รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาณิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธนัชชา  น้อยนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปภาวิน  หลินน่วม โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชญา  ปานมี โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวริทยา  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุนิษา  ทองเหลือ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
7 นางสาวกรรณิกา  รุ่งบาง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกันต์กมล  ชูมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิรภา  สุขใจ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายชนาธิป  ดอนทราย โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงญาณิกา  ทองพลับ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นายณัฐวุฒิ  ปิ่นวงษ์เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายดนุเดช  คะลัม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ตัน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธัญทิพย์  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญพิมล  นาคคงคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธีรภัทร์  รุ่งบาง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนฤเบศร์  แอ่นสาว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวนันทัชพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนิตยา  แตงอ่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงหนองบัว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปองวุฒิภัทร  คงวิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปาราเมศ  หมื่นงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เปรียง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงมณีนุช  สิงหาส์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายมนัสชัย  คำเขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีจันทา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายระพีพัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายวรโชติ  แพ่งมิ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวรเมธ  แย้มเกษร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวศรีวตาภรณ์  ทองพูน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศิรินญา  แจ้งภักดี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายศุภโชค  ทรัพย์ประสม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุขกมล  แก้วสง่า โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอชิรญา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  พูลหน่าย โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจันทมณี  โสขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชญานุตม์  ช้างเจริญ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หยิบทรัพย์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพรพรรณ  จางวางศิลป์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุนิสา  พูลประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพ์เปีย โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุวรา  หล่อหลอม โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกิจติวัตร  อุ่นคำ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจรูญวิทย์  แสงพารา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิรณัฐ  บุญเกิด โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณัฐนันท์  สามงามเหล็ก โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณัฐพงศ์  สร้อยวิชา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงโต โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปพันกร  เสรี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายประพัฒน์  แก่นทา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกาจ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภัทรดนัย  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายรัชชานนท์  คู่กระสังข์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวริศรา  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวุฒิสรรค์  หลักเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงโสภิตา  สระทองกา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอรรถพล  กานุสนธ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายกฤษฎิ์  แสนมี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกิตติญา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายกิตติธร  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสน่ห์เมฆะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายจักริน  อู่นอก โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรเมธ  รอดปันนา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนนำ้อ่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชนาธิป  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนาภา  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชัญญานุช  อินธิแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายฐิติวัฒน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณรงค์กร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐชนก  กวมอำไพ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนเดช  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธนวัฒน์  ยศสาลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนิภารัตน์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปฐมา  อินตาถีง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปิ่นแก้ว  สีธง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่เถา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพรพรรณ  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรดนย์  อินทร์หน่อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภรันยู  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภานุกร  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภานุวัฒน์  มีใจดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรัฐพล  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวริศรา  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิไลพร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายศรายุทธ  กาฬภักดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายศิริคล  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายศุภสิน  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุชาดา  แซ่วื่อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอิทธิพล  บัณฑิต โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกนกเงิน  คงสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนวรรณ  นาสมพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกรกนก  กุเวสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกรวิชญ์  คุ้มคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกรวิชญ์  อู่แสนขัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกฤษกร  วงศ์ลีศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกายณภัทร  ตาคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเกียรติชัย  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงขวัญกมล  บุญสะอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อาตมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงครองควัญ  บัวสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายจันทกานต์  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจันทร์งาม  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรเดช  ปะริรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิรภัทร  สุภางค์รัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฉัตรดนัย  ศาสตราวุธ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชนัญญู  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชนาธิป  ขำนาพึง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชนาภา  ชุนพุ่ม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชวิน  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชัยอนันท์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชุติพนท์  อุประ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญานิดา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดาบัว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฐิติโชติ  รัตนากร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณชพล  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐชยา  สังฆดิษฐ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐวรา  ขิงทองหอม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีปัดถา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณาวารา  เทพราชา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายดนุนัย  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเทพกานต์  อินทร์เพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธงธวัช  เลี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนกรณ์  จงจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกฤต  ตาดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกฤต  สิงห์รักษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนกฤต  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนนันฐ์  มั่งมี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนพงษ์  จงจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนพล  ธรรมรังสี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนพันธ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนัญชัย  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมาพัด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธันวา  แซ่ซ่ง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพิลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธาวิน  ลีสว่างโชค โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรธวัช  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนครินทร์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนนทกร  จู้จ้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนพวัลย์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเรือน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนัทธี  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนันทกร  สายจันทูล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรงชัยจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนิติพงศ์  เพลียปลัด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเนตรนภา  ภิรายนต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายบูรณ์พิภพ  คชมาตร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปรัชญาภร  รอดพ่าย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปรียานันท์  ศรีสุราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปัณณทัต  ธงกระโทก โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสมร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาลิตา  กาศสกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยอร  กุศลประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพชร  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพชรพล  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรกนก  เวียงนาค โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรรษา  วงศ์กะโซ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพศวัต  พิมพ์ปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชลิน  สว่างธนกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพัฒนศิลป์  คชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพาณุพงษ์  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทักษี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญ์นรี  โคตะมี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิธิวัฒน์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพินิต  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  บุญคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิษณุราช  อินทสโร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพิสิษฐ์  ปีตะเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนทน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพุฒิพงศ์  กัลยาเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงไพลิน  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภาคภูมิ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภานุพงษ์  คำทา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภิญญดา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมลชญา  ดีโก้ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัตนาวุธ  ขุมขำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรโชติ  มาตัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรัชยา  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวันชัย  เต็มบาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเวณิกา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ขุ้นคีรี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศิรวิทย์  ทอนแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศิริชัย  ชัยเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิวกร  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภกิตติ์  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสิริภัทรา  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสีหราช  ชิณสีห์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุทธิดา  แดงจันที โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ซ่ง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุพัตรา  เธียรเสถียรพงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพิชา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภินันท์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอมินทรา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอรัญญา  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรุณี  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอัยการ  ดีธงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาริสา  บุปผาสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเอื้ออังกูร  บินขุนทด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกชพร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเกศสิรินทร์  คล้ายหล่อ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายชนกันต์  โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายชลัมพล  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีไชยา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายธนาทร  พริ้งบุญเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงธิดารัตน์  ครุฑน้อย โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายพีระพัฒน์  ช้อนศรี โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพุทธิดา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรัฐกาลต์  พรมภาพ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญทองดี โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสิริรัตน์  มีสูงเนิน โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอารยา  บุญทองดี โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเกตุแก้ว  อาริยะแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิดาธาร  น้อยยม โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปาลิตา  สิงห์ลักษณ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  เสนานุช โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูวเดช  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายรัฐศาสตร์  อุปอินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงลฎาภา  สิงห์ลักษณ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทร์แล่ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกันตภณ  เพชรไทย โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์อินทร์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายฆิมมทรณ์  พสิษฐ์พสุธา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงจารุภา  แก้วทูล โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายฉันทพัฒน์  อุปนันท์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงชญาดา  ม่วงสวัสดิ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชนม์พิชชา  ปะจะเน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชยานันท์  การุณบริรักษ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงฐิติกานต์  สามวันนา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงฐิติพร  สีทัดแอ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หันจันทร์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐภูมิ  มั่นยุติธรรม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธนวรรณ์ศร  นวลจันทร์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายธีรภัทร  สุขรัง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายธีรศักดิ์  ตันทา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนวพร  สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงบุณยวีร์  สีใส โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปริญญาพร  ทรงเจริญวงศ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวริศา  คงหนองลาน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปวริศา  มุกดาอ่อน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพรรณพฤษา  พรรณรัตน์กิตติ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายภากร  ช้อนทองคำ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายลักษ์ปพนธ์  มีแม่นวิทย์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายวชิรนนท์  ศรีนวลชัย โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายวุฒิภัทร  นิลศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายสิทธินนท์  สุดแก้ว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอภิวิชญ์  วันชัย โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอรกมล  คำพิลา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอรวิภา  สมพลกรัง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอริสรา  คงทัน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกชวรรณ  ดีธงทอง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกิตติธรา  สีขำ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองน้อย โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชัยวุฒิ  นันทาบุญ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นนทะโคตร โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณภัทร  แสงโรจน์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มีคำแสน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธารารัตน์  ม่วงเงิน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนิปุณธาดา  แก้วก่อง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปฎิพัทธ์  ทองจันดา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพชรบูรณ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวชิรญาณ  จันคีรี โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิริพร  คำทา โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอริสรา  ทรงเจริญวงค์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกันต์ธีร์  ชูเขียว โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่ำทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธนวัฒน์  พรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภาวิตา  สีอูด โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายวัชรากร  พ่วงมี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายสรสิช  ดาด้วง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอาภารดี  เงาศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอารดา  บุญเครือพวง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนคำมา โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกรวรรณ  สีใส โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกัญญาพร  ช้างบุญไทย โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกุณฑีรา  พรหมนิกร โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายจีรวัฒน์  ราชดี โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงชัญญนุช  ม่วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณรินทร  น้อมจันทึก โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายทินภัทร  แสงปัญญา โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปาลิตา  เหมหงษ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพิมรดา  วงค์ด่อน โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภิญญาดา  กรดแก้ว โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายวชิรญาณ์  หมวกคำ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวิชิตา  พินิจ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายสุรชัย  อ่อนสำลี โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นบาน โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอลิสา  สมานโส โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอารยา  ม่วงปัด โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอินธิลา  ทองสรวง โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 คณิตประถม