รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หยกสุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญญ์นลิน  ทวีสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธารธรรมญา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันทิชา  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนัยน์ภัค  แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปทิตตา  ไทยสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรลภัส  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมนัสดา  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตรีถูกแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวรัชญา  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงออมสิน  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกนกอร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจารุวิทย์  ธนผลผดุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจิตติกา  กรีดกราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณฐา  นวมภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณิญา  เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายแทนเทพ  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธีรพงศ์  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนพพร  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปัญญ์ณัฏฐ์  มีพรบูชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปิยังกูร  อรุณกิจประคุณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปุณลลิ  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพชรพล  เปาริก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพันธุ์ญธัช  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัศธนัญญา  รัตนานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภัทรมน  พรมสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายภูริณัฏฐ์  เนียมแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรัศมิ์ณิชา  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวริศ  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวริษฐา  คล้ายทรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศตาวรนันท์  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุวัชชา  อยู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤตเมธ  รื่นเริง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤติพงศ์  เขียวอร่าม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายกษิดิเดช  สีเทา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญณลัคน์  รัตนทรัพย์ศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญศวรา  สังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายกันต์กวี  ขาวคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตเมธ  รูปขำดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายกำชัย  กำไลแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกิรณา  โพธิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกุณช์  จีนพก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกุลปริยา  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเกวลี  ดิษฐวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงแก้วใส  แก้วผลึก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงขวัญข้าว  โฉมฉาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเขมมิสรา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายคณวัฒน์  นาคนคร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายคณัชนันท์  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงคณิศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายจรัญย์วิทย์  เข็มเมือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจิรณา  ปิ่นคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรภัทร  ผาสุขกาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายจิรวิทย์  อัตถกาญน์นา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจกล้า โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชนเมธ  ดิษยบุตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนิสรา  ความลับ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชยณัฐ  เพทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายชยพล  ชัยยะบุญธนิตย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชยพล  เจริญสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชัชฎา  นาควัชรานันท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชัญญาณุช  หอมฟุ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายญาณเดช  เกษแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงญาณิศา  จิรันดร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายฐกฤต  รัตนเสถียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายฐาปกรณ์  สอาดนัก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณชาศิลป์  บัวมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณฐภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัชชานันต์  เม็ดดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้ำลือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐพล  พลายแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐวรา  แสนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐสุภา  อินวันนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงตลาวี  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทัชชภร  นิลเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทิพกัญญา  ศรีถม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงทิพรดา  ม่วงทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกฤต  กองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤต  จตุรวรพร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนกฤต  ม่ิงขวัญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนภัทร  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนัชชา  แจ้งเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธิติวุฒิ  แสงดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธีร์ทวัช  แก้วน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธีรพัฒน์  นิ่มวาศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธีร์มา  สินฉาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรวัฒน์  ราชวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนนท์  สินเดิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายนภัสกร  อวยศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กวีกิจวิศิษฎ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันท์ณภัสสร์  แพร้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วสกุลเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายเนติวิศน์  ภู่พันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปกป้อง  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปนิตา  แสงสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปพิชญา  มาฆะลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายประสิทธิชัย  พระนิมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปริญ  บุญนิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปัญญ์ธิบดี  ทองมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  เหลืองดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายปิตินันท์  สิงหราชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายปิยะวัฒน์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายปุญญกรณ์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปุณฑริกา  จันทรวิเชียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปุณณสิน  วิสมกา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปุณยวิชญ์  แพนพา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรชนก  จิตรผดุงวณิชย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรปวีณ์  เลาหเรณู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มเปรมใจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพรศิรินภา  ใจกล้า โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัชรนันท์  รัตนพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัชรินทร์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายพัทธดนย์  สุวลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พูนเสน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิมพกานันท์  น้อยภาษี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพีรดนย์  เมืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายพีรวิชญ์  น้อยจำรัส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงฟ้าใส  หนังสือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัณฑิรา  เลียงผา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภัทรดา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภัทราพร  ปานเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายภาณุรุจ  ครึกครื้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายภาสกร  อยู่ชมบุญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายภูปกรณ์  ใสแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภูมิ  มณีเพชร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภูริชญา  ทั่งทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภูริญา  ใยมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภูวนันท์  รอดพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงโภคินีณัช  โรจนอุดมวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงมนสิชา  เหลืองนฤมิตชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายมนุเชษฐ์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงมัทนพร  สุภัณภพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศุ์วาลย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรมิดา  สายทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงระรินตา  เอียมเอก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรัตนากร  ตรีหัตถ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรินรดา  อนันต์วัฒนานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงลักษิกา  กล่ินอ่อน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงลักษิกา  ดิดสุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวณิดา  ทองขาว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวนิดา  ขลิบสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวรกร  ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวรณัชชา  ดลลชานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรนันต์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวรินทร  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิชญาพร  เปล่งรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวิชญาพร  เอกวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวิชย์ประวีร์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายศย  ดำรงสุรสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์พรหม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศรัณย์วดี  ทองเก่า โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศรันยา  เพ่ิมทองมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศศิรัตน์  ศรีอำพรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศศิรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายศักร์สฤษฎร์  เกตุบุญลือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายศุภวิช์  พวงโกมุท โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภากร  ภูมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสกฤษฎิ  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายสรกฤช  ดวงสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสรัญรัตน์  หมั่นกิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสรารัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายสายกลาง  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายสิปปกร  มีเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสิริวิมล  ตรีหลาบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิวาภณ  อากาศวิภาต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุกุลยา  เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุธีกานต์  สินเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุธีกานต์  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุธีรา  เพ็ชร์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุพิชชา  ดุจติปิยะ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอภิชาดา  เพ็ญพานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอริสรา  รักษาเวียง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอัครชัย  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอัครเดช  หิมคุณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอิทธิญากรณ์  พุ่มลำดวน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกนกรดา  เขียวใบทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วชิงดวง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกฤชณัท  เจริญเร็ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกษิดิ์เดช  มีก่ำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัลป์ปภัส  จิรัฐบุญรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกาณจณาการ  นามไว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอวัฒนาวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกุลฑีรา  อ่วมฉิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงขวัญชิดา  กลัดป่ิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิตตานันท์  เปลี่ยมลาภ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจิรภัทร  ยอดจันดา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิรสิตา  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิรัชญาณิช  ทองดวง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนิตา  แท่นนิล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนิษฐา  เจียรพสุอนันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชวพัฒน์  พรรณรายน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชัชนันท์  สว่างยิ่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชัยวุฒิ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชัยศิลป์  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชิดชนก  ปฐมรัตนหิรัญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงญานิกา  บวงสรวง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายฐานิต  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏฐา  สอาดนัก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐดนัย  จำปาทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  สตางค์ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐนนท์  หอมนาน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐนันท์  เล็กประชา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพัฒน์  พันธุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐภัทร  สตางค์ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณิชาภัทร  พูนทรัพย์ธนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายทีฆทัศน์  โมรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนกฤต  จันทนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนชาติ  เนียมเกิด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนธรณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนนันท์  สุวรรณเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนพัฒน์  มุ่งดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนวัชร์  อักโข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนวัฒน์  เบี่ยงสวาท โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนัช  อมตะวนิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธิติพงศ์  หนูกลัด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธีรดา  มหโชค โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธีรนาฏ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนคร  เมฆาระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนันทิพัฒน์  เดชวัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนิติรัตน์  รอดสาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงบุณณดา  ทิพยบำรุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปทิตญา  โพธิ์คำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปธานิน  โอชา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปภาวิชญ์  ชุนหวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปาณิสรา  มะมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปิยภัทร  วงษ์ดำเนิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปีย์วรา  เล็กพิทยา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพนัชกร  บุญสนอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพรหมพิริยะ  จุ้ยสำราญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพัชรนันท์  พรมมาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัชรพร  เทพอยู่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชรมัย  ไหมสีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญา  ชุติม์วัฒน์เสถียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชญาภัคร  สมิทธิวิโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพิชญุตม์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์ภากร  กอดีวี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพีรดนย์  แฮวอู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพีรยา  อุดมลักษณานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพีรศักดิ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเพ็ชรไพริน  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเพียง  ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงแพรววนิต  พ่วงสิบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภัทรพล  วงษ์ดำเนิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภานุภัทร  อุดมใหญ่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์บูรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงโยศิตา  เสาหิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรวิธิดา  อ่วมเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรวีพร  ศรีวรนาถ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัชพล  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิ่มน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงลภัสรดา  จงอยู่สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงลภัสสินี  ทิมจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวรภัทร  โตใหญ่ดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรรณรัตน์  โสตะทวิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวัชรากร  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวัลย์วลี  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิชา  เนียมสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสร้างคุณ  สุขสบาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุนิดา  สนับแน่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุภกร  ม้วนสุธา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสุภโชค  ทรัพย์บัว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงหทัยกานต์  พัชรวิโรจน์สกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายหิรัญกฤษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอนันตญา  พรมแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอภิวัฒน์  พรายมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอัครเดช  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอัญชลีพร  ตั้งวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอัญชิสา  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอาภาสินี  อาจหาญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอภิชญา  พานเพชร โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกีรติกานต์  พรรณรักษ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชญานน  อิ่มคล้าย โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  รสจันทร์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจิรภัทร  แสงเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม