รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สามารถ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐนรี  ค่ำคูณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดศรี โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนชัย  กระต่ายทอง โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญจิรา  เนเยือด โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธันย์พิชา  คำเขียว โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพิสิษฐ์  ดีไทร โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรกมล  อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกนกภรณ์  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันตพงศ์  อิ่มจิตร โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติวินท์  จีนศาสตร์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงนวพรรษ  คงสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปพัชญา  เชิงกรานต์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปราโมทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงมณฑกานต์  ปานพงษ์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวริลลดา  อัตรา โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอัมรินทร์  แลพวงมาลย์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอารยา  เพชรคุ้ม โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นายเอกฤทธิ์  นนตรี โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวเอวารินทร์  พู่พงษ์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติชัย  เชื้อสมุทร โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิรนันท์  ชั่งประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเจตวีร์  อ่ำอินทร์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงฉันทพิชญา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชนกันต์  ยืนสุข โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนานพ  เบ็ญจาธิกุล โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงษ์เชื้อ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปนัดดา  คลังเพชร โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพงศกร  เฟื้อยใต้ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทกุล โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงภารดี  ศิริเมฆ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงยุพิน  นิสัยรัมย์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรินรดา  รามโกมุท โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศกร  วัฒนะ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงแพรวา  ไสยสิทธิ์ โรงเรียนวัดลำดวน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนวัดลำดวน ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนวัดลำดวน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกณิศา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ธิติโชติสมบูรณ์  ธิติโชติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลชนก  พวงดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกมลธิดา  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกรัศวิน  พันธ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤตภาส  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกันติทัต  เทศนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พานารถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกิติพัฒน์  บูรณ์พัชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกุลณัฐฑ์  จำอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จำปา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายคณินณัฏฐ  เทียมอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงคุณัญญา  สัยยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายคุณากร  พิลึกดีเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจารุภา  พันธ์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจิรพัฒน์  สุดาดวง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชลลดา  พาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชวลิตา  พันจุย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชัชวัสส์  ด่านสาคร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณปภัช  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณภัทร  ทรัพย์ชิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายณภัทร  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณรงค์ณชพล  กวยกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัชชา  อำ่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐกรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐกฤต  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐดนัย  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยศศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐมน  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายตฤณกร  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายเตชธรรม  อาทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเตชิต  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงทิตชญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธนกฤต  วชิรดุสิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนาภรณ์  ตั้งบุญพูลธนโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถาวรณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนภวัต  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิลป์มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนลินญา  สกุลนคร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนลินทิพย์  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนวดล  ปะสาริกัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายนักคิด  ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนิระมล  ฉิมพานิช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงบุศปราวาตรี  แก้วทรายขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปราณณ์ฉัตร  วรพุฒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปัญฑิกา  ลิ้มกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณทัต  นาคละออ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปาญจนันท์  พรหมเหลือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปาณธี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปสะโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปุญญิศา  นาดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพชรพร  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรธวัล  จำสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรพิมล  ชำนาญปืน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพรไพลิน  บุญมากิติมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชชานันท์  ดุลยเสรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ทิพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชญ์นารถ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพิทยาพล  ใจทับทิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิง้เพ็ญภิญญา  โสดาราม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภคพร  ทวียศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภคอร  โรจนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อัตโน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทรวดี  สัมผัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภาวิดา  พรมเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภูชิตต์  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภูมรินทร์  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนต์ภัทร์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมลรัตน์  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมุทิตา  ศิริขวา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงโยษิตา  หรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรวิวรรณ  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวนิดา  พิณสาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรณพร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายศิระวิชญ์  ชิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศิริประพาภร  นาวิลัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศิวะนนท์  ดอนปัด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุนันทา  แพรงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายโสทิศ  วินุราช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอชิรดา  เพิ่มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอชิระ  วาระทัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอธิญา  ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายอภิชาติ  วิสาสะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอภิวิทญ์  ทักษิณธานี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอรัญชย์  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริยากร  พลแก้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสรา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอักษราภัคฎิ์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอังควรา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอังควิภา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายอัศวิน  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอาทิตยา  นามมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอิสริยะ  สุวิสุทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายเอกกวิน  ชินวรวิทิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นวลโฉม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกมลชนก  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤษ  เชาว์เฟื่องกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นักเคน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกานต์นิธิ  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตตินันท์  สิมิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชญานิน  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชณัญพัชร์  นิธิวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชนะพล  กลับน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชลพรรษ  เงินวิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชวพร  องค์ยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชานน  นวลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงญาณิศา  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ที่พัก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐดนัย  เจนการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐพร  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐพัฒน์  อัตตโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชา  มุ่งสวนกลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชานันท์  บัวเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเตชินท์  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงทัศนีย์  เปี่ยมจิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  เรืองเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนภัทร  พิกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนวัตน์  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนวิชณ์  ลำบอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัชชา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธาดากร  นิ่มแย้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนภัทร์สร  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนภาภรณ์  ปั่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนันทิชา  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปรัชชกร  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปรัตถกร  หนูพรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปราชญา  กิมฮั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปวีณ์พสุ  นิเวศบวรชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปัญจพล  สิทธิสุพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทรัพย์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปัณณทัต  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปาณรวินน์  ปานท้วม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปิยะพร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิลศร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปุณณาสา  ยูปานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชามน  เปรมชื่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมลพรรณ  มิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงแพรวณดา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายมรรฆวาฬ  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเมธาพร  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรฐนนท์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรดา  บุณยาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรมิดา  บุญยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรุ่งรวีย์  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรวรรณ  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวัชรธร  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศิวกร  ศรีวรัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิวัช  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสถาพร  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสามารถ  หล้าสิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิริกร  เสริมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสุกฤษฏิ์  คำพุด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเหมือนตา  พึ่งพิง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอชิระ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอภิชญา  เลิศวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรอนงค์  สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอริยะ  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอลิษา  ทับทิมโต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอลิสา  ดีใจ โวล์ฟ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสิทธิพงษ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอาชวิน  นาแพง โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชวนากร  วงษ์เลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายภูริวัฒน์  วงศ์เลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายวราวุธ  วงษ์ศิลา โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณพืช โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกานต์ธีรา  อ่อนน้อม โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงประภัสสร  เอื้อการณ์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรมิดา  พุ่มรอด โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสกาวเดือน  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนภัทร  เขียวใหญ่ โรงเรียนบ้านประพาส ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายทรงศักดิ์  ปานทนนท์ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายศรุต  สกลชัยวัฒน์ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัสรา  เอี่ยมแย้ม โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุภาวดี  ยงโภชน์ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอรณิชา  บุญลือ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชินภัทร  นารี โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์กุล โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายธนกฤต  รุ่งนิมิตร โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธนากรณ์  ขาวสอาด โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงผกามาศ  แสนเจริญ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงไหมพิมพ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 คณิตประถม
291 นางสาวสมพร  กลมกล่อม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกมลชนก  ศรเพ็ชร โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญปัญญา โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจิรพันธุ์  ทันธะเนตร์ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชื่นกมล  แว่นเซ่ง โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐกิจ  จันทรอากร โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนากร  เธียรสิริพรชัย โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเธียรรุจ  กองแก้ว โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนทีกานต์  อุกอาจ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนันทกาญจน์  วงษ์เสนา โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงบริรักษ์  แหลมไธสง โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปิยวัฒน์  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพระอาทิตย์  ท่าหิน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวนิตา  ชัยศิริกุลวงศ์ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงธิดามล  แซ่จง โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุกัญญา  สายชุมดี โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกันตินันท์  สุภาผล โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชยุตม์พงศ์  บุญเนตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์เสนา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนารัตน์  สายเสน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมมาดวง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพรประเสริฐ  สีสวย โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูวิศ  ฐานคร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิกานดา  มุ่งฝอยกลาง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวินิตา  พันสี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวุฒิพงษ์  รำกลาง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุทธิดา  เสาชัย โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอนันดา  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอภิชญา  ชาตรีทัพ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอารีรัตน์  วังเย็น โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงทัณทิมา  ค่ำคูณ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายเทิดเกียรติ  สละทาน โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ปภัสร์จิรโชติ โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายภาษธร  คุณสิงห์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายวชิรวิทย์  เชียงพงศ์พันธ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายวรพล  สันติสวัสดิ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภณัฐ  ฝั่งมงคลกิจ โรงเรียนหทัยชาติ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณิชานันท์  วรรณวงศ์สอน โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธฤตพร  ปิติพร โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  กองทอง โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอินทัธ  พัฒนศร โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญขิณีย์  วังวล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เตชะบุญญวัฒนะกูล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายชนกรณ์  แสงหิรัญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายชานนท์  แสงฉาย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายณภัทร  ล้อคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เนมียะ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายทศพร  หล่มชาลี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายปณต  เนื่องศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรรณธรณ์  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายวาริ  วงษ์ประกอบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวิภาดา  สังคะวะดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศุภกานต์  สมเชื้อ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันมาก โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเอมมิกา  แซ่แต้ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกนกพร  วัฒนวิเชียร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกฤตพัส  พูลสงวน โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกฤติกา  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาภัค  โกสุมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีเชาว์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกันตภณ  เกิดทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กองสี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจันทิมา  ทองนาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชญานุตน์  นาคพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนัฐปภา  แพงหาญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนัทฌา  นิรุตติสถานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชมณีกาญจน์  ทองจริง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชลชนก  เจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณธัช  พันธุมงคล โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงทัตชญา  สง่าเนตร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนัช  ก้านแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ชิณแสน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธีรดา  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนวพร  สร้อยศรีหา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนารา  กำปั่นทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนิจวิภา  เวียงใน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปรฉัตร  พัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปรมัตถ์  พัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปริชญา  อร่ามเรือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาณิสรา  บุบผาคร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชเหลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปุณณภา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรวรินท์  วังศะวรานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพัชรินทร์  ถนัดรบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิรดาภร  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภัทรสกร  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภาณุพงศ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวงษ์ขจร  พรมฆาต โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรรณพร  สังข์สี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่าประจันต์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศศินิภา  ทองแดงน้อย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสิริธินี  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสิริรัตน์  สมฤทัยลักษณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกิดสุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอธิตยา  เหลืองอร่าม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอภิชยา  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอลีนา  วณิชธนะเศรษฐ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอุษณีย์  ชาวเหนือ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกชมน  จันทรเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกนกกร  สุดประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกมลวรรธน์  ภาระเวช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกรตวัน  จงใจงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายกรภัทร  สุนันต๊ะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกฤตยา  บ้านโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกัญญ์ณัสชา  เข็มลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกัณยารัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกันตกมล  ธนูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกันต์กมล  มากมูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายกันตพัฒน์  ธนูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายกันตภณ  วงษ์บำหรุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกัลยกร  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายกิตติคุณ  เสนสาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกุสินารา  ธนะสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงเกษรศ๊ลคุณ  ศรีธนัตถ์บดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายคมกฤษ  ตัดปวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายคุณธรรม  ซอมขุนทด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายคุณานนท์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายจักรภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจารุพิชญา  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วเกาะจาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายจิรภัทร  จุติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงจิรวรรณ  ยะโสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรายุ  ทองกิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงชญานันท์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายชนกันต์  อินทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชนะภูมิ  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายชลธาร  พรมเหมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายชลันธร  เกษประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชวัลวิทย์  ดุษฎีวีระนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายชิณทยุต  เพชรนิล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เครือจีน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงฐานิตา  วังคีรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายฐาปกรณ์  ดวงดูสัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงฐิติวรดา  สมคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายฐิติวัชร์  ยิ่งใจกล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณชนก  ฉิมเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายณชาติ  รัตนทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายณฐกร  วรรณพาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญยรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุณสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพรักษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐชนน  กลสรร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายณัฐชนน  ตันติฉายากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายณัฐฏธน  ทองดีนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐดนัย  มณฑาลพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณัฐธิดา  วันวิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรหมมะลิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐภูมินทร์  อินจันดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐมน  ก้อนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายณัฐวัตร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงณิชนันทน์  สัจจา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายเด็กชายพัสกร  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายเตชิต  วงศ์สุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายเตชิต  อินทีวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายเทอดพงษ์  ผิวภูเขียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธนโชติ  เครื่องพาที โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธนดล  แพรสีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนเดช  ช่างเหล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายธนภัทร  ดีฤสาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายธนาดุล  จูเซียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายธฤษฏา  จิราสิริธาดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธัญพร  เตมีศิลปิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายธัณวิศิษฐ์  บรรณทุวรรณณะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายธำรงชัย  โคสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายธีราทร  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายนนทพัทร์  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายนราธิป  อินศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทำความชอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เอี่ยมประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายน้ำมนต์  อู่แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนิชกานต์  วันวิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายเนติธร  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายประพัฒน์  ปะรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงประวีณา  รวมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายปองคุณ  กรใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายปองพล  อนุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปัญจพล  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายปัณณวิชษ์  ทิมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายปิยะวัฒน์  ดอนปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพงศ์พล  ป้องสีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพรนภัส  บุญยืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพลอยลดา  โสดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายพัชฏะ  เสมอเชื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายพาณิช  วณิชเจริญการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิชชากร  ใจปาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพิชชาพร  สิทธิโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพิชญานันท์  มาตรพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์ฐดา  ทิพเมืองพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพีรณัฐ  ตากิ่มนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายพีรวัฒน์  ประจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายพุฒิเมธ  มณีรุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงเพชรรินทร์  โสดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงภัทรชกรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงภัทรนันท์  วันวงษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายภานุพงศ์  เชื้อโพน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายภูดิท  เครือวีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายภูเบศร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายภูริภัทร  พลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงมนัญชยา  มอญกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายมัชเฌ  กรประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายเมธัส  เจริญทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายยิ่งคุณ  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงรวิสรา  ม่วงนาครอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายรัฐภาค  จันแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงราชิกา  กำลังยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายราเมศ  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายวชิรพล  โตหยวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวณัฐธิดา  นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายวรัญญู  ชันทะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายวริทธิ์ธร  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวฤณภัส  กรกันต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายวสุพล  หลาบภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายวีรภาพ  ศรีอนุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายวีระพล  นาคดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายศตายุ  เงินเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงศรีกิตติยา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงศุภานัน  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายสรวิชญ์  ทะวะวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายสรศักดิ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายสหรัฐ  ฉลาดยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสิริวิมล  ปากน้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุธิชา  เกียรติสถิตกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุธีรา  ฤกษ์สุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายสุนิติ  บุญล้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายสุประวีณ์  เกษเดิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสุภามาศ  ชนมาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงสุภาวดี  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายสุรพัศ  สังข์มงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายหัตถลาภ  แสงแตง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอนุสรา  พรมจีน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงอภินทร์พร  อรัญวาสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายอภิวุฒิ  กาละพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอภิษฎา  อนุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอลิสา  เส็งสาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอักษรา  ยาจันทรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายอัคริน  สืบหลำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอินทุภา  สัมนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงไอรฎา  บัวสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
583 นายกนกพล  วรรณสังข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขมูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายกิตติกร  คำสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจารุวรรณ  คงเสือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายณภัทร  บุษดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายทักษิณ  จันทรมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวธตรฐ  พรหมบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายธนากร  การดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวธัญสินี  เธียรเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธีรเดช  เทวิญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายนพัตธร  ตรียัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวปานชนก  ใจกระจ่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวพีรยา  ท้องที่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายภาสกร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาววรกานต์  ฆ้องเม่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวสายทอง  เชื้อสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายอติเทพ  โนนสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญญาพินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกตัญญู  วิจิตโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกนิษฐา  พืชพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกมลชนก  ครุฑฉลาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกรณภัค  อาจองค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกรวิชญ์  เคนาราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกรวี  นิยมสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤติเดช  ฉุยฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกวี  ก้านบัว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญญานุช  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  งามทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัญญาภัค  สันทาลุนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกัญณภัทร  สุขเขียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกัญยกรณ์  อุกอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกัณธิมา  ฮมภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกัณนที  นฤทัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกานจ์พิชชา  มีชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกำพลพัฒน์  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกิตติคม  สโมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกิตติคุณ  บุญตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกิตติพงศ์  เอกคณะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกินันท์  กุลนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกุลธิดา  ยาโม้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกุลปริยา  รัตนะประดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกุลิสรา  อันทะปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงขวัญข้าว  เล็บครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายเงินทอง  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจักรภัทร  มาทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจิณณ์  จินดาอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิดาภา  นิกรสมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจิตรภณ  พลหัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรชยา  จีรวัฒน์พงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจิรภัทร  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายจิรภัทร  อากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญเยี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงจิราพร  เมืองโคตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย้อยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงจุฑามาศ  สายแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชญาณี  พึ่งพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ทองโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชญานุช  วัลลานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนัญชิดา  กงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิกา  อ่อนละมุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชนิกานต์  ใหญ่สาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชนิดาภา  จำกอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนิดาภา  สายสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชนิสาร์  ผาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชยพล  มัดธนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชยุต  ฉุยกลัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชวิศา  คงวิทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชัญญานุช  สุวรรณทาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชากิร  มะหะหมัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชินภัทร  ประกอบผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายชินวัตร  ยงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีดาตม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชุติพันธ์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายญาณวุฒิ  นนศรีราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงญาณิศา  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงญาดา  ต่อมคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงญาดา  วิจารณศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงญาดาณัฐ  บุตรอุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงญาปกา  อนันตปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฐาณิษา  เครือบุดดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฐิติชญา  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฐิติมา  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณชนก  คัชมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณฐกร  สกุณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณฐกร  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณฐกร  แก้วสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณฐวงศ์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณฐวัจน์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณฐศร  มังกิตะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณธิดา  ทายศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณภัทร  โล้เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณภัทรสุดา  ผิวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณภาภัช  แม้นชล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัชชา  บุญบวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฏฐพล  อาริยะยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสมเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณัฐฐินันท์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนเสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐทิตา  ยอดนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายณัฐพล  อิสสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใบทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐภูมิ  ยงยุทธ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฐรัชชัย  บุญโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฐวรากานต์  พลอยระย้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐิดา  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณิชกุล  แสนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงดวงดาลัด  หิงงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงดากานดา  สรวงสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงดาริศญา  ทะนาวัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายเด็กชายสิรวิชญ์  สิวะโมกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายตรัย  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงทิพย์รดา  เต็งประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธนกร  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนดล  นามเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนพนธ์  โสแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธนพร  เภตรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนพล  ขยันคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนภัทร  พรหมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธนภัทร  สร้อยไชย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธนวรรนต์  พรหมเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนวัฒน์  อินทสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธนัชชา  จำใช้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนัท  อักษรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธนาภา  คงแดน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนาภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนายุทธ์  จันทร์งาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธนาวุฒิ  พงษ์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนิก  จำเริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีเกษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธรัญศราญ์  เดชสุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธัญชนก  ห่ามไธสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธัญชนก  อินสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธัญพร  สังขปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธัญมล  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ดีปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธัญรัตน์  จำปีกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธันฐกรณ์  ทุ่งสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธาริณี  เทพคุ้มกัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใบศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธีรเดช  วงศ์สำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธีรนัยน์  ดวงธวัช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายนที  เจ็กน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนภัสสร  ใช้เทียมวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนริศรา  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนฤภร  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนฤมล  บานเย็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนวพร  ปัญญาพลวัตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนัชชา  บุญตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนัธทวัฒน์  สนใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ด้วง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนันทิชา  บัวผัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนิชา  ก้านอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนิชานันท์  มีทองเหลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายนิธิกร  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนิพิฐเดชา  เพชรแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายบัณฑิต  เลานอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายบุณยกร  ปุญญนิรันดร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายบุรัญชัย  ตอนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงบุษญา  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงเบญญาภา  สุมะณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปกาสิต  ยิ่งยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปฏิมาพร  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วพิศาลสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปนิตา  สุธรรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปนุสรา  จันทร์ผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปพิชญา  ยะโสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปภาดา  สร้อยจำปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปรัชญา  จันต๊ะวงศ์ทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปรัชญา  ปาทาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดุลโคกสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปรียาภัทธ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปลมาภรณ์  สง่าลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์สำลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปองคุณ  นาคประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปัญญาพร  โหลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปัณฑิชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปัณยตา  จันทะภาษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปารณีย์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปิยธิดา  กอยขุนทด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปิยมาศ  สมปอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายปิยวัฒน์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปิยะธิดา  จำให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปิยะพงษ์  ฤทธิหงส์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปิยากร  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปุณภัทร์  บุญสามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพงศกร  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพงศกร  เข็มทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพงศภัค  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรชรินทร์  วงค์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพรธีรา  แก้วทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพรนภัส  สุดาเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพรภาคิน  ไชยฮ้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพรรณวรท  บุญหวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพสธร  กวางทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพอพิพัฒน์  ตั้งศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพอเพียง  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพัชรพร  จาตุรนต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรียางนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สังขวิลัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิชชาภา  พุ่มพิจิตต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชญธิดา  น่าชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญาภา  นามโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิชญ์  กันปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิมลพรรณ  แตรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพีรณัฐ  มาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายพีรวิชญ์  เบ้าคำภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพุฒิพงษ์  วงค์กลิ่นกรุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภควดี  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงภัคคัทยวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประวัติวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทรศยา  ภูผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภัทราพร  เผ่าเงินงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภานุพงศ์  วิรุฬพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภานุรัก  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงภาวิดา  ปักษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภูมิน  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภูมิวิช  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภูริภัทร  ภูคงสด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายภูวดล  อินทร์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูวรินทร์  ศรีเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภูวิศ  คำฝอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมนชนก  สันติสงบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายมรุต  ถินสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คะโรรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายเมธาวิน  ฟักทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเมธาวินี  ชมปากเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเมธี  เอี่ยมสอาดมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เนืองพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายรชต  สังข์นวม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  สวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายรพีพงษ์  บุญภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายรพีภัทร  พรมบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงรวิสรา  บุพลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงรวิสรา  เกียรติงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรัชพล  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเกษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิญชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงลดาวัลย์  นุงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวรณัชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวรนัน  หายะกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายวรภัทร  ดิษฐ์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวรเมธ  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวรรดิตา  จันทนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงวรัญญา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวรัญญา  ไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวรัทยา  ทองงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวรินธรณ์  บุญเผื่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวรินรำไพ  บุญโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวริษฐา  วุ่นชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวเรณยา  โบสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะเภาพงษ์ชูทิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวิชาดา  สืบด้วง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวิดากานด  อมูลราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงวิมลสิริ  เจริญรุ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายศตคุณ  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงศยามล  จินาวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงศรุตยา  ถาวรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงศรุตยา  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศลาลักษณ์  รุ่งรวยทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงศศิญาดา  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศศิภานันท์  บัวบาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศิริต้า  กรงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พวงผกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศิวกร  สิงบุดดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศิวัฒม์  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศิวิไลย์  เลี้ยงพันธ์ุสกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายศุภกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศุภกร  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศุภกัญญา  สองตอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายศุภกิจ  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศุภพิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศุภมาส  ไกรลาส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสณิชญา  บุญโยธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสรชัช  แสงสัตยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสรภัทร  คำทองทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสรัญญา  สาระธนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสรัณญาดา  ลืออำนาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายสิทธาภัทร  เพชรมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสิรวัชญ์  ดอนวุ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสิริรัตน์  เรืองสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสุกฤษ  ทองปรางค์นอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทิศสวาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสุจิตณา  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสุจิตรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสุชานรี  สุพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุชานาฏ  ดาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสุทธิภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุนันทา  ขอสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุนิสา  เกาะยางเผือก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุพิชชา  คงสิทธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุพิชญ์นรี  หงษ์จันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วคำเขียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ซิ้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอชิรญา  แสงภู่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอชิรวิชญ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอดิภัทร  เครือทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอริษา  โฉมจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอลงกรณ์  ตราชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอัชชาวดี  เอี่ยมดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอัญชัญพร  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชาลีมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอัมราพร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์  สืบอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กาสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอินทัช  บุญตอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอิศวรา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอิสริยา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงแอนจูนา  สกอร์ซ่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกฤษณา  จั่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงกุลกนก  สุวรรณกิจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงธนวรรณ  วัยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนพมาศ  สุขศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงนารีรัตน์  พัชนี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพรชิตา  บัวอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายเลิศศรัณ  สมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงวรัญญา  สุขจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1020 นางสาวกมลทิพย์  อ้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวกรรณิการ์  ถายะเดช โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายกฤษดา  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 นางสาวจันทนิภา  พนมสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายณวัฒน์  ศรีแย้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงเบญญาภา  เหล็กศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อัมพวา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายเปรม  บุญครุฑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวภรภัทร  อาจไพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายภัคพล  กมลเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 นายรัตนธิเบตร  อินทร์ไพร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายวรกมล  ยาศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวสุชาวดี  พูลจวง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวสุธาวัลย์  พนมสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีเป้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นางสาวสุภาวดี  ราชขวัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายอธิชา  แพงดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงอัมธิดา  รวยสิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น