รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกลวัตร  จันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมเผ่า โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจังคนิภา  สุภากาวี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนัญชิดา  พาชีทูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐจิรา  เรืองศิลปศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนฤทัย  ปิงวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทพร  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญรักษา  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพีรยุทธ  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทรมน  ธงสัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เเบนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรุ่งรดิส  ธรรมไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรรณศิลป์  ละนองทัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกรรณิการ์  ณรงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทนุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายการัณย์  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชมพูนุช  ทะวิลา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชวัลวิทย์  รสเเก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยอดยา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาดา  อินทวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฎฐวรี  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณิชกานต์  เมืองซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยอดอ้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณิรชา  รัชทานี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนภัทร  ศิรินิยมผล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธมลวรรณ  อภิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธิยาดา  ยานะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีรนัย  ใจมิภักด์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงประภัสสร  สะพานแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพรรณิภา  คำหล่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสวงงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภูมิพัฒน์  นันทะไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวารดา  ธาราสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศรัณย์พร  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศศิธร  อ้อยหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศศิวิมล  อ้อยหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุพิชญา  ถาคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอาทิตยา  นามเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐชากรณ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐนชา  มังคะการ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธีนะพัฒน์  ทองบาง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายบัณฑิต  ขายของ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปาณิสรา  เป็งมา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เครือวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีระพัฒน์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุจริตรา  มานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุธารรัตร์  เทพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสุวิชชา  มหาชัย โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายแสงรอด  คำเสาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเขมราช  แสงหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจักรพันธ์  ชุ่มจา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นายจิรครินทร์  บุญหมั้น โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจุฑามาศ  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชลดา  ทองทา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชีวาพร  บัวนาค โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริวงศกร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณรงค์กร  พิมศรีวิลัย โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐชริดา  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝ้ายเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายเดโช  ปัญญสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายทิวัตถ์  เมืองคำบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนสิทธิ์  เซี่ยงเห็น โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนพรัตน์  น้อยคำภา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนริศรา  จักจุ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนัทธพงศ์  ยารังษี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพกานต์  ลายบัว โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นจุรีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูรี  ขจรฤกษ์จารี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายรัฐภูมิ  เมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุขยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวัชรพงษ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายสถาพร  ควรคิด โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสรวิศ  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายสุรพัศ  รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสู่ขวัญ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอรวรรณ  อุดมกูล โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอรุโณทัย  งามจิต โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกฤษญา  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกันยารัตน์  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจันทกานต์  ใหม่กุณะ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนิศาชล  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพรนภา  ฟูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชชากรณ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใฝ่จิตต โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมนัญชยา  แก้ววรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายยชุรเวท  ตาน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋ามี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพีรัชชัย  เพชรประทุม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงมัทนพร  เบ้าคำภา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสิทธิพล  ทาระจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกรกนก  กิจวิวัฒน์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชินาธิป  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฏฐ์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ส่งแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนชาต  บุญล้อม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  นิเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภีรพัฒน์  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมลธิญา  ลัคนา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิศวะ  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศิรประภา  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศุทธวีร์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอัษฎาวุธ  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมิสรา  มานัสสา โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธีรพงษ์  บุญวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลนาราม โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอานัส  เฉพาะธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวีรภัทรา  เสาวนะ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงโสรยา  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 6 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายยูลวา  บุญสม โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกฤตมุข  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกฤตยชญ์  เดชะศิริ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกฤตัชญ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกฤติเดช  ยิ้มไทย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกฤษฎา  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายกฤษณ์ธนา  โกพัฒน์ตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกฤษณพล  วันจะก๋า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายกันต์ธีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายกันตพิชญ์  สมเป็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกันยกร  มูลเทศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกาญจนภัทร์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายกิตติพล  บำรุงใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายกิตติพัทธ์  พรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงขวัญวรรณรักษ์  ยอดบุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายขสิณาวิณ  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจิณณพัต  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิดาภา  นำไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจิรัชญา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายจิรายุ  จำธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรือนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายชนะสิทธิ์  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชวกร  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชุติสรา  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายญาณพัฒน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทพิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณคุณ  สิริบรรสพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณภัทร  คมขำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายณัชพล  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา  อะริยะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฏฐ์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐชนน  ภิธรรมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐชยาวรรณ  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐญา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  แปงสมุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐนรี  โกสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐพร  สิมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายณัฐพัชร์  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐวัชช์  เต็งศิริ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐหทัย  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณิชา  จิรวัฒน์จำเริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณิชากานต์  ครินชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายดนุศาสตร์  สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายเต็มโชค  บุญภา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงทยิดา  กิยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายทัตเทพ  ลำเจียกสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธญัฐรดา  ทองเดชศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธนกฤต  ศรีมามาศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  แววงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายธนดล  นาไร่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนวิน  จินพละ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนัช  อินทวี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธนาธิป  โตไทย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธมน  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธฤต  ไชยทิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายธัชนนท์  โภชนา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธันยพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายนพวิชัย  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนภิสา  สุยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนริศรา  อินทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนลินนิภา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนันท์ชพร  พันธุ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนิชานันท์  วรรวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายนิตชคุณ  ทวีกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
209 นายนิธาน  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายปฐมพงศ์  ศุภเวทย์เวหน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปพิชญา  สิงหธนากร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายปภังกร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายปรพล  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายปรพัชร  ก่อศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายปรเมช  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปราชญ์  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปรีณาภา  ยศปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปวริศา  ขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายปัญญาทิวัตถ์  ธุระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายปัญญาวัฒน์  จุมปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายปัณณทัต  คำวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปารดา  คูทองกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายปุณณภพ  วุฒิเขตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายปุริม  เหลืองแดง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพชรพรรณ  พุ่มพิลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพรนภา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพรหมธิดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายพัชรนันท์  เมืองดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพัทธ์ธีรานุช  ทอนช่วย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชชาพร  เป็นเอก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายพิทวัส  โตปินใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายพิพัฒน์  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพิรัญสักดิ์  อินต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพุฒิพงค์  รูปสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเพชรลดาฏ์  นิธิธกรจารุวัชร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงแพรธารา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายโพธิสุทธิ์  โอวาทสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภรภัทร  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภริดา  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายภวินท์  แก้งป้องปก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภัคชนัญ  อินทรีย์สังวร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภัณศภรณ์  สัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภาคภูมิ  สายวงค์เคียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายภาณพ  ขัดปินใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายมณษกร  วิละแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมิณฑิตา  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายเมธาพัฒน์  อธิโรจน์เมธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงยาฐิดา  คูทองกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงรวิสรา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายรัชชานนต์  ยาวิลาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงรัญชิดา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายรัฐภูมิ  ร่วมชาติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวนิดา  คำเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวรณัช  เภตรา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวรณัชฐ์  วัชระวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายวรพล  สงวนเต็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวริศรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายวศินภัทร์  ยศธนเศษรฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายวัฒน์ชยพล  อินทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายวิชญ์พล  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายวิธวินท์  แพงขะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายวิภู  ศรีชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศริญญา  วงค์ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศศินภา  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศะศิมา  ชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายศิริ  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายศิวัช  ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายศุภกิตติ์  มูลน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายศุภภัทร  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศุภิชญา  ภุวลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสาธิตา  เสลาหอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายสิรวิชญ์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายสิราวิชญ์  เหล็กสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสุกลวัฒน์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายสุพศิน  นำไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายอติคุณ  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอนิรุจน์  เครือบุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอภิชา  หมุดคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายอภิวิชญ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอรกัญญา  หาญเสือเหลือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอัจฉริยะพันธุ์  เผ่าน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอัญชลิกา  โยธาการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอาทิตย์  ปวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายกรวิชญ์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกรวิทญ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกฤตพร  ขายของ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤตเมธ  จันลาเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกษิดิส  อุตตะมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถูกนึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต่อศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปิงยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกัษณ  สองคำชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกานต์พิชญา  ศรีเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกิตติภพ  จาตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกุลธิดา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายคุณาธิป  ชัยธำรงค์กูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงงามสิรี  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจตุภัทร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิตตินี  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจิรทีปต์  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิรทีปต์  ธรรมประการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิรนันท์  เมธาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจิรปรียา  แสนมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ลำน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรัฐพร  พงษ์ยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิรายุทธ  นาขยัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชยกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชยพล  เหมยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชินภัทร  ต๊ะเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชินา  สายโกสุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หวานเสียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชุติมา  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาณิศา  ใฝ่จิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายฐิติวัฒน์  รัตน์หทัยธาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณคเชนทร์  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณฐกร  สุทธิแสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณฐกฤต  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณภัทร  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เรือนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐปพนธ์  เทพรักษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐพัชร์  มุ่งไธสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐพัทธ์  ดวงปิก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐศาสตร์  แก้วโก๋ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณิชา  จินะวรรธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณิรดา  วงษ์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงดุจอรุณี  โทนุศิษย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายตุลยวรรธน์  เมืองเจียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายเตชินท์  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงทักษอร  จักรสาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเทพทัต  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายแทนคุณ  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายแทนคุณ  อภิยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายแทนธัญญ์  สาสีมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนกฤต  ราชยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนดล  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนวินท์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธรรมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธรี  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธีรเดช  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธีรารัตน์  เครือธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธีริศรา  ทาระจีน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนภิษา  เผ่าปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนฤนาถ  ทองหนัก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนวรัตน์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนวรัตน์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนิชาภา  สิริบรรสพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนิทธันต์  ศิริไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายบรรณวัฒน์  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงบุญญาณี  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงบุญญาพร  เรืองยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงบุญญาเรศน์  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเบญญาภา  สำราญใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปกป้อง  สุขไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปฏิพัฒกรณ์  จิตตะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปณิธิพิชญ์  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปทิตตา  สุนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปภังกร  พรมเส็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปภาวินทร์  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายประกายสิทธิ์  วารินทะรา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปราณปรียา  อุทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปวริน  พิสิฐพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปวรุตม์  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาชนนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปองคุณ  จินดามณี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปัญญวัฒน์  ยอดเมืองชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปาณิสรา  ทิพย์ชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปารณีย์  อภิจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปาลิดา  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปีรันทร์  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเปรมขวัญ  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเปรมรัศมี  จะตุนาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายผรัณชัย  ทะนันไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพชร  ติ๊บคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพชร  ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพลอยนภัส  แสนบ้าน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนภัทร์ธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพัชญ์พิชา  ผัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพัชรพล  ศรีวิราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพัทธกฤต  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพัทธนันท์  วังวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญ์รมณ  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมชญา  นันต๊ะสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์พอใจ  อิทธิอำนวยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพิชฌาย์  อธิพรหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพิสิฐ  ด่านพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพีรบูณร์  ธิระสา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพีร์ภวัฐ  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วงศ์วรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภทพร  ศิริกมลกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัญทิรา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัณฑิรา  โศภิตภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภัททิยา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันจินะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรพร  สำเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรภร  โชติษฐยางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภััทธิรา  โพธิ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงภิชชาพร  สุขุน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภีมเดช  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูริ  บุญมีตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเมธาพร  สงวนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงยอดวัชรี  เทพจันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรักติบูล  สกุลตาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัฐนันท์  กันหล้า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรัศมีแข  ปงคำเพย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเรณุกา  ภูรีเชาากิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฤดีรัมภา  เสมอเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงลลิตภัทร  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงลักษิกา  ชุติโศภณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวชิรญา  สิทธิวะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวชิรยา  ยะตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวชิรวิทย์  ทาทาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวรภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรรณภร  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวรัญญา  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวรินรำไพ  จิระเศรษฐภัทร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวริศรา  เงินเย็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวีราวรรณ์  วัฒนทันติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศิภัทรพงษ์  ปิงยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศิรดา  อ้อยกาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศิรวิชญ์  จุมปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศิริอัปสรณ์  ใฝ่ฝัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศีรณา  แสนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศุภกร  สามิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภกฤษ์  อินต๊ะสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเศรษฐพงษ์  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสมัชญ์  เย็นเยือก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสมัชณ์ชล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสรวิชญ์  ดีหลี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุดธิดา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุธเนตร  ถนอมชาติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุพรรษา  อิสสระบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุพิชฌายื  เครือบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภาลิตา  ทุเสนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสุรวิช  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่ารักผล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุวิตรา  แก้วพนัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอชิรญา  ทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอนุวัฒน์  สมวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอภิสรา  เมืองงาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอริสรา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอัคราธร  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอังศุมารินทร์  สิริศุภรพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาภัสรา  โตนแห่ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเอกเดชา  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเอกไพลิน  ปิยะมาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกฤตภัค  เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิงเมือง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายญาณวุฒิ  อานนท์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายณภัตช์  ยาวิราช โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  นามวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดตเดชาธร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายพงศธร  สุภาวะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายพีรภัทร  ทำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายภัทรภูมินทร์  โชคจิตติพัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงมิยู  ทาคาฮามะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเมธัส  ตันยะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายโรเบิร์ต กาย  ทอมเบอลิน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายสิริภูมิพงษ์  สีเหลือง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอนันตญา  ธนู โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายํธีรวิชญ์  ลาภยศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หน้อยฟ้า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายคชภัค  ไชยเสรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเจนธารา  ทนทาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชัชวาล  ใจวังเย็น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐชนน  ใจเเจ้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธณวรรธน์  แสนสุข โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ลิขิตาภิวัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธนะวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปุณยนุช  ฟองแก้ว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพฤษภา  แสนมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพัทธนันท์  อ้อยกาม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวรชัย  เจนชัย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวรวุฒิ  ธะนู โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวัยวัฒน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอัษฎา  คำกระจาย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศิริเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงค์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงชญานิศ  จีนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายชิษณุพงศ์  สมศรีวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายชิสวิสิษฐ์  อุชุโกศลการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวณิชารัตน์  เมธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายธนวินท์  ชูหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนภสร  สีสุกใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนันท์นภัส  หาญเจริญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวนิมมลา  เมืองมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปพิชญา  แก้ววรรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงประถมาภรณ์  ทะปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเกิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวปาณิศา  ศรีสุวรรณเกศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวปุณยภา  ไชยรินคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงไปรยา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวผกาพรรณ  ประวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วรรณภิละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพันธรัฐ  ลือชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภัทรวดี  พองผลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภูริวัฒน์  โกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นางสาววรัชยา  พรมเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยจำเริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายอัษฎา  มั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฎฐ์  ประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธนัชชา  ธินา โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงฐิตาพร  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายรฐพงศ์  พรพินิตเมธาวี โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม