รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกูไซซะห์  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเจะอะหนัฟ  เจะนิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายไซยิดนาบีล  อัลยุฟรี โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายทีฑายุ  เจะมูซอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนัสรี  มูดอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรนาเดีย  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายมุสตากีม  อิบรอเห็น โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮัด  สามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรอยยาน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงแวมาเรีย  แวนายี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายแวมูฮัมหมัด  แวโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอันร์นูรา  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอัฟฟาน  ยีสาอุ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฮัซวานี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฮัลวา  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฮาฟีรุส  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัลมาณีย์  กาเต็มมาดี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายซอฟียุดดีน  บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงซันญบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงซัลสบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายซูเฟียน  ลาเต๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงโซเฟีย  ดามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีสะอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฌากีรีน  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงต่วนฟาเซีย  อัลยุฟรี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนัซรีน  เจะสาเล็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนาฎีร  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนาตาชา  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนาตาลี  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนิซูรัยญา  นิตยรักษ์ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนิไลลา  มาหิเละ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนุรฟาติส  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนูรซูลลัยฮา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะ  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนูรรอยยาน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนูรอิรฟะห์  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรีซัน  แวบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรุลฟาราเดีย  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฟาอิซ  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฟิรดาว  หามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฟิรฮาน  แวมายิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฟูร็อต  อารง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงรอปีซะห์  สาแล โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงรัยฮาน  ยูโซะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวานีตา  จะนือรง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปฎิคา โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุรัยยา  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงหัษลีณา  เริงสมุทร โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอนาวิน  ช่อสามารถ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอับดุลฮาดีย์  เปาะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอัลวากุล  มะกุล โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอัสรี  มะเตะเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอาทิตยา  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอินอาม  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอิมรอน  ลอเด็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฮัฟฟาฟ  เลาะลายู โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฮัสบูลลอฮ์  ยูโซะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฮานิฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฮานีตา  สะมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฮานีฟา  เจ๊ะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฮาบีบี  ซาซู โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฮาวาติฟ  สมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกนกพร  บินเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายกฤตบุญ  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกันตพงศ์  สุขใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายคาลีฟาร์  บัวหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงซันนี  สารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณัชพล  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวณัฐธิดา  ประกอบชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายดานิช  เจ๊ะกาเดร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงต่วนนูรลัยลา  จันทรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงต่วนอานิส  อัลยุฟรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธนัชชา  ภูบาลกระเเสร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธัญพร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนะดา  มาลินี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายนาธัน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนิ-นฎา  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวนูรีน  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวเนติภัทรา  ไวจงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซค  แม็คแนล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปวริศา  ยืนชนม์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมัรยัมอนีส  อัฮมัดมูซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาววิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอนีส  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายอัซฟัร  อับรู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอัฟนาน  เวาะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  สะมะแอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไฝ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอามีณาย์  ดาโอะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายฮาฟิซ  มูสอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายซาฟีรูง  เจ๊ะอุบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายนาดาล  แสมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนิตัสนีม  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายนิฟัรฮาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงนิฟิรยาล  นิเดร์หะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายนิอิสรันดร์  เสมอภพ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายนิฮารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายมูฮัมหมัดคอดาฟี  แวนายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายมูฮัมหมัดซัมซุดดีน  ชิงชัย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายมูฮัมหมัดนะฮ์ดี  แวอายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายมูฮัมหมัดอมีรูล  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  แซมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามาลอเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  ฮามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายมูฮำหมัดอัรฟาน  บางปู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายแวมูฮำหมัดอัซรอร  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัฎฮา  แวดีซา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายอับดุลรอมาน  แวยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอัฟนัน  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายอัสมินทร์  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอารอฟัต  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอาลิฟ  ศิริอิสมัญ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายอินอาม  วรรณประดิษฐ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวการีมะ  มาดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายกูกอฟฟารี่  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกูมาเรียม  มานีวัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงเจ๊ะซารีณา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเจะอัฟฟานี  สะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายซอลาฮูดีน  เซงมี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงซาฟารีน  มะซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายซุลกีฟลี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงซุลฟา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงซูเฟียณี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงซูเฟียณี  อามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงซูรานี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงดานิช  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นายดุลยวัฒน์  แวดราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนัซมี  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนาดา  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนาดียา  ปาแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนาบีลา  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนิสรีน  ดำสมุทร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนิสรีน  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนิอะฟันดี  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิอิลฮัมเดียนาร์  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนุรฟารีซา  เจะแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนูรดิยานา  สมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  แวดาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนูรมา  อาบูลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนูรลัยลา  เจ๊ะดาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะอูบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนูรฮารีซา  มามุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนูรฮูดา  สือนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนูรีตา  กาเร็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  สาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนูรุลฮานา  แวนายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนูรูลฟิรดาวส์  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนูรูลฮีดายะห์  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะฮิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายบิสมี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพันลภ  สันสาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลขงู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงฟาฎีละห์  สุไลมาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายฟาณัต  บาราเฮ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฟาติน  จะปะกิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฟาตินดาเรียร์  พิทักษ์จิต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงฟาตีมะห์  เจะปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฟิตรีนา  อูบูดี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายฟิรฮัน  ประดู่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงมาดีฮะห์  อิสมาแอล์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงมารีน่า  ราชกิจ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดีน  รายิกัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมี  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงริฏวาน  มาแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรุสณา  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรุสลัน  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวัณฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวันอามีเราะห์  เจะยอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาววานีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายแวนัสรูน  แวมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวแวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงแวยัสมี  หะยีสาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงแวรุซณีย์  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงแวอัสนา  มะมิงเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสูไวบะห์  เปาะโกะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอมีร  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอัลฟาตอณี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอัลอิคลาส  วาโด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอัสรีนา  หมัดหมาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวอัสวานี  ทันยุภัก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอัสวานี  ทันยุภัค โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอาริษา  อีปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นายอาริส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายอิรฮาม  หะยีอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอิศดีฮาร์  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงฮากีม๊ะ  จำปีพันธ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายฮานาฟี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงฮารีฟะห์  สมาเฮาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงฮุสนา  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกมลชนก  เส็นแดง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคอยรูนฮากีมี  เจะตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจัสมิน  ด้วงหมัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชิรฮาน  ยาสาแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงซอบารียะห์  กาเร็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายซอลาฮุดดีน  มะตีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงซอลีฮะห์  แวยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงซาวาณี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงซาวานีย์  เจะแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายซุลอาฟีฟี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงซูรายา  สะอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงซูไรดา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงซูไรดา  เจะนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายซูไฮมี  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงซูไฮลา  วาเซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโซเฟียนี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายไซยิดชามิล  อัลยุฟรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงดัยยาน  วาแมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายตันตรา  เจะนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนทีชล  กาบแก้ว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนนท์ลภัส  อะบูเห็ด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนัซนีน  มะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนัสรียะห์  ปาแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนาดา  เจะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนาดีน  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนาเดีย  ปะจูมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนาเดีย  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนิซูฟีนา  แวยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีแวนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนิอนาวิล  นิเดร์หะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนิอาลิฟ  ปิยาเหล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนิอิหซาน  อาบู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนุรฟาติน  บือแนดาแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนุรมี  เวาะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนุรอัซลีนา  บุญมาเลิศ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนุรอัฎฮา  แมเราะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  ยามาดิบุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนูรซัฟเฟีย  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนูรซูไรดา  คอลำ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนูรดียานา  เจะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนูรฟัจรี  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  อิสสะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  บอสู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนูรมี  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนูรอัสวารีนา  เจะสะนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนูรอาฟีนา  แวดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนูรอาลีซา  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนูรไอนี  สิเด๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนูรฮีดายาตี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนูรฮูซัยฟา  ปะดอเก๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนูรีซัน  โต๊ะเส็น โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนูรีตา  หะยีดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนูรุลซาฟาวาตี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนูรุลฟาติน  มะเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนูรุลไอน์  สะอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนูรุลฮานีฟะห์  สาแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  สะอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนูรูนัจวา  กะจิบือซา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงบีฮาร่า  ลังบุบผา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายฟักรูดิน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฟาดีละห์  โตะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฟาดีฮะห์  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฟาเดีย  เงาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงฟารีดา  บูงอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงฟิตดาว  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฟิรดาวส์  วานิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายมะรอยี  หะยีมายอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายมัรวาน  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมิรฟัต  หะยีบือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายมุสลิม  ตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายมูดาซิร  แสแวง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายมูหะมัดชะรีฟ  แวสาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายมูฮัมมัดลุกมาน  เจะอูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายมูฮัมหมัดซัววัลร์  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวัล  ยีกา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายมูฮัมหมัดซูเบร  ปะดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมูฮัมหมัดเฟาซัน  แมเราะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮาร์  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีรู  บินเจะอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายมูฮำหมัดคูฎอรี  จะปะกียา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมูฮำหมัดเตาฟีร  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายมูฮำหมัดยุสรี  โตะกอแมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายมูฮำหมัดอดัม  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายมูฮำหมัดอามีรุนซ์  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายมูฮำหมัดไอสฟาน  สแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายมูฮำหมัดฮารีส  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงยัสมี  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายรอมฎอน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรีฮาม  ผันแปร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรุสดาวาตี  พรหมแก้ว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรุสมี  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวันตัสมียะห์  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวันนัสรีน  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวันอิลฮัม  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงแวซีตีอัยซะห์  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงแวนัสริน  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงแวฮุสนา  แวยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงษุภนุช  จุฬารัตน์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุไรยา  สนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอริฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอะนัส  กาโฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอันวา  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอับดุลฟัตตะห์  แวอุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน  เจะมุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอับดุลลอฮ  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอับดุลอากีฟ  บาราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอัฟนัน  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอัยนาอ์  แวเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอัยนูนมัรดียา  สะอิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอัรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอัรวา  ประดู่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอัลฟิตรี้  มะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอัลฮัมดูล์  กูนิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอัศลาน  อัษศิดดีก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอัสมัน  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอาซีซะห์  ดะมันฮูรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอาดีลา  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอานัส  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอานัส  แวเย็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอานีดา  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอาฟานีน  เจะเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอารีฟีน  ลูดิน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอาอีซะห์  มะฉุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอิรฟาน  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงฮาซานะห์  การี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฮามีน๊ะห์  สะแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายฮุซัยฟะห์  แวเมาะสะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤตภาส  เจือจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เอียดรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชมชนก  เพชรอุไร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายชลพัฒน์  ตังแก่นเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชินชนิสศา  ปัตตศิริเสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงซัลซานา  ดือเร๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงซัลซานีน  ดือเร๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงซามีมี  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณปภัช  พฤกษวัลต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงดากานดา  บุตรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนรากร  ไชยมนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปราชญาพร  ลุนแจ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายปรุเชษฐ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงเปมปรียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงเปมิกา  อึ้งรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพรหมเทพ  โกตัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพลเสฏฐ์  พันธ์สิทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายฟาเดล  เบ็ญอามาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจีิรภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงมุเนาวาเราะ  ดาโอะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายรัชชานนทฺ์  ทักษิณสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  โชติวัฒน์ธนากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงลลิตา  ปอสอตี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายแวอัฟฎอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายศิวกร  ประไพเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายอัครชัย  อังศุภานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกรรณกร  เอื้อภักดีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกัตญญู  ปานเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกันตพงศ์  เครือเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงโชติกา  จารุพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงโชติณัฐธิดา  รัตนมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณฐกร  อินทรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญธิดา  หนูปลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนาอีฟ  ยีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนินัซรี  แวฮามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนิฟาริด  มณีวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงประยูรชณัญญา  คณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรัตถกร  รัชตพันธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุญญิสา  อินทยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปุณิกา  ปริปุนณังกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเปรมนีย์  สัจพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงศ์ปณต  เทพจารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิรดา  พิศแลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงภิรมน  อ่อนทองอิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมาดีนาห์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายมาวิน  เกียรติสุต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายลัมอานี  เฮาะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรปรัชญ์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภากร  เพชรวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสหัพย์พิชญ์  พูนนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอรณิชชา  แซ่ซิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอรปภา  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรปรียา  เซ่าเลี่ยน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอัครวัฒน์  สุกแทน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอัรติส  ลาเตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงฮัยฟา  วุฒิคณาเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกนกพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกมลรัตน์  แวดราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายกรรณภัทธ  ยีเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกฤตาพร  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกฤติกา  ศรีผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกฤษณา  จันทฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายกวิสร์สร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายก้องเกียรติ  สุกป่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกัญญณัช  แท่นมงคลมาศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกัญญพัชร  กุมภิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกัญญาภัคส์  ตั้งก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายกันต์ธนกฤต  ชูเลขา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกันธิชา  จันทรคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกันยารัตน์  สะอิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายกิตติธัช  แก้วลายทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายกิตติภพ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายเขมณภัทร  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเขมวรรณ  ไชยคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงครองขวัญ  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายคุณัชญ์  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงเจะซูไลลา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายฉายวิชญ์  วงษ์นา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงชญาน์นันท์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชญานิศ  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงชญานิศ  ส้มเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงชฎารัตน์  ทัพสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายชวกร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายชัชพล  เพ็ชรภิมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงชัญญานุช  สวัสดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายชานนท์  หะยีฮัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชีรีน  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายชีวธันย์  บุญยะวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงซูนีตา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายฐานทัพ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายฐิติพงศ์  คงอาษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงฐิติภัค  ประถม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณชนก  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายณภัทร  ฉันทบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณภัทรลภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณหทัย  อภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัชชา  บำรุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัซมี  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายณัฏฐพล  บุญเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐกาญ  อินชะนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณัฐชา  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฐธยา  การขยัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายณัฐพล  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงดลญดา โยนาห์  ดายะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายดำรงเดช  สว่างจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายดำรงศักดิ์  สว่างจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายทบธรรม  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายธนกฤต  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายธนกฤต  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายธนวินท์  จินดาวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงธราทิพย์  แก้วประดิษฐุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงธีปพร  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธีรยุทธ  ทองหวาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธีรวิญช์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายธีรินทร์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายนพรัตน์  วงษ์สนิท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายนฤสรณ์  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนวลอนงค์  ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายนัควัต  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายนาอีฟ  แซะบากา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายนิชคุณ  สมุทรผ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนิชานันท์  คงธนถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนิซุนนียะฮ์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนินาซูฮา  สาเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนิฟิรดาวส์  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนิสรีน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายนิอากิฟ  แวหะมะั โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนิอานิส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  หะยีมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนุรอามานี  ปาแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนูรซัลฟาน  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงนูรตัสณีม  ดือราโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายบาซิรร์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงบุญติญา  สุอุตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายปกรณ์  ปานสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายปกรณ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายปพันธ์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายปภังกร  อินภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายปภังกร  เดชอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงประภาภัทร  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปองทิพย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายปาฏิโมกข์  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปิ่ณมณี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปิ่นชนก  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปุณยนุช  ชาติภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปุณยาพร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ณ รังษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพลอยกัญจน์กมล  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายพัชรมงคล  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายพัฒนศักดิ์  รุ่งโรจน์รังสรร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพัณณิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายพิชญุตม์  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สังข์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิยดา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพีรชยา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายพีรฤทธิ์  คะเลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายพีรวิทย์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงฟาดีละห์  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายฟาอิซ  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงฟาฮาดา  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายฟิรดาวล์  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงภคพร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภนิตา  โลกานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงภัครินทร์  ไกรศิริพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภัณฑิลา  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงภาวิณี  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายภูริพัฒน์  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภูริภัทร์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงมนรดา  นุ้ยสามัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายมูฮัมมัดฟัยรูซ  ฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  สะตา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายมูฮำหมัดวาริษ  แนฆานา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงเมธาวี  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายยศกร  ยังดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายรวิภาส  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทองศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิซาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายริชาน  เจ๊ะอาบู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงรินรดา  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายฤชายุส์พงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงลิลลฎา  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงสุริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายวรัญญ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายวรากร  สุทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายวันอิบรอฮีม  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายวีรากร  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศิรดา  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายศิรากร  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงศิริกัญญา  สงัดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายศิลปชัย  ใสเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายศิวกร  ทนงาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายศุกลณัฎฐ์  สุริแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงศุลฮา  วาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายสถาปัตย์  ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายสถาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายสรธวัฒน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายสิรภพ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงสุณิต้า  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายสุทัศน์  คงเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสุไรญา  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายหฤษฎ์ปิยังกูร  ยกล่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงอทิติญา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายอนัส  อรุณอิสรา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอะลาวียะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายอัซกัร  ปัตนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอัซรา  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายอัดวา  มหะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอามีนา  อาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายอาริฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายอารีฟ  อรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอิฟนูรีฟาน  แวบือซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายอิสกรรดาร์  เจะสมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเอมวิกา  ยะโกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายฮัซฮาเฟส  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายฮาดิษ  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายฮาดีย์  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหะดูดุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงฮานูร  สาเหะดูดุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงฮูวัยนา  ลอนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงกชกร  วรกิจนิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกชพร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกรกมล  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกรรนริศ  วสุลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกฤตธนัท  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกฤตมุข  เทพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกฤตยชญ์  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกฤติญา  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกฤติมา  พรหมพรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกลวัชร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกษิรศักดิ์  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายก้องภพ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกัญจน์นภัส  จองเดิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกัญญพัชร์  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมมาตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกันต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายสีนวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกันติธาดา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกันติภากร  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกาญจนา  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกิตติภพ  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกีรติกา  สันตะโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกุลธีรา  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเกริกเกียรติ  สาวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ภูมิแสงนภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายคณิศร  พรมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายคมสัน  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายจักรี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงจัสมีน  เจ๊ะอุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจิรวิภา  ไวยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายชญานนท์  ชีวกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณพงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชนัชญ์ชานันท์  คงธนถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชนิตพล  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชยานนท์  ศานติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชลดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชลลกานต์  บำรุงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายชาคริต  หะยีฮัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชาร์รีฟุดดีน  วันสามัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชินาณาฐ  แขกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายชิษณุชา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชีระวิทย์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชุติภาส  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงซัลวา  มะโรหบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายซากิร  หมินหมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงซาวีญาร์  แวดาลอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายซีรอจน์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายซุนนัตต์  แวสามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายซูเบร  อาอาบี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงญาณิศา  อธิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงญานิศา  ภูบาลกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายฐากูร  เกื้อภาระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มัดทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายฐิติวรัตม์  ทองดุลดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วาจาสุจริต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฎฐพงษ์  เพชรกลับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฏฐ์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นิลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณัฐพัชร์  เหล่าเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทับมุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณัศรูลล์  บาโง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงดานิช  หามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายเตชินี  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายทิวากรณ์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธนพล  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธนพล  ทับเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธนัฎฐา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธมนชนก  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงธัญชนก  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธีมานันท์  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธีร์วรา  พิทักษ์สันติกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธีรศานต์  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนนทพัทธ์  สั้นเต็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายนภัทร  ตุ้มแช่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนะดา  มันอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนิจัสมิน  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนิเดียร์นา  นิอามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนินาดียา  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนินูรุลอัย  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายนิอาริฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายนิอิมรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนูร์ฟาเดียร์  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนูรฟารินดา  เจะอุเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนูรีน  หามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงบัวชมพู  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงบุญนิสา  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงบุญยิกา  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงบุญวรีย์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายปฏิญญา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงปพิชญา  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปภัชญา  โกตัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายปรัตถกร  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปริทชมล  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายปรีชาวุฒิ  แก้วขอมดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปวริศร  จันทรทะนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายปองคุณ  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปัญญ์วาช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปัญญาวีร์  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปาณสิน  สุวรรณสำลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงปารณีย์  ปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงปาลิดา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปิติพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปุญญตา  โอเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปุณฑริกา  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงปูรณี  ขุนทิพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายเผ่าเทพ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายพชรพล  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพรนภัส  บุญโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพลกฤต  แก้วแสงสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพลอยจุฑา  จันทอิสสระศร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพอดี  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายพัชร  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพันธิสา  นกยูงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพัลลภ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพิขญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิชญา  ศุกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพิชญาภัค  อนันเต่า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพิชญุตม์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฟาฎีละฮ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายฟาฎีลัน  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภัทรธร  แป้นไทย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภาสกร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภูมิรพี  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภูริ  อโนทัยสถาพร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายภูรินท์  กลิ่นวรากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายมกรธวัช  คูณทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายมนัสกร  สุเนย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายมีซาน  แมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยนุดดีน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายมูฮัมหมัดมัฮยุรดีน  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายมูฮำหมัดสมิลัน  ดอเป๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงเมธาวี  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายรังสิมันต์ุ  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายรัชพล  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงรุลลาร์  เปาะเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายวรพล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวรรธนวรรณ  วนภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวรัชยา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวรัญยา  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวริยาพร  พงศ์สุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวันอิบรอฮิม  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวายุ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวิชญาดา  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวิรินนดา  อิสมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายวิสิฐพงศ์  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงแวนูรฟาติน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงแวฮาซาน๊ะห์  แวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศักดิ์วุฒิ  กุลวงษ์มาณะโส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศิรชัช  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายศุภฤกษ์  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายศุภวิชญ์  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายสมปราชญ์  สังข์สร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสฤษฎ์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสิงหราช  รัตนเพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสิรภพ  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสิริวิภา  พาลีเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายสุภสัณห์  จันทร์วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุภัสสรา  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุภิชญา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสุรเกียรติ  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายหรรษกร  คำมุลนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอโณชา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายอภิวิชญ์  มูนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอภิสร  เพชรประคอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอรรถกานต์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอริศรา  จิตประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอัซฟัร  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอันวาร  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอัมนี  เจะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอัมรินทร์  เรืองดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอัยมุณี  ยามิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอัรกุรอ่าน  ต่วนดาโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอัรวา  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอาดัม  เจ๊ะโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอาดิล  เหล็มเด็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอามีน  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอารยา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอารีจ  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วมลทิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอินติซัร  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเอกภวิชย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงเอวาลีน  เบญจภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฮัซวานี  บือแนปีแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงฮาน่า  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฮาริสรา  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายฮารีส  หะยีเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายฮาลีม  มะมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงฮาลีมะห์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงิฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายฆอยเดร์  แยนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงฮบีย์บิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายกัณธนา  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงซาเดียร์  มิเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายซุบฮาร์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนิอารชา  โต๊ะสามารถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนูรอามานีย์  อาแวดือมอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพอลลี่  อี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายมุสรีฮาน  ลามะดอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงรอยฮาน  อาแวกะจิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงวริศรา  บุญชู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวันนาบีลา  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสาฟูเราะห์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายสุทธิลักษณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอะมะนี  หาสัตว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอานิษา  สาและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงเอมกลม  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงซูนีตา  มะยี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงต่วนซาฟียะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงตัสมีม  อาโล๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงนาดียา  แวมูซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายนูรฟาตีฮะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายมูฮำหมัดสีดิส  แวนิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงอนันดา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงอัซมะ  กือจิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะสือนิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มาซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ซีนา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงแวนูรฟัครียะฮ์  แวมายิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอารดา  ชูดรุ่ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอาริฟีน  บากา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงบัลกิส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงอัสมะ  มามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงฮันนะห์  อัลมูบาร๊อก โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายซอฟวัน  กาเดร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายซอฟูวาน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายซอลีฮีน  มะเตะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายซัมซูดีน  เจะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงซีตีนูรอีมาน  มามุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายซูเฟียน  มูหนะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงซูวัยยะห์  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงซูไฮดา  สาแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายไซด์อุสมาน  กูริส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงต่วนนัซมีย์  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายต่วนนุรมัน  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายต่วนนูรดีน  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายต่วนนูรฟี  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงต่วนรุสณี  กูริส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายต่วนอับดุลฮากีม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงต่วนอาอีเซาะ  บิดิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนัสริน  มะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนัสริน  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนัสเราะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนาบีลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนิฟิรดาว  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายนิอะฟันดี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายนิอับฮา  แวนายี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายนิอัฟฟาน  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนุรไอชาฟีกา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนูรเดียนา  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนูรตัสนีม  การี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนูรฟาติน  เซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนูรฟาติน  แวสะแลแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนูรฟาตีม  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายบูรฮัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงฟาดีละห์  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงฟาดีละห์  อุมา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงฟาเดีย  อาแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กอไม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงฟารีดะห์  รัตนเรืองสี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงมาฎีนะห์  ยามาชิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายมุสตากีม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายมูฮัมหมัดซานาอีน  ดามิด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรอน  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟวัน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงมูฮำหมัดฮาริส  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายมฺูฮัมหมัดไฟซอล  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายยาเซร  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงรีซา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายรุซลัน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงแวนูรฟิรดาวส์  แวลอเดร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายอับดุลลอฮ  โดฆา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอับดุลเลาะ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอับดุลฮากิม  การีจิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอัฟฟาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอัสซูวรรณี  ซาแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอัสรีดา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอานัส  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงอาฟาณี  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอามานี  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอามีเนาะ  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายอารือฟัน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอิบรอฮิม  สาแล โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอิบรอเฮม  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอิลฮาม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงฮาซียะห์  สนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงฮาตีก๊ะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายฮานาฟี  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายฮานาฟี  อาแวเด็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงฮานีซะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงฮาบีบะห์  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงจีฮาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายซอลีฮีม  ปะแตบือแน โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงซัรวาน  สาเมาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงซูไรดา  มะลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงต่วนคอลีเญาะ  จูนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายนิกีญาด  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงนุรฮาวา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงนูรุลฮาลีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงฟัชรีนา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงฟาตีหะห์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายมูฮำหมัดเฟาซาน  ฮาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายรุสลัน  แวหะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงแวอามาณี  เจ๊ะอูบง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงอาซูร์รา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายนิกอวามุดดิน  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนูรซากีลา  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  สะมาแอ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายมูหัมหมัดซอฟัร  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายมูฮัมหมัดอาริฟ  อาบูบากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาบี๊บ  เปาะโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงยัสมีน  มามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงรูฮาหนา  กะลูมี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายอับดุล  เจะและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงนูรฟาน  แซแก้ว โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายบูคอรี  หะแว โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  สาและ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายกูรกอน  แยนา โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนูรีมัน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนูรุลฟ้าซลีน  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนูรุลอาซิกิน  บาราเฮง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนูรูนซูฮาดา  เจะหะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฟาติน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายอานัส  มะแซ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงซาฟีนี  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายมุซซัมมิล  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายซัยฟุดดีน  แวเถาะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนาตาซะห์  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนูร์บัยดูรี  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนูรีดา  คาเร็ง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงบัลกีส  ดาแมะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงบารอก้ส  เซ็ง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กาลาแต โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงฟิตรียะห์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสูไรยา  เด็ง โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอัสวานี  ยูนุ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอิบตีซาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายอุบัยดีลละห์  เจ๊ะโอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอูลฟา  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงฮุสนา  หามะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงนัซรีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงนูรูลฟารีดาซ์  เปาะเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงบัลกิส  ตือเง๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงฟาติน  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายอามีนนุรดีน  อาดูแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายอามีรู  ฆอแด โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายฮาฟิฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายกูมูบาร็อก  ตูแวปูเตะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายซาฟีอี  ดาฮารี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายซุลกิฟลี  มะลี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงซูมัยยะห์  สมาแห โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงซูไฮลา  ตาเห โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงนาซูรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนิซอเฟีย  ปะซี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงนุรุลทัศนียา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายฟัดรีย์  หะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงฟาซีรา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงฟาตีมา  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายมูบารัก  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงลาตีฟะ  หะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายอับดุลเลาะ  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอัรวา  นะนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอาฟาน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอามาลีนา  มะแซ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอาหะมัดซานุซี  แนง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายอิบติซาม  มะยิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอิรฮัม  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายนิอัมราน  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงนูราณี  สมาแฮ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสุวานี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงฮายาตี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงฮาวาตี  แมแล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายซอยฟุนเลาะห์  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงซัมซียะห์  เจะมะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนาซูฮา  สาและ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงนูรอาดีลา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงมัสณีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงซุลฟา  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงนิบัดรียะห์  วายี โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะลง โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายมูฮัมหมัดดานิช  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตากีม  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายสุไลมาน  เจะแว โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงฮาน๊ะ  แวกะจิ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงณาร์ดีฮาน  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงนูรมี  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนูรีดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายบัซรีย์  เด่ง โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงฟาติน  เจะแว โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงฟารีซา  เจะแว โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮาร์  เปาะจิ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายฮานาฟีย์  อยู่นุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงฮานีซา  อยู่นุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายคามารุลอารีฟีน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงคามาเรีย  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงเจะนูรฮูดา  กุโน โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงเจะฟาตีหม๊ะ  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงซอลีฮะห์  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายซาฟีอี  อิสมาย โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงซูใฮลา  จารู โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงนัสรีน  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงนิซัลวา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงนูรดีนา  ยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงนูรอัยนี  บาราเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนูรฮา  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงนูรีซา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงนูรุลนาอีม  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายบาซีร  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงบิสมี  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายมูบารอค  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  มูยา โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ดือราแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายมูฮำมัด  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายยูนัยดี  บาโง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงวาอี  เจะเอาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงอัสมาอ์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงฮาซานะห์  สะแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายฮาฟิซ  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายซอฟา  หะยีมะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายซัยฟุดดีน  เจะอาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงซุลฟาร์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงซูไบดะห์  มะหมีน โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงซูลฟา  สือแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงต่วนนัทดา  นิกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงนัสรีฮา  กูนิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายนากีบ  ดาราแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนุรเดียนา  แหม๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนูรุลอามานี  เจะอาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฟัดดูวีน  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายมูดารซีร  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงมูนีฟา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายมูฮัมมัดนอิม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยยูตี  เล๊าะปาแต โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายมูฮำมัดอาติก  กาเดร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายมูฮำหมัดเซาวาล  อีซอ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงร๊อยยาน  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงไรมี  ฮะอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอันนัจมี  มะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายอัลมูบารอค  แหม๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายอาบูซูฟียัน  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอาลามีน  การี โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอิครอม  สะแลแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงอูลยา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายฮาฟิช  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายซอบีรีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายบุญยามิน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยามา โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สาและ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงอาอีซะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายตันกูอิสกันดาร  ดาราแม โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงนูรมา  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงนูรมี  มะลี โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจะหลง โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายฟาอิซ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี  สาและ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายมูฮำหมัดซอลีฮีน  สาแม โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายมูฮำหมัดซะอ์ดี  หมัดศิริ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  ยะยือริ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวันฮุสนา  สาแม โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอาบูคอรี  สาเร๊าะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายอูบาดะห์  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงซอฟียะห์  โตะซู โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงซูไฮนี  สาและ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงนุรยาวารียะห์  ตีเยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงนูรฮัยฟะฮ์  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงนูรีซัน  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยีหามะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงมุนีฟะฮ  เดร์ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายมูฮัมหมัดอามาน  มะแซ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กชายอาลีฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงฮาซามี  เยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงซีตีอัยซะฮ์  บินติโมฮัมมัด โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงซูไฮลา  อาต๊ะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายนัสรี  ดาราซอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดือเมา โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฮัยฟาน  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายลุตฟี  เด็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวันอาซีซะฮ์  หะยีสะนิ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  ดือราโวะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงนุรฮายาตี  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงไลลา  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงนูรนัสรีน  เจะแล โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนูรมา  ตาเละ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงฟาตอนะห์  มะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงฟารีดา  มะฉุ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงมารีซา  กูโน โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงอาซียะห์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายซูไรมาน  สะนิ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  เปาะมะ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงอัซวาตี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงอาดีละห์  มาซอ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สาเระ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนูรอาดีลา  วิเชียรสรวง โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายฟุรกอน  กะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงฟารีดาห์  มะเส็ง โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงฮีดายะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงซีตีฮาวา  หะยีอับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงนูรอลิสซา  เจ๊ะสะแม โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสุชาดา  พรมภูงา โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงอารีดา  หะยีเจะแม โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงกาญจนา  ทองอนันต์ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงคอนซาอ์  สาและ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชีฟาอ์  สาและ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนาดา  โตะนาฮุง โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนุรดาเรีย  มูหนะ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ลาดอ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายฟุรกอน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงมาซีเตาะ  สาและ โรงเรียนบ้านดอนรัก ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงซารมี  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายซุลกิฟลี  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงนูรฟัรมีห์  สะนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงนูรฟาติน  แยนา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงนูรฟิตเราะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงนูรูซะวานีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายบือราอัม  เจะอาลี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงฟาดีละห์  สนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายมะนุ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงมัสรีน  เหาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายมูหมัดยูกี  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงสุไรนี  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายอดุลย์หยา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายอับดุลรอฟิต  เตะเหร็ม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายอับดุลเลาะ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายอิลฮัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายอุสมัน  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายฮาฟิต  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงซูฮัยลา  เจะโด โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายตัรมีซี  สามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงนาสรี  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายฟูรกอม  โตะเซ่ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงมริษา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายมูฮัมหมัดบาดาวี  จิหนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัน  ยาบี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายมูฮัมหมัดรุตฟี  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีนัน  สะหนิ๊ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายมูฮำหมัดอีมาน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงรัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายแวซูลกิฟลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงแวรอกีเยาะ  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุหวายบะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงโสรยา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายอับดุลกอยยูม  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายอัฟฮัม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายอามีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายอาเล็ฟ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายอาฮัมหมัด  บือซา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายอิบรอฮิม  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายอิลฮัม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายกาบีช  บุตตะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายคอเล็ต  สะนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงณีวัลณูฮาย์  แลแร โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงตอยีบะห์  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงตัสนีม  แลแร โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงนัจวา  แวนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายนัศรุน  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาวนาบีละห์  คาเร็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายนิมูฮัมหมัด  นิและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายนิอัรฟาน  อัรสะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงนูรดีนา  สิติเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงนูร์นาวา  เจะแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ประดู่ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงบิลกีส  บือโต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงบุชรอ  อาเกะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพีรดาว  กาญจนสดุ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงฟัรฮะห์  กะจิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายฟาริซ  มะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงฟิรดาว  ดือราแมหะยี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงมนัชญา  สารี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงยัสมีน  จาเงาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงรีม  สะดี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงวันซุลฟาฮ์  เจะอุบง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงวันเดียร์นา  เลาะยีเยาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงวันอารีนา  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงอนิศ  บินอาแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายอัครอม  สาเล็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอัชรอน  แวนาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายอับดุลซาลาม  โต๊ะหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายอับดุลซูกุร  สะอิด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอับดุลลาเตฟ  แยนา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงอัศวรรณ  มูซา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอัสมะ  ดือรามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงอัสมา  ศิริบุญหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอาเดีย  เบญอาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายอามาน  ดอนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงอามานีย์  มัชปอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายอิฟฟาฮาน  โตะมะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงอิลฮัม  แวดาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายฮัมดี  อาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงฮานาดียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  อินทร์ดาคีรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงค็อลรุนนิสาอ์  จิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงเจะอัฟวานี  เจะโก โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายชัยฟีต้า  เจ๊ะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายชาฟิน  ดงนะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายชาเฟีย  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายชามิล  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายชาร์กิร  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายชารีฟ  มะนีวัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงชารีฟาร์  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงซอลีฮะห์  อีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงซัมซียะห์  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจะยูนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงซัลมี  ฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงซัลวา  หะยีเจะนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงซุลลียานี  สิงห์พิทักษ์กุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงซูไฮล้า  และเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงโซรยา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายไซฟุธดีน  เจะยูนุ๊ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายฌามิล  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณดา  ศรีตุลาการ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กชายดานิช  พันธ์หีม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงต้อยยีบะฮ์  สะดียามู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงนัจญวา  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงนัซมี  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายนัศรุลฮัก  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงนัสริน  ซายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงนัสรีน  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงนัสเราะห์  เจะโวะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายนาฟิส  บัวสาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายนาร์อีพ  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายนาอีม  สีตีเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายนิซาราซู  หะยีซือนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงนินาซนีนย์  กาหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงนิบัลกีส  อับดุลสอมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงนิสรินทร์  เจ๊ะมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายนิอัฟฮาม  มุสดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายนุรฮาฟีซี  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงนูรคานซาร์  อะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนูรดีนีย์  สาลอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงนูรฟาฏิน  ขวัญกำเนิด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนูรฟาฏิน  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงนูรฟาติน  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงนูรยุสรีตา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงนูรร็อยมี  สาลอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงนูรีฮัน  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงนูรุลฟะฮ์มี  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงโนรอักวา  โต๊ะแวอายี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายฟัรฮัน  ซูสารอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงฟาเดียร์  อดุลยกิจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงฟามีราห์  ลอเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายฟารีส  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงฟาเรียห์  ดอคอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กชายฟาอิส  หะยียูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายฟิดาอีย์  แวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงฟิตดาว  กลิ่นหอม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงฟิรดาวส์  จันทรเพท โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายฟิรฮาน  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงมาเรียม  ยามู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายมุคลิศ  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายมุอ์มิน  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กชายมุอาซ  หะยีหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายมูฮัมมัดฟารูก  ฮายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุก  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฮาม  ดูลาสะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกบาล  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายมูฮำมัดซาลีม  กูนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กชายมูฮำหมัดเนาว์ฟาล  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กชายมูฮำหมัดมุคลิศ  เจะอามะห์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายรอมฎอน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายรอมฎอน  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายริฟกีย์  เบ็ญอิสมาแอล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กชายรุจฮาน  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กชายวันนัสฟู  โด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กชายวันนัสรี  โด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายวันอิกรอม  ดาราลัญจ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงวาฮีดา  หยีดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายแวดียาอุดดีน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายอนัส  ถวายเทียน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงอนีส  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายอลีฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กชายอะห์หมัด  เจะโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายอัซมุอีย์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงอัญญาณี  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายอับดุลรอห์มาน  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายอัฟดอล  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงอัฟฟา  แวโน๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงอัฟรินดา  สาแลบิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายอัฟฮัม  เวาะเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงอัยนูน  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กชายอัรฟา  บาโงสะตา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กชายอัลมูซัมมิล  ยาเต็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายอัลอาดาบี  ศรีมั่น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายอัลฮาชิร์  เสมาทอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงอัสนี  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายอัสลัม  อับดุลฮานุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กชายอานนท์  นามะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กชายอานัส  เจ๊ะหมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายอานัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงอานีต้า  แวสมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงอาฟาณีย์  บือแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายอามัร  สวัสดิ์ชูแก้ว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงอามานี  ยุนุ๊ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงอามานี  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กชายอามีนทร์  เบ็ญอิบรอฮีม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายอาริฟ  มะนีวัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กชายอาริฟ  แวโดยี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายอิดเรส  ลาวัลย์วุธ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงอินธิมา  อาแด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กชายอินอาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายอิบนูอับบาส  ตอแลมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กชายอิบรอฮีม  ซอรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงอิมตีนาน  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กชายอิลฮาม  เบญจมันต์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงอุลวาร์  ดาฮิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงฮัลวา  สุหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงฮานีตา  ซอรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงฮานีฟ  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงฮานีฟา  สีตีเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายฮูซัยฟะฮ์ บินซาการียา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายฮูซัยฟี  เจะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงฮูสนา  แวดราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายกัยซาน  การี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 นางสาวกัสนีม  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายชนาวีร์  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวชารีญา  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายชารีฟ  ประดู่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 นายชารีฟ  อีซอมูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายชารีฟ  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายซัยฟุดดีน  สนิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายซัยฟุลอิสลาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายซัยฟูดีน  วงศ์ชู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายซาฮาลัน  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายซุฟยาน  ปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 นายซุลกิฟลี  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นายซุลกิ๊ฟลี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงซุลฟา  อุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายซูกาโน่  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงซูรีนา  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงซูลฮูลัยฟะห์  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงไซร่าคาน  ปาธาล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายณะอีม  ดามิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายต่วนลุตฟีย์  ต่วนสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงตัสนีม  โต๊ะสะนีเย็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายตูแวฟาเดล  ตูแวลอเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายนะอีม  หีมอะด้ำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเม๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุขไทย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายนัศรุฎฎีน  อิสมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายนัสรูล  ดอเลาะหะวอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 นายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงนาดียา  แวหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายนาดีร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายนินัศรีย์  นิจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงนิฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายนิฟาริด  นิมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายนิฟาอิส  นิสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงนิฟิรดาว  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายนิมูฮัมมัดศิดดีก  เจะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงนิฤมล  โดยหมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงนิสุไรดา  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงนิอนีส  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงนิอันนูร  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 นายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนิอามาเดียร์  หนิแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายนิอาลิฟ  สาแล๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงนุสรีน  เจะเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายนูรซัรวัล  ซาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงนูรซัลวา  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงนูรนาฟาติน  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวนูรนาฟีฮา  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงนูรสรี่ย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงนูรอัฟนาน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงนูรอิลฮาม  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 นายบินยามีน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวปานนัดตี  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวพาซีลา  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นายฟัยรุส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายฟาฎิล  อาแวกือจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงฟาเดีย  แมเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงฟาติน  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นายฟิตกรี  มูเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายภูเบศร์  รักบุญ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 นายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายมุสลิม  ใจสมุทร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายมุฮัมมัดอักรอม  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายมูยาเฮ็ด  ดาราโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายมูฮัมมัดดาเนียอามีน  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 นายมูฮัมหมัดบาซีร  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  แลบา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายมูฮามัดชารีฟ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายมูฮาหมัดซอลีกีน  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายมูฮำหมัดซีฮาม  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 นายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายมูฮำหมัดรอมฎอน  โตะอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายมูฮำหมัดริฎวาน  สูหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎีก  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายมูฮำหมัดอลีฟ  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงยัสรีน  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงรอซาดา  ปาแนมาแล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายรอฟีอี  อีซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงรอยมี่ย์  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงรอยฮาน  สนิหวี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงรัสยานา  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายรุสกี  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายรุสดัน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวลีณา  วายูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายลุกมานฮากีม  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงวรรดานิสฟิตรี  เจ๊ะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายวันชามินทร์  ลอดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายวันอัสบี  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายวันอัสรี  ปอซอตี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงวันอามาลีณา  สามะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงวันฮานีฟตัส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 นางสาววัรดีนา  ปราปง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นายวาอิล  สอเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 นางสาววิจดาน  สิเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายแวซอฟนัน  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงแวนูรอัยมี่  ยะปา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 นายแวรุสนันท์  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายแวอีซอมุดดีน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายแวฮานาฟี  เปาะสา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายศุกรันท์  สนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงสูรญาณี  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายอนัส  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายอนัส  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 นางสาวอนีฟา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงอภิชญา  มูดอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายอักบัร  มหัจกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 นายอันวาร์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายอับดุลเกาว์วีย์  บือแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายอับดุลอาริฟ  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 นายอับดุลฮากิม  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายอับดุลฮาลิม  อิสมิน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายอับดุสสลาม  มูลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายอับบาส  ดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายอัฟดอล  แลแวแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 นางสาวอัฟนัน  บือราเอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายอัฟฟาน  ซามูดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 นายอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายอัฟฮัม  มะยีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอัยมี่  ยูซุฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 นางสาวอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายอัลฟารุด  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายอัลฟารุด  แยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายอัสมัน  หะยีบือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวอัสมา  กาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงอัสมาร์  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงอัสรีนา  อาแวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงอาตีก๊ะ  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงอานาจัสมิน  มูหะมัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายอานีฟ  มูเน๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 นายอาบีลุคมาน  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายอาฟดอล  สะเตาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงอามารีน่า  มอซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายอาริฟีน  สะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายอารีฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงอาลิตตา  สวัสดิ์ชูแก้ว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงอาวฟาร์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวอาอีซะฮ์  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 นายอิรซักกีย์  ยูซุฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายอิรฟาน  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายอิรฟาน  แมเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงอิสนาณี  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายอิสมาแอ  สะดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายอิสฮักก์  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายอุมัร  สียานเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายฮานิฟ  สมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายฮานีฟ  กีไร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 นายฮาบีบ  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายฮาบูคอรีย์  เบ็ญอิบรอฮิม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายฮาฟิฟ  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงกูนัจญมีย  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายเกาษัร  โต๊ะมีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงคอนซาอ์  วาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ยุโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายชวัลวิทย์  หัวแท้ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงซัลมีย์ณดา  เจะแม็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงซามีมีย์  ลาดอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายซารีฟฟุดีน  มีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายซารีฟุดดีน  หะยีเจ๊ะมุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงซิลมีย์  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะ  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงดานิช  มะนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงต่วนซุลฟียา  เสะดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงต่วนนัจลาอ์  โตะกูบาฮา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงต่วนนัซมี  กูโปะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายต่วนมุคลีศ  นิบันดัร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงตัสนีม  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงตัสนีม  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงตัสนีม  ขวัญกำเนิด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงตัสนีม  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงตัสนีม  สาอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงตัสนีม  เจะสแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงตัสนีม  โนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงนรรจวา  อาแด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงนัจวาย์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงนัซนีน  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงนัซมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงนัซมีย์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงนัซวาปุตรี  แวมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงนัสวีรา  มาปะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงนาซูฮา  ลอเสะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงนาซูฮา  เทศอาเส็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงนาซูฮาร์  เปาะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงนาดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงนาดา  ซาเม็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงนาดา  เจะโมง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงนาเดีย  เรืองปาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงนาตาซา  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงนาวัล  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายนาอีฟ  เบ็ญญากาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงนิซัฟฟานี  จะปะกิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงนิซัมซารีนา  หยีหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงนิซัลวา  คาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงนินัซนีน  ทรงชาติ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงนินาเดีย  บาเหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงนิฟาฎีละห์  แวยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงนิรมีน  ยีสมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงนิรอยฮาน  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงนิวาฮีดา  ยีกาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงนิสวาน  เซะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงนิสาอ์  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงนิฮาณีฟา  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงนุรฟัจรีย์  ยะปาร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงนูซีลาน  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงนูรฟิรตียา  ปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงนูรอิคลาส  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงนูรฮาณี  วามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงนูรฮูดา  แยแล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงนูรูลอัฟนาน  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงนูรูลฮุสนา  ปูเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงนูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายเนาว์ฟัล  เจะสะอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายบิลาล  แวดือเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายฟัตตาห์  แวอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงฟัยรูซ  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์  กาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงฟาเดียร์  ภูมิศาสตรา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายฟายาฎ  ดามัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายฟิรฮาน  หะยีสาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงฟิรฮานา  เพ็ชรฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายฟีดาอีย์  จารู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงภาสินี  ยาโงะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงมัณนา  สือแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายมุอาวิน  สูดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงมูนาดา  ภักดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงมูนาดียา  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงมูรฮานีฟา  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายมูฮัมมัดอาฟีฟ  เจะซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายมูฮัมมัดอิหซาน  เจ๊ะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายมูฮัมหมัด  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟิก  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาเดล  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดาส  เดียร่า โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายมูฮำมัดอาลิฟ  บาราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายมูฮำหมัดกัตดาฟีย์  จีนารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายมูฮำหมัดตอริค  วาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงยาสมีน  ปูเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายเราะฮ์มัตต์  ดีนายัง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงลินนาดา  แยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงลิยาน่า  หะยีแวสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงวรรณนัศมีย์  สาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายวะฟียุดดีน  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงวันเดียนา  ปอซอตี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงวันนัศรีญา  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงวันนัสมีฮัน  สะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงวานีตา  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงวาฮีดา  หมีโดด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายแวฟาเดล  เจะมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงแวอามีระห์  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายสัลมานคาน  ปาธาล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงอธิชา  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงอัฟนาน  แม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงอัมนัส  หัสมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงอัยนาอ์  ปูลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงอัยนูน  ปูลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงอัยรีณ  สาอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายอัลอามีน  นูรุลอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงอัสมา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงอัสมาอ์  เจ๊ะมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงอาณีตา  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายอาดัม  ดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายอาดิล  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงอาตีฟา  สะอุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงอาตียา  สะอุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงอารอฟะห์  มะยีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  บูรอดียา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงอาอีซะห์  มะหะหมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงอิมติซาล  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงอิหซาน  มะรือสะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงอิฮ์ซาน  กาแบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงอุลญา  เจ๊ะเหลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงอุลฟะฮ์  อับดุลซาลาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายฮัมซี  หมัดอู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงฮัสณียา  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงฮานาน  ครู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงฮานาน  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายฮิซมาน  หีมใบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงซัลวา  สะมะแอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงซูนีตา  หาแว โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงนัสรียา  สาและ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงนุรไอนี  มามะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงนูรจุลญานีย์  มะสัน โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงนูรนาเดีย  มีแต โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงนูรอาฟีฟะห์  อาแว โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงนูรูลอีสลิน  ทรงชาติ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1924 เด็กชายฟัตฮี  สะมะแอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายฟิตรี  สาแล๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงฟิตรียะห์  เปาะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กชายมคลิก  โตะมิง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงมุสลีมะห์  โตะลู โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กชายมูญาฮิด  บือราเฮง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1930 เด็กชายยาซิร  ยูปูลา โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงรอยยาน  บือราเฮง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงรีตาซ  มูฮำหมัดฆอร์บาวีมูฮำหมัด โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงรุสนานี  มะแซ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงรุสมาเรีย  ยูโซะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงศิริดาร์  มะหามะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กชายอัชรอฟ  อูเซ็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงอัฟนาน  กาเซ็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงอัมณีย์  กาเซ็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงอาลามีน  สะมะแอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงอาอีซะห์  การี โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กชายอิรฟาน  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กชายฮากิม  กุโน โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงกามีละห์  หะยีมะแซ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงการีมะห์  ลือบาน๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  ยีดาแม โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงซอบีฮีน  มาแจ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงซากีนา  สาและ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงโซเฟีย  เถาะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงดารุสซามี  อาแว โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงตัสนีม  สาหะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงนัสรียา  ยีเจะแว โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงนาริษา  มามะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายนิอัสมี  เฮ็งปิยา โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงนุรฮัสนี  แวอูเซ็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงนูรมี  สะมาแอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงนูรลัยลา  หะยีมะลี โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงนูรฮูดา  อาดำ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายบัดรี  เบ็ญนา โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงบารออะห์  มะเด็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายปักรี  แดเมาะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงปาตีเมาะ  สาแม โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายฟุรกอน  มะลี โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายมูฮัมหมัดซูรา  มะสง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมลี  มะลี โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงรุซนานี  มามะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงรุสนานี  ลอเด็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงรุสลีนา  มะยาซิง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายวันอารีฟีน  เฮงปิยา โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงสีตีคอดีเยาะ  อีแต โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายอันวาร์  ดาราบากอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายอับดุลรอฟุร  อีปง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายอัลฟาน  นาแว โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงอัสมะห์  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายอาดีลุคดีน  สาและอารง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายอาดือนัน  ดาราบากอ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายอารีฟิน  ดือเระ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายอาลี  เต๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายอิสมาแอล  อาบูวะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงฮุสนา  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงกูนูรุลอีมาน  อีแต โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงซัยนี  สือแต โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงซุลฟา  นิสะนิ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงโซเฟียนา  ตุยง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงดาเนียร์  หามะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงดาอียะห์  ลือบาน๊ะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงนูรอัยนี  สือรี โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงนูรูอัยนา  บาโดง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงยูฮานา  ดอเล๊าะแซ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงรูไวดา  กุเล็ง โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงอุลยา  สนิเลาะ โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม