รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกตัณณ์ชนัต  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เถระสุวิชะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรณภา  ครองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัลยกร  ตัณทราวัฒน์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกำพลพัฒณ์  คงฉลาด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเกษมศักดิ์  เพ็ชรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเขมทัต  เอียดยวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคีมตภัท  เนียมมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงคุณัญญา  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงแคททาลิยา  ดาร์นเลย์ เดวิดสัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจตุรนภ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรกฤษณ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจันทวรรณ  นิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิตติมา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญานุช  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิดาภา  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชลิตา  โปหลง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชิดชนก  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชิตาภา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณกมล  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชยา  พุกบุญมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐญา  ทัศไนยเมธากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  หินน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐนนท์  ชลเขต โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐภัทร  โชติเสว์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวศา  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชชยา  โภคผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงดวงกมล  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเตชินธร์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทักษอร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  โชติดิฐสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญชนก  พลายชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธันยพัฒน์  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธีร์ธวัช  อุมาสะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรเมธ  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรัตม์  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนวพรรษ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายนวัช  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายบดินทร์  ระงับทุกข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายบดินทร์  สียัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายบาซิส  อามาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  เพชรชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปภินวิทย์  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปรัชญากมล  บุญเพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปราชญ์ชวิณธ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวริศา  นิจอภัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปวริศา  ลมกรด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปารมี  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุญญิศา  ทับชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเปมิกา  โพธิมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศกร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เผือกมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพชรพล  ประกอบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุรวิศาลกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรหมรักษ์  ชินรักษกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  แซ่ปึ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีกลับ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพิตตินันท์  มันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพิภพภัทธ  สิงหการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  แทนคาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายภัทรภาคย์  เพ็ชทูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทริกา  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภาชินี  ปานชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภานุวัฒน์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภิรมย์รักษ์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภูริทัต  เจริญภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภูวรินทร์  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายยศกร  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรวิภา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เต็มราม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงลภัสรดา  ธุระหาญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวชิรฎา  ละเอียดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญโท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หรรษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรัญญา  โสดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายวสุธา  เกิดกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายวัฒณวิศว์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายวิชญะ  จรจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิภาวรรณ  วาธุโม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายวิศวะ  วรรธกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายวุฒิภัทร  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายศตนันท์  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศราวิน  ครูเส็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศรุต  สุนทรศารทูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศิรภัสสร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายศิวัช  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภกิตต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุพาที โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายสัณหวัช  ตรีศิลา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายสิรภพ  เพชรปานวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพรทิพย์  แสงสาคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเสฐียรภัค  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอภิสรา  อ้นสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอรนลิน  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอังคณา  ทองกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายอังคาร  ครองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกรวรรณ  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤตยชญ์  สังข์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤตานนท์  ชูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤษฎิ์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤษฏิน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษณะ  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญวรา  วิศาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกันฐาภรณ์  ใยตาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกันตพัฒน์  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติกร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติทัต  อินทรนก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกิตตินัฏฐ์  เทียนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติศักดิ์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกีรติญา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเกศรา  บุตรเดี้ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายคณาธิป  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงคุณัญญา  นามสงวน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจตุรภัทร  จุลนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจังฤทธิ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจารุวัฒน์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรภัทร  ไชยแป้น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรสิน  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเจษฎา  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชนะนันต์  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนาภัทร  ขุนนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชานนท์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชินภัทร  พัฒนพิชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงญัฐณิชา  ถิ่นบางเตียว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายญาณพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงญาณิศา  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญาตฤณ  กระแสสังข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงโญศิกาญจน์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายฐานิสสร์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณฐกร  อาจวารี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณภัทร  เบ็ญจกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เมฆจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปุรเชษฐาสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ชุมขุน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐชวีย์  โชชัยพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถาวรธนิศร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชนันท์  ระวิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณิชพน  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเดชาธร  สาทนิยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงต้นน้ำ  บุญศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายต่อตระกูล  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายตุลธร  หนูรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเตชิต  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเตชินท์  คาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงทนารีย์  ขาวพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนกร  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนกฤต  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนกฤต  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนโชติ  กี่บุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนากร  โอมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนาภรณ์  โภคผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนาภา  ผลบำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธันยธรณ์  รัตน์ไทรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธันวา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธีญาภัทร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีร์ธวัช  สุขวโรดม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีระเดช  หลีน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนพดล  ดำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนพรัตน์  จิตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนพสรณ์  บูรณะดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภสร  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนภัสกรณ์  พลีตา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนภัสรพี  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนรกมล  พาศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนรภัทร  ยิ่งกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนรเศรษฐ์  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนราวิชญ์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนริศรา  วานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนฤชยา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนฤนาท  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  มงกุฏเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนัสรีญา  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนิธิกร  หนูฉ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดฉิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเนรมิต  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายบวรนันท์  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พริ้มจรัส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคำเงิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเบญญาภา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายใบบุญ  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปฏิภาณ  พืชผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปฏิภาณ  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปณต  สังข์สิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปพงษกร  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปพัชญา  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปรดา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปราณปริยา  กาละสังข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปริยาภรณ์  รัสมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปวริศา  ธนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปัณณธร  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัณณธร  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปัทมาวดี  อินตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปานรพี  อยู่มั่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปีย์วรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเผ่าทอง  ทองฟุก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฝนทิพย์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพงศกร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพงศกร  สีคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพชร  นครินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพนิตนันท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรนภิศ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพลอยใส  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัชรพร  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีใหม่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญาภา  แสนคม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขขี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ธารางกูร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หนูรัตแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเพชรลดา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภคพร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสันติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทรวดี  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภากร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภาพิมล  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์ทัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูรินทร์  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภูรี  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเมธินี  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายโมกข์พลัง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายยศภัทร  จิตตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายยศวรรธน์  นรินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายยศวริศ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายยุทธนา  พูนแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเยาวนา  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรติปภา  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายรัฐวิชญ์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายราชันย์  ยงยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเรืองรัฐวิชญ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวงศกร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวนิดา  ชลธี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวรภัทร  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวรากร  จงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวริชญา  สาทะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรินทร  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวริศรา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวิกานดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวิภาดา  วิศาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวิรัลพัชร  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวีรพล  สิงหการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายศตายุ  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายศรัญยู  เขม็งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศริสา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศิริพงศกร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศิริพร  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศิริภัทร  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศุภกร  สุขจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภกิจ  สุทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภชัย  พัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภชัย  รักทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศุภัคชญา  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศุรดา  ตันติมานะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสถิดาภรณ์  นานาไพร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสรวิชญ์  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสัคคบดี  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิริยาพัณ  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผลาการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ล่องนาวา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสุชฐิกานต์  แสงรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชาญพาที โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุธีวรางด์  ปูขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุพิชญา  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภชัญญา  อยู่มั่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุรกิจ  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุรางคนา  การวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอนัญญา  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอนุชา  กุสาวดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิวิชญ์  มินยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอักษราภัค  ใบหา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอันธิกา  อารีชน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอ๊าดนาน  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอาทิตญา  ผดุงการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  หนูเขียว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอินทรีย์  ฤทธาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงไอรดา  ดิษฐแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชนาธิป  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธัญยธรณ์  ทองคำไทย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนโมถ์  แป้นด้วง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพร้อมศักดิ์  วรสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายภูริช  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงมนปพร  ศรีคมขำ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายรชต  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายรณกร  พลอยขาว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวรวลัญช์  โฮ่สกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายวรินทร  รักแต่งาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวิภาวินี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พุลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายสิงห์  พงษจิตเวชกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พฤทธิ์ดำรง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณฐกร  เชิงชาญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณภคิน  ฉันทกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐชา  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญทิพย์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายบุณโยดม  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปารมี  ยวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพงศกร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพชรดนัย  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพรธีรา  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพริมภัทร  เอี๋ยวเจริญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพิสิฐพงศ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรพล  หนาสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศิวา  ไชยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอาภัสรา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤษณพล  ทองลิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายกฤษณ์ศุภกร  ทองลิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายคณิศรี  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายชลทฤฎ  หลิมทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูรัชต์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายณฐนนท์  แสงทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธนพร  แรงกล้า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนาระดา  จูศิริพงษ์กุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปุณฑรา  วิจิตร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายพีรพล  สวนสมัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายภาคภูมิ  หาญณรงค์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจิรดา  เกาะสมัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธนัญชนก  แตงทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปัณณพร  โฆษณุภาพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรนัชชา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สมัครพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกัณฐญา  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกันต์กมล  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายคุณภัทร  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายจตุรพล  ดำขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงจัลวาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชฎากานต์  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายชลิต  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงฐานิชา  ยุทธกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายณชพล  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณฐิตา  บ่อหนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายณัชพล  วะสันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงประหลาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงทักษพร  สืบจากถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายธนพร  ชิตะวณิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงธันนทรัพย์  ตรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายธิติวัชร  ชำนาญมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนิดา  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงบุษกร  อาจวิชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายปกรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปพิชญา  ระหังภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายปิยนันท์  เริงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายพงศ์ปณต  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพรรณิพา  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายภูริทัต  บวรจิโรภาส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงภูสุดา  สินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงรัญชิดา  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายรัตนพล  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียติ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายวรภพ  ศีลบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายศศิธร  พัฒนมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายสันติ  ขาวสุด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายสุภกร  ตันเถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายออมสิน  แก้วปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอังคณา  บูรณทรัพท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอัยลีน  เก่งวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกรชวัล  ปานสง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจารุพิชญา  เสียงดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุ่มถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจิตตานันท์  สาธร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจิราพัชร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายฉัตรมงคล  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชตมนต์  แช่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชนกันต์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนันภัค  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชมบงกช  การะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงซีรีนน์  วัฒกี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฐาปนี  เสนารัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฏณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐธิดา  มัชฉากิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐธีรยา  วงษ์ไกรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงดวงฤทัย  นมัสการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงดากานดา  อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธนพร  ตันเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธนาภา  ส้อตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีณพัฒน์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนวินดา  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนัณภัส  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงบุญเกิด  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปภานัน  ทับไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปริตตา  จรัสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปุณิกา  ประกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงไปรยา  นิยมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพนา  สืบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพรรัตน์  อ๋องเอื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพสิษฐ์  อาชีวระงับโรค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิรดา  คงเดิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเพชรลดา  คงเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายภคพล  สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทรมน  บัวลอย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงมลฑกานต์  เมฆสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงมุกอันดา  เผดิมผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรติมา  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงรวินันท์  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรัชชานนท์  ตุลาธน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงรายาวดี  มีล่าม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงเรวดี  ติระพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวทัญญู  ประภากร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวิรัชยา  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพย์หมัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศุภชัย  มูสิกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทะระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุทธิภัทร  ปิยะเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจจารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอนัญญา  งานภิญโญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอภิชญา  สุขา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอภิชาติ  บุตรเดี้ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอิทธิกร  หลวงเชียง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกฤชนัท  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายกิตติทัต  พลายด้วง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายกิตติศักดิ์  กะสิรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายจันทกร  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงจิวดี  ศรีสุโน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงญาณิศา  จิตต์ชำนาญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายฐพัชร์  มโนการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มหาสุคนธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายธราดล  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองสิงห์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่อุ๋ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปณิศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายปรัชชา  บุตรแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายพัชรพล  บุญมา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายพิพัฒน์  สมยอม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายพิภพภัท  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายพิริยกร  วีวอน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายพีรพันธ์  ทองวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงแพรวนภา  ผลงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงแพรวรินทร์  นะเอี้ยม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูไทย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายภูวฤทธิ์  สินประสม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงรตินันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายเรืองศักดิ์  รักบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงวรัทยา  พรหมนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงศศิวิมล  จิตเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายศุภฤกษ์  แสงมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอรอุมา  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายกชกร  ทองสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกชกร  ธัญกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกนกรดา  มาลิกูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกนกวรรณ  หมันการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองยอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกรวิชย์  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกฤษ  สุขปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกฤษฎา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกลวัชร  เจนจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  คงสิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกวีวัฒน์  วงศ์สมบัติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกันติทัต  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกิจวุฒิ  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเกษมสุข  พูลศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายเกียติศักดิ์  อินฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายคุณกร  ตรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายคุณานนต์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายจอมทัพ  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจินตนา  หมื่นอินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเจษฎากร  จิเหลา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายฉลอง  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชญาภรณ์  บุญพาชื่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชยางกูร  ยมนา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายชัชพงศ์  วงษศรีชา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชัญญา  เพชรคูหา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชิตพล  จิตคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชิษณุพงค์  อัตชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อัตชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุ่มถิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายไชยา  รักโอ่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายฐิติ  ศุภผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐิติกานต์  พื้นผา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฐิติพงศ์  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฑิตฐิตา  จงพงษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฏกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบ้านดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐกันย์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐชา  นวลละออง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐญาวรรณ  ระวิวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประคองสิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐธิตา  พินิจรัมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐพล  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงไทย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัทญามี  มานพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณาริญา  จันทรส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเณศรา  เจนการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงดารกา  ครองบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเดชอติชา  เดชสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายตนุภัทร  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายตรีวุธ  กวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงถาวรีย์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายทรงภพ  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายทีเด็ด  นราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธนกชพร  หิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนพล  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธนพลธ์  เจมส์ริชาร์ด คาโรแลน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธนากร  สาวะภู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนากร  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนากร  แสงสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนาดุล  จำรูญสิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนาวุฑฒ์  ธรรมจิตต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธนิษฐา  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธันย์นพัต  คณาพิสิฐกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธัมมะทัสส์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธาวิน  สามัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธิชานนท์  คงเดิม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธีรพงษ์  พันทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธีรภัทร  จงจิตต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธีรภัทร  เทวบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนภสร  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ฮ้อ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนริศา  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนุชรี  สุดสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงใบเซิน  พม่า โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปฏิธาน  รอบการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปณัฏฎา  ประกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปรเมศวร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปรสรณ์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายประณิธาน  ทองหนัก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปาณัทพงษ์  ชูสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปุณญิศา  อินสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายเป็นเอก  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเปรมกมล  ปานดวง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพงษ์พิพัฒ  ช่วยชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพงษ์ศธร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพนัชกร  นำพากิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพรพิพัฒน์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพรรณภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพรรษกร  นำพากิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพรรษชล  คุมพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สัจจารักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิชมญชุ์  วงษ์หลี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพิสิทธิ์  กวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพีรพัฒน์  จันโท โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพีรวิชญ์  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงไพลิน  ไพรสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภคิน  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เจริญจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภูริทัช  สมุทรสารัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  หะยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายเมธัส  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายรัฐนันท์  สิทธิบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญฮก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงลักขณา  วารีศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายเลิศพงศ์พัน  ขันเงิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวงศกร  สันโลหะ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายวงศกร  สือแม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวทันยา  มังกร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรนารี  ใจสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวรพิชชา  ทับชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวรลักษณ์  บุตรมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวรัชญา  คำเอียด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวรัญญา  จูหงวน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวรัญญา  ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายวัชรพล  คันธะชา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ใจตรง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงวีนีเซียร์  เด็นศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวีระชัย  ดำดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศตพร  แซ่อิ๋ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายศศิพงษ์  ธรรมรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศศิพร  คำหินกอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศศิวิภา  ชัยโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงศิริณทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงศิริวรรณ  นะนวน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศิวกร  เลาหเจริญสมบัติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสมศิริ  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสโรชา  พลนาเสน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสายรุ้ง  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายสิรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุกัญญา  ย่าปรัง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสุทธิภัทร  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายสุธิชาติ  แย้มโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสุธินัน  กล้าสมุทร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายสุพร  นะนวน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายอชิรภัทร  ช่วยชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายอธิภัทร  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอธิวัฒน์  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอนัญญา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอนันดา  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอนุพนธ์  ปัตตเกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอนุวัตร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอรรถชัย  ฉายาชาวลิต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอรรัมภา  สินพูน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอรอินทุ์  สงวนนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอัญชิตา  รัตตา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอำนาจ  จินดาพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอุไรวรรณ  เทพดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายเอกมงคล  เขียวงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงฮันซิลา  ลี้น้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกฤติน  เรืองนะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายคุณานนต์  ขันภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายฆนาคม  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงจณิสตา  เสนา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายจักรกฤช  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายจิตรพัฒน์  หาดขุนทด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายชญานิมิตร  แย้มนามเหลือ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงซัมเซียงฟู  วิดโดวสัน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายธันยสิทธิ์  พิมานพรหม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงปริยากร  ผจญภัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายปิติวัฒน์  ชื่นสมทรง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายปุญพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายปุลิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายพชรพล  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายพิภัทร์ยศ  ลาภธนวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายฟาลาห์  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายภคิน  หาทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายภูรินทร์  พิเภก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายรามิล  นิชพรกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายวรากรณ์  อาจหาญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายสรวัชญ์  กุบแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายสัณหณัฐ  กิจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายอดิเทพ  พิรุณรุจิพร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายอธิดิตย์  ไกรคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกณิศาภรณ์  หนูจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกิตติญา  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจันทิมา  แสนสี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำขำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายจิรายุ  รายาจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายชากิร  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชิษณุชา  ลังกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงชีรีน  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายณธาน  ณ ระนอง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณฟ้า  ช่างเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณัฎฐพฤกษ์  ศรีสัจจัง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายณัฎฐภัทร  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงชาติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาซำเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรีพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงทัตติยากร  สองเมือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธิชานันท์  เสตะสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธิติกาน  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธีระเดช  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธีระเทพ  เสนคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายนันท์ธวัจ  อินมณเฑียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเนร์ดา  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงโนรา  มูลเล่อร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงบุษราคัม  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเบมิกา  ลีลานุนารถ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปฐวี  ไทยรักษา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปรียาภัทร  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายเปมิศา  ตันเก่ง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพัทธเมธ  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพัสกร  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายภวิศร์  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงภัททิญา  พรหมภัทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายภีมพศ  จุลพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภูกฤษ  ค้าของ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายภูดิศ  ทนุเสริม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภูบดี  ชูเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภูวเนตร  นาคจุติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงมาศธัญกาญจน์  พรหมพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงรมิตา  มีสุธา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงรสิกา  เจียรนัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงรักษิณา  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายรัชชานนท์  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงวรรณพร  พงศ์ประยูร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรัญญา  เผือกสีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวรัญญา  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายวศิน  น้อยจีน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิลันดา  บุญรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายวุฒิศักดิ์  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิรญา  สกุลแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศุภากร  แซ่อิ๋ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายสมาร์ทคริส  จุลนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายสร้างบุญ  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสารชา  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสิตานัน  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสุวรินทร์  เพชรจุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอนันตา  อายุบเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายอภิธาร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอลิสา  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฮันน่า  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงฮัยฟาร์  อินทรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงจิรภิญญา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงณัฐวรา  มุตกิจ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายเอกพงศ์  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกัญญากานต์  ชำนาญสินธิ์ โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 นายณัฐพงศ์  กาเกตุ โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวไดอาน่า  สมุทรสารัน โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายธรรมรัตน์  หาผล โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวนัสวา  ศุภรส โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายปกรณ์  ปรุงปลื้ม โรงเรียนบ้านกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวปรียาภรณ์  ใจกันทา โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายพีรภัทร  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศรัญญา  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสุรอยญา  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอาลิษา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกรนันท์  จิระการ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงโซไรด้า  สมุทรสารัน โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงณัฐพร  หอมหวล โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงตาณูญาฮ์  หยังดี โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภานุรัตน์  เด็นศิริ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายภูวสิทธิ์  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงอนันดา  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอิงฟ้า  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม