รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนต์ธร  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวิตา  จูดมาก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกันต์ธีร์  โอภิธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพัฒน์  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายคณิศร  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจารุกร  โศภัษฐิกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรธิดา  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชยพล  ทิพย์สง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทับชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายญาณิน  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐนันดร์วรีย์  จันมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายฑีฆายุ  เติมสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐพัชร์  นุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณฐอร  มากชิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณราชัย  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฏฐ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐชเขมทัศน์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐญาดา  เยาว์นุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพัชร์  ก๊กเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทัตพิชา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทิชากร  คำนวณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายเทพธิศักดิ์  ศรีรองคต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  รักล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนัญชญา  เอกผักนาก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธีรวัฒน์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภสร  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนภัสนันนท์  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนรบดี  ทองอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤวัต  รักชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนลินรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนำ้มนต์  เขียวศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเนธิรินทร์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบูรณี  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปภานลิน  จุฬามณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปรุเชษฐ์  รามนาถ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปุญพสุ  เขมะวนิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปุณพจน์  กระแสร์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์ไชยคุณากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพลพิพัฒ  จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัชร์อริญ  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิชญนาฎ  ทุมเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพิชาชาญ  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพิรชัช  รัตนนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายภัทรไชย  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภาคภมูิ  บุญยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภาสกร  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายภูรินญ์  ชนะเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายมีบุญย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเมธี  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรชดา  บุญพรานชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรักษิตา  สังเมียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรัฐการต์  อินถิติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรัศมีพลอย  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงรินลณี  เหรียญไกร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวชิรวิทย์  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวรพัทธ์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวรวรรธน์  รัตนเศวตสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายวันใหม่  ซุ่นเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายวิชญ์วิศิษฎิ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายวิชญะ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวิชยุตม์  นวลพล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศรัญวัชร์  ละงู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศศิรินทร์  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศิลา  ตุลาธน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ดรพล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสมิตา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายสิรวิชญ์  พัชรดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุวพิชชา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอนรรฆวี  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอภิสรา  ธราขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายอุเทน  สัตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกรัณย์พล  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤชณัท  คงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตพรต  มุกเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤษกร  ชุมไชยโย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกิติ์สิริรัตน์  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเขมจิรา  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคณาธิป  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายคุณภัทร  สีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายคุณัชญ์  วังศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายคุณานนท์  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจอมขวัญ  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชุมชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิตะบุณย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชฎาพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชยพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัยยกาญต์  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชาดีดาร์  ดวงสลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชาติ  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณิสา  เลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายฐปนวัฒน์  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณฐวัฒน์  มุสิกะสิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณภัทธิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณรินรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  อินทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐวัฒน์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐวัฒน์  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชนันท์  สงแช้ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุมตรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธชาทัช  ปิตานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนาวดี  อุทัยรังษี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธมณวรรณ  บุญญานุวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธมณวรรณ  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัจจา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรนรุฒม์  อินทรสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนนณัฐ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนภัทร  สินดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนฤสรณ์  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันท์พนิตา  อินดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปพิชญา  อินนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปราณิสา  รุณแสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปาณัสม์  ทุ่มพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปาณิศา  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปาลิดา  ปุสวิโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพชธกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรรษชล  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพริมรตา  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพาสุข  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สมเจริญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพกานต์  ด้วงสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์ภาณัฏฐ  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพิศิษฐ์  โพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพุฒินันท์  ปานนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพุทธา  สุชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภวิกา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัฏทรนิษฐ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ทองฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัทรวัฒน์  พราหมณพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุติมูสิก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภูริชญา  เอียดเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูวสิษฎ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายยศกฤต  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรชต  เอื้อปกรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัชกาล  มาตีด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายฤชายุส  จุลนันโท โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลาภิสรา  ปานรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิมลมณี  ชุมชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวีรากร  บุญชูคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศตายุ  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศวัส  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศศิกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศิรเศรษฐ์  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิริศิลป์  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสโรชา  ชนะบางแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสวภัทร  ทัศวิล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิริภัสส์  ดารากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสุกรีรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุธิดา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอติวัณณ์  ฉีดเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอติวิชญ์  ฉีดเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอภิชญา  เวชเตง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอารยา  เดชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอิทธิ์ทณัฏฐ์  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอุษณีย์  กองเงิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเอื้อการย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกฤตภาส  ชูมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายกฤษดา  ทองนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกษินินาถ  ปานแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงก่องกุฎา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายกันต์ธร  ชูสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อนุโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกานต์สิณี  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายคุณานนท์  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงฆฤณา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายจารุพัฒน์  จารุเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายชยณัฐ  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายชยพล  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายชยางกูร  วสุวัต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชลภัท  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายชินดนัย  ทองเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงโชติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงญาณวีย์  จันทร์เมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายญาณาธร  สันติเจริญโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายฐปนนนท์  ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายณชพล  ไชยเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณฐอร  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ศักดิ์ศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายณัฐพัชร์  เนียมเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐวัชร  เหลือพงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัฐิดา  สุขรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายเดชาวัต  คงราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายตติภัทร  เหล่าภักดีพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายตรัยคุณ  เหล่าทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายตุลยธร  ทองจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธนัญชัย  กอบสิริโชคดิลก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายธัญญพัฒน์  ฉิมประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายธารทอง  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธีรเดช  ปิ่นมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนงนภัส  มีสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายนภกร  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนฤสรณ์  นวพฤทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายนันทวัฒน์  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนาราชา  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายนิธิโรจน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงบุญวสุชา  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงบุณฑริกา  ซังซาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงบุณยาพร  สุขดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปภานิจ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายปวริศ  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปวริศา  จันทมาต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปวริสรา  ประทุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายปวีณ์รัศมิ์ชา  นิ่มดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายปองคุณ  สุขธัมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายปัณณธร  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายปิยทัศน์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงผริตา  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพงศ์พัศ  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายพชรกร  ไชยวิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายพชรดนย์  คงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพชรมน  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายพฐา  ศิริธร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพสุ  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิชชญา  รุ่งราษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิชยาพัชร  บำรุงเสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกื้อเม่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายพิริยพงศ์  เพ็ชรหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงภทรพร  เพ็งคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายภพธร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายภูดิศ  เส้งวั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายภูวิศ  เพ็จเซ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงมนรดา  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงมรรษมน  อินทรโม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมัญณัฎฐ์  หนูด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายรชานนท์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรมิตา  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงรวิสรา  คงเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยรุตม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายรัญชน์พล  ด้วงคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรุจิรา  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายโรจนพัฒน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวรรณทัชวิชญ์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายวรัญญู  สุรทัตวรเมธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายวรากรณ์  ชูพล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายวีรภัทร  สุกหอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายศรุต  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิวิมล  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายศิรชิต  จินตสูต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายศิวัช  ช่างชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายศุภกฤต  ร่วงเหมือน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิบริพัตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายสิทธิพล  ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายสิปปวิชญ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตชน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขุนเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุคนธิยาพร  ศรีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มูสิกปาละ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายอธิวรรษ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายอธิศ  กลับอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายอัครวินท์  แสงเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอัญชิสา  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอัญมณีกานท์  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอันติกา  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอินทุอร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกรกวิน  มาเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกรกันยา  จันทร์ผลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกฤตยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤตานนท์  นุ้ยเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤติพงศ์  เลื่อนแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกล้าแกร่ง  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกวินภัค  ชูอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกัญชร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เส็นจาง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ช่วยวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายกิตติภพ  สงสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกิติญาดา  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเก็จมณี  ทองตำลึง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญธิดา  จันทรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเขมิสรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายคณิติน  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจอมทัพ  ทองเบ็ญจมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจักรพรรดิ์  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจารุภรณ์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชญาดา  สิงหะเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชัญญานุช  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวนุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงญาณภัทร  กาฬสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมทิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายฑีณกร  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณชญาดา  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณพัชกร  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัชชา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัชชา  ไชยลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นนทิสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐนิช  คชเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐกมล  ทิพย์มนตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายดรัณภพ  นวลคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงดารากันย์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายตฤณ  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงทฤฒมน  ทองสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงทอจันทร์  เทพนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงทัชชกร  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายทัตพงศ์  บุญมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายทีปกร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนัชญา่  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธรภรณ์  ฟองทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธราเทพ  จีนชาวนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธันวา  สังข์เศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีธัช  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนพรส  แก้วรุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนราวิชญ์  ไข่รอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนัทธมน  ชิตไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนันติพัฒน์  ศรีทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญยะวันตัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนันทิพัฒน์  นิ่มละมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนิติธร  คงจัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงบุณณดา  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงบุณยาพร  หนูสังเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบุษกรมณ  ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปฏิภัทร์  ขุนพานเพิง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปฐมพร  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปรเมศวร์  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงประภาเพ็ญ  จันทร์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปริญญา  คชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปริยากร  ศรีโดน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปลาบปลื้ม  แป้นย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปวริศา  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปวีณ  หะหมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปัณฑ์ชณัฐ  สุขช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปัณณธร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปัณณวิชญ์  หมีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปิติภัทร  จันทร์ลาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนปราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายโปรดปราน  แป้นย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพงศกร  แก้วใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์ผลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพริมพิกา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพริมา  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพลภัค  พัตธนเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพัฒน์ทพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพัสกร  หนูพริก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์ปรียา  ทิวทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมพิรดา  ชุมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพุชฌมภา  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภคิน  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภณิศา  เนื้อเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภัควลัญช์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภัทรธิดา  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภูริชญา  เกลี้ยงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงมทินา  พลายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเมธปรียา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงยวิษฐา  วัชราคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายยศวรรธ  มุขประดับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเยาวรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรมิดา  โรจนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงรัชชาภา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายรุจสิโรตม์  พันธ์ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงลภัสรดา  พูนนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวงศพัทธ์  เทพชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวรากร  จันทรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวริศรา  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวริศรา  พลรส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวาทิต  ทิวทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวิริทธิ์พล  คงเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศรัณยพงศ์  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศรัณยพงศ์  หนูนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เมี่ยงมุกข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิวกร  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศุทรา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสัตบงกช  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิริกร  ช่วยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุทธิตา  ย้อยคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอติภพ  รัตนบัญญัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอภิณห์พร  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอรจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอรอร  ขำแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิบริพัตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัครวินท์  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอัญมณี  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอิฏฐาภรณ์  รงเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกฤตพล  จันคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายจิรวัฒน์  สงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายชินกฤต  เทพสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉิมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงดีลดา  ด้วงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายเตชิต  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายธนดล  หนูนิล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงธนพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธัญชนก  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายนนธวัช  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนัฐนันท์  สุวรรณธนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงปรียาวรรณ  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายปวรินทร์  หนูคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปิยาพัชร  นิติโชติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายปุณนปกรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายพงศธร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภคพร  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายภวินท์  มินชาติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงศวิตา  จันทาโยธิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศิริญาดา  สำราญถิ่น โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายศุภกร  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงโศภิตา  เหล่าประชาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอรณิชา  พูลเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกรชนก  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกันตภณ  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกันติชา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเกวลี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายโกเมศ  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายไกรวิชญ์  พัฒช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชนกนันท์  พูลเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชนกันต์  หนูมาก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชนิดาภา  ศิลปเจริญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชยางกูร  จันทร์ผลึก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชลาวดี  ดำช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายชัพวิชญ์  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงญาณพัฒน์  รอดรมย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงญาณิศา  คงนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณภัทร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐกร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนวรรธน์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธมน  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธฤต  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายนิชคุณ  คงย้อย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปิ่นประภา  นุ้ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปุญยานันต์  ไชยหล่อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปุริปกรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพฤฒชาณาฒ  พ่วงคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพัฒน์รพี  ดำชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพันกร  ทองชูดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายพิชาภพ  เม่าทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิรญาณ์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภัทรธร  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ด้วงไข่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงมันตา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายมีโชค  คงชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเรณุกา  พัฒนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวรัญญ์  เตี้ยนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวรากร  ตรีไวย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศศิกานต์  พูลเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศุภวิชญ์  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอนัญญาภัส  เดชแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอนุศิษฎ์  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอาณกร  โอนิกะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกชกร  บุญสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงจิดาภา  ลีสุวรรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงฌัชชา  ทวีเศรษฐ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายณภัทร์  ด้วงรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงดลพร  แก้วน้อย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธนัญชนก  ภุมรินทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายธนันพัฒน์  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงนันทินี  ชูเชื้อ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงบุญญิสา  มณีวงษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายปิยะชัย  คงทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงไปรยา  อินทรภักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงโยษิตา  มิตสุวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงศุภนุช  ด้วงคง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายอัษฎา  วิเชียรบุตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอินทิรา  นาคศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงไอลดา  ชอบทำกิจ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกชวรรณ  มุสิกสังข์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายกฤตธัช  พันธ์สารคาม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกิตติยาภา  โปษกะบุตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจิรัชยา  วรรณพรหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจุฑามณี  เทพสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมะโน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชนมน  ทับชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สถาพร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐนนท์  เนียมบุญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณัฐวีร์  ทิพย์โสธร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สว่างรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนกฤต  เงินละเอียด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธนัญญา  บัญถะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาเงิน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนนทวัต  เปลาแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนัจญวา  เหตหาก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปฐมพร  สุขทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปภาวรา  จันวนา โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปวนิศา  ด้วนมี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปิยวัชร์  ยอดราช โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายพรชัย  ไชยเจริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัณณิตา  นวนเปียน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพีรเดช  สง่า โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงฟานนรี  กองเอียด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภพธรรม  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภัษกร  เจริญสุข โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงภิญญดา  วงศ์ทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภูรินทร์  จันทโชติ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงรตินันท์  บัวศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงลักษิกา  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวงศธร  เหล่าทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวชิรวิทย์  โกมลบูรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวรภัทร  ช่วยนะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวรวัฒน์  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวรัญญา  ถาวรเศษ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวริศรา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศรัณรัตน์  หมื่นสนิท โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศุทธินี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสหวิทย์  แสงพรหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายสิทธิเดช  รุยวิชิต โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอติคุณ  จ่าวิสูตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอภิญญา  ขาวเผือก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอัจฉริยา  กลับดี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอัญชิษฐา  หนูแดง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอินทิรา  ชุมคง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกฤตเมธ  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันเทศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายกันตพงศ์  วรรณโนทัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายกันตวิชญ์  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายกิตติพัทธ์  ทับชุม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายเกริกเกียรติ  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรทองด้วง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงจิรัชญา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงชณัฐกานต์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายชนกันต์  รักษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงฑิภากร  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายณชพล  เรืองชัยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายณัฐพล  ช่วยนุ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณัทฐกาญจน์  จันทร์จำปา โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูชลคราม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายปวีณวัช  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพชรวรรณ  อธิเกิด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมบังเกิด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จรจรัญ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรขาวช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงแพรวานันท์  สายหนูน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงรวิกร  อินทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายวีรวุฒิ  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงสิริการณ์  หนูวาส โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอรรัมภา  อนุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายจิรพัฒน์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณิชาพร  นาคกรด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตุเวช โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนันทรัตน์  บัวสุขศรี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายบัญญวัต  หนูฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยด้วง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปรวรรณ  ต้นทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปรียาวดี  หมาดสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพสิษฐ์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ไกรพุทธ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายสุรพงศ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอัญชิษถา  นพแท่น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกมลธสรณ์  นนท์ลาย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โภคา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกวิสรา  วังร่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมบัญพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงกันยารัตน์  แย้มช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงกุลพัชร  อ่ำหิรัญกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายคณิศร  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชนัญธิดา  มุสิการุณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายชลกร  ประสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายติณณ์  พรหมสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายธนพล  สังขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายธนภัทร  ขอจ่วนเตี๋ยว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายธนาธิป  บุญขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธนาภา  พลับปลอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงนรมล  ดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายนักรบ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายนิติรัฐ  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงบุลพร  จติรพิธสุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงปวริศา  อุ่นเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  รักษาชล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงปัญญาพร  ทองเชิญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายปานเพชร  พราหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงปานไพลิน  มาชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีสัจจัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายพรพัฒน์  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายพรหมมินทร์  หนูโยม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายพัสกร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงพิชชาภา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพีรดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายพีรวิชญ์  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงเพชรแท้  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงภควรรณ  ศรีลาย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายภัทรพล  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายภูมิภัทร  โพธิ์เขียว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายรัชวัฒน์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวรชัย  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายวาริซร์  เส็มหมาด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวิรัญชนา  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงศราวัสดี  จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายศราวุธ  เรืองประดับ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงศศิชา  แขกเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงศศิประภา  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายศักย์ชัยญนนณ์  คนเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายศิรวิทย์  พระเดชพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายศุภวิชญ์  เขนย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายสัภยา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายสาริศ  เกษมูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสิตา  ดีใจ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสิริมงคลจ์  ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสิริรัตน์  คชเสน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสุชาวดี  ขุนอินทรสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสุภสุตตา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงอาภัสรา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายเอดาวัต  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายกณวรรธน์  จันทร์อักษร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกนกวรรณ  สนธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกนกอร  จันทร์คงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกฤตธี  ยอดราช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกฤษกร  หินกาล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  โอภิธากรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายก้องภพ  หมันย่อง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกันต์  มะยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกัลยวรรธน์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์อิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเกณิกา  พรหมด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายเกียรติยศ  ถิตย์สิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงจนิสตา  สุดมี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายจารุวิทย์  ขุนฤทธิ์สง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงจินตนา  อับดุลลาห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงจิรวรรณ  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชญานิศ  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงชญานิศ  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชนกกร  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงชวัลกร  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายชัยวัฒน์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายชัยสิทธิ์  จูสุก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายชาญณรงค์  นาคกรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายชีวานนท์  นุ่นสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายไชยภัทร  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงฐานิตา  ปรางค์ดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงฐานิศร  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายณฐกร  ดิสโร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณฐรักษ์  แป้นนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณพัชญา  เศรษฐสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัชทิชา  หรุดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฏฐกมล  สวนบ่อแร่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  สุขรุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฏฐา  ชิณธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัฐทิตา  พิสภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายณัฐพร  อินยอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณิชกานต์  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายเดชนรินทร์  รัษฏาเพ้็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายทิพากร  นารีหวานดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายธนกร  สุวรรณเทียบ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธนกรณ์  ยีหรีม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนวรรธน์  เซ่งเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธนัชพร  สงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไหมทิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธรรมปพน  สิงหภูมิ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธรรมรัตน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธารพรรณ  สมมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วนอบ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธีภาภรณ์  ด้วงเดียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธีรดนย์  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธีรทัศน์  ลิ่มอนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธีรภัทร  จิณรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายนนทณัฐ  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายนนท์ปวิธ  รักษ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายนภัสวัต  คงเหล่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนริศรา  นาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงนลินทิพย์  หลวงนิลอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนัทธมน  ดำช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสนาไชย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนาดาว  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงน้ำใส  ภัยชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนิตญา  รอดดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทองพล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายบัณฑิต  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงบุญญากานต์  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายบุญวันชัย  บุญยะเดช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายบุญศักดิ์  คะโมระวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงบุริมนาถ  บุญรุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พลอยดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายปรินทร์  สุดใจ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายปริพัฒน์  วงศ์รักษา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปริยาภั่ทร  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปวริศา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปัณวัฒน์  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงฝนแก้ว  นุ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพงศกร  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพงศ์นริศร์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายพชร  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพนิตนันท์  เขียดนิล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพรชิตา  ปล้องใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพรนิภา  เชาวนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพัชรพล  ภูเบศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพันธิตรา  สุวรรณศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพิชญานิน  ออสันตินุตสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำรงกุลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงเพชรฐากร  แต้มแช้ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงฟ้าใส  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายไฟซอล  หมินหมัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภวินท์  รอดสุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงภัคธีมา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายภัทรเกียรติ  แซ่เหล้า โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงภัทรวดี  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายภาณุภัทร  เอียดมุสิก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายภูตะวัน  กุญชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายภูริวัฒน์  เปียทนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายภูวณัฏฐ์  เบี้ยวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูวนันท์  ปราบหนุน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงมัณฑตา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงมินทรา  ฤกษ์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายยศกร  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายยศกร  เส็นโสม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายยศพล  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงยศวดี  บุสมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงโยษิตา  หมวดอินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ราชกิจจา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายรัตนกร  วรรณดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงลวัณรัตน์  เกลี้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ชูปลอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พรหมสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงวรดา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวรพล  พรหมสังคหะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงวรัญชลี  เผ่าชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อมรปิยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวิยะดา  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายวีรภัทร  ย่องซี้ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงศรัญญ่า  รักขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงศรัญรัชต์  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศักดิธัช  เกื้อวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศิรภัสสร  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายศิรวรรษ  บัญชาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศุภานิช  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขาวสุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศุภารัฏฐ์  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงศุภาวดี  แก้วดวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสกุลเพชร  อินขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสงกรานต์  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายสรวิษญ์  ไชยทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสวรัชช์  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสันติภาพ  ยาชะรัด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายสิรวิชญ์  เสนาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสิริกานต์  จันมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสิริพิชฌาย์  ขำนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสิริวิทยาพร  จอมเพ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุฑาสินี  ตุดบัว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสุทธิดา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสุนันวดี  อิสโม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสุนิตา  ชูมาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายสุภณ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุภัคชณี  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุมินลดา  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายสุวรรณวิชา  วัฒหนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  เจริญสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายหลักชัย  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอดิเทพ  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายอติรุจ  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอติศา  นรัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอภิชญา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  มุสโกภาศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอภิรักษ์  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเชียรคู่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอรชพร  อินเรือน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอรณิชา  ชูอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงอรนลิน  หมกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอรปรียา  ขุนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอาซาล  หมินหมัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอำวะดี  เตื้อสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอินทิมา  เกื้อเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายไอยรา  ณ ลำพูน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายจิรทีปต์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงธีรดา  พ่อทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายพรภวิษย์  แก้วรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญขุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายมนัสกรณ์  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายรชิราวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงรุ่งธิดา  แกนบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงวรัญญา  ธิลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงวัชรวีร์  อารมย์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงิฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกมลรส  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกันทรากร  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธิติมา  จันทมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนริศรา  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปุณยวีร์  พุฒขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพรภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อินสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพิยดา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงแพรวพิรญา  หนูศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงมนธิรา  รักไทย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชะนก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงศิวัชญา  สังรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงหฤทชนัน  สีจันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอภิชญา  บุญสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงิฐิญาพร  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายเจษฎา  ทองมี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายเด่นภูมิ  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายธีรภัทร  สินธุ์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายปฐมภาค  ม่านทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายปิยะพล  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายพนธกร  อุทัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายภูมิพัศ  จีระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายรพีภัทร  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงวริศรา  ขาวคง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงวันวิสา  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายศิวกร  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงศุภมาศ  กาฬโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายศุภมิตร  ทิพย์กิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงสุธารัตน์  นาคะวัจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายอมรเทพ  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงอุษณีย์  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงกชนิภา  สงเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัญวรา  นุกูลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกิตติภพ  ช่วยเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกิรติกา  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงหาเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงจตุพร  คงเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายจิรฐา  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงจิรภัทร  แทนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายเจษฎากร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายชนดล  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายชวกร  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายณวัชกรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฐธิชา  ขวัญอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณิชาภัทร  สงหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายทนไชย  เพิ่มไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุตรชน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายทักษ๋ดนัย  เซ่งฮั้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายธนภัทร์  ฉิมผุด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายธันวา  ขวัญนา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธีรพล  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธีรภัทร  มุ่งแทรกกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงนภสร  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ทองสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ้ยเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายปฏิภาณ  จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายปวริศ  สงทับ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายพฤฒิพงศ์  กระพอ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพัชรพร  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพัดชา  งามโขนง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายพิชิตชัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงเพชรมณื  คุณเงาะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายเพชรายุทธ  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภูริฎา  บุตรอุดร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สิงหะพล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกื้อประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงวนิดา  ช่วยมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายวริศ  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายวสันต์ศักดิ์  ธรรมขุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายสรศักดิ์  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสวิตตา  หนูปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงสาธิดา  วงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงสาธิยา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายสายฟ้า  โคตอาษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสุดที่รัก  มณีคันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายสุรเพชร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายสุวิทย์  ทิพย์กิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเสาวรักษ์  อินทรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอชิรวิช  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายอภิรุณ  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอภิษฎา  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอัครเทพ  นนทรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอุษณีย์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เสน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกรกนก  เจียะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายกัณฑ์อเนก  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีเอียด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกานต์รวี  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงการะเกด  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายจตุพร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายณัฐกิตติ์  คงมาก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กชายณัฐชนนท์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงถาวรีย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายเทพพิรัตน์  กาญจนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กชายธนกร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กชายธีรภัทร  ไข่ขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงปารวี  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงพิชชาภา  เฮ้งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายวศศาสตร์  จิตตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงกมลทิพย์  เหน็บบัว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกฤษปภณ  หนูอักษร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายกษิกานต์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายกัณตภณ  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายเจษฎาพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชวภณ  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายณัฐภัทร  คงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงทักษอร  รักขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธณเชษย์  เหมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนัญกรณ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายธัญเทพ  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายนิธิเดชน์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงนิภารัฐช์  รอดกิจ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายปธานิน  ขำเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงปรียาพร  ปฐมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายปัญญาพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายปัณณวัฒน์  กลับโนรา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปัทมาพร  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปิยาพัชร  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายพลวรรธน์  ฉิ้มสังข์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถนอมแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภคมรรษ  ชูท้วม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภาคิน  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภูตะวัน  กันหา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภูมิ  เพชรชาย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายมีคุณ  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายรัชพล  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายสิระภพ  จันทะระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกนกรัตน์  ด้วงหวัง โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงเกศศิริ  เทพทวี โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงจิราภัค  กาละกาฬ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายธนวัช  พริกดำ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไข่หนู โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายอมรเทพ  หมิ่นโต โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงชฎารัตน์  เบญจพร โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธนัญญา  มีเต็ม โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปัณฑิตา  สมใจ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงศรี โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพชรพล  ด้วงฉุย โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พึ่งหล้า โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงสาริสา  ช่างวาด โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงสุวิมล  เกลี้ยงมาก โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงรชณีชล  จันทร์นุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงสุรนาถ  ศรีทองแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิสโร โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปัณณพร  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกนกวรรณ  จงรัตน์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายเจษฎา  บุญยรัตน์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงชริณทิพย์  สุยะกัน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายณัฐชนนท์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองจำ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงณัฐหทัย  คงหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ไหม่ทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนรีกานต์  ปิ่นภักดี โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงนิชนันท์  นวนเรือง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงบุญสิตา  ด้วงทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงปัณฑารีย์  คงหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงปัณฑิตา  รอดหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คงเเสง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงปิยนุช  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายปิยพนธ์  ข้างเเก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบัติทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงพุทธรักษา  สินดำ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายภัทรกร  หนูเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงมีนา  ฤทธิเดช โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงเมธาวี  ยิ่งไตรรัตน์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงวชิรศรณ์  ทองขาวเผือก โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวัชรพงศ์  หนูเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวีรภัทร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงศศิกานต์  ดำยัง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายศักดิ์ศรัญย์  ศรีน้อย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายศุภณัฐ  อุทเวียง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายศุภวิชญ์  รักจันทร์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายสิทธิชาติ  ยอดเเก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ทองหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสุมิตา  พรมแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายอภินันท์  บุญเพชรแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอัจฉริยา  เอียดคง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงกันติชา  วงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงกัลยากร  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายณนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงถิติรัตน์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายธารา  กีรติเตชากร โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายนพปฏล  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายนภสินธุ์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายปวีรณ์กร  วงศ์เดชะโภคิน โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายปุญญพัฒน์  โลกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายเพชรธัมมาคุณ  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายภูริรัชร์  พรหมเหมือน โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กชายวุฒิภัทร  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายอชิพัฒน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายชัยภัทร  เมืองใหม่ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงณภัทร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงณัฏฐ์ธมล  คงขำ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพิตินันท์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพิรัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายสุกนต์ธี  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสุภัคลักขณา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  พรมช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทุง โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สงดำ โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายนันทวัฒชัย  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปาริฉัตต์  คงสองเมือง โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงพิชชาภา  คงสีปาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภรผกา  ชูขำ โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายร้อยหวัน  เย็นทั่ว โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงสุพิชชา  เปอร์หลิน โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายกฤษฎา  คำเกลี้ยง โรงเรียนวัดหรังแคบ ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายพศวีร์  ทองจูด โรงเรียนวัดหรังแคบ ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายพงศกร  จันสุกศรี โรงเรียนวัดหรังแคบ ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพีรดา  ชูทับ โรงเรียนวัดหรังแคบ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงศุภา  เสือสิงห์ โรงเรียนวัดหรังแคบ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณภัทร  นิ่มดำ โรงเรียนวัดเขาแดง ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายกวิน  ลิ่มจันทร์ โรงเรียนวัดเขาแดง ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงชิสาพัทธ์  หน่วยแก้ว โรงเรียนวัดควนถบ ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กชายภูตี  รักจำรูญ โรงเรียนวัดควนถบ ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กชายศิรชัช  จงหวัง โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงจันทรกานต์  แก้วศรีบุญ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ชาติสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดฉิม โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายชนพล  นวลละออง โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงชุตินันท์  ชูหนู โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงณัฐนรี  สุขมาก โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงปัณฑิตา  โอชู โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงปุณยนุช  นิลวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพุทธชาด  ไชยด้วง โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงแพรวา  ทินรงค์ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คณะย้อย โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงวรัทยา  อินทรสมบัติ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงสุชาดา  มั่นพุทธ โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงสุธาสินี  ฉีดเนียม โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงสุมินตรา  บัวแข โรงเรียนบ้านโคกโดน ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอภิญญา  คงแก้ว โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ 127 ป.5 วิทย์ประถม