รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติเดช  หมอนทอง โรงเรียนวัดจุฬามณี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวรโชติ  สิงห์พริ้ง โรงเรียนวัดจุฬามณี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายคณิศร  พูลผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงโฆษิตา  กอนโพด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชญานนท์  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชนินทร  ทองสิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณชพล  บุญวังแร่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สอนเม่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่อ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐธนาวุฒิ  แก้วสระแสนวรโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัชร  สุวรรณ์ดวง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชาธาร  ศรีสง่า โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายตฤณ  ท่าโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิฆัมพร  ภู่เทศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพปภา  ทองดอนง้าว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธณาภรณ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนพล  คล้ายทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนยศ  กุคำอู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัญชนก  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนนทกช  เนตัลเนียล ปิ่นสกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนพวรรณ  ปานนิล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนพวรรณ  สีสุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิชาภา  มีเทศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานจู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ฉายแสงฉาย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภัทรพล  ช้างเผือก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิมินทร์  จันทร์จิตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูรินท์  ทิมโต้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภูวสิษฎ์  ตั้งวงศ์ธเนศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายมหาสมุทร  เข็มพล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชชานนท์  แร้งเกี้ยว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวรภัร  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวัชรพล  เชื้อตาพระ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวินทกร  ยกยิ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวิภาดา  ปลอดภัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวีรยา  บัวสำเริง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศรณ์จุฑา  นาคนวล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายสิริภพ  ครองเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุธินี  สุจริตปราโมทย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอิฐธิเบศธ์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกนกพร  พีระพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงวัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤตภาส  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญวรา  กลิ่นเกษร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมส้มซ่า โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกันต์ธัช  พันธุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกิตติพศ  รักแจ้ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกุลกัณยา  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงขวัญรัก  ทองสนธิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงคุนัญญา  อินฟูลำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิตรกร  ค้อมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิตรภาณุ  คูณคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจินตกัญญา  จันเพ็ชร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชนมน  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชนากานต์  พูลเหลือ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชนิสรา  ทองพาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชยางกูร  ภาณุพัฒน์ธนโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชาคริยา  คำชุน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชุติพร  ทับทิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณเดชน์  โสภณนิธินาท โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณปภัช  ท้วมยัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัชนิกุล  ชัยวัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฏฐชัย  ลาบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แป้นทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐวรา  ช่างประดับ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐกรณ์  จิตเรือ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐชยานันท์  อุภัยชีวะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐพัชร์  สิงห์กวาง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงดลพัทร  ตันสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายติณณ์  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงทฤษวรรณสร  อยู่สุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงทัศพร  มีไชโย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนกฤต  โม้พวง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนบดี  วงษ์นุช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนพร  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเต็ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนภรณ์  หงส์ประดับดาว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนัทกร  โปธาวิชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  หมูเฮง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธันวา  จันทร์หอม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธีรภัทร  เธียรธนู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนภัสรวี  ทวีปไทยสงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนันท์สินี  น้ำวน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนันทิพัฒน์  รังษิมาศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาดา  กาวีวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปภาดา  มิ่งรัตนมงคล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรีดานุช  บำรุงพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปัณณทัต  สืบจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปัทมพร  สมุดไทย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปุณณภา  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพริษฐ์  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพลภัทร  ฉิมพาลี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชชาพร  วีวงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชญ์พีรยา  บุณยสาระนัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชญา  สงบภัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิณรัตน์  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ไทยานุสรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัชจาจิต  โคมบุรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรศยา  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัทราพร  ทิณเสวก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภาณุกฤษณ  ใจสมัคร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภามคริษฐ์  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรณีรัตน์  บัวโคก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงรดา  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายรัชชานนท์  สายยัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรัศมีกานต์  อนุสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลิตา  ปลอดภัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวินิทรา  อ่ำดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวีรวัฒน์  ชำนาญช่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิรภัทร  ทับแผลง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุกฤตา  คนเสงี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฬีญากรณ์  ธูปหอม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอนิญญา  สังข์แก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอภิชญา  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิชา  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอัคคณัฐ  พันมา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาภัสสภรณ์  ชมพักตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีพรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอารีรัตน์  อ่อนทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงขวัญตา  ศรียะราช โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวราภรณ์  ดีลิ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศุภนุช  จำปาพร้อม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.6 คณิตประถม
134 นายกฤชพล  ภูมลา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกิติคุณ  คัมภิรานนท์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นายนายณัฐิวุฒิ  ใยเทศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวเปรมฤดี  กองแสนแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวรายุทธ  ดีลิ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายศรายุทธ  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นายสราวุฒิ  กรรณลา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรนภา  คงทอง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวริศรา  สิงห์ศรีนาท โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวัชรคุณ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอดิศร  อุทุม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกฤตธีรา  บุญตัง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ชาราชิต โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจิราพงศ์  สายบัว โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชมพู  ภู่เจริญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐชนันท์พร  ขันทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรภัทร์  สาถิตย์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภาคภูมิ  สวนโคกกรวด โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภาณุวิชญ์  แสงงาม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทับ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนัญชิฎา  กุจั่น โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายทัพณเรศน์  เวชวิกุล โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนภธร  น้อยเอี่ยม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปภาวดี  อัครรัตนบุตร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภศณวิศ  เรือนหลวง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศุภกิตติ์  ปานจักร์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุธิตา  ใจเย็น โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอริศรา  อิ่มทะเล โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤตภาส  โหมดห่วง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เสนนารี โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงขวัญจิรา  สลีวงศ์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจีรศักดิ์  สีให้มี โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลาวงศ์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธันยารัตน์  ขุนวิเชียร โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรแสงทอง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเปมิกา  ศิริดี โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัททิยา  มาเขียว โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภากร  บึงบัวบาน โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภูริชญา  กลัดเพ็ชร โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวิทยา  บัวขาว โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใจชื้น โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภกร  กล่ำบ้านยาง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งสว่าง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุภาพร  หมีนิ่ม โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอติชาติ  เพ็ชรอ่อน โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอภิรักษ์  โทนทอง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเอกรินทร์  ใจชื้น โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุษดาจันทร์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปิยฉัตร  สมบุญลาภ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมจันทร์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภานุวัฒน์  พาคาม โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวิชญาพร  สมงาม โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มหน่อแนว โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชุติมนต์  กองเมือง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวุฒิชัย  หริ่งทอง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุพิฌญา  พิทักษ์กุล โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐิติพร  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนภูมิ  ฐิตินุกูล โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอุรัญยา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชนิดา  เปลี่ยนเหล็ก โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัชชา  มาลัยทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวขำ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัทราวดี  พุ่มพวง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมณีรัตน์  เสือเพ็ง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมนต์ตรา  น้อยใจมั่น โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกชรัตน์  ศักดิ์วัชระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกรวร  ใจมัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกฤติกร  เกษน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายกวิน  รัตนพยุงสถาพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกันยารักษ์  กุลคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายการัณยภาส  พัฒนวสันต์พร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกุญแจซอล  ว่องประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติจารุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงขวัญรวี  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายเขตตะวัน  พริว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายเขตนาคา  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจรรยพร  โสดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายจิตพิสุทธิ์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายจิรภัทร  มาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายจิระพาคิม  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชนัญพร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชัญญ์นภัส  แก้วสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชาลินี  ชัยสุนทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชุติพันธุ์   เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายโชติกา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายโชติภณ  นุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายฐิติกร  กัณทสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฐิติวรดา  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายฐิติศักดิ์  พาสนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายณชพล  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณฌกร  คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายณฐพงศ์  กาวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์จรูญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฏฐนัญท์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐกิตติ์  ลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสนะปทุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐณิฌาญ  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐนิชา  มั่นนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐภัทร  วิจิตรพงษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐวราพร  พรามนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณิชกานต์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  พิพัชร์จารุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายตรัณณ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงตรีญารัตน์  วงศ์บุศยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงติณณา  บาร์รอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงทัดตะวัน  ทับโทน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายทัศนพร  จิตต์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนเดช  ดีบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธนพร  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายธนพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนัสเสฏฐ์  นพภัสสร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธนากร  ชุติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธรรมสรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายธารา  อินทับ มัวร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธีธัช  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธีรตา  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธีรพิชญ์  ใจแน่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายธีรภัทร  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนภกมล  พาทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายนรภัทร  คงสุจริต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนันทภัค  ทะริยะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนิชาพร  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายนิทธันต์  คงเดชา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปภัสสร  สายบรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงประวีณ์นุช  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปราชญา  อินทร์กอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปองคุณ  ประทีปจรัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายปิยบุตร  พรศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายปิยวัฒน์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายปิยะวัฒน์  อิสระธานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายปุณณนันทน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพชร  อุนะพำนัก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพรพิชชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายพรมกำเนิด  แมทธิว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายพฤกษธวัช  เทพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพศิน  ศรีพัฒนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายพัชรพล  วงค์อุปรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพัชริตา  เมธาวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายพันกวี  ภาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  พุดดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิชญา  อมระดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่บึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายพีรชา  น้อยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายพีรวิชญ์  จันต๊ะสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภคภัทร  วรรณพักตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายภพธนภณ  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงภริดา  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็ชร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภาคม  ชินโชติเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายภาณุวัฒน์  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุติทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายภูเมฆา  เค้ามงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายภูวิศ  อัมลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมณีภรณ์  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมนัชญา  พฤกษ์ศิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงเมทิกา  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายเมธัส  จิตวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายรักษ์พงค์  คล้ายพันปี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายรัชช์นันท์  วงษ์จันทร์หาญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายรัฐวิทย์  พิทยาเวชวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายวงศกร  แก้วยอดหล้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายวงศธร  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวนัฐฐญา  กล้าหาญศึก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรรณปภา  ธรรมจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวรัชยา  หวังคู่กลาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายวริศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวัชรพล  บรรเจิดธนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศรัณย์พร  กิจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศศินารักษ์  เนียมเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายศิริศวร์  ปะสะกวี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายศิวกร  คำชม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายศิวภัทร์  หมู่ธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายศุภกร  ฟักทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายศุภกร  ยาวขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายศุภณัฐ  สระสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสรัลพร  จีนหลักร้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายสิทธินนท์  กุขุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายสิรัฐวีร์  พงศ์พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสิราวรรณ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสิรีธร  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายสิโรดม  วันรักชาติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสุพัชริฎา  ชื่นใจชนม์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายสุวิจักขณ์  จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอัยรินทร์  พงศ์ธนกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายอานุภาพ  จักษุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายอินทร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายเอกพันธ์  อยู่บุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธนัชชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวรกันต์  แก้วยอดหล้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกชกร  โฆษชุณหนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกนต์รวี  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤต  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกฤติกร  แปดทิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกฤติญดา  สิธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกวินทรา  มากทองหลาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกวี  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกอปรชนัฐธร  วรรณแดง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์สิรี  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกุลภัสสร  แปดทิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงข้าวหอม  วินชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิดาภา  เมฆทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรกร  กาศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ล้อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเจ็ทซิก้า  ลาร์สสัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชญาดา  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชญานุช  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชนะเดช   ติกะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนิดาภา  คงภู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชลรดา  นารากรทินภัทร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชัญญานุช  มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชาลิสา   ศรีบัวจับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชิติพัทธ์  หัสเสนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชินเขตต์  แก้วมาลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐิตาพร  เถื่อนกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฐิติวุฒน์  สิรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฐิรารักษ์  ยาคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณพล  ศรล้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณภัทร  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณภัทร  ทาเวียง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฎฐภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  เวทพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันธะวุธ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงตริตาภรณ์  ภู่โต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงตุลาพร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเตชินท์  นิธิธันยกานต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเตวิช  นาจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงทักษวดี  พิทยาเวชวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายทีปกร  นาคดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธนกร  ทำทูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนพล  วันทนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนภัทร  สุขขวัญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนวรรธน์  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธนันท์วฤณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธมรพรรณ  มีนัก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธราดล  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก้านจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันจู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตรีช่วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธาวิน  เลิศบรรลือชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธิติกชภร  เกียรติวุฒิอมร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เงินจั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีรภัทร์  เรืองปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนพกร  สาระใต้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนภสร  มั่นระวัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนราภรณ์  กระฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนราวิชญ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนลินดา  ซิวตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนัสนันท์  อ้นคูเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนารากรณ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิชาภัทร  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนิชาภา  ยรรยงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนิธิศ  เข้มมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงบุศรารัตย์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปกป้อง  อินสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปพนธีร์  พัฒนวสันต์พร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวีระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปภาวรินท์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายประกาศิต  จันตาเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปรียพงษ์  ตาลช่วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปวริศา  บุญญาธนาผล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปัญญวัฒน์  ใจชอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปัณณทัฎท์  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปัทมพร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปาณิสรา  ครุธดิลกานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปาณิสรา  สุดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุญญาพร  มีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงผกามาศ  มาสุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรรณปพร  ชุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพาขวัญ  ศิวิไล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพิชญะ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หนองหลวง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพีรดา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพีรดา ร์  มังกรเพ็ช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพีรพัฒน์  เมฆสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภรณรินทร์  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภวัต  รัตนภาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตันยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรพร  สร้อยเพชรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูมิปัญญา  โสภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมนัสวิน  ทองมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายยงสุข  เลิศประกายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  เต็งรำพึง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรดามณ  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรวิสรา  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรวิสรา  อินทะเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายรัชพล  สุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัฐคุณ  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรัตน  คณิตผาติสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรัตนกร  โชติภมรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายรัตนพล  โชติภมรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายโรม  ภักดีรัต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวนัญญา  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรกมล  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวรณัฏฐ์  จีนด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวเรณยา  รอดยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวัชรดา  สุขอุดม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวิชญาดา  ไพรพิบาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แซ่ตั๊น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวีรภัทร  ทองเครือมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศศิวิมล   บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิรดา  ยอดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศิริณทิพย์  แผ่นสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภกฤต  ต้นด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสเตฟานี  ครอสแมน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสรวิชญ์  ศรียา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสรินรัตน์  หมีนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสายชล  วงษาเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิริบุญญากร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุกฤตา  สินธุอุไร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุวชา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงหทัยภัทร  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอชิริยา  เฉลิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอธิชา  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอมรวรรณ  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอรรพี  โต๊ะทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองรัศมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอารีฌา  ฤพ่วงหงส์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอิชยารัศมิ์  ธรรพรังษี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงไอยาวีร์  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายไอรวิล  อ่อนจงไกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายตะวัน  ชะนะมะ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายพงศธร  สระทองเติม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายวรกันต์  มั่นมี โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายศิวกรณ์  บุญเมือง โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายจักรรินทร์  คงบุญวาส โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงนงนภัส  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงประภาพร  เงินมาก โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอนาวิน  จวนสุข โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอาญิณญา  จันทขาว โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐนันท์  รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายณิชกุล  บุญล้ำ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงลลดา  นูวิเลิศ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอณิชา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงจิรัชญา  สุเยาว์ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอนัญญา  แผ่นสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาดา  ชมภูศรี โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายธนกฤต  เขียวเรือง โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงภลินี  มรรคนา โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงรัตนาวลี  ทาดวงตา โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายวรากร  จิตรบรรเทา โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชญาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชุติมา  นึกชัยภูมิ โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปฏิภาณ  ช้างทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงรุจาภา  ขุนงาม โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอรจิรา  ขันสู้การ โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายจันทการต์  พันเปี่ยม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงนาตยา  ทองดอนเหมือน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายลาภวัต  พัดมี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวิชญาพร  กลั่นหวาน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายอนุชา  เขียวเอี่ยม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจันทรา  สุนาอาจ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเจษฎากร  กันอยู่ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชมพูนุช  ศักดี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวญาณัจฉรา  มาแจ้ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงฐิตวันต์  บุญเครือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณชนก  ชัยสงค์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายณัชกร  ภาพลงาม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมนต์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วจู โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวณัฐวดี  หมื่นทวงค์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวธัญญลักษณ์  ทับเพชร โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธันยากร  โสภณ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนที  ถิตย์จรุง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงบัญฌิตา  อยู่คง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวประไพพร  มนพลับ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปวรวรรณ  พันจั่น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพัตรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพิชิตชัย  อ่ำโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายมีน  สุขเหลือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวยุวดี  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายรังสิมันต์  ยมมา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
591 นางสาววรนุช  เมฆเขียว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวริศรา  เนียมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงโศรญา  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสิริรมย์  สังข์คง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลักษณทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวสุภาวดี  มั่นคง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุริดา  ทองงามดี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอินทิรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายเอกรินทร์  เมฆเขียว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิดาภา  มิชาวนา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฐิติกานต์  เลิกดี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐวดี  ใจรักษา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธนภรณ์  แสงท่านั่ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนภัสรา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนิตยา  ป้อมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเปมิกา  สังข์คง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพีรพล  ม่วงแนม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุกฤตา  นนกระโทก โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุภัสสร  สืบสี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงหทัยกานต์  คงอินทร์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอมรรัตน์  คงเกิด โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอรรัมภา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอริษา  โรจน์สว่าง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายคุณพัฒน์  คำเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงญาดา  พรมตุ่น โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงฟู โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธีรตา  สิทธิสม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปิยาพัชร  กลมกล่อม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายรังษิมันตุ์  ขุนงามขำ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงลลนา  เนตรแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงลักษิกา  มยุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวรรณวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงโสภิตา  ทรัพย์โห้ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพงศธร  หัตถบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายอภิสิทธิ์  วินิจผล โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกนิชนนท์  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายกรธวัช  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกรรวีย์  นวลขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายกรัยกิระ  พรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กางถิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกัญญาภัส  เกษรแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายกันต์กวี  วิรัชวิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายกันต์ธีร์  บัวทัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายกันตนพ  ยวนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกาญจนศิริ  เอี่ยมกร่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิศิษฎ์ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายจิณณวัตร  เทียนหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายจิรกฤต  ศรีสุธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายจิระ  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกีัยวเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายเจตบุตร  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  แก้วกลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชญาดา  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชญานุช  พิลึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชนมณี  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายชนาเมธ  เมตมันกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายชยพัทธ์  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายชวัลวิทย์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงชัญญา  พงษ์วันมาละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชัญญานันต์  น้อยหมอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงชัญญานุช  พุกอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงชัญญาพรรณ  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงฐิติวรดา  มีอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายณชนก  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายณฐกร  สาระศิริ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายณปพน  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายณภัทร  สุขรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณภัทร  สุรงคพรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายณเรนธร  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายณัชพล  อ้นเกตุ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เถาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐชา  มีบุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มรส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงณัฐวดี  เสลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงณิชณกุล  อินยาโส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงตระการตา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายต้องครรลอง  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายไตรภพ  โตมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงทักษพร  ภูลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงทิพตะวัน  จุ้ยมีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายธณกฤษ  พงศ์เศวต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายธนกฤต  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายธนภูมิ  กล้วยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธัญญ่า  เกิดนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วุฒิวรวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายธันวา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธารารัตน์  กลัดกลีบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายธีร์ณภัทร  ลอดทอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธีรภัทร์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนพัชนันต์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงนภัสสร  โปวังสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายนฤตธรนินธร์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายนัทธพงศ์  ป่องพรวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปทิตตา  ชัยปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายปราชญ์  แก้วเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปริชญา  อุดมสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายปวินกฤษฏิ์  เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายปัญจวัชญ์  รัตน์สุวิมล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายปัณฐวิชญ์  ฉัตรนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ้งบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายปัณณธร  มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายปัณณวิชญ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายปาฏิหาริย์  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงปุณณดา  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายเป็นหนึ่ง  จอปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพรชนก  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพรพรรณ  โอภาศะนันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงพรรษา  นาคเงินทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพร้อมพร  มีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายพฤกษ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายพิชญุตม์  ตรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายพิตตินันท์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงพิมอักษร  ชุติมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายพีรณัฐ  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายพีรณัฐ  เผืองผ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  จันทร์ดำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายภควุฒิ  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายภานุวัฒน์ ลุคก์  โคลแมน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายภาวิต  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายภูดิส  จันสดใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายภูตะวัน  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงทน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงมนต์นภา  บุญวิสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงมนันญา  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายรชต  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายรพีภัทร  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายรัชกฤต  สาครพานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายรุจิภาส  ใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายฤทธากร  พัฒนโสภณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายวชิรวิทย์  คำทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทับจาก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ชินลาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงวรรธนภรฐ์  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวรัชยา  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวรัญญา  จิตต์มั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายวรัท  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายวศิน  กาวกาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายวัชรพงศ์  ทองช้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายวัชรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายวัฒนพัฒน์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายวิภู  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวิรัชญาณ์  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายวีรภัทร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงศรันญา  ดีแล้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายศเรศร์  นุ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงศศิประภัส  วาสนดิลก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายศิริวัฒน์  เขียวนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายสมัชญ์  อ่อนดีกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายสรวิชญ์  แดงเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายสังสิทธิ์  จารุโศภิตกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายสัณหณัฐ  ทรัยพ์สิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายสุวิศิษฏ์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  กิตติวรการชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอชิรญา  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงอธิชา  วิเชียรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายอธิพงศ์  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายอธิพันธ์  มากก้อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายอนาวิล  ศรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอภิชญา  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายอรัณย์  ตันติจารุกร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงอารยา  ดิษฐ์สุภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงเอื้อการย์  ขรรศ์ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกชกร  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หันเชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกมลธรรม  ศรีวิไลเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกรินทร์  รอดทับทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายกฤตติกุล  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกฤตยชญ์  พิมผาสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤติธี  สีที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายกฤษณ์  โสภาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกวินธิดา  จินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธีระสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทักท้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกันติชา  ปั้นฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกิตตินันท์  คงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกีรติกา  เอมทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกุลจิรา  สโมสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกุลณิยาวรรณ  สีวลีพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเกวลิน  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายแกล้วกล้า  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงขวัญกมล  ยูพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงขวัญชนก  จุมพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายขุนนนท์  เหล็กคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเขมจิรา  ตาลช่วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายคณณัฏฐ์  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายคุโณ  กุลจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายจอมพล  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจันทะภากานต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจิณณะ  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจิตรลดา  ตั้งคณานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจิตาภัทร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจิรประภา  บัวเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายจิรภัทร  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายจิรภัทร  เบญจวงศ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิรสุดา  วรรณบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายจิระพงศ์  วงค์ชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยนันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงจิราพัชร  อินจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายจีรทีป  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชนัญชิดา  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชนาพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายชนาเมธ  ขาวเหลือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายชนาสิน  สุธาสิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชมชฎา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชยาภรณ์  มานาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชยุดา  สิงห์นนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชลิดา  ศศิสมิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชลิตา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชวนากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชาลิสา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายชิติพัทต์  ถิ่นน้ำใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชุติวัธ  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงโชติชญาน์  กลิ่นขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายไชยวิชช์  อัศวนันทฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงญาณิศา  คำพิโลชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงญาณิศา  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงญาณิศา  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงญาณิศา  ไม้ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงญาดารัตน์  ด้วงอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงฐานิกา  กล้วยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงฐิตวันต์  เอกวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงฐิติกานต์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฐิติภา  หุ่นฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงฐิติภากานต์  ร่อนในเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณภัทร  สอนดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณรงค์  อินเขตต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายณัฎฐ์  สุพรรณบัฏ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉาวบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิสุทธิพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  จันทร์แอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  ทาบาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฐชนน  อนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐชยา  กิตติจารุจรรย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงณัฐชยา  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐชา  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดาราโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฮะเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐภัค  เฮียงคำซาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐภัทร  ทำบุญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐรุจา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฟักเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณิชภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณิชาพร  ชื่นจุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายดรัณภพ  มีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มรส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายทรงพล  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงทักษพร  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงทัชกมล  พงศ์ชลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนกร  พุ่มมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนกฤต  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนเดช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธนธรณ์  พึ่งกล่อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนบดี  คงสุขโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนบดี  บุญวังแร่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธนพร  เกิดบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธนพัฒน์  ราวิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธนพันธ์  จันทพงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธนภรณ์  วีระศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธนัชญา  ศุกระรัศมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธนันท์พร  หาชอบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธนาภา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธัชชัย  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธัญกมล  สิริภานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะเมธิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงธัญชนก  สันติเสวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธัญญารีย์  ฉัตรนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธัญสินี  สุรวัฒน์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธันวา  มีอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธารารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนพรรณพ  แพงผม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายนพรุจ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนภัชญา  ดีประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนภัทร  มีสมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนภัทร  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนภัสกร  ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนรภัทร  นานา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนริศรา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนริสรา  สับสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนวิยา  ท้าวโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงนัชชาวรรณ  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนันทพัทธ์  ต่อสกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนันทภพ  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายนันทิพัธน์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงน้ำน่าน  เทพหยด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายนิติชัย  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายนิธิ  พงศธรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงบัวชมพู  โสวัณณะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงบุญญนิษฐ์  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงบุญยวีร์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายปกรณ์กิตติ์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะดอนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปทิตตา  ติณะคัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปนิตา  นาหมัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปพิชญา  โต๊ะดอนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปภาพินท์ธิดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปริญญา  นาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปริญลฎา  ทองมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปรียานุช  เนตรกุญชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายปัญญาวุฒ  วุฒิโส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายปาณัสม์  ถาวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปานตะวัน  คงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปาริฉัตร  หวังผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปิยกานต์  เมฆะวุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปุญญพร  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีพยัฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปุณณภา  ชูเทียน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปุณยวีร์  เที่ยงอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเปมิกา  ธารานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงไปรยา  มาตรหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพชรพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพชรพล  ประดิษฐศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพชรพล  ภูวนผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพชรพล  เทียนป้อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพนิตตา  รุกขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพรธีรา  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพรปวีณ์  กล้วยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพรภัทร  ด่างพร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพรรษชล  น้อยคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพรรัชดา  ปั้นฑ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพราวรวี  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพราววรินทร์  สิงหะบุระอุดม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพลกฤต  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพศิกา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพศิกา  แสงฉันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพัณนดา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพัทธดนย์  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพัทธนศักดิ์  ศรีวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพาสุกรี  โชติฐิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่วงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพิมพิรักษ์  อินทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิยดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพิรชัช  ใจมูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายพิศิษฐ์  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพีสดาพันณ์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพุทธธิดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงแพรพลอย  อินนอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงแพรไหม  ฉลาดแพทย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายเฟรเซอร์ ชวิศ  ซิมป์สัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภวิศ  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภัทรานิธฐ์  ช้างสีทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายภาคภูมิ  ช่างปราณีต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายภีมเดช  นวลเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภีมากฤต  มะโนรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภูตะวัน  ชนะดวงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภูพญา  ป้อมจักรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดารุณิกร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูรเนศ  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูวภัทร  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงมณีกานต์  เนียมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงมนัญชยา  พร้าชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงมิ่งกมล  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเมธาพร  พันธ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายรชต  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายรชตพัฒน์  โพยมชัชวาล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายรวีโรจน์  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายรักษาสิน  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายรัชกฤช  จันทร์ลภ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายรัชตะ  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงลักษณารีย์  โฉมแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงลาวัณย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวงศ์ลดา  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวชรวัฒน์  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงวรดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายวรภัทร  กล่อมแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวรัญญา  ขุนหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวรัญญา  อาบเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายวรายุทธ  อินทร์โสตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงวรารมย์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวริญชญา  หมูตา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวิชาภา  ชัยวิทูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวิภาวี  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวิภาวี  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวิลาสินี  มูลสาลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวีรภัทรา  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงศรัณย์พร  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงศรัณยภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายศรายุธ  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศรุต  พันธ์โยธี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายศักดิธัช  ปฐมวณิชกะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศิรภัส  บำเพ็ญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  จันสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศิวกร  พินากรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายศุภกร  พรมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภกร  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศุภกฤต  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสวรส  คงธนโภไคย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสิปปี  มิ่งเมืองไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายสิรดนัย  สินโต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายสิรวิชญ์  กันอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสิรินยา  ภู่พรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงสิริรัญญา  อุ่นทิพย์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสุตนันท์  ทับจาก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสุทธินันท์  ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงสุทาวินี  การ์เดอลิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ยอดมั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงแสนดี  มียวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงโสภา  แก้วชม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอชิรญา  มั่นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงอภิชญา  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอภิชาดา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายอภิเชษ  คำมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอรณิชา  สระทองทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอรปรียา  ผลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงอรไพลิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอริสา  วินิจผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอัญชัญ  บินทจร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอัญธิชา  วิเศษสรรค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอันทร์ชลีณา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์เกิดผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอาภา  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกลวัชร  อ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายก่อบุญ  ชาติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สีรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายกันตวิชญ์  ห่วงมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายกันตินันท์  ศิริรัตนไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายกันทรากร  ดีรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายกัรยกฤต  ใจสมัคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงการต์มณี  จุ้ยเจ๊ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงกุลิสรา  ปัญญาเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงเกียรติกาญจน์  ไฝเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์ขุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงขวัญรวินท์  ปุณะปุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายคีรมน  กันจู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายคุปตภูมิ  ภู่พงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงจิรฐา  สุรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายจิรภัทร  ทองพลับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายจีรเดช  ปล้องนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงจุฬาพัฒน์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายชนันทกรณ์  จันทร์ทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายชยพล  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายชวิน  จันทร์นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายชัยภัทร  แจ่มทุ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายชินาธิป  ชนะจน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงโชติกา  เจริญสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงซอนญ่า  บาชนาเกิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายญาณพัทธ์  ไพรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงญาณินทร  กิติศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายณธกร  เสตะจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงณภัชสรณ์  เร่งมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายณวัฒน์  ไรอันดิฟฟิลด์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงณัจยา  ไทยตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงณัชชา  ทีปบุญรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายณัฐกุล  พรหมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายณัฐชนน  สีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลทวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มสินทวีคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายณัฐพล  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณิกกัญญา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงตีรณา  จุลมุสิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายตุลย์จิตติ  จริยกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงทักษอร  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงทักษอร  มนะเกษตรธาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายธนกฤต  มานะกิจกุศล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายธนกฤต  เปียมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายธนพงษ์  ปานรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายธนพัฒน์  คำบุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายธนพันธ์  เศวตนภานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายธนพิชญ์  ยอดบุรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงธนภัทร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธรรม์สมร  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายธรรศ  สังข์แสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายธราเทพ  แผ่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายธันว์  น้อยจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงธิตาพร  โมมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายธีรัช  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายนนท์ปวิธ  ข้ำสันเทียะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายนนทวัชฒ์  ภู่จั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์ชาญศิริกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศเสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายนันทภพ  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงนันทภัค  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายนิธิกร  ภักดีโต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายนิรวิทย์  โพธิ์เกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายนิรัช  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงเนตรทิพย์  อุดมผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงบุญยวีย์  เอื้อจตุรสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงบุตรตรี  อินคำไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปณณภา  กัณหะกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงปทิตตา  กลิ่นรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายปภาวิน  โรจน์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปราณดา  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงปลิญธร  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงปวรพชร  สัตนาโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายปานรวัฐ  บุญญาวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายปิยวัชร  อินทรคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายปิยะวัฒน์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงปุลพร  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายพงศ์พสิน  มีขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายพงษ์พิชญ์  พึ่งพัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงพรนรินทร์  อุ้มวารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงพรนัชชา  สุวรรณโณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายพลภัทร  วัฒนาอุดม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงพลอยใจ  สุขพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ลิ้มทองเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  ภมรไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพัชลิลญา  มะระยงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยิ้มศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายพัทธวี  ทวีเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรวรรดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กลิ่นหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายพีรพัฒน์  กาวิระพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงแพร  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายภคพล  บุญประคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายภาคิน  อินเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายภูภัทร  มูลศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายภูมิใจ  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายภูวกฤต  นาคคล้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายมนัส  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายเมธากานต์  สมยาณร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายเมธานุวัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายเมษา  จีนเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายรณรต  พัทธวีรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายรัชชานนท์  นาคจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายรัฐนันท์  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงลาภิสรา  อยู่ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายวงศธร  ศรีธงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายวชิรวิชญ์  นามเรืองศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายวชิรวิทย์  ผึ้งสีใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายวทัญญู  งามพิชิตชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงวรณัน  ยาทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงวรพิชชา  ศิริเวช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายวรัญญู  ผิววันดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงวรัฏฐา  ชวนมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายวรายุทธ์  เรืองทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงวริณญา  ไชยมงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายวิทวัส  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายวีรภัทร  ปงกันคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายวีรภัทร  อุดมศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายศดิศ  อ้นอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายศิริพงศ์  ชัตจิตติปรัเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสาริศา  คำเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  สุขภุมรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  รักษาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงสิรินภา  เจริญสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงสุติราภัทร  ธีระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงสุทัชชา  เขียวมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชมภู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายสุภเวช  หนูเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายสุรพัศฎ์  ดอนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายอชิระ  บุญเฟื่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีชมภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงอรัญญา  พรหมเมศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงไอยวริน  ปรางเปรมปรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงกชพร  กันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายกตัญญู  ปึ้งสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกมลพร  รสสุธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกรกนก  คุณวุฒิดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายกรณ์พิสิษฐ์  จรูญศักดิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงกรรญศร  ทองอ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายกรอิศรา  ยาคี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกฤตจญภรณ์  เถื่อนเครือวัลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายกฤติเดช  อิ่มเมฆ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกฤติมา  ฟองจางวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกวีศิลป์  ชัยขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกศิภัทร  ทองอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พุมเมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มอิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศร๊สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมโน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกัณฐิกา  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกันตพร  อุดมวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกันติชา  ม่วงพรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายกันตินันท์  ศรีทุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกัลยภรณ์  จรัญรัตนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกิตตนันท์  อินทรเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายกิตติกวิน  อินธิแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายกิตตินันท์  จงกล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงคัคนา  แซ่ตั้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายคีรากร  สุระพัชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายคุณานนท์  ณรงค์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจักราวิทย์  ปานทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจันทกานต์  สิทธิวรรณรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงจารุพรรณ  พูลเกษร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจิดาภา  ถารัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายจิรศรณ์  ปรีชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงจิรัชญา  ประสาทศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงจิรัชญา  เขียวฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจิรัชญา  เจ๊กทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายฉัตรภณ  จันทราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชนกสุดา  ชำนาญจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชนกสุดา  มาทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายชนาลิน  ชนะชาติปรีดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายชยพัทธ์  นาคทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายชยวิชญ์  วรรณศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชยานุช  ชมใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงชวิศา  ทองสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชัชฎ์  ไชยเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงชัญญานุช  เขียนนุกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงชัญญารัตน์  รัตติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชาลิสา  ป้อมบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชิตาภา  เนียมสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชิษณุพงษ์  จันทร์สุทัศน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายโชติชญา  พูลโพธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงญาดา  หวังเรืองสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายฐณภัทร  ซื่อตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงฐณัฐนันท์  ยอดจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงฐิตวันต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขบัว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทัดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายณภัทร  อายุยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณัชชา  อินทพรโสภิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณัชราภรณ์  แย้มสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาพรรณ  สอนผึ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปธา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐจิรา  จิรังนิมิตสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปัสสุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อ้นสิงห์มา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิภักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายณัฐพัฒน์  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงณัฐรินีย์  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฐวดี  โตจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายณัฐวัศห์  นาคตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงดรัลพร  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายเดโชธีรัตม์  สุวรรณโกศล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายเตชัส  ภูมิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงทักษวดี  สอนเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงทักษอร  อิ้มอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงทารา  บางนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนวัฒน์  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงธนัญญา  มีเครือรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธนัญญา  แสงเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนัท  ตั้งสกุลเรืองไล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธัชธนพงศ์  สาระทันธนสุเมธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธัญพิชชา  อริยะวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงธัณญพร  เทศดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายธีรเดช  ไพศาลพิสุทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายนครินทร์  อมรวิภาดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงนงนภัส  ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายนภัทร  อายุยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายนภัสชล  บุตรตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายนรวัฒน์  สุปน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายนราธิป  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงนิพพิทา  ใจชาญสุขกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญปัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงบุณยานุช  กาลัญณุตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงเบญญาภา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดีอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เถื่อนวิถี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายปภาวิน  แก้วเหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปราญชลี  แสงจักร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงปริณดา  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงปวรลักษณ์  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายปัณณรัตน์  วิริยะอารีธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงปัณพร  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงปาณิสรา  พลนิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปาลิกา  อนันทยากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงปิญญ์มาดา  สุ่มพิทักษ์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพชร  ฉายรัศมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายพชร  ไชยารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายพชรพล  เพ็งแจ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงพรรณปพร  ดาศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงพรรณสิริ  สิงห์เผ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพรสุภา  สุวรรณประสพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายพลวรรธน์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพลอยกะพริบ  บุญเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายพัชรพล  มั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงพัทธมน  นิยมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพาขวัญ  เดชาสิริบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงพิชญาภา  มีไชยโย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงพิชญาภา  แสนอุดแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพิชญุตม์  รักษาสัตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายพิตติกานต์  ไพรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาริยะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายพิสิษฐ์  คงชุม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายพีรวัส  พูลภีไกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายพุฒิธร  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงพุทธรักษา  สิงห์กวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงแพรวา  พุ่มรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงแพรไหม  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายภรภัทร  นวลจีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายภัคพล  ไพโรจน์วุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายภัทรกร  สุพรรณสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงภัทรกันย์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงภัทรธราธารณ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงภัทรพร  บุญรักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายภัทรพล  บุญมีจิว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงภัทรลภา  ประภาศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายภากร  สุขชื่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายภาณุพันธ์  ศรีชัยวิทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงภิญรดา  พรหมสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงภูริชญา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงภูริตา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงเมตตา  เมตตาวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดิษเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายรักชาติ  มูลยศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายรัฐศัก  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายรามจิตติ  เพ่ิมพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงรุ่งรวี  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายวงศพัทธ์  ศิริวัฒนาหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงวณิชชา  นึกอนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงวรินทร  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงวริวรรณ์  กายแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงวริศนันท์  กฤตสุนันท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายวสิษฐ์พล  เมืองอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงวันวิสา  ฉิมพลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงวานิษา  ชัยบรรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงวิรฏา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  พร้อมโตนด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายศักดินนท์  เศรษฐสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงศิรภัทร  เทศหริ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายศิววงศ์  ธาดาประภากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายศุภโชค  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงสมฤทัย  ืทองดอนง้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายสรวิชญ์  เพ่ิมศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายสิทธา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายสิปปวิชญ์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายสิรภัทร  ดิษฐจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสิริกร  พุทธสนธิพจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงสิริยากร  คงเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงสิริยาพร  เขียวขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงสุชญา  คชนิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายสุวพัชญ์  พิมพ์ชารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายเหนือฟ้า  พงศ์อัครชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายอชิต  สิงหะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พุ่มพวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอภิชญา  คนชม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงอรชพร  ุปุระหล่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอริญชยา  คชนิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายอริเมธี  พุ่มเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  แสนเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายอิลยาส  ซาห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกอบุญ  แก้วกล้า โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แย้มกลีบ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายกันตพล  สู่บุญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คงเกียรติพันธุ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายคงศักดิ์  ลาวิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงจิรชยา  เกตุหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงจุฑาภัค  นวลทิม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงชญานิศ  ฉาวบุตร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงณัฐชนน  มีจันทร์โท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงณัทปภา  แสงธาราทิพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักรเงิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงทิชาภรณ์  แบ่งเพ็ชร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงธนัชภร  เพ็ญน้อย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงธีรมิดา  เจนกิจพาณิชย์กุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายนพสวัชร  เณรพัด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญช่วย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายปฤษฎี  อินต์มะตูม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายปุณณัตถ์  พ่วงกระทุ่ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชียรเลี้ยง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายภาคิน  วรนารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงสรัลชนา  เลาะเซ็มวัน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงสิงหวัฒณ์  ทองคำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงอนันญดา  พรหมมา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงอรชพร  อภิชาพัชร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงกรกมล  หงษ์ศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายกวินภพ  แดงด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกวิสรา  โนขัติมา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกัณฐมณี  ฉิมสา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายจิรกร  ปรีชานนท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงจิรภิญญา  เนตรโม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธวิเศษ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายชนโชติ  ด่อนแผ้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชาลิสา  เชื้อสายมาก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายณัชนนท์  ชลทา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายณัชพล  แพพวก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปาแถม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายณัฐนนท์  พุดซา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ธารมัตย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายณาคิส  เย็นสมุทร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายเตชินท์  เจริญบุญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายทนาธิป  เฟื่องอิ่ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายธัชนนท์  เรืองแสงดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงธัญญา  วงษ์ครุฑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายธีรพัฒน์  อภิมนต์บุตร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธีรภัทร  บุญลาภ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธีวสุ  เคียงคู่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนรมล  น้อยสนิท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายนวพงษ์  นาคบัว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงนัจระวี  ไตรถาวร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายนิชคุณ  กันทะชมภู โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายปฏิพล  เดชประไพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงปภัชญา  พรหมเกศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงปภาดา  ศรีตระกูล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงปวันรัตน์  กันทะวัฒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงพนัชกร  หรัรักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงพรทิพา  นพมณีไพศาล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงพรสินี  เกตุแพร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายพล  พงษ์เจริญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  แก้วแหม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงแพรวพิชญาภา  พูลนุช โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงแพรวา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงฟ้าใส  ทองศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงภัศราพร  มณฑาทิพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายภาณุดล  วรนารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายภูริณัฐ  เซียวทรงสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงวธันย์กร  อู่พุฒินันท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงวรรณกร  น้อยสอน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายวีร์วริศ  วณิชชาภิวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายศิวัฃพิชญ์  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงสโรชา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายสิรวิชญ์  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงสุชาดา  อินทะ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงสุธินันทน์  ทองคำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายอดุลย์วิทย์  โภชนจัทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายอนวัชร  ปานมณี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอรกัญญา  วัฒนไพโรจน์รัตน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงเอธยา  เดชะ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงกฤชอร  ทาสีดา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงกวิสรา  สวนเอก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงชญาภา  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วสวรรค์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายชยากรณ์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงซีออน  คิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายฐิติวัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายณดล  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายณัฐชนน  สำเภาเงิน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายณัฐวินท์  วัฒนาจรรยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงดากานดา  จิตรสวาสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงเทอร์รีส เอนเจอลี  คาเนียเตะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กชายธนกฤต  ใจสอาด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กชายธนกฤติ  ดาวงค์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีฟอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กชายพนลวรรธณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายพนหใพิริยะ  เจริญภัทราวุฒิ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กชายพลเดช  เงกสอนอ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงพิริยาพร  ปานเพชร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงภัณฑิรา  ม่วงบึงพร้าว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงภูณิษศา  อิษวัฒน์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงมณศิกานต์  พิมพ์พา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กชายรชต  คมอาวุธ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงรวีรัตน์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงวรรณนภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงวริศรา  แสงทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายวัชรปดิษฐ์  แกว่นเขตวิทย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กชายวัณณุวรรธน์  บัวเล็ก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงวาศิลิล  อุดมสุข โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงวิชญาดา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์กิจญาดา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงหทัยชนก  ตาณนิพพิชฌน์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงอิสรีย์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายกษิดิ์คณิน  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายกัณฐ์  มั่นชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงกัลย์พิชา  มั่นคง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงกัลยาณี  สืบสายทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงกาญน์เกล้า  เงินทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงกานต์วิภาวี  สนธิเกษตริน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงกิ่งเพชร  กลึงกลิ่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงขวัญชนก  กลัยบุตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงขวัญตระกูล  จุติวรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงจิดาภา  แสนอุบล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงชญานิศา  การคูณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายชนนน  เขียวพุ่มพวง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงชัชชญา  ผิวนวล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงญาดา  มีบุญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายณรรฐพงศ์  แตงตรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงณัชริญา  แก้วหล่าย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายณัฏฐพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายดรัณภพ  สุวรรณวัตต์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายแทนคุณ  คงอยู่ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายธนวัฏ  คลิมขิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โชควันชัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงธีร์นรัศรดา  ชัยฐนสูงศักดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงนวรัตน์  เรือนเย็น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายนิธิพงษ์  ทรงพันธ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงเบญญาภา  ฮาวกันทะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายปกรณ์  แย้มเสาธง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงปภานิจ  เปลี่ยนสีบัว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงปริยกร  บุตรทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินแจ้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายปวริศ  รัตนฉวี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ศรรุ่ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพัทธนันท์  ท้วมเพ็ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายพิชญ  พูลทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพิทยารัตน์  บุญเอี่ยม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายพิษณุรักษ์  ธรรมพิทักษ์ใจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายพีรภัทร  สุภลาภ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงฟ้าใส  ประจวบผล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายภัทรกฤต  โชติญาวรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงภีมธ์พิชา  วงศ์โกมลเชษฐ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงมัสจิมาพร  เม็กเก้น ล็อค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายรัฐมนฑน์กรณ์  พรหมสุข โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์อารินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงวรัญญา  ขุนศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงวริศรา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายวีรลักษณ์  เกิดแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงศศินิภา  เพริศศิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์เงิน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงศิลป์ศภา  อุ่นแพง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงศุภนุช  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายสัณหณัฐ  กล่ิ่นหอม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขเงิน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุขถาวร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงหนึ่งเดียว  ชุลบุตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายอภิวิชญ์  มีบึงพร้าว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงอันยา  กันจู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายอาทิตย์  จิตรงาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงอินทุภา  เขาแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงกนวรรณ  จงรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงกมลชนก  กรีอินทร์ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายกฤศ  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัยโฆส โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงกัญศณัฐ  สุขฟอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรวงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ก้อนกลีบ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กชายจิรเมธ  ชิระวรางกรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงจิรัชญา  ดาคำแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงจีรภิญญา  แสงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กชายฉัตรชนก  ชื่นวัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงชญานิศ  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงชนกานต์  สละเสือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงชนัฐปภา  ทับทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กชายชลากร  เลื่อมใส โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายชัชพงศ์  พรมสงฆ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงฐิตารุลย์  ชูเช่น โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กรีอินทร์ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงณัฏฐพร  สร้อยทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายณัฐชัย  สิงห์โต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กชายณัฐดนัย  สุดใจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  จั่นรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายเทพประทาน  บรรจง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายธนกฤต  ศรีโอสถ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายธนโชติ  ศรียอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายธีรพล  อ่อนพุ่ม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงนภัสสร  สีปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงนวนันท์  ญาติประชุม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายปกรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กชายปภาณ  บวรมาดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กชายพงศธร  ภาคทวี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1719 เด็กชายพชร  สุวรรณสิงหาสน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงเพชรธิชานันต์  บุญศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กชายภคพล  โคกปรางคื โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงภรณ์ชนก  แสงขำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงภัทรภร  เขียวดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงภัทรวดี  เฮ้งจีน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กชายภานุวัฒน์  คำโบสถ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กชายรชต  ไชยจำนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กชายรัตนชัย  กลั่นคำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายวรพล  สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงวรรณารักษ์  คงเงิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ปรุง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณ์ดวง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายวีรวิทย์  ธีระโกศล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายสรวิศ  โกมล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงสุพรรษา  บู่ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กชายออสติน  พร้อมสุดา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กชายอัครวืนท์  นาคสุวรรณชาติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงอาริสา  ยางสูง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงอารียา  หอมสอาด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงกมลเนตร  วรรณภักดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายกฤษฎา  ดาคำแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามขำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายกิตติธัช  สุขไผ่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  พันธ์กนกจิรกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายคณิน  อ่อนลำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายชนม์ชนก  ผิวชา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงชนม์นิพา  ถึงทุ่ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงชนาภา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงชยิสรา  รักผกา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงชริณทิพย์  สมบัติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงญากานดา  แสงตะวัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายฐิติกร  จุลนวล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณภัทร์  นามยันต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณัฏฐา  คำเรือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายณัฐชัย  โสภนางกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองรอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่ามโนธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงเตชิตา  บุณยสุขเมธี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงเตชินี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงทิฆัมพร  มากทรัพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงธนกานต์  บุญสืบ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธัชยา  อินเตรียะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงนภัส  กาไชยา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงนลินรัตน์  กลัมภัก โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงนิยดา  หวังอีน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่งมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงประภาภัทร  ป่ายปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงปวริศา  งามสมบัติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายพงศกร  พงษ์ไพกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงพรสวรรค์  มากร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงพัชรี  ศรีเคลือบ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงพิชาเน่  แคลร์เนอร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงพิมพวดี  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายภัทรดนย์  แสงตะวัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงยุวารินทร์  สุขโชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงรฎา  มีสินไพศาล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายวรภัทร  มาอิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายเวโรจน์  แสงสุริยา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงศรัณยรัชต์  ผิวชา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงศศิธร  หยาดเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขันแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงสุทิชา  กรแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงสุธิศา  จงรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงสุภาวิตา  กลิ่นคำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายสุรเสกข์  สุวรรณเนตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงหรรษภรณ์  ทองหาญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายอดุลยรัก  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงอนงค์นาถ  สากลม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงอภิชญา  หลำชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายอัครชัย  สุขสิงห์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายกฤตเมต  อังกูลภักดีกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทพมงคล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงชลมาศ  ด้วงช้าง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงฐวิกาญจน์  วัฒนศัพท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 นางสาวณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงปริยากร  ราชพรมมินทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วัฒนศัพท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทองอรุณศรี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายรวีโรจน์  งามสิริรัตนกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายกมลวิช  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงกวินทิพย์  เดชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายกัญจนภณ  บงการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ยิ่งยศเรืองรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงกัลยาณี  อังศุไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กชายจันทร์เจ้า  ประเสริฐผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงชนัดดา  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายชวรัตน์  อิ่มคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายชิษณุพงษ์  ฝรั่งทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายณเดชน์  ทนุเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กชายณัชภพ  ปลั่งกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  ขาวไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กชายณัฐภัทร  อาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงณัฐมน  พลไวย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายณัฐศิวัช  จารุกิตติ์พงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายณัฐศิษฏ์  รัตน์สุวิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงดารานาถ  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายติณณปารย์  ปัญญานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายธนกฤต  นาคมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงธนัชพร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กชายธีรภัทร  งามแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1855 เด็กชายธีรภัทร  จินตนาประวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กชายนภนต์  ฤตวิรุฬห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงนภัทร์  รุ่งรัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กชายนรภัทร  นาคอริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1859 เด็กชายปัณณธร  โพธฺ์กมลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1860 เด็กชายปิยพัช  พัชรพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายปุณณวิช  ปัทมสิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1863 เด็กชายปุณณวิชญ์  สังข์เมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กชายพงษ์พชร  ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1865 เด็กชายพงษ์พัชร  สงวนสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงพธูพัชร์  เลิศคณิตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงพอใจ  ใสไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงพิชญานันต์  ศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กชายพีรพงศ์  ลี้วิศิษฏ์พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงแพรพลอย  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1872 เด็กชายภูมิปัญญา  บุญกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1873 เด็กชายไม้มงมล  สุ่มเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กชายรฐนนท์  วรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กชายวงศพัทธ์  จักรบุญญารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กชายวชิร  วชิระนิเวศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงวรรณภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1879 เด็กชายวรัญญู  เลิศรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงวริมน  ด้วงบ้านยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1881 เด็กชายวัชรนนท์  ศักดิ์ศรีพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1882 เด็กชายวิธวินท์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1883 เด็กชายศรัณยพงษ์  ภาคภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1884 เด็กชายศิรวิชญ์  พงษ์ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กชายศุภกฤต  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายสิทธินันท์  นาคอ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1888 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชื่นใจชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1889 เด็กชายอคิราภ์  รักษ์ชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กชายอมเฤศ  เศรษฐสิริวัธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1891 เด็กชายอัครชัย  คัตมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทานะมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิ่มผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิ่มผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงกมลภัทร  พัฒนเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายกฤตานนท์  แหสมุทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงกวิสรา  นุชเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายกษิติ์เดช  อิ่มผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงกัญญานันทน์  อนันต์ชลินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงกัญญามาศ  เขียวปั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงกัลยานี  พันธ์ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายกานต์  ชาติวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายกิตติพัทธิ์  ทองบู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายกิตติวินท์  รอดทับทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงขวัญนภัช  สวนอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงของขวัญ  ตั้งใจรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงคณัสนันท์  มีมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายคมสรร  จรุงพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายคิดชอบ  ช่างพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายจตุพล  อนันตวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงจันทรัสม์  รอดเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวบานบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายจิรกร  เรืองรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายจิรเดช  อินทร์เมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายจิรภิญญา  กมุกะมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงเฉลิมสิริ  กองเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงชลิตา  ชยเจตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายชวินธร  ปั้นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงชัญญพัชร์  คงปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายชัยคุปต์  รื่นภาคทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายชัยภัทร  สีทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายญาณภัทร  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายฐปนรรฆ์  โพธิ์มูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายณภัทร  แตงกวารัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายณรรฏฐ์ณภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายณัชพล  เมธาภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หอวรรณภากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายณัฏฐวี  ดุษฎีธัญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงณัฐกมล  สมบูรณ์ไตรภพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนสมบูรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงณัฐรดา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงณัฐวดี  จันขันศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงณาราชา  ชมเมืองมิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายดลยวัตชัย  วินทะวุท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายต่อพงศ์  จันทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงเตชิต  วงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายทักตะวัน  ศรีอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงทัชษรัก  ทองโปร่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายทัพฟ้า  บุญธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงแทนใจ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายธงชัย  จันทร์สี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายธนชนม์  จันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงธฤตมน  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แพงวังทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายธัชศักดิ์  มีมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงธัญญาธร  พรมส้มซ่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงธัญวรัตณ์  งิ้วทั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงธารพระพร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายธิษณ์  ทนุเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงธีรตา  ใยวังหน้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายธีรภัทร  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายธีระจักษณ์  รักเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายเธียร  พวงกลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงนรีกานต์  แสงผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงนฤณัฐ  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายนวิน  จิตกำเหนิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงนันท์ธนัตถ์  รุ่งทิวาสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงบัวบูชา  พลอยงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงใบข้าว  สุริยะคำวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายปฏิภัทร  อรรถาชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงปภาดา  เพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงปภาวรินท์  กำลังมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายปรมะ  ทองหนัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายปรีดิ์ปิยะ  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายปวเรศ  นาอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงปัญชลิตา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปานเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงปัณจารีย์  ไตรต้นวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงปัณณ์ชณิการ์  สมรรคจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงปัณณธร  นาอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายปัณณวิชญ์  แจ่มฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิรสินกุลโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงปุณยนุช  กลั่นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายพงศกร  ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงพรธรนันทน์  เวสสบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงพัชรภา  สงวนสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายพัญญ์สกุล  ธนกิจพันธ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงพัฒนวดี  พรวนทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายพัฒวีร์  พงษ์กสิกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พวงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายพัสสกรณ์  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงพาทินธิดา  เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงพาฝัน  ภิรมย์ราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงพิชญ์  โพธิ์ปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  เจียรณ์มงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ภาหวาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาปง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงพิมพ์พิชชาภา  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงพิมสิริ  สาพิมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงพีรดา  ภู่เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงแพรวขวัญ  คุ้มญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงภควดี  ด้วงเว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงภพฐนฎา  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงภรภัทร  วีระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายภวิลพัศ  เอี่ยมยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายภัคภูมิ  วิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายภัทรกร  ญาณวินิจฉัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงภัทรียา  ญาณวินิจฉัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายภาสกำภู  เชนรัชชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงภูริชญา  ทองเป็นทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงภูริชญา  เปี่ยมคล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายภูริธาดา  บุญเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายภูริภัทร  บริรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงมณลดารินทร์  ปิยะขจรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายมนุเชษฐ  วิชิตนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายมาโปรด  ใสไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายยุทธไกร  สาทไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงรวิภา  นาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายรวีพล  ไปบน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายโรจนพัฒน์  ศรีกุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงฤทัยพันธุ์  สงวนเสริมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงฤทัยภัทร  วรศักดิ์ชาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงฤทัยรัชต์  ใจหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมศิลป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายวิญญ์พิศุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงวิรยา  วรสิริวัฒนนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธนานิธิศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงวิศรุตา  โตมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายวิสุทธา  หอวรรณภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายวีรวิชญ์  รักษาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายวีรวิทย์  หนูเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายศรัณย์กร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงศศิกานต์  ชาติวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายศุภกฤต  เจนวิทยาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงศุภนุช  นาคเจือทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายศุภเศรษฐ์  นาคะภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงสรัลพร  เกตุมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงสลิล  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายสาธิต  พวงมาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงสิรยา  กานต์ประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงสุธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงสุพีรยา  มัตยะสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายอจลวิชญ์  ยอดวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงอชิรญา  เทพอุโมงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กชายอชิรวิชญ์  ใจอารีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายอชิระ  ท้วมใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายอธิบดี  จอนขุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ตรีสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายอภิรัฐกุญช์  พิพัฒน์ทิตธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายอมฤต  เศรษฐสิริวัธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  หมีเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม