รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรณัฏฐ์  สุทะตั้ง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรภัสสรณ์  ฐานพีรสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตมงคล  ปุ่นประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฎ์  เหรียญขำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณะ  ฤกษ์ลักษณี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกวิน  กลั่นสุคนธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสรา  เจิมจำรูญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  ใจตา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเชิด โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณานนท์  สีหารชนะ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณาสิน  ทองธานี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรทีปต์  อ้วนล่ำ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรภัทร  ทางธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัญญา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ธีราธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชวิลวิทย์  วิริยะกาญจนา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชูตระกูล  สีหนาท โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัชพล  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิชา  ควรพินิจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พาฬิโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณารัญย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนพล  มีจรูญสม โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนพล  สวัสดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนัชชา  อังสุโชติเมธี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนิษฐา  สุขีวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธฤดี  แซ่เซียว โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธาวิน  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธีรพงศ์  สุภาทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรวัต  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยไร่ภูมิ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนพรัตน์  วงษา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายนภัทร  สร้อยวิชา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนรินร์ธรณ์  ภักดีผล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูกคำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนวพล  กิขุนทด โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงน่านนารา  ถีทัน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเนติยา  งามสมทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปริญะรุตต์  พิมสาลี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปุณณวิช  คงสมถวิล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สุขสมเพียร โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรชนก  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผดุงแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายพสธร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพัชรพงศ์  รวงกลิ้ง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพัทธดนย์  วามะขันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพิชาญเมธ  สุดสดีเขียว โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  คงสมพจน์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภทรมินทร์  แก้วคง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขใส โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาถม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายยศกร  เลขยันต์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายรัฏฐวิชญ์  บุญแท้ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายรัฐพล  นัยบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวงศธร  เทพไทย โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายวชิรพงษ์  สมงาม โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิทย์  เงินงาม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวรพล  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายวรภพ  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายวัชรพล  บุญมา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวัศยา  ทองทับ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวิรวรรณ  คำแฝง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวีระยุทธ์  พรเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศศิวิมล  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายศุภกร  จริตธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศุภกิต  สุราช โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสรศักดิ์  ไทยแท้ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสวรรยา  อินทร์สุริวงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายสิรวิชญ์  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอจลวิชญ์  สัมมาตรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริโยธา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอันนา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอินทุภา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกมล  สุดสาคร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขันธนันท์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกฤดาการ  ทรัพย์มีชัย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤษฏ  ศิริวโรดม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกัญจน์  เชื้อประทุม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปรีวัลย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีผุดผ่อง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงษา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกิตติกานณ์  โพธิคำ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายคุณากร  อินทรชิต โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจักรพงศ์  บัวหลาด โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิดาภา  จิตรีเนื่อง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจีรธียา  แก้วรักษา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มชะอุ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชินบุตร  สัณหภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชุติมณฑน์กานต์  บัวสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฐากร  บุตรเต โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณษิดา  เอกจิตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัชชา  แสงปานแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐชนน  แสนคำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐภัทร  ภูมิพลับ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐภัทร  ไวยครุฑ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนียมจำรัส โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัสถา  ภู่สกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงทยิดา  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทิพธิดา  แตงเทศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกฤต  จันทร์หอม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกฤต  มูลสาร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธัญกร  พันธุมจินดา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธาริกา  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนิพัทธ์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปพิชญา  อรรถีโภค โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปภัสร์พร  คนเดิน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปรางทิพย์  ดำเนินโฉม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพชรพล  พรเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรนภัส  สงวนพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรลภัส  ปานบุญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพลาธิป  พลเสน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำขำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพัชรวิศว์  ศุภพันธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผดุงสันต์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชชาภา  แจ้งดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญา  ฐานเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชญา  เฉลิมโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  แสวงธรรมธาตุ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรณัฐ  สิงห์สุรีย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเพชรรดา  ฤกษ์อุดม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภัทรชัย  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูเมศร์  ขันธวิธิ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนัญทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงลภัสกร  ภูตองโขบ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงลลิดา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวนาลี  มณีโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรดี  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรัญญา  กล่ำทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรัญญา  มหาคามินทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัญญา  สายเที่ยงแท้ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวราเมธ  หอมทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวิชญาพร  เฉลยชนม์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิรามร  เรืองสง่า โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิรชัย  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริวรรณ์  คงสมนึก โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิรภพ  นัยชิต โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิรวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิริพิชชา  วงษ์พัฒนทวีกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสุชาโต  ลังกาวงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีนุ่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชชาอร  มากมี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์ศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอภิวิทย์  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรกัญญา  ฐินถาวร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอรรถพล  เทศสนั่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัจฉริดา  ภาคนาม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัญรินทร์  อัศถีศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกวินทิพย์  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไวยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายกันตพล  สุมานิก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงคณภร  ดีอารมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายคณาธิป  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชญานุตม์  เปี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณปาย  ผดุงทศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณภัทรนันท์  เปล่งพานิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณวรัฎ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐชยา  มณีคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายณัฐพงศ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายเดชสุพัฒน์  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงทักษอร  รอดน้อย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธนัญชนก  ชิวะโต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธรรมนูญ  สุขสมพืช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธิญาภรณ์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธีรัตน์ชา  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายนนทพัทธ์  งามสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายนนท์รวิศ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนภัคมน  ธนิตาธัญธร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนวรัตน์  กังวาฬไกรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนวรัตน์  อยู่อ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายนันทภัทร์  ผดุงกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปพิชญา  รักษาชอบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปภังกร  สอาดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปวิชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปัญญากร  เคียงมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายปัณณทัต  สุภสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปุณยาวริน  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพลัฏฐ์  คงประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชชาพัช  ควนศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิรญาณ์  ธนกิจลีลาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพีรญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงภควรรณ  สุดกล้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เทียนงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายภานุวัฒน์  วชิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภีมภัทร  มาฆะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายภูธนัญ  กิจสุขจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภูริชญา  ธนะสันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภูฤทธิ์  จีระศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายภูวกฤต  ฐิรกมลสิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเมธาพร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายรฐนนท์  ภู่เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายระพินธร  การะเกษร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายโลมา  อัมพรพฤติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายวชิรภัทร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวริสา  สันติมิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวศินี  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายศิวกร  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศุภพิชญ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศุภิศวร์ชยา  ไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ศิริขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายสิรภพ  กองวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายสุรณัฐพล  อ่อนคำเหลือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุวริณภร์  ศุภภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอรภิรญา  สุระเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอรัญฎา  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอริสรา  สาสะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายอิสรา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกชกร  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกมลพัชร  จริตควร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกฤตตฤน  วรรธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤตนน  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤตภาส  พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดีลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤษณพล  ทานธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกอบัว  หลาวเพชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญพัชร  โฉมแพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อบรมวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติกวิน  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกุลโชค  วงษ์เคี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเกรียงไกร  ชิวกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายขจรยศ  เจริญจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเขมจิรา  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเขมมิกา  ศรีเริงหล้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายคุณากร  วิริโยสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจันทกานต์  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจันทรัสม์  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจิรทีปต์  พรมคำน้อย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิราพัชร์  ทำขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิรายุ  อารีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชญานิศ  วรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนิตา  สุขขีกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชยาภรณ์  กระจ่างเย่า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชวินนุช  ยุกติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชัชญาณิช  สายวัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฌริตา  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายญาโณทัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฐานภัทร  จันทร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณฐกร  ตรีวิสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  กฤตติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัชชา  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศุภรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฏฐชัย  กรอบรูป โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐกร  แก้วดก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัฐกรณ์  กาหลง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณัฐชัญ  ศาสตร์สมัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจที่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัทกฤต  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชมภูภาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชานันทน์  เทศะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงถิรณิชา  โคปาโล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนน  ธนะกรเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนภร  ดีอารมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนัท  พาวิริทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธรรมรัตน์  แก่นเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายปุ้ย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธัญชนก  ทางธนกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธัญรดา  สาหร่าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธันยพร  พิพัฒน์ธนสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธิชา  เว้งค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนวพรรษ  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนัทธ์นภัส  รื่นเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนันท์นภัส  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนันทิชา  อัศวสงคราม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนิติภัทร  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผ่องโต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงบุญญารัศมิ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปทิดา  กังวานธนโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปริพัฒน์  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปริยากร  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปวริศ  เหมดนสี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปวริศา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปวริษา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปาลวรรธน์  หาญศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปุญนรี  พรรณการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปุณญาพัฒน์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพราวฉัตรรัตน์  วันสุทันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพอเพียง  ด่านกนกเพชร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพัชราภา  ขันธพาลี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพัทนินทร์  สุขรำมิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพิรชัช  ครุฑธา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพีธรัฐ์  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลิมปกาจน์เวช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภทรอร  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภัทรชัย  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัทรลดา  สาระธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายมิญช์  ว่องกุลนภานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงยศมณฑน์  สิงห์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรสริน  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฤทัยณัฎฐ์  กิจจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวรปรัชญ์  ธรรมเนียมใหม่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวรภพ  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรภัคชญา  ลือยาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรัทยา  เผือดผ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวริทธิ์  สันติมิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวริษฐ์  ด่านศิริสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวสุรัตน์  รักษาศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวาสนา  แจ่มทับทิม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศตายุ  สุขียศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสกลกันต์  พุดตาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสิปปภณ  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุเจตนี  รื่นเวช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขเกษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอนุชยาญ์  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอภิษฎา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอิทธิพัทธ์  หาวิธีกุลธนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงไอด้า ไอจ๊าส  คาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจังคนิภา  ทองปลั่ง โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงฐิติมา  อินรุ่ง โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณฐกร  ทองปลั่ง โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณิชากร  ศุภรัตน์ โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายนภสินธุ์  รอดนุช โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงจิรัชญา  จาระ โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปาริชาต  สมโภชน์ โรงเรียนวัดมเหยงค์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศักรินทร์  ถุงทรัพย์โต โรงเรียนวัดบ้านม้า ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พงษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านม้า ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกชพร  กระจ่างเย่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณฐมน  แผ่นภูธร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายธนกร  มลคลพิทักษ์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายธนกฤต  เกษรอิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายธนดล  รื่นบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายธนันทิกรานต์  พัฒน์ธนปรีชากูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงธนิดา  มีรีวี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงธารณา  คำบรรลือ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนิชาภา  โกวพัฒนกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายบรรณวัฒน์  นาแถบทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายพศิน  สงวนสิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัมพันธ์เวชกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภัณฑิลา  บัวรุ่ง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงมีนลดา  สร้อยนาค โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงมุทิตา  มหิทธิรุกข์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงรักษิตา  ธีระวงศ์ไพศาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายรัญญ์  ว่องไวไพโรจน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายราชศักดิ์  ไมตรีจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายศรัณยพงศ์  คำมี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุชญา  ภัทรวงศ์หิรัญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วมณี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกุลจิรา  พรรณโกมุท โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรอร  โสรัตน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชริญญา  สุขจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชวภณ  มะลิกอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัชชา  พิลาผิว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนภูวา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงดลหทัย  กสิกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธนัชญา  ลีลานุรักษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนลัทพร  ไตรมูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปณิชา  เทอดไทย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพัชรนันท์  รวยรื่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภัทรดนัย  น้ำใจดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภัทรพล  ก้าวหน้าวาณิช โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวรัตด์  ไทยประกอบ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรัทยา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสิปปวิชญ์  จึงเสถียรทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอัย  เขนยงาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชาลิสา  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณฐกร  อิ่มสำราญ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายพชร  ลักษณะศิริ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายภูดิศ  สุขศิริดำรงศักดิ์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายภูธิป  ศรีขวัญ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์กมล โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปพนธีร์  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกรวรรณ  อนันต์ธนถาวร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายจอมศิลป์  พงษ์ไทยศิลป์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชนาธิป  เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวชัญญา  ศรีสวย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายณัชภัทร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายตติวัฒน์  มะโรหบุตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมมาวรรณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปวริศ  กล่ำพล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปัญญาทวี  พงศ์ไพจิตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายปารกร  ดำรงสุกิจ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปิติภัทร  เกิดกล้า โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวพัทศรา  เอี่ยมแสง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภูริปกรณ์  กะนินัง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสรัล  จึงธนวงส์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวสุพรรณรัตน์  พิมพ์ทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมพงษ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายิอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายชนัญชิต  เงินประดับ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายญาณาธิป  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายณพัฒน์  พัฒน์วิชัยโชติ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูจิตตรา โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภีมพล  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร โรงเรียนเจนอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม โรงเรียนเจนอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายจิณณธรรม  ตั้งสติมั่น โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชัญญา  กลมสม โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฎฑ์ฑิพัฒน์  รัตน์คีรีพันธ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปภังกร  คงหนู โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยธาวุฒิ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอัครินทร์  ม่วงทิม โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม