รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายมูฮัมหมัดยูโซฟ  บาเหะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาเเว โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายราชิต  อาบู โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงแวรุสนา  ลือแบซา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงต่วนหัสนะห์  โตะกูบาฮา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนัสริน  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนาเดีย  หะยีสามาแอ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอามีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฮัสวาณี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นายอันวาร์  สิเดะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายอัลญุฟรี  มาหามะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอารีดี  เวาะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฮาสีบะห์  อาบูบากา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอะนีส  เจะเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายนัสรุน  บาเหมอุดม โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนาเดีย  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิอัสมะ  คางา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอัยฟาร์  ตาเห โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายคอยรุดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงซอเลฮ๊ะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายซัยฟุดดีน  สือนิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงซีตีซูไฮบะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงตักวา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนัจวา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนัสรีดา  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนาอีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนุรฮาสานะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนูซีลา  เปาะแต โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนูรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนูรอ  อูมา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรอามีดะห์  บือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เปาะวาหม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนูรูลอีมาณี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปัตมา  มะเราะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  สาอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฟิรดาวส์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายมาวิน  มะโระ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายมุสลิม  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงมุสลีมะห์  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรัฟ  มามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  ดอมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายมูฮำหมัดฟุลกอร์  ขุนปลัด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรอบีย๊ะ  สาและดิง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายลุกมาน  ดอมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายลุตฟี  หะยีแวจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวิศรุต  สุทธาภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงแวมานาล  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายสาราลี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสุไลมาน  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอัซวารี  อุมาร โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอับดุลเลาะ  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอัลดารียะห์  อาบูบากา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอาดีลัน  ดุลซามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอามาณีย์  เจะแห โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอาแอเสาะ  นอปู โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิกรอม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอิบรอเฮง  ปาโฮะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอิลฮัม  โตะโอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฮาดียะห์  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงซาฟาเรีย  ขาเรมดาเบะ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงตัสนีม  อีซอมูซอ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนากร  ดอเลาะ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนาลิซ่า  หมัดแกแรต โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิสรีน  ใบหมัด โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายฟัรฮาน  กาเสง โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเรฮันนาน  มะลี โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวันนูรฟรอรีด้า  เจะสะตำ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอะนิส  บาเหมบูงา โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอานีต้า  มะเด๊ะ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอารียา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฮันนาน  หมัดสู โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฮุสไนา  สมานสุหลง โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ดูแมแด โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงซารีฮาน  ปราปง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงซิตีนูรูลยันนะห์  หะยีเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงต่วนกัสตูเรียร์  รงโซะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงต่วนอามีหน๊ะ  ต่วนปาเนาะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงตักวา  โตะลู โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงตัยซีร  ทาฮา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนัซรีน  แชลี โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนัสรินทร์  ดอกา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนัสรีน  โตะปานา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายนาวาฟ  กาแจกาซอ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนาอิฟ  กาแจกาซอ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนาอีมะห์  โตะเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนิฮานีดา  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนูรฟาติน  แมเราะดำ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนูรุลกุรเนีย  ฮะซา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาซ์  ฮะซา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฟัยรุส  โตะปานา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงมารียะห์  เจ๊ะเละ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวีอาร์ม  สาแม โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายอัซมี  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายอับดุลมาฏีน  มะยีแต โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอัฟนาน  สาเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอัมมานี  แวมะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอัสมาอ์  หะยีแวกะจิ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอัสมาอ์  เซ็งกะรี โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอานีซะห์  ปูยี โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอาฟรีน  หะยีสามะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอาฟีฟะ  มีนา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายอามีน  หะยีมะลี โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอาวาติฟ  มะนาฮา โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอิรมีนาร์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงฮัลวา  หะยีสามะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงฮุสนา  มะยีแต โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนาริณทร์  มะระเปะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  บูละ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธัชพงศ์  ดำมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพงษกร  หนูทองแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจิตภัสร  ณ สงขลา โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิราพัชร  เล็กกะสัน โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพัชรมัย  ลาภวงศ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิชชาอร  เหตุเกษ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  พรมวิเชียร โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรัชต์พล  รัตนโชติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วช้าง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทัศนีม  มามุ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนัสวา  วาโด โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนูรีซัน  โต๊ะกอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงบิสมี  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายฟัยซอล  สือแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายฟุรกอน  ยีหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายมะซุกรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริส  ซามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายมูฮาหมัดไฮมีน  บินมะแอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายมูฮำหมัดอารีมัน  กอเดร์ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายไรยัณต์  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอัลฟารุส  สือแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอานีฟะห์  ปิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอาบาดี  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอารีนา  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอาหาหมัดฟุรกอน  เจะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกะห์ยานี  มูโยะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงการีมะห์  กละ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงคอตีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชารีฟ  พงษ์สวย โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายซะห์รูน  เวาะและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายซัยฟูดีน  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงซูไฮดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงไซนูน  แมกอโวะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายไซฟุดดีน  แนแปเราะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายไซฟู  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงตัสมี  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนัสรี  สาแม โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนัสรี  แวอาเนาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนัสรูล  ตาเละ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนัฮดี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนาซียะห์  สาแม โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนาซีฮะห์  สะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนาดีลาวาตี  อาหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนินัสริน  นิมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนุรฟาซีลา  สาอิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนูรมี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนูรอาซีกีนร์  กาเจะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนูรฮูดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายบูรฮาน  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฟัตรียะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายฟัตฮาร์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฟาดีลา  วานิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมะโซฟี  มาซา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายมะรอซาลี  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมัสรีนา  แวอายี โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมารีนี  วาโด โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมุสลีฮะห์  เจะมามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายมูฮัมหมัดมัฮดี  สะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  มอลอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมูฮาหมัด  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายมูฮำหมัดอิกวาน  วามิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายยุสรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงลิเดีย  บินมูดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายลุคมาน  กาเซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวิสุวรรณ  สมาแฮ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสุไลมาน  ตามิงแต โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุไลมาน  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอะห์มัด  อาแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอับดุลมูบิน  วานิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอับดุลรอกิบ  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอัฟนัน  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอัสบูนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอัสมะ  อับดุลรอแม โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอาดาบียะห์  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอาบีดีน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอาวาติฟ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอาหามะ  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจะเย็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอิบรอเฮม  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอิลฮาม  สะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายฮาดี  เง๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายฮาฟิซ  เกษฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฮุสนา  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชลธิชา  ตาเละ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนูรฟิรเดาวส์  โตะเลง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายมูฮัมหมัดฮันวี  มะมิง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงยัสมี  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงลีซา  กาซอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอัดนัง  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอามีเนาะ  วาโด โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายคอยรุดดีน  ซาซู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจันทนา  ดลเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงซอฟีนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงซาเรซ่า  สามะแต โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนัสรี  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนินาซูฮา  นิเฮง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนิรฮูดา  โตะโยะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนุรอัยนี  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนุรไอนี  ฮะซา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนูรไอนี  สาเฮาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  โตะอีซี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายฟุรกร  จารงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายมูฮัมหมัด  สาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายรอมาฎอน  อาแว โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสุไลมาน  กอตอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสุฮัยมี  มามะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอับดุลคอเล็บ  เล๊าะยอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัสรีย์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอิสอับดุลกอดิร  สาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายซอฟวาน  โฆ โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงซีตีซูลัยคอ  เปาะแต โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงซูบัยดะห์  บือราเฮง โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนูรบาญาน  ยะรัง โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนูรฟาฮาดา  มะเซ็ง โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนูรอัซลีน่า  ตาเล๊ะ โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุต  บือราเฮง โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟียุดดีน  อีแตเบ็ง โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุธิษา  สะเตาะ โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสุไลมาน  สะมะแอ โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอัยนามัรฮียะห์  ฮะอิบุ่ โรงเรียนต้นพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอาตีฟะห์  ลือบานะ โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอามานี  ยูลอนิ โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอารีนี  อีปง โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงตัรมีนี  หะยีเฮาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนัสรีมี  ดือราซอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงนูรูลอิคลาส  สะนิ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฟิรดาส์ว  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  อาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายอับดุลเลาะห์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายอิบรอเฮม  ดิเย๊าะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายฮัซลัน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกัสมา  เจะหล่อ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงคอยรูนนิซาฮ์  เจะนะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงซากีนะห์  มะเก โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนาดียา  สาแม็ง โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฟัตฮียะห์  อีแต โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมุตัรซะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายมุสลีมีน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอาอีซะห์  สะมอรี โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายไซฟูล  มามะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายณัทนนท์  จงรักวงค์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายธนยศ  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธวัชชัย  บุญช่วย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายธีรวุฒิ  ธีรวิกรานต์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนิชานันท์  จิตรเสถียร โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนูเรียร์  มะลี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพีรณัฐ  มาลัยกนก โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายภัทรนน  ชูนุ้ย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายมูฮัมหมัด  มะดาเระ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวิภาวดี  สาและ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสรพร  โคตรสขึง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายสาริศ  มะหลี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายอานนท์  ใจดี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอาลีฟ  หวังกะจิ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกชกร  ทองคำ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกันตพิชญ์  พลับแดง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกัมปนาท  ชูมณี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจามีกร  อินณรงค์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชนกันต์  ชนะทอง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชมพูนิกข์  นาชะนาง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงทักษพร  พลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนัชชัย  พูกผาสุข โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนัชญา  รอดเสน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนลินี  มณีพรหม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฟัยฎี  สาและ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภัทรนันทร์  ชูบุญล้อม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมารียา  อาแว โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายมูฮัมหมัดสุฮัย  สะอูน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวราเมธ  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวัชรากร  ตรีมะณี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  หนูบุญ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสังสิต  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุทธิพงศ์  สังข์สมาน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอัฐการ  ขอจ่วนเตี๋ยว โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอันธิกา  พิณนุกิจ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอันอัยนา  ยียูโซะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงซานีตา  ปาเส โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงโซเฟียณี  หะยีอาลี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนัสริน  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนูรฮาฟาตีส  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ดือราวี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายมูฮัมหมัดเจฟฟรี่  มานิ๊ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรอเดีย  เจ๊ะบู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงรอยมี  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุนิสา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอานีฟา  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายอาฟูวัน  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายอามัลรุลฮาฟิต  เปาะซา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายอิลฮัม  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอุสนา  สาแม โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกามีลา  มะลี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเซาฟา  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงตัสนีม  บือซา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนารีดา  วาโอ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยีการ์เดร์ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายฟาวาส  ยุโซะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมูฮัมหมัด  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรกอน  สะอุ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายลุกมาน  หะยีมะลี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัฟนันท์  โตะเหะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอัสรีนา  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอานัส  การ์เด โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอูลฟาย์  ชาลา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกอมารุสซามาน  ตอมะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายซอบีร์  ปาลายา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงซากีย๊ะ  แมะเราะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงซุลนูไรนี  มะหะจิ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายตัจรี  สะตา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนัจญวา  เจะสนิ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนาดาล์  กามะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนิสรีน  สาและ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ดอมะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายมัจญ์ฮาณ  ล้ำประเสริฐ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายร็อฟอัต  อาดำ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรอฮีมะห์  อาลีมามะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรุสนาวาตี  หะยีเด็ง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอดิศักดิ์  พฤศโมสิก โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายอะมีร์  แตเปาะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  ยูโซะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอัมณา  อิบนูอุสมาน โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายอัยยูบ  ยูโซะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายอามานรูดดีน  มะลา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอามาลิน  บินอิสริส โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอาหมัดอากีล  ยะผา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายฮาซัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงฮาละห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 คณิตประถม
386 นางสาวซัลมี  แดวอสนุง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายซารีฟ  มะปีเยาะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายซาวกีย์  เจะอุเซ็ง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวซุลฟา  แวสู โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวตัสมี  ฮะซา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงตัสรีนา  มะแตหะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวนลิณีย์  สะแลแม โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนิฟัรฮะห์  นิกะจิ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวนิสรีน  ยุน๊ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวนุรไอนี  เกียสีตี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวนูรีซัน  ยูโซะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนูรูลฟัณรี  รอดิง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวนูรูลฟิตรี  ม่ามะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวฟาติน  ปาเนาะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวฟิรดาวล์  อาแว โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงฟิรดาวล์  แมะอุมา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายฟีดาอีย์  อาแว โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายมันเดร์ลา  มอเล็ง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวมัรยัม  นิระหิง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมีรซา  อาแด โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายมุสลิม  นิตา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงมูเนาวาเราะห์  ชื่นชม โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายมูฮัมมัดซารีฟ  หมันหลี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  ดือมานิ๊ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟ  กอมะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอลิฟฮา  วาเจ๊ะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นายอารีฟ  นาราปัตย์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอาลีฟ  หนิ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงดีวานี  บินปะดอร์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายรุจฮาน  วันอิดริส โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวีอาร์ม  ดิง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกชกร  มณีโรจน์ โรงเรียนวัดสุนทรวารี ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกนกกาญจน์  มณีอ่อน โรงเรียนวัดสุนทรวารี ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนชนะ โรงเรียนวัดสุนทรวารี ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซัน  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุนทรวารี ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนาเดีย  สีเต็ม โรงเรียนวัดสุนทรวารี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนัจวา  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านด่าน ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอิฟฟาน  บาราเฮง โรงเรียนบ้านด่าน ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายอับดุลอาซิ  สะอิ โรงเรียนบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงซัลวาณี  หวังถึก โรงเรียนบ้านควนโนรี ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอิบติฮาล  สามะ โรงเรียนบ้านควนโนรี ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอาอีเซ๊าะห์  บาซา โรงเรียนบ้านควนโนรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอิลฮัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านควนโนรี ป.4 วิทย์ประถม