รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินทรา  เบ้าทิพย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติธัช  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชนกันต์  กลับทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนิดาภา  สละสำราญ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิเศษดวงธรรม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐนภัส  ไวงาน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายดิศพงศ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรเดษณ์  เกลาชู โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปติฏฐา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายปภังกร  ฟักทองพรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศักดิ์ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  แก้วบุดดา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายภควุฒิ  ไชยโมห์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมินตรา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงรมณ  แก้วมณี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงลลิดา  กลิ่นขจร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวราพร  บัวกระสินธุ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวสุพล  มุสิกะ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศรุตา  พันปี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศศิธร  ศรีประเทศ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภกฤต  สำราญใจ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภกฤษ  วุฒิวิริยางค์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายสิปปวิชญ์  สังโฆ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสิรภพ  ขวัญศรี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนาถ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอวิรุทธ์  แสงอรุณ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกชพร  วิศิษฏ์มณเฑียร โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกฤตนัย  หินศรี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายก้องภพ  บับพาน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีลาศ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเขลางค์ลักษณ์  คำสุข โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรภัทร  เทียมพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชิติพัทธ์  ไทยเทศ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงญัฐช์ณิชา  ขุนภิบาล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณฐกาญจน์  กาญจนะ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อมรเรืองวาณิชย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญวัฒนสมบัติ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วนวล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐพร  เกิดลาภ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัคสิริจินดา โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐดนัย  สฤษฏ์โศภิตพร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพล  เพ็งศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โกณฑา โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐวศา  ฉายพุดซา โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณิชารีย์  ค้ำชู โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายดีแลน  แอนดิว พาร์ค โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงถิรดา  นวมหอม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงทิพปภา  ทองประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธน  มัธยางกูล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนกฤต  ยอดใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนวิชญ์  พืชสิงห์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธนัญชนก  เชิดชม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธนันชนก  เชื้อชั่ง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญนันท์  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนนท์  ไชยเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนัจญวา  ยอดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนัจญวี  จันทนรารักษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนัญกมลธร  สุตราม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปรินทร์  สีแสง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปรีย์วิชญา  สฤษฏ์โศภิตพร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปวันรัตน์  อุรุทิศ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปัญญากร  เพ่งภิรมย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศิริไทย โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยคงมา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพชรพล  แตงทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพศิน  พรหมลาศ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพัชรกันย์  อวยเจริญ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชินใย โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงภัณฑิรา  สำราญรมย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรพล  ลิมปิวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่เขียว โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายรชต  เหง่าคีรี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรวียมาฬ์  กิจโฉ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรรณกร  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวรรณพร  ชูศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวราลี  หมื่นคลัง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศิวัช  ผ่องใส โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศุภกร  เกตุด้วง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศุภสัณห์  วิภาสวัชรโยธิน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสลินรัตน์  เขมะวิชานุรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วัชโรทัย โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุรภา  โชติพานิช โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขเกื้อ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรกัญญา  มาศเสม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอรปรียา  บุญศักดิ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอัจฉรา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเอมิกา  ทองศิริกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกันตพัฒน์  พวงดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงขวัญข้าว  คชชะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงญาณิศา  เคลือบอาบ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฎฐสุรางค์  เมืองชู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ปีติภัทรฉัตรยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายแทนคุณ  ตุ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกฤต  พุ่มซ้อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนฤรงค์  สาทถาพร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายปภาวิน  ยะโส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายปรียวิศว์  จิตต์มนัส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายปัญชยุต  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรภร  สืบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายรัฐดล  พรรคเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสิตานันท์  ปานนก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายสุรดิษฐ  จันทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายอนุชา  บุตรขจร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกรรณิกา  นันตะสง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกรวรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีลิ้นจี่ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิตเตโช  เรืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันซ้าย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชยณัฐ  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชลธร  ส้มแป้น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชุติเทพ  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฐิติพันธ์  ศิริรัฐภรณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงแหวน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐพร  กุยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐวัชต์  อุณหสุทธิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนทร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีร์ธวัช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนภนต์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนวพรรษ  วงศ์แหวน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนูฮา  บราเฮง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาณิสรา  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปารณีย์  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปุญ  พิชิตชัยวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุญญิศา  วงศ์แหวน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีจัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพลกฤต  กันภัย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพิชญุตม์  เหมือนประยูร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วะดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูริภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเมธาธรรม  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรณภพ  ต้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงลภัสรดา  ชุลีเชาว์โชติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศิระ  วัลนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภากร  พรมสะอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุรกฤษดิ์  กรนานันท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอทิตา  น้ำใจสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกรชนก  สังฆะติ โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  แบ็งค์ โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธนภรณ์  บัวเผียน โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวริยกุล โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  อยู่หนุน โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายศวัสกร  พึ่งอยู่ โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสิรวิชญ์  มาคล้าย โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พึ่งอยู่ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเคสิยาห์  กุสาวดี โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายตรีเทพ  เจียมจริยา โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพศรี โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนัฟทาลี  กุสาวดี โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนิติธร  สว่างแสง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงศกร  สินสุวรรณ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพีรภัทร  พงษ์เพชร โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายภาคีนัย  เมื้องหอม โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภานุพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภูวนัตถ์  วัฒโนภาษ โรงเรียนกิตติคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงระวิวรรณ  ทาทอง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวิสุทธิกานต์  ภุมรินทร์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวสุพิชญา  กายขุนทด โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุวรา  อุบลน้อย โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุวีรา  อุบลน้อย โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจรรยพร  เปลี่ยนเหมาะ โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชัชชาภรณ์  ฟักเถื่อน โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงโชติชนิตฐ์  ด้ามทอง โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงใส โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูแก้ว โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปภาวรินท์  เงากระจ่าง โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเมลิสสา  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลลิตภัทร  พฤศชนะ โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวิชญพงศ์  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศุษิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสาริศา  พราหมเกษม โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอภิวิชญ์  แดงกระจ่าง โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มีอำพล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายจีระศักดิ์  แสงรักษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชญานันท์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายชาคริต  ทองสุขธรรม โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายเดชดาย  นากปัญโน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายเทวินทร์  อ่วมพิน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุดดี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธีรกร  ยิกุสังข์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนาราดา  รูปแกะ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิชชาภา  โภชนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิมลแข  แสงปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายศรชัย  เลขสาคร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันทร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายอคิราห์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายณภัทร  สิงหเนตรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปณัยกร  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปัญวดี  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปาณกวิน  ปลาบู่ทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลลนา  ดาติ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสนธิยา  พิศาลภัทรกิจ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  กร่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม