รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกริชติกร  ประทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษดา  สายนำพามีลาภ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกัณภัทร์  มีเทียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตภณ  มันดีม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกวลิน  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคณิศร  จัดคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายคณิศร  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชนกันต์  งอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชนกันต์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชนาธิป  ทิวาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิษฐา  เอี่ยมใย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชยพัทธ์  ทัศนะพรพิศาล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชยานิษ  กิ่งกัลยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชลดา  เคลือวัลย์วงศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชาเนส  คงสมพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณฐมน  โม้ชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภูมิ  เนียมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเทพฤทธิ์  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายแทนคุณ  แป้นบูชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธณัสญา  นครจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกร  โพธิ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนนทพร  นันทะแพทย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนาราวินท์  สอนใหม่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงบุณยวีร์  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงบุรัสกร  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงประกายดาว  ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปริชญา  บุญร้อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพงเทพ  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพชร  นาคะปรีชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรพัฒน์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทะโสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมนภา  ปานรอด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีเท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพีรญา  รองสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรพัฒน์  คงดอนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพีรภัทร  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝ้ายอ้าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรวิจิตร  พรณรงค์ชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภาดาณุช  สมยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายมงคลชัย  กัมมูลลัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนธิรา  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเมืองมนต์  นาสมใจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวัชรพล  ขำระหงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวัชระ  จันคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวาสนา  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวีรโชติ  วิมุติบุตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวีระวัฒน์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายวุฒิพงศ์  มาทำมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวุฒิภัทร  ราชวงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสรณัฐ  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายสิรภัทร  พรณรงค์ชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุชลกานต์  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสุทธิพัฒน์  พุทธชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอธิชา  ม่าลิหยัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอนันตชัย  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรกมล  เที่ยงทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอลงกรณ์  สอนบวบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอานันดา  ด๊อดสัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอิทธยา  รอบไธสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายเอกอมร  บุญรุ่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤตเมธ  เชื้อพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกฤติเดช  เกษรเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกฤษณา  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นายกฤษดา  เกี่ยสมัครพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวจิรภิญญา  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจิรเมธ  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวจุฑาทิพย์  ตาลศิริ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชนาธิป  ทองสุมาตร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวชลดา  ศรีษะเดช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชัยณรงค์  ชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิ์ศรีอาจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวญาตาวี  คลังตอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวฐิติกานต์  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐชา  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวณัฐณิชา  สุนะวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐพล  คำสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนวัฒน์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนายุต  เหลื่อมรุ่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมยอด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธัญวลัย  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นายธันยธรณ์  อินสา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธิญาดา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนนทกร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวนฤมล  จันแดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนัทกร  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงนันทวัน  ขาวทรงธรรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายเปรมปิติ  สารีคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรชนก  วังคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายพิสิษฐ์  ขันโทมุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพุทธิพงษ์  จุมพลพงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเพทาย  แสงบัวท้าว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวแพรวรุ้ง  จันทรงกรด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวภคปิยา  จันทร์สุริย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายภาณุชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงภิกษุณี  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายรชต  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายรชต  เกตุรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายรัฐภูมิ  จันเครือยิ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นายวันชัย  สุดแสวง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวิทวัส  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวิภวานี  คำผาย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวิภาดา  บุญผ่อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายวีรภัทร  ผิวนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศรัณย์พร  รุจิโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศิริพัตร  น้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวศุจินันท์  ด้วงพรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายศุภกฤต  ไมนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศุภวิชญ์  คงเทศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสลินทิพย์  พุ่มแพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสิตา  ชัยโย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวอภิชญา  ปาดจัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอภิสรา  จันเครือยิ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอมรเทพ  บุญเจือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอรงค์กรต  วัลลิภาภรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์เสนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกรวีร์  มาชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงสถิตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติธัช  กองศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิตรทิวา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจิรชัย  ณรงค์ศักดิ์สุขุม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิราวัฒณ์  ปัตถา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชนกานต์  เพ็ชมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชะบางาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชัยณรงค์  ยางนอก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ความชอบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  บางเบิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสระแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปิ่นเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายดุลยธรณ์  ร่าเริง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนธรรน์  จันทร์กาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีรภัทร  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนภสร  อ้นเนียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนลินรัตน์  วงศ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนิสารัตน์  ทรงพุฒิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญา  ทนครบุรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปภิญญา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปิติภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยมน  พิมพ์เสนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพชรพล  ศรีเพ่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพธรธร  สอนมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อ่อนตานา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมผกา  ปลาสร้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพีรกานต์  ชาวบางมอญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภาณุวัชร  ลอองศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภาสินี  ลักษณะละม้าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภิญญา  ผิวพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรจนกร  คำฟู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรวินันท์  เกิดชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายรัฐพล  คำไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ปั้นจอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายฤทธิ์ชัย  ราชานนท์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณนิกา  ก๊กมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวีระบุรุษ  ล้ออร่าม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภิสรา  มุ้ยนาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสหรัฐ  แก้วนาทม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุชาวดี  อ๊อดหมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผาตินาวิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสุภสิทธิ์  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสุภาษิต  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอชิตพล  เจตนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอทิวรักษ์  ทองรุ่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอภิรดี  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัยยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอัครพนธ์  ลิสสีมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอังศุมาลิน  วันทา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอานันดา  เพียพัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเอมิกา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกุลินทร  อำนวยวิบูลย์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขศิริ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศศิวิมล  เขียววังทอง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายเสกสรรค์  เนียมชาวนา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
293 นายกิตติพงษ์  แสงศิริ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชยานนท์  หลี่ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพาณิพัค  บรรจง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขาวทรงธรรม โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงแพรวา  สินธุ์ชัย โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายรณสิทธิ  กล่อมกระมล โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอนัญพร  ขำโอด โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภัควดี  ทองพานเหล็ก โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรดา  หลี่ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสุทธิกร  วงษ์มะโน โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเมือง โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนาธิป  เยก้อนทอง โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่มอารมย์ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปัณฑิตา  นนทะศรี โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพลอยชมพู  พ่วงชาวนา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงมุกดาวัน  มังโส โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายรัฐภูมิ  ค้อมทอง โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงลักษมี  ดวงสอาด โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวีรภัทร  หล้าชิว โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ผิวชา โรงเรียนวัดวังพิกุล ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐชา  คุ้ยเจี๊ยะ โรงเรียนวัดวังพิกุล ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญชนก  โกยรัมย์ โรงเรียนวัดวังพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศิรธาดา  แสงเซ่ง โรงเรียนวัดวังพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายไกรวิชญ์  ภูมิผิว โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนภัสสร  คำปล้อง โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญมา โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปุณยนุช  แดงนามนต์ โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายพัสวัส  บุญรอด โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญอ้น โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกรรญาภรณ์  คำปล้อง โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัลยา  เมืองมูล โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงทักษกร  พุ่มเขียว โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนภัสสร  ป้อมบุปผา โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศิวาพร  เสียงสนั่น โรงเรียนบ้านคลองเมือง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนัฐจพล  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนันท์ชพร  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนาตยา  สุภะผล โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายรพีภัทร์  เพ็ชรเทียน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวอนิสรา  เพ็ชรเทียน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอดมณี โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงฐิตาพร  มั่งขันหมาก โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายธีรภัทร์  อ้นชาวนา โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มากทรัพย์ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรอนอริน  สินใหม โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายครรชนะ  เมืองเหลือ โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายจิรวัฒน์  จีนชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณฐา  ขวัญอยู่ โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพสิงห์ โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพศวีร์  แต้มพวก โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายศรยุทธ  ประสงค์สุข โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายศุภกิตติ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสรวิศ  สีวันดี โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพรนภัส  พูนชื่น โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรพร  ท้วมโชติ โรงเรียนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนภัส  ชมฤทธิ์ โรงเรียนวัดท่ามะขาม ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายภูมิรพี  มากเมือง โรงเรียนวัดท่ามะขาม ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุภัสสร  พรมใจบุญ โรงเรียนวัดท่ามะขาม ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธิดาวดี  บุรีนอก โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปา โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงแพรวพรรณ  โคตรบัว โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเทียน โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายศุภโชติ  คงวังทอง โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสุรีย์พร  หาแก้ว โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญโต โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิราภา  ใบทอง โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมะณี โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มชาวนา โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภาดา  สอนใจ โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอาชวิน  อินทร์ใย โรงเรียนบ้านลำภาศ ป.4 วิทย์ประถม