รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  กาลธิยานันท์ โรงเรียนเทพประทาน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธัชพล  อินทร์ขาว โรงเรียนเทพประทาน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณฤทัย  ปวรภูบดินทร์ โรงเรียนเทพประทาน ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกฤตากานต์  อุ่นใจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลธารินท์  ธนกรณ์ไพศาล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองรอด โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายคีฏะ  ขันตีกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจรัสพร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญาภา  ปัญญา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชนัญพล  น้อยพ่วง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชัยยงค์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชัยวัฒน์  โพรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐวดี  นิลสนธิ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐวินท์  เลิศรุจิกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเตชินท์  ธูปหอม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายทักษกร  ว่องไว โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายแทนคุณ  อิงคนินันท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์ศรีธารากุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัชชา  อุทธะ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธมนวรรณ  แจ่มทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธมลวรรณ  แฟงแย้ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธรรมภรณ์  อ่ำทิม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญรดี  สร้อยวารี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทวัฒน์  สัมพันธ์แพร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนีนนารา  อยู่สิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปฎิญญา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปณพร  จินดาอินทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปานรภัส  กุลณาวงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปุญวิช  วงศ์ขันตี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศ์พิชย์  ทับทิมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรนภัส  มโนศิลปกร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพสิษฐ์  เงินแจ้ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพัชรดนัย  กาชัย โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพัชรวัฒน์  จันทร์แดง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัทธนันท์  แดงทองดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพัสกร  นามวิลา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  นารี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชากานต์  สิงห์เผือก โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรวิชญ์  เง่าลี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภรณ์ชนก  กลิ่นนาค โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภวินท์  ฤกษ์ธนพันธ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภูกวิณ  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภูมิรพี  ทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภูรินท์  เผ่นโผน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายยศภัทร  นาคสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประดิษฐศรีรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วพระอินทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายสมปีติ  มากแก่น โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสรัชถกร  ประเพณี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสวรรณรัตน์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิรัตน์ดา  ธนะสังข์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุธาวัลย์  หมั่นทรัพย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายสุธีระ  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอนัญญา  เสาวรส โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายอัครเดช  รุ่งเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอัครพล  รุ่งเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอัยรดา  กองสังข์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชวรรณ  กลั่นนุช โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกฤตภาส  เคาไวยกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤษฎา  ขันตีกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกวิน  โฉมงาม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญอยู่ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาภัสร์  จิตชนะ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกาญน์อมร  ภุมมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกุลณภัสสร์  เปี่ยมสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเกณิกา  หิรัญญลาวัลย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจารุกิตต์  มากพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉัตรวัฒนชัย โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจีรวัฒน์  สัมพันธ์แพร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจีราภา  โคกศิริ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ป๊อกหลง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิรยา  ทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณธภัส  ภวะโชติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณปภา  บัวเผื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีถิ่น โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐนิชา  แหลมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐพัฒน์  เมฆเมืองทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐศรันย์  เปี่ยมสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐิดา  สุขโท้ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชกุล  กองทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญเหลือ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธิตยา  นันทวรรณ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนนทกร  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ประกาศพร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเนตรขวัญ  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปรพล  อัตถาหาร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปรัตถกร  ประเพณี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปริญากร  สุพรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทอกไข โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพัชรพร  กองทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชมบุญตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพุทธิพงศ์  ทับทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศรชา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรฐกร  ป้อมเมฆี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวราสิริ  ยิ้มบิตุรงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิกาญ  ยมจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ผลเพียร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์หม่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันบุญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกมลพิชญ์  สอนวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรวรรณ  ปานศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองใส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายกิตติพศ  พรมพิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเกื้อกูล  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจิรวิทย์  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายจิระสิทธิ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรภัทร์ธนะกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชยานิศ  มานะทำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชลพินทุ์  จันพลับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายชัยภัทร  ขุนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณภัทร  พัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัชชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐ์จรรยา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเศรณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐชิชา  ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวินครบุรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐพัชร  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายทีรภัทร  สอนเม่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงคล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภัสนันท์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปวันรัตน์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปองพล  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปาณิสรา  ชนะนาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายปุณณสิน  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพลกฤต  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายพัฐนนท์  ทับแสนทบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิมญดา  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายภัทรกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภูริชญา  สนทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภูริชญา  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายรัชพล  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวรัญญู  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศักดิ์อธิช  บูรพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายสรวิชญ์  จันทรสาร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสาริศา  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสิริกร  อ่องเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายอนุภัทร  สดใส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอริยพล  วีระเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสรา  คุณมณีพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอัครชัย  อ่อนชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกนกพล  ทองยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกรณ์ฐิฏิ  ดาราพงศ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกรนพเกล้า  คมกฤช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกรองกาญจน์  กัณฑะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ดาราพงศ์สภาพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษกร  พันธุ์ส้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกาญจน์พิศา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคุณานนท์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรโชติ  กลันทกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มคูณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชนกันต์  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนาพร  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชวิศ  อิ่มสิน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชัจชวิญ  เอี่ยมชู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชินาธิป  นวนคำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายญาณวุฒิ  วาโฉม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณฐพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัชชา  พรหมพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐพร  กะระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปูกี่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่ำเพี้ยน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐชนน  ศรีธิ กิตติรัตนวศิน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐพัชร์  คงด่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐภัสสร  หว่างพัด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวัฒน์  ม้าทองเดชารัชต์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธชรัฐ  บัวอุไร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนพร  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์เหล็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนภูมิ  เพชรเหล็ก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนัช  สุขสวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธันยวีร์  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธิษณ์วุฐ  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธีรดา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนิติพัฒน์  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายบัญชากร  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปราบ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปาฏลี  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพชร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชรคุณ  น่วมเจิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรรณภัค  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คุ้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพลัฏฐ์  หาชอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คุ้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาธี  บุตรดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูมิกฤษ  พันทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูมิภัทร  จันทสาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมณทกานต์  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงยี่หวา  อรุณเจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงรมิตา  ธาราบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรินลนีย์  ศรีบุศกร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรุจิราพร  เสริมเผือก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงลภัสรดา  โตหรั่ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรญา  วรกิจสกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวรินทร์พัชร  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวีรวิทย์  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศักย์กฤต  โตริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเศรษฐพัส  พันธุ์ส้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิราลักษณ์  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอชิรญา  กลิ่นชาติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอภิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอริยาภรณ์  พันยุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอริสา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอลิน  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอัญชิสา  กุมพล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอิฐฐเณศ  จิตชนะหิรันย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจภูมิ โรงเรียนวัดวังหว้า ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เมืองทอง โรงเรียนวัดวังหว้า ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพัชริดา  อ่อนละมัย โรงเรียนวัดวังหว้า ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายพัสกร  อิงปัญจลาภ โรงเรียนวัดวังหว้า ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พาสีหล้า โรงเรียนวัดวังหว้า ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญทิม โรงเรียนวัดวังหว้า ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอตินุช  มีสุข โรงเรียนวัดวังหว้า ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอติภา  มีสุข โรงเรียนวัดวังหว้า ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์หลง โรงเรียนวัดวังหว้า ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกชมน  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายกนกพล  สิงห์มี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกรวรรณ  พึงไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกัญต์กนิชฐ์  ขำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายจิรภาส  แซ่โง้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงชลนภา  อยู่เกษร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฎฐชัย  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กลั่นนุช โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สาระคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐดนัย  กลั่นแพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายทรงกลด  อ่อนนุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายนวพล  พึ่งสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปริณดา  จันทร์กอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายปุญญพัฒน์  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพชรพล  นิ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพรพรรณ  ฮวดศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิชญาภา  คุ่ยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายภัทรดนัย  กัณฑ์จู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภาวิณ๊  หอมแดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายมณฑวรรษ  อินทร์สำเภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงลักษณารีย์  ชัยยะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวิกานดา  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุสิโม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสานฝัน  ทานบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นุชสนธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายหรินทร์  แสนสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกันต์นิษฐ์  หงส์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจิรายุ  คัดแคว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชาคริต  จุ้ยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณทิพญดา  แสงขันตี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายทินภัทร  รอตประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนโชติ  อิ่มใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปกรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพณัฐดา  เกิดดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิมเดช โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายรุจิภาส  ณรัณรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวรายุภัสร์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวิชยา  ทรัพย์เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสรวิศิษฎ์  ยิ้มจั่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม