รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตากดำรงค์กุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนัช  ออลสัน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทพัทธ์  สงวนสุด โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนิชาภา  คงทน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
7 นายก้วน ตง  จู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิตติโชค  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นายชัยวัฒน์  นามจัด โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนารัชฎ์  มนต์สา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ์จบสิงห์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนพัฒน์  เบญจธิวัฒน์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนเมศฐ์  อยู่สวัสดิโชติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธามาซิน ปภาวรินทร์  โอไบรน์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปวริศา  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายปิยพัทธ์  จำเริญวิทวัส โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายศุภกฤต  เจียวยี่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสกุล  แฉ่ฉาย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งวิชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกลียวไหม  นาคคล้ำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชุติพนธ์  ทองพนัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเฌอริญา  จิตต์การุณย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายญาณพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณภัทร  เถื่อนแถว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐกฤต  มิ่งสมร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพร  พิมพ์กำเนิด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐรัตน์  กมลเนตร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงดลนภัส  สุขอยู่ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบแย้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกร  ศรีขวัญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนัตถ์  ไทยถนอม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร  คีรีนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิลลีเกรซ  ลักซ์มัวร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายบ็อบ ธีรศักดิ์  ลิช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  คงทนต์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปรินทร  รักร่วม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรีญาดา  ลูกชาวไร่ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีม่วง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงผกากรอง  ช่อพิทักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพงศ์ปณัต  ภู่ห้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพราวภัสสร  ชูจิต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกษมธนาพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภาคิน  ศรัณยพงศกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภูสิทธิ์  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวสุพล  จาตุรนตกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วฉวี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิริวัฒนา  เสนาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสกนธ์  สีสด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงหอมหมื่นลี้  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอาทิตยา  มาดี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอาภาสิริ  สินทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกันตวัฒน์  ราชบำเพิง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจุฑา  เข็มกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชนิสรา  กาญจนภูสิต โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ป้อมปราณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิ์มาก โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัชชา  ปราณปริยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณิชารีย์  สุขศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนกฤต  พรมตรุษ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญชนก  พรมตรุษ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนราวิชฐ์  องค์ทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนวพร  เลี่ยมนาค โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนันทกร  สิทธิทูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายบวร  ปอวังตะโก โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปุณวิช  ฤทธิ์เดช โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเปรวิภา  ภู่ทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายพชร  ศิริไพรทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพณดล  จารุกาญจนพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัชฐิดาภา  บำรุงพืช โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภูรินท์  เรือนปิน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงมนสิชา  หลวงมั่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรัตนมณี  ทองศิลา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสุรชัช  ควรคำชม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสุวิจักษณ์  พิมพ์สร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกรรฐามาศ  พ่วงจั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจีรัชญ์ณา  บุญนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชญานนท์  ช่างชุบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฌานิศา  นิลสีอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐิตวันต์  แนวเถื่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณเดชน์  คชสังข์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จั่นบ้านโขด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนวงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐพงศ์  สมบัติดี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชา  เซรัมย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิชานันทน์  เศรษฐศิริโสภณ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลละ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกฤต  เพชรนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งนพรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธิดาพร  พวงเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปภาวี  แสงอินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาณิสรา  หอมตลบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วพลอย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปิยาพัชร  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพชรพล  กร่างทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพรรณดาว  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรรษา  ปานขาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพลกร  แซ่ล้ำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัชริดา  ไตรยศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภรัณยู  กาญจนเพ็ชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภาณิชา  เอี่ยมละออ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูวดล  เตียงตั้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมณริดา  จันชูกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรมิตา  โต้ตอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใสแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวรมินทร์  จันชูกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศศินันท์  เมฆขยาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิทธิ์สตรี  ปรียาไกรสร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลปแท้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุรชา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอมลณัฐ  สุขวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บัวแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกิฏาการ  มะรังศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายจิณณพัตก์  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายชัยชนะ  ดวงจักร์ ณ อยุธยา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่ำถึก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปรมี  ราอี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวิศัลยา  แสงบรรจง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวศุภิสรา  แถบชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอรัชพร  บุญเกิด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายชวัลวิทย์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัทรณัญช์  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฤตยชญ์  ปัตเมฆ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิรวดี  อินพันทัง โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชนมล  แสงเดือน โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชนะกร  เล้าศิริมงคล โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายฐปนรรฆ์  นาคสังค์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐนันท์  เขื่อนขันธ์สถิตย์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธนกร  เทศกลั่น โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายนาถวัฒน์  เศรษฐปฏิเวช โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสอาด โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศุภกร  นาคบุญ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายศุภฤกษ์  เนื่องอุทัย โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเสาวรส  นาคบุญ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายอลงกร  บัวคำ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายกรกวรรษ  สุขมาก โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐพัชร์  ภู่ระย้า โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปทิตตา  องค์พฤกษา โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์อร  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพิศา  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภรภัค  สิทธิรุ่ง โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม