร  ก้อนพล โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายวรโชติ  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายวัชรพล  ชอ้อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายศิริพรหม  อ่วมชู โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงสุภาภัค  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายเสกสรรค์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายโสภณัฐ  จับแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงกาญจนา  มาวงค์เดือน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายกิตติกร  แก้วอุ่น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายเกรียงไกร  นุ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงเกศกมล  โกฏแสง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 นายเจษฎา  หมอแสน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นายชนโรจน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวชนัญยา  จันทร์นุช โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวชนาภา  แซ่เหล้า โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงชลธิชา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 นายชัยมนัส  มีแดน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิ่นธรณี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายทรงวุฒิ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 นายธนภูมิ  จันทร์ประธาตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายธีรเดช  เสนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 นายธีระพล  แดนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายนนทวัชร  คำทา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นายบุญมา  โตมี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวพลอยชมภู  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายพิเชษฐ  นาปา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 นายพิสิษฐ์  สนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายภูริพัฒน์  ตลับเงิน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงยุพดี  จันทร์นุช โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวรรณิษา  จันทร์ขำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นายศิวกร  ยาสี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศุรีพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายสมพร  ลีน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสมฤทัย  กระตาก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวสมิตานันท์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายอทิพย์  พรมนัด โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกรรณิกา  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกุลรดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงจิรัชยา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงเจตศุภา  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงชญาภรณ์  ยงเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐนนท์  สมนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณัฐนรี  สร้อยนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณัฐภัทร  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณิชานันท์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายทวีทรัพย์  แก้วทองดี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายทินภัทร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธณัฐชัย  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนพเกล้า  ทุมพิลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนภัทรสร  สนที โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงนภัสกร  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงนฤมล  คล้ายเทพ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนิศาชล  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงเนตรนภา  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปนัดดา  ฝายตื้อ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปภัสสรา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปวริศา  ยุบลพริ้ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพริมชนก  นันทะพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพาณิภัค  กิจอ่อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพิรชัช  ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพิสิษฐ์  นาปา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเพ็ญวิภา  รุ้งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงภารดี  จันทรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงรุ่งนภา  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวรัญยา  กองม่วง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงวิภาดา  ดวงบุปผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวีรภัทร  กงเดิน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงศศิวิมล  เจ๊กตี่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายศักดินนท์  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงศิริพร  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศุภชัย  สว่างยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายศุภสวัสดิ์  จันลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรมั่น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายอนุชา  ทั่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายอภิสิทธิ์์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอรนลิน  ตรียันต์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอริษา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนกพร  มีนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกานติมา  สุภาพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายกิตตินันท์  ณรงค์ชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงเกตมณี  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงเกษรินทร์  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงขวัญชนก  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงขวัญมนัส  บุญส่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงคัทรินทร์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  รอดเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงจรรยา  พุ่มชัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงจริยา  สุขปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงจารุวรรณ  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงเจนจิรา  สีพาตรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงฐิตาพร  หมีแช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงฐิติชญา  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฐธิชา  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายธนันธร  หมื่นโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายธนาธรณ์  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงธันวา  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงธิพย์พธู  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนามุยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงนภัสสร  ถ้วยทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงบุษยทิพย์  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงปรัชญาภา  ปานศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงพรพรรณ  อัตตะวิชา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงพรรณราย  ฉิมสาหร่าย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายพิทยุฒฆ์  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายพีรภัทร  คำจริง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายภวัต  แก้วนิลเพชร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงมินตรา  วงค์เขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงลักษิณา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงลัคดาวรรณ  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายวรปรัชญ์  เปลี่ยนสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงวารุณี  สงทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายศิรากร  โอสถพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงศิริรัญ  ศุภชัยวัฒนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงสุกานดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงสุชานาถ  ทนุวงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงสุธาสินี  ผันดอนดู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายสุริยน  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงหิรัญปัญญา  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงอรอุษา  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงอรัญญา  กุมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงไอลดา  ม่วงป่า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกมลภัทร์  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายกรวิชญ์  คำเครือ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายเกรียงไกร  มีนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายคมสัน  กระถิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณัฐฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แดงงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายติณณภพ  มูลอาจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธนกร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธนวิชญ์  เป็งลูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธนาวุฒิ  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงธวัลยา  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงธัญสุดา  อิ่มลอย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายนพดล  ป้อมแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฎิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฎิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายปฐกร  ดวงปราโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายปัญณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลับมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงเปรมวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายพลชรินทร์  เมฆอ้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายภานุ  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงมณฑกาล  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายริวภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายวงศธร  กระตะศิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายวิรุฬ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงศศิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายสามารถ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขผ่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงแสงดาว  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายอดิศรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายอนุพันธ์ุ  เมฒฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงกมลชนก  ทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กะพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงครองรัศมี์  ธรรมมะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายจักรพันธ์  มีไร้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายเฉลิมพล  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงชุติมา  เนตระกาศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายณัฐชัย  เกิดโห้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายณัฐพร  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัฐริกา  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายธนกร  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธนวรรธน์  กุลแพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงธวินตรา  กูสินแก่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงธัญพิมล  หวานชอบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธีระศักดิ์  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงนภัสกร  ชมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนฤมล  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนันทพร  สุขแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายปรมินทร์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายปรีดา  ปลิกแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายพงศกร  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพรญาณี  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามารถ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายรัชพล  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงวนัสนันท์  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมบวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงวิลาสินี  ดาบาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงวิไลภรณ์  อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายวีรกุล  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายวีรพล  ทองมาดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศรัณย์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายศุภกิตต์  แก้วนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงศุภิตา  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงสุธิตา  จันทะรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายอดิเทพ  สงทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นผล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายอัศนัย  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายกิตติกร  จำรัสภูมิ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญสายัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงขวัญรำไพ  พวงทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงชลดา  เขียวขำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำจอน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธนกรณ์  ดำรงไทย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายธัญยธรณ์  คงเรือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงนาตาชา  สุขพิสาร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปานิสรา  วังคีรี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วจิตร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงพรนภา  เกษปา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพิมพ์วลัย  คงวัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อตระกูล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภานุเดช  อ่างสิน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงมัณฑนา  มณีกุล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงรัฐจินัน  มาศตันติพร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายราเชนทร์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงวิชชากร  กันผง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงวิยะดา  พันธวงษ์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายสิทธิโชค  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายสุริยา  ศรีดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายสุวิจักขณ์  อินสีทา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายอภิวัฒน์  อ่างสิน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรสีเพลือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงกชกร  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงจารวี  บัวแดง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กชายชิษณุพงศ์  นึกมั่น โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงปภัสสร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยเอม โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สโมสร โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายภูรินท์  ผู้อยู่สุข โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์ประสาท โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงสวรส  ถอสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 คณิตประถม
1458 นายเกรียงไกร  มั่นต่อพงษ์ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงชลิดา  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายชูศักดิ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์ประยูร โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวธิดากัลยา  โสงขุนทด โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงนภัสสร  จองโพธิ์ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงบุษกร  ฟักเมือง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์เงิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวศรีไพร  เสนาค โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงศศิวิมล  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาวสุชัญญา  หร่ายรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวแสงดาว  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 นางสาวแสงเดือน  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายอธิรักษ์  นาดิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอัญชลี  งามวงษ์ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงอินธิรา  เผือกกล่อม โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงณัฐมา  มูลเมือง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายธนัญกร  จูมลี โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวณัฐชญา  พงษ์ประยูร โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงสุชานันท์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายกฤศวรรธน์  สองเมืองหนู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายกิตติพงษ์  มาวงศ์เดือน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีแสง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำสีทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายจิตติพัฒน์  โนจรมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายจิราเมธ  สีมาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงชญานิน  ปิติเหมินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายชนาธิป  ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงชนิศรา  ศิริสุวรรณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงญาณิน  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงฐิตากานต์  เข็มทิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจมูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายฐิติโชติ  สองเมืองหนู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายณภัทร  อยู่นาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สาทะราช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงณิชนันทน์  แม้นศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงณิชากร  ครองพา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายดนุสรณ์  ผันแปล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายเดชาชัย  วินเทียน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  ทิพยพานิชกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายเตชินท์  ตุลอวัต โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงธิดา  โยศรีคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงนพินประภา  ทองกรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงนารีรัตน์  นวนด่อน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายปุณยวีร์  เครือกิจกุลหิรัญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายพงศกร  พวงชมภู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงพัชรียา  มุ่ยนาม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายพิทวัส  พูนดังหวัง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  คำหอมกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายพีรชา  สมบรรดา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วท้วม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ประเสริฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงยุพาพร  บงแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงยุวนาจ  อาจหาญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงรสิตา  โสประดิษฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายรัชชัย  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กชายรัชพล  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงวณัชพร  อินตา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายวรภพ  บุราสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงวรัทยา  ทศรักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงวราภรณ์  ผึ่่งผาย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงวริธร  จินนู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายวัชรพล  บุญสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงวิชญาพร  ระดมสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงวิชญาพร  เหมชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายวิทย์วศิน  สีหะวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กชายเวธน์วีรศ  ผาทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายศรัณยพงศ์  จอมวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงศวัสกรณ์  แดงด้วง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายศิริโชค  ศิลาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงศิศิณัฐฐา  หมื่นจงใจดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายศุรกิจ  ทองวิก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมไหมทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่บิน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงหุ้ยจุน  จอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงอติชา  จันทา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงอนุสรา  ยอดบุญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงอภิญญา  แสงเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงอภิสรา  สีทำมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงอรวรา  แดงแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กชายอานนท์  ศิรินวล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กชายอิทธิพันธ์  จันกานป โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงกรกัญญา  มาบุรี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายกฤช  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวกวินธิดา  ชาลี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวกิตติยา  คำเหลี่อม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวเกวริน  ผิวเหลือง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็งกระโจม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงขนิษฐา  กาสร้อย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงจารุวรรณ  เทพวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงจิรภัญญา  ขันทองเฮ้า โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายเจษฏา  คำดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายชัยพัฒนา  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงญาดา  อินตรา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงพานิชย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นายณัฐศาสตร์  พงษ์สำราญ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมภักดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายทวีศักดฺ์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นายธนกร  รอดมา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายธนโชติ  มูลทรัพย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงธนพร  กาสร้อย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายธนพัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วลี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายธนิศรณ์  แสงอยู่ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงธนิสรา  แดนเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายธีรภัทร์  พันธมาศ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายนราสินธุ์  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงนันกานต์  ชัยเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงน้ำทิพย์  วินทชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 นางสาวเนตรนภา  วงศ์อัยรา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวเนติธร  สีอ่อน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายปกรณ์  พรมสี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายปฏิภัทธิ์  วังคีรี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมืองไทย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงปลิตา  จันทะคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายพงศกร  สายจันทร์ยูน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพัชรา  บุญอิ่ม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายพัสรัล  โตค้างพูล โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  จันทคนธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงภคนันท์  แอ่งบัวใหญ่ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายภัทธินันท์  สีเสือ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภัทรวดี  อุปรีที โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวภัทราพร  กันธุ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงภัทราพร  งามสง่า โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายภูริภัทร  รินทร์จันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นายรณภพ  กรงเงิน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยทร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงรุ่งนภา  ผู้ผึ้ง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงวัชรี  แสงสี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงวิยะดา  สิงห์อุดร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายวีรภัทร  รักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขสีฟัน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อุดอ่อง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงสุธาสินี  แพนดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสุภาวิณี  นุตโยธิน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสุภิศรา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอโณชา  ไนยะกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงอรจิรา  จันดากูล โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายอัมรินทร์  พรมภักดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกชพรรณ  เพชรมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทะสอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ราชรองวัง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายกันตพัฒน์  มลจักร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายการันต์  โตทับ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกิตติรส  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองมาก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุทะเสน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายกิติภพ  แสงทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงกุลจิรา  หนักแน่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงคุณัชญา  อินเผือก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรราช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงชนิฎา  ก้อนพล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงช่อลัดดา  ปานพลอย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายชัยสวัสดิ์  ยมจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงญาดา  ขวัญน้อม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายฐิดิวัสส์  คำเย็น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงฐิติมา  ปันทะพรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายณัชพล  ศรทะวารัก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายณัฐชัย  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงณัฐฏมนต์  แสงเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจัด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองยิ้ม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงดุษฎี  บุญกอบเกื้อ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงตรีรัตนดา  หอมหวล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงแทนฤทัย  ศรีสังข์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายธนกร  น้อยมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายธนโชติ  หมอนเขื่อน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงธนวรรณ  เสือสา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงธยานีย์  คำแพง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงธัญธร  นนท์สิงห์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายนนทพัทธ์  กองดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายนพกร  กล้ารานรวน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงนริศรา  ผิวนวน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงนันทรัตน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายบุณพจน์  คำสีม่วง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายบุริศร์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  คำผม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายปฎิภาณ  แก้วท้วม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายปภาวิชญ์  แพงสี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงปราณปรียา  จาดมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงปรานแก้ว  กลิ่นกลั่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงปาณิสรา  สุกใส โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงเปมิกา  ทองอาสน์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายพงศกร  ธรรมโลกา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงพชรพร  จิระเดชประไพ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงพัฒนฉัตร  ชูเชิด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพาณิภัค  สุขสีฟัน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงพิชญ์ณาฎ  วงศา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพิชญา  สีอบมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีษเกตุ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดรลิเคน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายพิยานันท์  ล่วงลือ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายพีรพล  แสนคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงภัทราภี  ทองแสง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายภูรัตน์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงมนตรา  ศรีเพชร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงมนต์สิชา  สุคนธรังสี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงมีนท์ลดา  พันประสม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงยลธิดา  ศักดิ์นุกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายวชิระ  หอมหวล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายวรเมธ  รักคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงวรรณพร  พันธ์สวัสดิื โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงวรัญญา  รักทับทิม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายวรากร  รอดมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงวิชญาดา  พงษ์จิตภักดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายวีรภัทร  เพชรนิล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายศรัทธา  ละครแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงศศิภัสสร  เพชรมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงศศิภา  สวัสดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงศิริพร  สญชาญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายศุภกฤษ  ประเสริฐสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายศุภวัฒน์  ละอองเภา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงสมิตานันท์  ธาดานาราพร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายสรอรรถ  ราชเพยแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพหน้า โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงสวรินทร์  เทียมวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุจิรา  มาจาก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายสุทธิภัทร  มารัด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงสุธิศา  เสนารักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายอนุรักษ์  หาญรักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอริธาย์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงอลิสา  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงอัจฉราพร  นนทะโคตร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายอัจฉริยะ  แก้มยม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายอาติยะ  ทองดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายไอศูรย์  ลิ้มศิริชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม