รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกานต์ธ๊รา  ราวกลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลนันท์  ขันโท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายฉัตรเมธี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนกนันท์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชนาสิน  สุนทรดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายชวกร  อิชิดะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชัชชัย  กันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตาภร  ปงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฐิติโชติ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุทธสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐวัตร  เอี่ยมแพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐวุฒิ  สักลอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายดัมพ์รงค์รัฐ  ช่างเกิดโชติช่วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายตั้งปณิธาน  ยอดสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธ่นกร  เคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนโชต   วงษ์เจตวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนภัทร  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรชัย  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรเทพ  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนวพรรษ  ยศทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัยน์ปพร  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงบุณยาพร  แจ้งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปกรณ์  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศภัค  หัวเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภูริชญา  ถาคำดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูรินท์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายรชกฤต  รุ่งภัทรพงศา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรักษิตา  จี๋เอ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวายุพักตร์  ลาภอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวิศรุต  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวิษณุสรรค์  ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวีณา  ยะตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณย์  ขันธะศิลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภกฤต  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศุภศิตา  หลวงจินา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  โชครัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสุรชัช  หม่องยานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอติวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอรรถวดี  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายออมบุญ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอิสริสา  เสือจันทึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเอมมิกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกรวิชญ์  กลั่นการบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤตเมธ  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤติเดช  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกฤษณพล  วิชัยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤษณะวัฒน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกวิสรา  กันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกวิสรา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายก้องภพ  ก้างพะซอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเลขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เสมอนุ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกันต์ธีภพ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกันธรากร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกุลนาถ  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุลภัทร์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเกสรา  สายแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เมืองมิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงแกมขวัญ  ขันโท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายคณนันท์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงคัทลียา  จันต๊ะนาเขตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายคิมหันต์  โสรจสกฤษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจตุรพร   สีวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจักรรัตน์  จิตอุภัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจันทร์ทิวา  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิราพัชร  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิราภรณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฉันทกร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชญาณิศ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนัณชิตา  ประถมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชยากร  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชรยุภร  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชลการ  อินทร์บุหรั่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชวิศา  ทัศนะบุศกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชาลิสา  คำปินัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชินโชติ  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชินวัตร  กานัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายฐปนวัฒน์  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัชชารีย์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฎฐชา  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฎฐากร  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีไพรบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐกรณ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐชนน  กุณณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐฎธิดา  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐณิชา  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐพงค์  เดชะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐพล  วงศ์ชารี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชกานต์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิชานันท์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเดชาภพ  กองมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายตุลาการ  ประชุมพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเตชินท์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายทัตเทพ  จันงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทิพประภา  พันธนะวาทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทิพานัน  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายทีปกร  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายทีปกร  อธิกคีรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายทีปพัฒน์  เกนทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนทัต  ศรีสุทธะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนภัทร  ธุระเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนรรณพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนวัต  มีโชค โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนวินท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนัชพรพรรณ  ผัดผวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนาภา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนิดา  ยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญชนก  คำปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธีรดา  เกตสระชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนนทวัฒน์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนวพล  ภูพนาแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนันทภพ  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนิธิพร  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุญญาภา  บัวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเบญจคุณ  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปฐวี  กึ่งกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายประภวิษณ์  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปรียาดา  คุณละ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปวริศร์  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปวริศา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปวีณา  มัจฉาน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปุณยาพร  กันณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเปมิกา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพงศธร  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรรณวษา  อินวงศ์วาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพสิษฐ์  ค้าขาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพัทธดนย์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญาพร  วังเสมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพิพัฒน์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพิพัฒพงษ์  คงสอนหมาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพกานต์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพีรดนย์  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรดา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภควัต  คงนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภริตพร  สะอาดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัคจิรา  วิลัยบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัคนันท์  คำนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทรกร  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภัทรนันท์  คำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทรภร  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรา  บุญสมตัว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภาวินี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูดินันท์  อินทะปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูปกรณ์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูมิบดินทร์  หัวน้ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูริช  จันทรดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายยธนวัฒน์  ปนยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรพีธรรม  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรมิดา  มณีภูวนัตถ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรัชพล  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรัตนพงษ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรุจิกานต์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวชิรวิชญ์  ด้วงทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวรบดินทร์  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวรรณิภา  ทุ่มสักกะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวรวิช  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวริศรา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวศินี  บวรกิจดำรงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวิภาดา  บรรณาลังก์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญปิง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวีระวิวัฒน์  พาทีทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิพิมล  อินหลี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศิรวิชญ์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภโชค  ไชยวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศุภเสกข์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์  กรุณา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสหรัฐ  มโนศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาธิกา  สันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสิตางศุ์  ศรวิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุทธิดา  ปรีชานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสุธิเบศ  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุนันทา  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุพัชญา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสนสิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงโสภิดา  ผัดผวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงโสมสุภางค์  วงศ์พุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเหมือนฝัน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอนินทัต  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอนุกูล  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันไร่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอริย์ธัช  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอริยพล  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอริยา  ขันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอัจฉรา  จักรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอัจฉราภา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอัญริยา  กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอิทธิเดช  ปิเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอิมมิลิโอ  เตาทวีผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเอนกพงษ์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกวินตรา  ปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธัญวิสุทธิ์  โครงกาบ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนภัสกร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปอถัก  ชุมชะนา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพชรกัญจน์  ชูไว โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัสสร์อร  เกนทา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูผา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายยิวจี  กวาง โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวสุพล  สุริยศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายหนึ่งธันวา  โครงกาบ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงไอศิกา  ทารินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณันฐกาณจน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพรทิภา  นุ่มไทย โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายพัสกร  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายภัทรกร  สูตรอุดม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัทรศยา  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภานุวัฒน์  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายรัชชภูมิ  วงษ์แสน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชาลิสา  พรหมพัง โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรปวีณ์  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัณณิตา  มาโครต โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายรณกร  หอมนาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวุฒิกรษ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเณศรา  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  วรรณา โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปราณณิชา  วังขวา โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปัทมพร  ไสยนารถ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพนิตนันท์  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชอคำศรี โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวรวิช  สุทธใจ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอริศา  แซ่หง่าน โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกนกขวัญ  ชมภูชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกนกพร  พวงทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  โพคะรัตน์ศิริ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งพวก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงเขมิกา  จันจม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายจักริน  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฎฐชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐพิมล  มะโนวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐภา  วงศ์วิวัฒน์พร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ปันทะยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายธนภูมิ  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนยศ  ทองนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงธวัลปภัสสร  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนภัทรปภา  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนุชฎาพร  คำคง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเนรัญชรา  ณ น่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายปภังกร  ไม้ยาง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายปรวัฒน์  ปินทรายมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปิยธิภา  สันชุมภู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายปิยะณัฐ  เสนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายพงศกร  แย้มพวง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพอฤทัย  ชุมภู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตชะแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงภัคจีรา  วัฒนพีรพงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชัยจันทรคูณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงริญญาภัทร์  สิริเจริญพานิช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายวชิรวิทย์  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายวรเมธ  โอกาศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายสร้างสุข  ทรายแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสิตานัน  ฌอสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายสิรศาสตร์  โปติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายสุทธญาณ์  นาตัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุภจิรา  นาแพร่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอักษราพร  รงค์บัญฑิต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอัจฉราพร  ผลประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอัยยาวัลย์  ธิปาระ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายกตัญญ์  ตาชม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  คุภารูป โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญ์จรีย์  ลือยศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัลยารัก  แซ่จาง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกุลปรียา  กาวี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงไกลกังวล  เจริญเฮงศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจินตภา  ใจเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจินตาภา  แก้วนันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจิรภัทร  พรมศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิรัฏฐ์  บำรุงชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายแจ็ค  โอร็อค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชลดา  หมู่ก้อน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเฌนิศา  แดงไฟ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมศร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฐิติวรดา  เรือนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณฐกฤต  บัวหลวง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสียมทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วงเวียน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินภา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวันเหล็ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐนันท์  นามวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐรัมภา  มะโนวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณิชาภัทร  คนทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเดือนฉาย  ใจใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายทินภัทร  การเก็บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนโชติ  สัจจะญาติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนดล  บัวแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธนนัน  จ้าวประยูร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนภร  จ้าวประยูร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธนภร  ไชยเมือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนากร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุณารูป โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุทธศิลป์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธีร์วรา  กิตติกวินพัทธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธีราพร  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนวพล  มงคลมณีฉัตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิมานันท์  เมืองมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปฐพี  แก้วคำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปพิชญา  สัณห์พานนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปรมะ  ทวีสิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปราชญ์  มีความรัก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปรียานุช  สมศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปวเรศ  เดชมาก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปวีณาภา  ปิ่นทรายมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญจวบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปิยภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพรชนก  นาทิเลศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรพรรณษา  ภูครองนาค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพัชรพล  จันผล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชญธิดา  จักร์เงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิชญาภา  วิลาวัลย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ถายะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เที่ยงมลคลชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภคพร  สิงหาร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภรภัทรา  คำใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภัทรชัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูตะวัน  รักเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูปาณัสม์  สิริเจริญพานิช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภูพิงค์  ใจเอื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูษิต  บุตรสิงห์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงมนัญชยา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมัชฌิมา  กาชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรักรัตน์  สุทธศิลป์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรัตติยาพร  แก้วพิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรภัทร  วรภัทรกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวรากร  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุุขสินธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวีรภัทร  มณฑาทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวีระศักดิ์  บุุญแตง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เลิศมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศศิกมล  บังวัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศิวกร  ดังขุนทด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศิวรัตน์  บังวัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสรวิชญ์  ขันเขียว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสรศักดิ์  เสาร์จันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจหนัก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุตาภัทร  สืบเครือพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุธิชา  อิ่นคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอภินันท์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอภิมลคล  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอภิสรา  ชัยเรืองวุฒิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอรปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอริสรา  ผาจันดา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเตชิต  สระศรีสม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายธนภูมิ  ชัยนอก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพีรดา  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายรัชชานนท์  สารกาศ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอรอุมา  ยรรยง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอุมาวรรณ  ยรรยง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  สุริโย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกันต์ระพี  ปวงโพธา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกาญจนา  โนมูล โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจารุวัฒน์  หงษ์ยะปานันท์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรัญญา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจีรภัสสรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเจษฏากร  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชนกันต์  อิ่นติ๊บ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชยพล  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายโชติภน  นาวาระ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงญาตาวี  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณเดชน์  สันทราย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัชพล  ดวงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐลลิชา  สุคันธมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐวัฒน์  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนพร  ต๊ะอ้าย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนุชอามีร่า  ทำเผือก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนุชอารีน่า  ทำเผือก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายบรรณสรณ์  จิตต์เรืองบุญ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปวริศน์  คำปวง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพรรณกร  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพัฒน์ชณิการ์  สุริโย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพันธกานต์  ยศรุ่งเรื่อง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพีรพัฒน์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพีระพัฒน์  แสงนอก โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัคพิดา  มณีชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภัทรพัฒน์  สุภา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภาวี  ้ร้องเก็ด โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภูริชญา  กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูริชญา  สิทธิกัน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภูศิตา  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงยศวดี  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงรตนพร  นาตัน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กรึกกรอง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรพา  การุณกร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวรันต์พงษ์  เมืองเขียว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวิลาสินีภรณ์  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวุฒิภัทร  แว่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศศิประภา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศุภกร  หมื่นระวัง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุภกิจ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสโรชา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขประสาน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอดิเทพ  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอนันต์ไชย  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอมลมณี  ขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอริษา  สิทธิกัน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอิสราภรณ์  สิทธิมา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอุษาพร  คนงาน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงไอยดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกฤษณพงศ์  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงเกวลิน  สบบง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเกศนีย์  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงชนัญญา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายชัชพิมุข  ก้อคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายฐิตากร  ปวงคำมา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐชยา  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงดารารัศมิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายธนภัทร  สามสี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธัญรัตน์  จินะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธันยพร  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธิติกานต์  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนัทธิตา  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายนำโชค  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายผลิตโชค  พาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพิชญา  วราวงศ์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายพีรพัฒน์  กองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายภัทรภณ  เศียรสมาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายภูติวัฒน์  เทพอินใจ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงมัย  รัษศมีทวีกุล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงรวิปรียา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายวรบดินทร์  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายสิรภพ  ธรรมโม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายสิริโชค  พาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายอติวิชญ์  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายอภิรักษ์  กองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับจ้อย โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกิจศญาภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกิตติภพ  ก้อนธิ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงโกมลชนก  ยะมงคล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงขวัญข้าว  งามทอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงข้าวทิพย์  งามทอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายจิรเมธ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปินะดวง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูชุมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปินะดวง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชินกฤต  ถานันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงญาณภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฐิติพร  รองสำลี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฐนันท์  มาแลว โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายแทนคุณ  คำแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนภัทร  คำโน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธนารีย์  เขตต์แดน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนินท์รัฐ  ชัยกษมานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนภัทร  พรมตอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนภันต์ธวัช  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เอี่ยมอำพร โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพิทยาธร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภิริยะ  อรหันต์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมิถุนา  กิจงาม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายยศกร  บรรจง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเยาวพา  สิมมาลา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรุจรดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรัญญา  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศิวัตร  สบบง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภสิทธิ์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสร้อยสุดา  หัวนา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสิรภพ  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสุรเชษฐ์  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดีขันคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอยเลื่อน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเขมิกา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายทัศนวุฒิ  นามศร โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปิยมาศ  นิภัทรวงศกร โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายปุณณภพ  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายวรินทร  จันมณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายสิทธิพล  บุญรักษา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงฐิตามร  ขันธะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐชล  พลดงนอก โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนริศรา  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชญฎา  สมสี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภัทธรณินทร์  บุญสุข โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอภิชา  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม