รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลปริยา  อินหันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมิกา  สวรรค์อำนวย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจันทิมา  เมืองมูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิตรชญา  อู่ตะเภา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายฉัตรจักร  ศรีอุทัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชญานันท์  สุมังเกษตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชา  มีพุ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายทินภัทร  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนเดช  ทองยิ้ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนะมินทร์  อัตธิปา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญรดา  สุรเดช โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  เมืองสังข์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนราวิชญ์  คำตัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายบรรยวัสถ์  ทิวารักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายบุญยวัฒน์  ทวีอภิรดีสุนทร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายบุณยกร  กระถิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปารเมศ  เมฆเฆฆา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟองชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศริรัตนพงศ์ธร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูมิธันวา  เซี้ยงสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิรพี  น้อยดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเมธาวินี  โพธิ์เนียม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวรภัทร  ชูสงฆ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวิชชวรรธน์  อาสม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์รุ่งสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายอชิรวิชญ์  เนียมนาค โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอภิสิทธิ์  คำตา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกฤตเมธ  เมณกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  สิงคะอุดม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกานต์สินี  อยู่ดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจามร  ศักดิ์โสภิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเจนสิริธญา  การบรรจง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชยธร  จันทร์สอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชาลิสา  สินอำพล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฐานวีร์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฐิตารีย์  อุดมโชคดำรง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณภัทร   ทองเอี่ยม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  มงคลเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐพงษ์  พินิจวงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณิชาพร  พันธนะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงดลพร  พาลี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธนวรรณ  ช้างขุนทด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนวัฒน์  พุกลิ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณมาศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธัญพร  ธูปเมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชอบทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธันย์ชนก  มั่นกสิกรณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนนทกร  บุญช่วย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปนัดดา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปริยาภัทร  พรหมมาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิจิตรา  เจศรีชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจจิตแจ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีชนะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเพชรปิยพร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  คำคิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงแพรไหม  ขำเพชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภัทรณศักดิ์  ทภัทรธนกฤป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภูเบศวร์  คำบุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรวิสรา  เพ็งสลุด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวงศกร  ทับทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวรัมพร  ดีมั่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรายุภัสร์  ตันพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิกาณฎา  ขำชาวนา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิรวัฒน์  โชตยะกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศิริไพบูลย์  ชนะพันธู์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศุภศิรี  แทนปั้น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศุภิสรา  ปกสันเทียะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสัจจพร  อัตตพรต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสิรดนัย  มันตะสูตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุรัติกาล  กรน้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุวิจิตรา  นาพิจิตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอาภิสญา  อยู่สุภาพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอิมินา  บูรณกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอุไรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกชพร  ชมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกมลรดา  ฤทธิ์คง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกรวุฒิ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤติเดช  มีระกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงขวัญลดา  รุ่งเรืองวงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายจักรภูมิ  เจาะจง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายจารุวิทย์  แพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายจิรพนธ์  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงฉัตรานันท์  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายชลาธิป  โหมดชัง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายชวัลวิทย์  ท่านมุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายชานนท์  อุชุโกศลการ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเตชินท์  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนกฤต  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนกฤต  แสงวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนัญชนก  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายนันทิวรรธน์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเบญจมาศ  มากผล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปณัดดา  เถื่อนทองดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปณิตา  เจ๊กโจ๋ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปรินทร์ญาดา  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปวีณวัช  สุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปองธรรม  ถัดทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปิยธิดา  ปอทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพันมิตรา  ธนุศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายพิชญะ  กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพีรพัฐกร  ศิวเวทพิกุลโชติ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภฤตยา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภิญญาพรรณ  อัคผล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังข์แสง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายวชิรวิชญ์  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวริทธิ์  สว่างเมฆ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวริศรา  อุชุโกศลการ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวีรภัทร  สาตช้าง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวีรภัทร์  โตคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายศรัณยพงค์  เรืองลือ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศรัณย์พร  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  คุมขันท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศิวกร  เจศรีชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายศุภวิชญ์  รักษางาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสิริกร  วิมล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสุรดิษ  เปี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายอภิเดช  บรรเจิดกรพินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกชกรณ์  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกฤษกร  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกอบกูล  โฮมจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงจิตติมา  ปะสุตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจิตรวรรณ  วงค์คำหล้า โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาสสกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชลิตา  มั่นเขียว โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฏฐริกา  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวณัฐกฤตา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐนรี  เตมียงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณิชมน  วนิชยาโกศล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธัญเทพ  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธีมาพร  จันตระ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีระพล  โฉมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนาราภัทร  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงบัวชมพู  กองกันภัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงบุญญาภา  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปฏิพัทธ์  โกปั้น โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปภัสวดี  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปภาวดี  มีลุน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายปิยพนธ์  ยิ้มบิตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายปิยพัทธ์  ยิ้มบิตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปิยาพร  นาเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายพงศกร  สุริยาภาส โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดกำเนิด โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุขเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพิชชาอร  ทองสาคู โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ชูจิตรฐานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัทรจิรัตน์  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นายภัทรมน  สมฤสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายมีโชค  อินสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรัญญาภัทร์  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาววศินี  สุขิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวิจิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายศราวุฒิ  งามสม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายสหพล  ตั้งตรีธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสุขุมรัฏฐ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอรณิชา  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอุ้มรัก  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเอื้อการย์  จวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกฤตานนท์  พยัคศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤติกร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายก้องภพ  ธนูชาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกานดิศ  เกิดเเก่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกุลิสร  นิลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงขวัญศิริ  คำจริง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจักษฎาภรณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเจษฎา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนันภรณ์  คงปิ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชยุดา  ตูมทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญณิดา  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญานิสา  ดีใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฐาปนพงศ์  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัชชา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐวี  เทศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พริก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณิชกมล  ขุนมธุรส โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนวัฒน์  ศศิวิมลกาล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธรรดล  ปู่หลังกล่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธีมาพร  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธีรภัทร  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนปพัช  พรายเพริด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนภัทร์  นวนแดง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิลเพชร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปณชัย  ป้อมมอญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปณภัช  พูลคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปภาวดี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปรัตถกร  นรถี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปลายฝน  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปวริศา  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวริศา  มาลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปัญญาพร  รังษี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปารณีย์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พูลคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชชา  มังกรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชชาภา  เดชตระกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพิทักษ์  เถื่อนสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เลิศสถิตย์ดำรง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพิริยกร  รอยคราม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนทองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพีรภาส  ขุนทองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภาคิน  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมัณฑิตา  วสุวัต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงยุวนันท์  โพธิ์พุก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรักษ์ศิวา  บุบผาพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเลิศดิเรก  แซ่ลก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวรกร  นิรัญศิลป โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรัลพัชร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศศินัฏดา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิรประภา  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสิตานัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุชัญญา  ชังคะนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุรดา  กาญจนภูษากิจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอภิชญา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอภิวิชญ์  ขุนมธุรส โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอริสรา  เยี่ยมยุทธการ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอรุชา  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอิสริยา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกชกร  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกชพร  จังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกชพร  วงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คงรส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกนกพิชญ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤติพงศ์  มีอิสระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกษิดิศ  เสมียนอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายกันย์  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัลชนิกานติ์  พัฒนสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัลยกร  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกัลยวีร์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกิตติพิชญ์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายกิติพัฒน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกุลจิรา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเกวลี  ไผ่เรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเกศกนก  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเขมจิรา  ชื่นทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจิรสิตา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายจิรัฏฐ์  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายเฉลิมเกล้า  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชนัดดา  มูรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายชนาภัทร  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชรันยณ์ภรรค  เต่าเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชลิตา  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชโลทร  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายชิติพัฒน์  กฤชทับทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายโชติพัฒน์  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายญาณปารมี  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงญาณิดา  อำภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงญาตาวี  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดวิญญูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฏฐชัย  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐชวิน  สุขทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐนนท์  กาหรัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐพงษ์  ยอดเถื่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐภัทร  วิลัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายดิษยธร  แพพูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายทีปกร  ชัยอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายธนกร  มีนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายธนกฤต  พัฒนวงศกร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธนนันท์  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธนพร  ศรีศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายธนพัฒน์  พยุงผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนวรรธน์  ฐานฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายธนวรรธน์  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธันยชนก  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธันยชนก  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายนพคุณ  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนรีกานต์  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนัทวรรณ  สีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายนันทพัทธ์  อาภาศิริผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายเนติธร  คมขำหนัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงเนติธิดา  บุญยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงบุญอนงค์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปรมาภรณ์  จันทรเกษ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายประกฤษฏิ์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปวิชญา  ไวยุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปัทจมาพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทิมอ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายปุญญพัฒน์  ดีโต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายพงศ์พณิชย์  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพชรวัฒน์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพนัชกร  อุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายพรณรงค์  ปัสสาวะพา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพรนภา  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพรนภา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพรรณนารา  พุธเลี้ยว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายพรลภัส  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพลาวุฒิ  ศรีพลากิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพันธุ์ธัติ  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิชชาภา  เมฆอ้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดำเนินโฉม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพิชญาภา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิราชรัตน์  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิริยากร  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายพีรพล  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงฟ้าใส  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงภัทราวดี  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงภัสกร  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายภานุพงศ์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายภูริ  สวนปาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายภูริณัฐ  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายเมฑาพชร์  แก้วถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายเมธพนธ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายเมธาวินท์  หมื่นมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายยศสรัล  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายยุทธภูมิ  ยอดสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายรัชกฤษณิ์  ชัยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายลภัสรดา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายลายเหรียญทอง  วงค์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายวชิร  วิมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายวชิรธรรม์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายวชิรวิทย์  เคลือบทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายวทัญญู  ชัยเจริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายวรกร  ธนภานุกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายวรทัต  สายทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายวัชรวิชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายวิจักษณ์  เทศแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายวินัย  ภู่โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวิภาวี  จุลบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงศรณ์จิรา  ใจตรงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงศรัณย์ชล  กัณฑษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองวัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายศุภวิชญ์  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายสรวิชญ์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายสสรัช  พุ่มมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสามิตา  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสิริกร  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงสิริกาญดา  โฉมโย้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสิรินรินทร์  สุดจริตธรรมจริยางกูร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงสิริวิชญ์  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายสิริวุฒิ  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายสุกนต์ที  บุญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสุปรียา  จันบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายสุรณัฐ  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายอนันทกฤษฏิ์  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอนุชฎา  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายอนุชา  ตงเท่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายอมรเชษฐ์  ณัฐกุลจิรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรรณกร  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายอรรณพ  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายอรรถกริช  น้อยพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอรสา  อาษาสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายเอื้ออังกูร  เจริญบวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกนกพร  สุจิตรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกรวิชญ์  ตอนปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกรวิชญ์  ปานม่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกฤษณธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกวินนา  เกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คััชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกันต์ธีร์  ทิพยโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกันตพล  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกันติพัทช์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญทั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  น้อยใจดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แย้มกลับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกิตติธัช  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกิตติภัค  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกิรณา  ภัควิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเกริกกรรชัย  เพ็งอบเชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเกวลี  เดชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายจิราธิวัฒน์  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายฉัตรดนัย  แจ้งธรรมดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชญาภา  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนกนาถ  คมเศวต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชนกันต์  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชนันธร  โพธิ์ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชยานนท์  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชลกาญจน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชลิดา  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชาริสา  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  คิดยาว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายฌาณวิทย์  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฐปนัท  พลัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฐิติชญา  พวงทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่กลัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายฐิติวุฒิ  ขมินทกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณภัทร  กลิ้งนาราง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฏฐากร  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐณกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  แก้วผลึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐนันท์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายณัฐพงศ์  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มเวช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองภาพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงดาวประกาย  มะโนขัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงตรัยชนวรรณ  เกษร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายตุลธร  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงทนันท์ยา  เทียนอำไพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์รักษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงทักษพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนกร  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนกฤต  ใจตรงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนชาติ  จอกถม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธนปพน  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธนัช  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธรรมภน  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธิษตยา  จันนะชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธีร์ธวัช  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรภัทร  แทนปั้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรภัทร์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธีร์  พันธ์พรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเธียรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนภัทร  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แดงลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนราภัทร  เกิดอ่วม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนัทธพิพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนันทวดี  เปล่งกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนันท์สินิี  วระลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนิธิภัทร์  มะการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนิศากร  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุษยา  จั่นสัญจัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปงณ์ธร  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปฎิภาณ  นิลสนิท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปภัสสร  ริดสมเงิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปภาวี  ทัมบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปภินวิช  รักสวย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปวรวรรณ  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปัญพรภัทร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปัณณวิชย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปาริชาติ  จาดเสาธง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปิยวัฒน์  เทียบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปุณธิตากานต์  ฟักบัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงผกากาญจน์  นงนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพชรพรรณ์  เพชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพลภัทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพลัฏฐ์  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพศิน  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิจิตรา  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภูพื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิชญาภัค  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพีรดา  กาเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพุฒิพงศ์ุ  เกตุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเพชรเงิน  รีเปีย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฟ้าใส  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภัทรดนย์  รัตนสกล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภัทรดนัย  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัทรวรรณ  แดงลิ้้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเลง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภาณุพงษ์  สาวะนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภารัณ  กล้าเดินดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภิริญาดา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภีมวัศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภูณิชศรา  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมเชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมาสมุกดา  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรณิดา  กาญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรดิศ  แกล้วเกษตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรรรรรร  เกษนรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายรักสยาม  มานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรัชชานนท์  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรุจีรัตน์  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวชิรวิทย์  ไพเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวรรณิดา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวัสพล  มีไชโย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวิลาสินี  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวุฒิภัทร  นพศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศรัญญา  นราพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายศรัณย์เวชน์  ศรีวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศรีระริน  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศักดา  แก้วมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศิวกร  ด้วงบัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่เม่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภวิชญ์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศุภสร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสถาปนา  แม่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสรัญญ์นิตา  ตันติโชติเมธี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสิตางศ์ุ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิริยากร  เฮงรัสมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุกิตติมา  สุวรรณแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุชานาถ  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสุริภาส  สมานศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุวพัชร  ยอดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสู่ขวัญรพี  มีคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอดิเทพ  กันยามาตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอธิภัทร  อินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอนัญญา  ชะบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอรณิชา  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอัญกาญจน์  พาแพง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอัญชสา  รักษาแดน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอัญชิสา  บาดดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอารดา  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทิดพานิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ต่วนยนต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอิสรา  จิตจำรัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอิสรีย์  ฉิมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรุงเสริม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเอซินเน่  ฮาเร็ท ออดิกานว่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายจารุพัฒน์  ศิริ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายฉัตตธฬ  ก๊กมาศ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายชยพัทธ์  ดำรงค์ภูมิ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายอธิป  ลีลากนก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายชวิน  ศิริพันธ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงญาณิชชากาญจน์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงญาโณทัย  ภุมมา โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐพัฒน์  ดาราพงศ์สถาพร โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธีรโชติ  เข็มราช โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนภสร  ชัยเจริญลักษณ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปภัสสรข์  สุธนะดิลก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพชร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพรรณวัสสา  รุ่งแสง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภัทรคีตา  พลพวก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภีมะ  ศรีวนิชย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงลัลน์ญดา  นิมาลา โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมมา โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงศตพร  พิลาชัย โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศิรวริณศ์  ประทินทอง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสวรส  ชัยเจริญลักษณ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอภิสรา  คดีเวียง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอิษฎาอร  คำจริง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลลิตา  แตงอ่อน โรงเรียนวัดวังแดง ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงไปรยา  พูพุ่ม โรงเรียนวัดวังแดง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุรีย์พร  ภุมรินทร์ โรงเรียนวัดวังแดง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอริสา  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดวังแดง ป.5 วิทย์ประถม