รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรวิชช์  โปร่งใจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรเศรษฐ์  โปร่งใจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนากานต์  ชมภูอ่อย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนิกานต์  อิ่มภูเขาทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตน์เพ็ชร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเต็มวศิน  พลับนิล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพชรวีร์  ทองคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพลพัต  สมแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชรพร  ใจแจ้ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรฤทัย  นาคเปี่ยม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายวีรภัทร  วีระสุชาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โฉมฉาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริวิภา  มั่นคง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอภิชญา  ใจกล่ำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกอร  สงบ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกษิดิศ  ประสงค์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  สวยงาม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงขนิษฐา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายคุณเดช  เนตรพระ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิดาภา  เล่นวารี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิราพัชร  สุกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สัตยอานนท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจุรีพร  สายหยุด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลามอ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชุติมา  ร่มโพธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงญาณาวดี  ชาญไชย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัชริญา  ขระสุ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชานุบาล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัฐพล  มะลิทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐวัฒน์  หนูมั่น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนกฤต  ศรีตองอ่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธาวิน  แสงพราว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายนพพร  พรหมผลิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนราวิชญ์  พิราพิมพ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนิญดา  ศรีสอาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบัณฑิตา  วาณิชวโรจน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายบุญญวัฒน์  เบ่งศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายบุญญาธิวัฒน์  การูจี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปัญญวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพรภวิษย์  ด้วงน้อย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภูริชา  ละมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายยศวริศ  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวราพร  ศรีภูวงค์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวันวิสา  เกษร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุชญา  พลศิริ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุชาณัฐ  ก้านแย้ม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุธิดา  เสาทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุปรียา  พันธุ์พุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ยี่สุ่นซ้อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอธิยุต  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดสะอาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเอกราช  สนเล็ก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกชพร  เพชรพลอย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายกรวิชช์  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤษฎ์ตฤณ  เลห์กล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกวินรัตน์  ธนันธนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกัณตภณ  ตะโสรัจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเกริกพล  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายคณพศ  มิตรอุดมชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจักรภพ  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรายุ  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชนิดาภา  รักชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชยกร  สุขสวัสดิ์นำโชค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายชยางกูร  เทพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณธงชัย  ศิริอุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐสินี  สัมพันธ์นิรันดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงดุษลดา  จิตเนียม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายเตชินท์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงทักษพร  รอดรวย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงทาณิชา  รู้บุญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงทิพาพัน  ม่วงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนพร  กาญจนหิรัญกิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธมลวรรณ  พิลาพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  อัมระปาล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญนันทน์  โคตประทุม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนัฐพล  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงบุณยานุช  เดชชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปริญ  ปรีชานุกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายภัทรธาดา  บุราคร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรณกร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรกานต์  โพธิ์คาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวสุ  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศรัณย์พงศ์  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสาริศา  ทิวาตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายสุภเดช  ดวงกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายโสภณัฐ  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอมลมณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอรรถพันธ์  จิตต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอัญชนก  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีกาลังค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกิตติกานต์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขวกเขียว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงขวัญข้าว  เรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงคีตภัทร  ธรรมโกศล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิตตาภา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรประภา  รัตนวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรัฐ  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชวิศา  เข็มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงญาณาทิพ  แร่กุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาณิศา  มาลัยมาตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐฐญา  ธรรมหลาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐภาส  เหมือนนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐวรา  วัดพุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชกุล  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายติณณภัทร  ศิรปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายติณณ์  รักประยูร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทักษพล  นิยมการ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนภัทร  อมรศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญกมล  เชื้อจาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธันชนก  กันยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแพง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนันทิชา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบุญยวีร์  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเบญญภา  อนันต์ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปณิธาน  สะสม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปราชญ์  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปุณญดา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพชรวินท์  ซีด้าม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  หลำเทียน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญา  ขาวเมฆ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภาณุสรณ์  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภานุวิชญ์  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภิญญดา  ผลมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เปรมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรุจิภาส  บุรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศรัณยพงศ์  เหล่าตรงจริง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศิวกร  หรินาอดิศัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภกร  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสาธิตา  รัชสีห์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสิริขวัญ  คงรวมญาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสุทธินันท์  หางนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุธาสินี  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุวภัทร  สุขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงหทัยภัทร  สาลิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอธิชา  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอนุสรณ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรัสศรา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เติมเจิม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอินทสรณ์  ฉันท์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณิชกาญจน์  เครื่องจักร โรงเรียนจารุศรบำรุง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปิยธิดา  ชารีแสน โรงเรียนจารุศรบำรุง ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศศิลดา  แก้วมา โรงเรียนจารุศรบำรุง ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกรรตวิทย์  จันโทวาท โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายกฤตภาส  ศรีนิเนียง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายกันต์กวี  จันทรา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายกันต์กวี  มรกฎ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกันตา  ตั้งนรวิชญ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายคุณไทย  ธูปงาม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  วิภาดาวุฒิกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายจักรพรรดิ  โกวิทวิศวกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายชนกรรณ  จิรรัตน์สถิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีวันสิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายชาญชานน  มาสังข์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายฐปนรรฆ์  พรหมขันธ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฏฐ์ฐภัทร  ขำมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐชา  คำเบิก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐพล  กมุทากรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายปันนา  รักษาสัตย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายปาณเดชา  ตะวัน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายพงศพัศ  รุ่งเรืองวิจิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพงษ์สวรรค์  ไชยวิเชียร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพนธกร  หมื่นจิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพิรภพ  พินิจจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภาคภูมิ  วรรณะสุริยะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายมงคลกิตติ์  ขำมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมนัญชยา  จรัสศิริวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายรชกฤษณ์  สุขแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมไชย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวรรณกร  จิตเกาะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายศรัณย์วิทย์  เพียรกล้า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศิรดา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสิรภพ  ศิริพานิช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์เลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสิริกัญญา  ช่ออัญชัญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุพิชญา  ศังขจันทรานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายสุรบดินทร์  จอมภาปิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายอชิตะ  รักษาแก้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอภิวันวิวาห์  นกแก้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอะกิ  ถินสถิตย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายอัณณ์อธิป  อาทร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิง.เสฎฐีรัตน์  ทาแท่งทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกัณปภัส  จันทีนอก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญคุ้ม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมใจ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณปราช  ปานจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายทิตติรัชช์  พจน์ฉิมพลี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสว่าง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธีรวิศว์  บัวเจริญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนิติพัฒน์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปฐพี  จรรยาวิริยะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมทานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปิยพัชร์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพรรณปพร  สิงหเสนี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ชุณหรัตน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรตนพร  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวินทกร  รักเกียรติ์เกษม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศรัณย์สิริ  กัมพูสิริ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิพิมล  สูญราช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสันติภาพ  หิรัณยเลขา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิริกร​  ภาคาพรต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกาณต์สุดา  สุดตา โรงเรียนคลองลาดช้าง ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงมนทิชา  แมนสมบัติ โรงเรียนคลองลาดช้าง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายญาณวัฒน์  เงินงาม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงดลหทัย  สองคำแสง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายตรีภพ  พร้อมเพชร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธัญนันท์  นาคนาคา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิมยุพา  ชิณสงคราม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายภัทรพงศ์  มหาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายภาคภูมิ  อุดเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายภูมิภากร  ทองทา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายอดิเทพ  โตเลิศลักษณ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายอธิวัฒน์  อุดมโภชน์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตติยากูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นายณฐกร  สีแพร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงถาวร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงทิพรัตน์  ศิริบุตร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นายปราชญา  ม่ีมาก โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวปริยาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรรณธรรม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายพชรพล  ศาลางาม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงเพรชไพลิน  องอาจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีจำปา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวรพล  สุขหล้า โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสรนันท์  มิ่งขวัญ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีอุทัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุรพิชญา  สันทัดการ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกฤตพร  - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ก้อนครบุรี โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนินาถ  ขัติยะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐกมล  อุคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายดำรงชัย  สงแจ้ง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีวินนู โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนปภัสร์  ลำคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปัติภัทร  สีแพร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยวัฒน์  เรืองศิริ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพบธรรม  แจ่มใส โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภรัณยารักษ์  ดาวสุข โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรุจาภา  สัมมาสิทธิ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเตชินท์  บูรณจิตร์ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขวัญชนก  เชื้อช่าง โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเขมจิรา  ไขแสง โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงชยากร  ชาแจ้ง โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัชชา  จำลองพันธ์ โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  อนันตะโฉม โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายพัชรพล  แสนสุข โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุดชานัง โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเยาวภา  หมวกหมื่นไวย์ โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายเอื้ออังกูร  เชิงเทิน โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายกรณภว์  แดงอินทร์ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  พ่วงสำเภา โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนณัฏฐ์  ฉายจีราวัฒน์ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธิดาทิพย์  บุญธรรม โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงน้นท์นภัส  ผ้าผิวดี โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนพณัช  ม่วงมูลตรี โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพีรดา  หัตถ์โกวิท โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทรณัฐ  พินิจ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูผา  พรหมพล โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายมาโนช  แก้วแสน โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรุจยา  อินทร์ชัย โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอรพันธ์  หวังสมนึก โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอัครชัย  ไชยแสง โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธยาน์  ตั้งใจพัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนัญชยา  ตันติศิริอนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพอเพียง  พลสว่าง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพัทธดนย์  อรุณไพโรจนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวพิชามญชุ์  เหล่าวชิระสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายมาเตี๊ยส  เอดูอารโต้ เอสเตฟาเนล โอเวียร่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวรณัน  มะโนศิลป์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสิธาถวัสส์  ผาทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอภิชาดา  กาญจนภูมิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเเมรีเเอน  โคฮ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายกฤษฎิรวี รัชชิเกซ  เทมการ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองบุรพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดาริกา  รอลสตั้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายทัพพ์เทพ  นันทาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธรรมรักษ์  วิญญรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเปรมมี้  ปันแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมิ่งพร  วงษ์เลี้ยง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุรณัฐ  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงไอยวริญท์  บุญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเกียรติกำจร  วังวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงคินภา  เคียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รัตนสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายชยางกูร  ปั้นเปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายฐิติวัชร์  ศิริชาญวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายณัฐธนน  เลาชยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐพงศ์  วีระพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขสุเดช โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนโชติ  ผุยโสภา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายธรรมสรณ์  เนียมแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนัฐวุฒิ  ผานิบุตร โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงบุญสิตา  นันพิชัย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปรียากร  จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปัณณทัต  แสวงดี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แพพูล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายพันธุ์นุรักษ์  สิงห์กลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิชชานันท์  ฤาเทพ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพิชญา  เทียมเมือง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายวรุตม์  ลามาติพานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายศศกร  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภกร  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์กฤษ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุพิศทรา  กองทอง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสุวภัทร  สุพรรณพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายเอกวาลา  ปภาสุขสันต์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  สีเขต โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายคณาธิป  สีหารชนะ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจัรีณ  สังข์เงิน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายจิรายุทธ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชนาวิชญ์  เชาวนปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชรัญญา  ชะยะ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐวรา  พงษ์กฤษ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายเตชินท์  ศรีโยธี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธีรเมธ  นาคสร้อย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพงศ์วิทย์  พรหมน้อย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิชชาภา  พลายละหาร โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภลดา  สุวรรณไม้งาม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปานรุ่ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงภูษณิศา  เปลี่ยนสี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ม่วง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายเหมวิช  ทาสีเพชร โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายอิทธินพ  เชาว์วันกลาง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเอื้ออังกูล  ขัดเดช โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤษฎิ์ฏิณ  กันประมูล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุเส็ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเก้ากะรัต  ภิญญาคง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายคเชนพงษ์  กล่อมจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจตุรภัทร  โลกสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจันทกานต์  สิริช่วยชู โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนัญชิดา  จักรเพชร โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐปนีย์  พรมทา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณภัทรชา  มหิศนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จรัสบุษราคัม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฏฐชาพร  สลิตไชยนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐรัชต์  คามาปาน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงดลหทัย  อภินันทนีสถิต โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเตชินท์  ชัยช่างชิด โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายทชากร  พุทธศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธนัชญา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธมนวรรณ  จรัสโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนภสร  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนันท์นภัส  ดาวงษา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายบุญญสิทธิ์  ตั้งกุลพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปวีร์รฐา  ดิฐพงศ์ธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปัญญากร  สังสุทธิวงศา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเปรมสินี  ใจชื้น โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพรชิตา  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพลัช  ถนอมวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพินญาพัชญ์  คำมีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงแพรวรรณ  ปราณีต โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภูษณิศา  อยู่เย็น โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงมนรดา  บุตรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมินท์มันตา  เจริญกิจกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรจณัณ  เทียนขาว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัฐภูมิ  เมืองใจ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวิมลณัฐ  นิยมแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศุภิสสรา  ไทยประยูร โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอดิลักษณ์  ปามา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอรจิรา  เรืองติก โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายิจิรพัฒน์  ฤกษ์มี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐธัญ  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนบ้านพลอย ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปทิตตา  ปหะกิจ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายวงศธร  ภู่วราชัย โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายชินโชติ  ชินวรรณโชติ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายคณิศร  ปัญญานาค โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภคพร  ใจตรง โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 วิทย์ประถม