รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชกร  การสมจิตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนราธิป  คลังคำภา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงพรนภา  ธรรมเนียม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพรพรรณ  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงวสุรมย์  มิตร์เทวิน โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษลักษณ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤติเดช  เขียวมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกษิญา  รักษ์เขต โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัญปภัส  พูรักษา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกิตติยา  มงคลเกิด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรภัทร  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรเมธ  กำพุทธ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเจนวิท  ประกอบกิจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชณัณศยา  พิชิตกุญชร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาดา  ไชยวรรณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณภัค  เหลียนไพโรจน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัชญ์สรัล  ห้อธิวงศ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีมารักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณิชนันทน์  จีนเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเตชินท์  ทองเจียม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนากูล  อนุกูล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธัชกฤช  รัตนพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีทัต  เมืองลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนพคุณ  จันทร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนภัสกร  ปรีชา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนรกมล  ศรีสุขแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนิติธร  ไตรอุโภค โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  โกสกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงประภาสิริ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรัญลดา  อินทรมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปวิช  แสงอรุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กองคูณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมนึก โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพชรมน  พลวารินทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพัชรพล  วีระสัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชราภา  คชารักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพัฒน์พงศ์พันธุ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เศษโพธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เรืองวัฒกี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เลิศประพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วีระสัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัททิยา  เสนาขันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายฤชายุส์  ทำทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลาภเกิน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรพล  กิจวรรณจักร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรัทยา  ตามสอน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศิภาภร  ศรีขัดเค้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภกร  ศรีสุขใจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสุภัคปรัชญ์  คำมูลตา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอติวิชญ์  อภัยแสน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงไอยวริญท์  เขตขุนทด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤตวัฒน์  ถาวรหงส์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฤติพัฒน์  ทองแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกวิณตรา  มณีเจียม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยพัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัญญาพัชรฏ์  บุญมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลรดา  คงประโยชน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชญานิน  เหลืองกระจ่าง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชนชล  หนูแย้ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชนินสิทธิ์  ไทยพิพัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชมพูนุช  พรรณเภรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฐิติทนันท์  ฉิมเพ็ชร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณภัทร  แก้วเงิน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณรชต  เมฆาสุวรรณดำรง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐกันต์  บุญยัง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  กรินทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิทูรัตน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐิณี  ยุติธรรม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณิชากานต์  อินทรบุตร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนกฤต  บุญมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนัชชา  นิลกระจ่าง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  บุญนิธิพัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์ปาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีรภัทร  ศุภนคร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนนท์ธิตา  ศรีไสล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สายหยุด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปฐมพร  จันทาโลก โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปภินวิช  สิงห์โตทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปราณต์รติมา  มุสิมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงเดช โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพรปริยา  กาญจนอนันต์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรภักดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรวดี  ภูชะล้ำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โนนสัง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฟาร์ลีฮัทร์  สมหารวงศ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภาคิน  ชื่นฤทัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภานรินทร์  ทิ้งแสน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไกรษรศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูมิรพี  สายยศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรชฏ  ตันตระกูล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรัตนสุดา  ยี่รัมย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงลภัสรดา  ชูทัพ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวัชรภณ  ศรีทับทิม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวายุ  รื่นมิตร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศตพร  สัตนัน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศรวิษฐ์  ม่วงศิลา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีโสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสันต์ภพ  อาจนาวัง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุชาวดี  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอัฐรากรณ์  เล็กดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอาชวิณ  อ่อนละออ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชินาธิป  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนลัทพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอัครวิทย์  ประทิพอารม โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกิตตินันท์  มะนาวหวาน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลิ่นเกษร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายชัยวัฒน์  คงทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขกอ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายชินภัทร  สวนชัง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณฐพงค์  ทองคงเหย้า โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐตพล  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณภา โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีสุขี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชชา  ตรีสุทธิผล โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธิดาแก้ว  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปพิชญา  จอมพงษ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพงศธร  สาไพรวัลย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรลภัส  กิจสมุท โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชชาพร  จึงเจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพิชญากร  ยาย้อ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพีระพัฒน์  สว่างเรือง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงแพรวา  มหิทธิหัสดี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงลลิดา  นุวะ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวรยุทธ  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวีรยุทธ  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายสิทธิชัย  เหมเชษฐ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายสุรเดช  แต้มงาม โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายกนก  - โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกมลรัตน์  ป้อมทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤมิสตรี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชินวุฒิ  ศรีสะอาด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรืองกุศล โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุสิลา โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนภัทร์  อินปัญญา โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันรอด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนพดล  กรุงพลี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายประพัฒน์  พลับนิ่ม โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศกร  เมฆขยาย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชญธิดา  แนวไธสง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงแพรวา  ผ่องคณะ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงยุวดี  - โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวรินทร  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวุฒิชัย  ตรีโอสถ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศศิประภา  ผลน้ำผึ้ง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิลป์สุภา  ทรัพย์กลิ่น โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสรณัฐ  ทรัพย์ประกอบ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสหรัฐ  เรืองกุศล โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอนันตชัย  พุ่มพิกุล โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอภินันท์  ภิญญโชติ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอรกมล  สังขจาย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอรจิรา  จูจำหรัด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอาร์ด  ยะลา โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชนาเมธ  ตัดสมัย โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์จินดา โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุมลฑา  ผกาหวน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีระเดช  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสมศักดิ์  กรองทอง โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ป.6 วิทย์ประถม