รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพล  ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรวรรดิ์  หล่าหนูเหม่า โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิดาภา  กงศรี โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเชลซี  คลอจจ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงดารุณี  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทิพปภา  ผึ่งวงศ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญสินี  พิมพ์ดีวัฒนา โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตามสีรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพิพัฒน์ธนา  สีวงษา โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายมนัญชัย  รวมธรรม โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สองห้องนอก โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอภินัทธ์  นานรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
14 นางสาวกานติมา  พรบุตรศรี โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายกิตติธัช  ลินรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจิดาภา  ไตรจันทร์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจิรธิดา  เล็งไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายเจษฎา  บุญโสม โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชนัญธิดา  จวงไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายฐิติวัสส์  งาหอม โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นายฑตพษ์  เล็งไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรนอก โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัทศักดิ์  จิตเย็น โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายทิณกร  สุภาลี โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธีรภัทร  คงหินไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธีรภัทร  คงเจริญ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนลินี  ฤทธิ์เดชรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนันทิกานต์  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงประกอบ  ชำนาญหมอ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายปริชญา  สังสีแก้ว โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวปาริชาติ  แก้วศรี โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปิยธิดา  เอียตระกูล โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวไผ่แก้ว  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวภคพร  แก้วรถ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภรัณยู  พรมจันทา โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวภัณทิลา  พลทองมาก โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงภัสนันท์  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวมธุรดา  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาววรรณกร  จรูญไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาววรรณิดา  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาววันนิสา  ปิมแปง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวิยะดา  ภู่สีทอง โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นายวีรภาส  แก้วจีน โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวศิริเลิศ  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวสรัญญา  ถิ่นทับไทย โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวสิริกร  มูลติประถม โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิริวิมล  ขุมคำ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวอทิตยา  ผึ้งวงศ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวอนัญญา  รู้ทั่วรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวอภัสนันท์  สำมุดติรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงดวงแก้ว  สว่างศรี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอริสรา  จันคำ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเกศินี  สิ่วไทยสงค์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวช่อฟ้า  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวชุติสรา  ปัญญา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพลกฤต  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นายภูตะวัน  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศริสา  ผุยขันธ์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวศรีวิสา  พนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอิทธิพล  จันคำ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกวิสรา  กลมไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลธิชา  เสาแก้ว โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวันวิชิต  คำแหงพล โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานน์ประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกรวิชญ์  หนูโต โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกฤตพร  ปุงไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกุลนัดดา  สีหาวงษ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณิศา  วันละภา โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิสุทอน โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนนทะราช โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็งอารีย์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  แก้วไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายนวพล  แว่นศิลา โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปาริตา  เกลียววงศ์ โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปาลิตา  แอบไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงผกากาญจน์  เบ้ามะโน โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพงศภัค  เศียรประภัสสร โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยะบุญ โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัชรีนาถ  เมิดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรพัฒน์  เกลียววงศ์ โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพุฒิพร  รักขวา โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพุทธิดา  กุณโฮง โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภัทรดนัย  งิบสูงเนิน โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายภัทรพล  บุญไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภูวดล  ทนงอาจ โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภูวนนท์  ทนงอาจ โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายวรพงษ์  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวรัญญู  ชัยศร โรงเรียนบ้านคู ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศยามล  ผิ้วไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศรัณย์พร  สังฆเวช โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิรินา  ป้องพันแก้ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภกร  ประเสริฐการ โรงเรียนบ้านคู ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภิสรา  เหลือถนอม โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอนุชา  คำเภา โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกฤตติกา  เมิดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตรไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงโชติกา  สุริยะบุญ โรงเรียนบ้านคู ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธาวิน  หมวดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่งก่ายกลาง โรงเรียนบ้านคู ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิณี  บรรหาร โรงเรียนบ้านคู ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุชานัน  บุผาลา โรงเรียนบ้านคู ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุนิตา  เมิดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณธิดา  ฉิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพกา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพีระ  ถาวรสันต์ โรงเรียนบ้านโนนเพกา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภานุเดช  ชมบุตร โรงเรียนบ้านโนนเพกา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายลัทธพล  บุญตาม โรงเรียนบ้านโนนเพกา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกรรณิกา  เครื่องไธสง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกรวิกา  บุญมูล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายกฤษฏิ์  เทียงผง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีน้ำคำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยึดรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจิระวรรณ  บุญเชิด โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจิราภัค  ธนสินชัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจีริสุดา  อนุกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชุติพร  ศรีแพงมนต์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนนหวาน โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชกานต์  สายบุตร โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายดนัยโชค  ปาปะขัง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงดารุณี  แย้มศรี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนกฤต  ศรีใสไพร โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธรณธันย์  อมาตย์เสนา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธฤดี  ภักดีนันท์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญภา  นวลนาค โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนภสร  เกรียวเงิน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนัทชา  ชาลุน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเนฐิยา  เพ็งวัน โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปภานันท์  สีหาวัฒน์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงประภัสสร  จินโจ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปิ่นมนัส  รัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรวิสรา  สุภะกำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงลลิตา  สุขตาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวนิดา  สรภูมิ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิริประภา  จำปาคำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายสรวิชญ์  เทพคำดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุคนทิพย์  อยู่วงษา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุฐิตาภา  สิมพราช โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทหอม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญช่วย โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายอภิชาติ  อรุณโน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกนกวรรณ  มงคลอินทร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกังสดาล  สัจจะวิสัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกิตติมา  ทรงพระ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจามิภรณ์  พึ่งสมบุญ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาแก้ว โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิราภรณ์  รสหอม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฉัตรศิริ  สีลาดเลา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขจิต โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชยานันท์  อินทร์จันดา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชยาภา  พจน์รัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชลธิชา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  โทะจันทร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชัชญาภรณ์  ทุมแสน โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชาญาภา  ยุบรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงดาริกา  อารมรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงทิพย์ธารา  แหนไธสง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายแทนคุณ  ศรีษาคำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกร  จ่าภา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันยพร  มั่นเฮง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีรเมธ  ยามดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนพิน  คู่กระสังข์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสวงสุข โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อึง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายบัลลังก์  รุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงบุษยา  บุญหลัง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเบญจพร  ทิพย์มาศโกมล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเบญจมาพร  สีทม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปทุมวรรณ  เกษร โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวันสิริ  นิพลรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพพัสสรณ์  ปะลุวันรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปุระโน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิตตินันท์  กองพิลา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรธิดา  รุขะจี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูริภัทร  คานโพนงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรักษิตา  หลักหนองบัว โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายรัฐภูมิ  มัชฌิมา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรสุดา  วรมากุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรันธร  ไหวดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศรัญญ่า  จวงสอน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศิรวุฒิ  สุทโธ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงโศรดา  ลี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิริณัฏฐ์  พะณะงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุจินดา  อ่อนวิมล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญหนุน โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอชิรวิชญ์  ยิบรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอณัญญา  เชาว์พานิช โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอภินันท์  ปรีดา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรพิม  วิชัด โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอานัธยาน์  สามสี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐริกา  งามเจริญ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนพล  สุริยา โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายธันวา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายภวัต  ทีหลวง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายศุภิณัฏฐ์  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอชิตะ  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐิยากร  เรืองนาม โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายตันติกร  สุดโสม โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิรชร  เรืองนาม โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจิตติพร  สุขจิต โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชัญญานุช  ขิวรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัชชา  สายดี โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงลีลาวดี  ปัญญาโส โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิลาภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอัจฉรา  นิลาภรณ์กุล โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนฉัตร  ประเสริฐศรีสกุณ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายปฏิพล  วีรพัฒน์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว โรงเรียนบ้านหนองติ้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรนุช  บุญช่วย โรงเรียนบ้านหนองติ้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนกร  อินทวี โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนพร  ลินทอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมนฤดี  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวิวัฒน์  นาทองไชย โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศิรารัตน์  โฉมรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  พลมีศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรนอก โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปวีณนุช  ศรีถาวร โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชัยชาญรัมย์ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปาลิดาว  ฉาบพิมาย โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายประทิตย์  ทาศร๊ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพนธกร  งามพลแถม โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทรวดี  ตั้งไว้รัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอติกาญจน์  ชนะบุญ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนินทร์  ดีแดง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณิชา  มหาวงศ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธนวัฒน์  สุขนาค โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธวัชชัย  จันทเสริม โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนันทกานต์  น้อยโสภา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายปรมัตถ์  ยิ่งรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปัณณทัต  สถิระนาคะภูมินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  เฉยไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวงศธร  คาดไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก่นมาลี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชารีราช โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสุรสิงห์  วงศ์อุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายอธิชาติ  นวนคำ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกนธิชา  บุตรดี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกลวัชร  เชื้อหนองปรง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญาทัด  ไกลดงพลอง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกิ่งดาว  ขุนสูงเนิน โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  วิบูลกุล โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขวัญข้าว  เทียนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุงสรณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชนะกาญจน์  ค้ากำไร โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐธิดา  คามไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธนัญชิดา  ลอยสนั่น โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีระพงษ์  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปพิชญา  กั้นเกษ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลางนา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉาไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพงศธร  ประสงค์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพัชรพล  โฉมไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีระพัฒน์  เคลื่อนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จวบรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัทรวดี  เพ่งพิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูมิศักดิ์  กัณหา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรัชภูมิ  ยัดไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวรวิทย์  หอมยา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิชาดา  พลอยไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวุฒินันท์  บรรเทาพล โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศรชัย  บุญเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศศิธร  รัศมียันต์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภกานต์  สถิระนาคะภูมินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสรวิชญ์  พืชนุกูล โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุชาดา  แสนมณี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสุรบดินทร์  ชำนิกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุวิจักษณ์  ชำนิกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอภิชาติ  โพขี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอภิญญา  ก้องเสียง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอริสา  มอไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอาทิวราห์  จรูญไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอุทัยลักษณ์  ทรัพย์อุดม โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกันตพัชร  พุทไธวัฒน์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกานต์สิรี  ลือโสภา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายกิตติพงษ์  ไกรจันทร์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเกนต์สิรี  ลือโสภา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุดดี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายจักริน ปึสุวรรณ  ปึสุวรรณ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายจักษุเทพ  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายเจษฎา  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายชินภัทร  สิทธิลักษณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายดุลวัฒน์  แสนธิ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายทรงพล  เกตุปาน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายธนวัฒน์  มุละสิวะ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายนภเกตน์  พวงนอก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายภาณุรุจ  เทพเดช โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภานุวัฒน์  โถทัย โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายเมธาวี  หลาวนอก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายรังสิมันตุ์  กุลไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวีรอร  ราชบุรี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีนอก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายสุนทรพจน์  แคไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายอนุพงษ์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายอนุวัตน์  สีเขียว โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายอิทธิกร  ปราบจันดี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเกศสุดา  ภูสะเทือน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจันนี  เซน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐพร  บุบผาสุข โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนริศรา  โพธิขำ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลมไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรวดี  ต่ายตลับ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเพชรดา  รัศมียันต์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรมิดา  นามวงษ์ศรี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวริศรา  พลวัน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวิภานันท์  เฉื่อยไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสาธิกา  เทพเดช โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอพิชญาพร  ย่อมมะเริง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอภิชญา  รินทอง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอรณิชา  นิลงาม โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวอ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายคำสิงห์  สิงห์ไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชาลิดา  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐพิชชา  อารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐภัทร  กอบกาญจนพฤติ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงทิฆัมพร  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงธนัญชญาลักษณ์  โคจร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธีรสุวัฒน์  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำชัย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายปภังกร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายภวธร  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวรายุทธ  ทองสมุทร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวริณธิรา  ศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวัชรพล  เชื้อนิจ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายศิริมงคล  บรรยง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายสิรวิชญ์  พรอยู่ศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุขรดา  พวงพิมาย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายสุระยุทธ  สุระศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอรไพลิน  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอิงณภัสร์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกมลชนก  สามเรือง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤติพงศ์  เดี่ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกาญจนา  รังษี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญทิม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายคณิน  รุ่งแจ้งรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สร้างไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชญาดา  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชนะพล  จันเสน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนิฉัตร  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชมพูนุช  นมัสศิลา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชวิน  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฐิติชญา  เรียงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณธนกฤษณ์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัชชา  นมัสศิลา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฎฐพงษ์  การะกาม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฎธิดา  อินเสน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฐกร  หอมยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาวัง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริสุวรรณโสภณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณิชานันท์  หลอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายดนัย  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายแทนคุณ  นพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนกร  แจบไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนกฤติ  คาวะดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนโชติ  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธนพร  ออดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนวัฒน์  กลับโก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนัญชนก  เวหา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธีรธรรม  หาญณรงค์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีรพัฒน์  อำไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธีรัชต์ชานนท์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธีวสุ  แซ่จ้อง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนนทกร  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนนนท์  แรกไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนพรัตน์  แสนตา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายน่านฟ้า  บุบผาสุข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิชาภัทร  ติระ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนิภาพร  มหาชะโร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายบุญฤทธิ์  พลีดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเบญญาภา  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปกรณ์  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปราณปิยา  ภักดีภาร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปริณดา  ลิอ่อนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปรินทร  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปลายฟ้า  คงไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปัณณรุจน์  ไชยปฐมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปาจรีย์  แก้วสกด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปิยพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปุณณดา  นกไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพรชนากานต์  เริ่มรักรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรธิตา  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพฤติวงศ์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัฒณ์ชญา  เศรษฐกิจ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพันธิตรา  อ้นเบ้า โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิชชากร  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมพิศา  โตน้ำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพีรดา  คำสิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพีรภัทร  เกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สมไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภาคิน  การสร้าง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภูริชญา  วุฑฒิชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูริณัฐ  หนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมณีษิกา  ภูคำนวน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมีนา  คุ้มไพทูลย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรชานนท์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายรัชพล  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายรัฐติกูล  ป้องไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวชิราพร  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรนุช  สวัสดิ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวริทธิ์ธร  ทองบอน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวริศรา  คำดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวริศรา  ดวงแข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริศรา  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริศรา  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เดี่ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวิศิษฏ์  เจียมทอง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภวิชญ์  วิชาพล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศุภสรา  อเนกนวน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสรกฤช  มนตรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสโรชา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุนันทา  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสุภัทรวาส  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอนพัทย์  อาศัยน้ำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอนาวิล  อาศัยน้ำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรวรรษา  อาศัยน้ำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกิติพล  ทองกาสี โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายขจรเดช  วรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐยาน์  วิเทศผล โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภาติยะ  โพธิ์ทอน โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมไชยะมงคล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัญญาพัชทร์  จันทานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกัญญาพัชรทร์  จันมานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายกิตตินันท์  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกุญญาภรณ์  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายขจรศักดิ์  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายคิดคม  ปะเมโท โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายฉายวิชญ์  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธนัญชนก  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธิดา  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เย็นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพีรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงรัชนีกร  กวินตะคุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์หัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงวรัญญา  เจรฺิญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวิภาวี  วรจิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายศริภพ  พัจนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายสรายุทธ์  ปูมสีดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสวยสัณค์  ชยภร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายสุธิชาติ  เปรียบสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายอาทิตย์  แดงเด่นศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกนกรดา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกนกอร  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกมลภพ  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤตพิรุฬห์  ไทยน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤตภาส  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกฤษฎากร  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกลิกา  กรอบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกวินธร  ปุผาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกษิดิศ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสมาน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหลืองทองใบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เบ้าหัวดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกันตพัฒน์  เทพปทุมวิไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกันย์สินี  สงสามารถ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกิตติคุณ  สร้างนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกิตติธร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์พิริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกิติพันธ์  บุญโต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกีญญ์ณัชชา  คุ้มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกีรติ  เอี้ยนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกุสุมา  อุปกา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเกตนิภา  วงศ์สะอาดกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตานัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายคณาธิป  เข็มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายคทายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงคริสเตียน  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายคุณานนท์  สิงห์ไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจรัสรวี  ล้วนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจักรกริช  สำโรงลุน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจักรกฤษณ์  เจนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายจักรวาล  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจันทร์จิรา  กลิ่นเทียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจันทร์จีรา  คงน้ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจารุภัทร  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิดาภา  จีนนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แนนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจินตนา  โสรนาค โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายจิรเดช  ยะประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนบุตตา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิรัชญา  กุงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิรัชยา  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมตรีนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจิราภัค  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิราวรรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒนาวงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจุติมาพร  ภูบาลชื่น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายเจษฎากร  อินเถื่อนพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชนรดี  สาครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชนันธร  คันดุไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชนากานต์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชนินทร์  ศิลปะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชยานันต์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชยุต  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชลธาร  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชลภัทร  โตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชวัลวิทย์  จัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชัชพิสิฐ  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชัญญานุช  เบ้าไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชัยณรงค์  หีบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชัยวัทน์  นามศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชัยอนันท์  ขันตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชาญวิทย์  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายโชติกะ  อาษาคติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงญาณิศา  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายฐานันท์  ทิพย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณภัทร  จักรวรรณพร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัชชาพร  ลิ่งไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชัยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ถินแดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐดนัย  เหลาสา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐธัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐนันท์  ฉะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐปภา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐพร  ธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐพร  นนทะลิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัฐภูมิ  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฐวงศ์  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเมืองเพีย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐิดา  ตะโกนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิชมน  เมืองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายดรุษกร  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงดวงกมล  ผาสุขสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงดาวิกา  โต๊ะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเตชินท์  กันแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายทวีทรัพย์  เจ้ยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายทินกร  เจียไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเทพพิทักษ์  หังสวนัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนกร  สอนเพีย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนกฤต  เหล็กศิริวิชา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนกฤต  แต้มพิมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนโชค  เสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนโชติ  วิหคเหิร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนเดช  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนบูรณ์  อนุพงศากุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนพงษ์  ดอกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนภัทร  คะเหลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนภัทร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนภัทร  เพ็งชื่นมะดัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนภัทร  เรี่ยรายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนภัทร  เหลาริน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธนัญชนก  แหลมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนาทิศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยบาท โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธรรมนูญ  ภูมิดาว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธวัลยา  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธวานนท์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธัญชนก  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธัญรัต  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธันวา  ชัยชนะรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธิดาภรณ์  พงษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลติประถม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรธร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีรภัทร์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธีรศักดิ์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนคร  นาลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายนนทภัทร  เผ่าเงินงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนพเก้า  จัดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายนพรัตน์  พุทธแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนภัศศยา  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนภัสสร  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนรากานต์  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนราธิป  ด้วงตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนริศรา  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนวพล  บรรจง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนวพล  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนัชชา  ดีโสภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายนัฐการณ์  ไชยะโม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงบุญทิชา  จันทิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายบุลเมธ  ปราบจะบก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงบุษกร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปฐพีกานต์  ธนการวรกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปนิดา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายปภาวิน  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปรเมธ  แพงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายประภาชัย  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายประสพโชค  ฐานวิสัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปริศา  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปรีดี  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปัญจพร  จันทะขาล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองม่วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปาณาญี  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปาริตา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายเปรมมนัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพงศภัค  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพชร  มามาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพรธิภา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพรนัชชา  ลุงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพลกฤต  เพ็ชรพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพลช  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพลอยชมพู  เคียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพลอยนิชาวี  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพัชรีญา  มาลีนันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพัดชา  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปุริเส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดไฟอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพาขวัญ  ชื่นอุรา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพาขวัญ  อุตสัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพานเงิน  หมั่นสุจริต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิชชาทร  ศรีวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพิชญาภัค  วรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันหลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพีมพ์รภัทร  สุริยกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพีรธร  พันสีเงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพีรภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงฟาธิดา  ศาลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภคพร  แอบกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภคภัทร  นามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภัททิยา  ภัททิยะโชติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายภัทรดนัย  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทรดา  พรบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงภัทรวดี  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภัทรศยา  สุตะคาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงภันทิลา  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภานุกร  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยหลาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภานุวัฒน์  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขแม้น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูมิภัทร  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมณีรัตน์  ยวงมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายมนัสวี  แตงกวารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายมาฆภูมิ  แสนรส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงมานิดา  ศิลปกอบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายมาริโอ้  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงมารีญา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเมธชนุตม์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเมธินี  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายยศนนท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายยศพัฒน์  ยอดสะเทิ้น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายยุทธชัย  คำแพง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายรชต  มาลาศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายรชต  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คล้ายคลึงมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรวิภาส  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงระวีวรรณ  จันนวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรัชนี  ชุมเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายรัชพล  คูตะกู, โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายรัชพล  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายรัฐศาสตร์  จุไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงรัตนพร  ปลื้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายราชสกุล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายราชัน  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายราเชนทร์  หงวนบุญมาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฤดีมาศ  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงลภัสรดา  อัครพันธกุลกร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายลัทธพล  หมื่นภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงลัลน์ญดา  เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวงศธร  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวนิสรา  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวรภัทร  แรกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวรเมธ  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวรรณวารี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวรศร  ดาตุ่ย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายวรศุภกร  กิจสอ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวระเมธี  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวรัญญากร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวรัทยา  รสรัมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวริสรา  นวลบุตสี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวัชรพล  แคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวาทิต  สุประพนธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวาสนา  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวิธวินท์  เขียวพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ้นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวีรวัฒน์  บุญเผย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วอรสาณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวุฒิชัย  โตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศรัณย์  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายศราวิน  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศรุตา  เกตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายศิรสิทธิ์  สกุลสอนวิภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศิราธร  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศิรินญา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศิรินภา  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศิลามาศ  พรามเอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายศิวกร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายศิวนาถ  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายศุกลภัทร  พิพัฒน์ธนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศุภกร  กุลไทสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศุภกร  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายศุภกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศุภกฤต  วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงศุภกานต์  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายศุภณัฐ  น้ำทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสโรชา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสันติภาพ  สวามิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายสาคร  สุดขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสาริศา  อุ่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสาโรช  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสิทธิภาคย์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสินีนาฏ  วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสืบพงศ์  พิมพ์วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุชัญญา  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุดารัตน์  เนยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสุทธิภัทร  ออมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสุภัชสรา  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญมีป้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสุรบดินทร์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสุรพล  ช่วงไกร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสุรพัศ  ทบบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสุรินทร์  ชัยประเสริฐนิมิตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุวพิชญ์  สาครสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงหฤทชนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอดิเทพ  สุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอนงค์นภา  ไสยันต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอนุธิดา  ปลั่งกระโทก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอนุธิดา  ฝอยนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอโนทัย  เวียงใต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอภิชญา  หลาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอภิเนตร  ดาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอภิพงษ์  นาคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอมรกานต์  ดำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายอรงค์กร  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอรจิรา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอรชุน  โมกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอรัชพร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงอริสรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอริสา  สียางนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอัครวัฒน์  โฉมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอัยกิตติ์  ฉิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอาดา  หะพินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอาทิตยา  รังสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอาภาภัทร  ตนัยพุฒิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอารยา  กกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายเอกกวี  สันโดด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายเอกพล  บุญครอบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายเอกศิษฏ์  สกุลสอนวิภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงไอยวรินท์  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงไอรินทร์  รอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ณะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงชลดา  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายเตชทัต  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายธนทรัพย์  ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายธนาคิม  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายนพณัฐ  แคนวัง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายนัฐดนัย  ชาตรีพิทยาธร โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายปริญญา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัจจัยคา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายพฤฒิพงษ์  อุททาแสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพิยดา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพีรดา  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงสรัญญา  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงสุกัญญา  พระเนตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงสุดารัตน์  วิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เทพเสนา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงอภิญญา  เหยียดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงจันทร์ทิรา  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงจิราวัลย์  สุขไสย โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายชนภัทร  ยีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชัยวัฒน์  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายญาณฐิติ  ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนธีกานต์  บุญตา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนภัสกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปธานิน  แสนภูมิ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปุณยภา  แปะสา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงไปรยา  แปะสา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพงศธร  พงษ์พันนา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพูนนิกา  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงภิลาวรรณ  เจ็ดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุพัชชา  กลอนดอน โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม