รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วัชรินทร์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎิ์ดนัย  สายสว่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชาชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์ธีร์  นิ่มผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายไกรวิชญ์  สมานผิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมนิจ  วุฒิรัญญกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคริสเตียนดี  เบญจศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขำวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคินชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชวนิล  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณริมล  ธรรมยุทธ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนากร  โนใหม่ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรกานต์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนฐพร  ภาพยนต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนพลักษณ์  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเนติพงษ์  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปองคุณ  บึงไกล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปัจกาญจน์  ศรีวรขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปานชนก  แพ่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปิยพัทธ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปุญญิศา  จิณณจิราโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพลธิป  ภักดีอุดม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพัทธดนย์  บานฤทัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชชภา  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพินทุ์รดา  ไกรษร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพุฒิเมธ  รุ่งเป้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายรดิศ  วิลาศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรัชกฤช  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรกานต์  ฮ่อบรรทัด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศุภากร  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสัณหณัฐ  นักรบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสิรวิชญ์  สหวิริยะสิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุพรรษา  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรชลัทชา  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกชกร  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกนกนัท  แสงขุรัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกภรณ์  แก้วยงกฎ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกนกภัทร  แสนธิจักร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกมลชนก  โกฐเนตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกมลทิพย์  ไกรพระเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินธิดา  คาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญาพัชณ์  ยิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วัชระ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกิตติภพ  อาจชะนะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือบกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคชาบดินทร์  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจริญทิพย์  รวงงามสิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจักรวัฒน์  สงแดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายจิรวัฒน์  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรัชญา  เชฟโวล์กยี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิรินทร์พร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจุไรรัตน์  คงเป็นนิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนากานต์  บรรเทิงจิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชนากานต์  อดีตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนิภา  ชลวาณิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายชยากร  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชยิสรา  ขันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชลมัย  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชวณัฐ  เวชชศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชาลิสา  คนทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชุณหภัทร  อิสระวงศ์วิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติชญา  กลั่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฐิติวัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณฐมน  บุญโถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  จัตุกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐวุฒ  โนงระฆัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายติณณภพ  ชุมนุมดวง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงตุลยดา  นาราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทินกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงทิพย์ชญาพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิทัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนาธาร  สอาดชอบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธฤษณัช  แก้วลาด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญฑิวา  จำเริญนาเลา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธันวากร  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธำรงวิทย์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนพรัตน์  เศษเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนวดล  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนัชชา  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายน่านฟ้า  นันยะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนิรดา  อินทกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขำวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงบุญญาดา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปณิดา  อรุณศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปณิสรา  สุทธิมูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปพัชญา  คี่มสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปรมินทร์  ยาวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงประภัสสร  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายประภากร  หอมโลก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปรัตถกร  วรครบุรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปานพิมพ์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปารมี  วิเศษทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นคูณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปิยังกูร  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปุญญิศา  ทามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเปมิกา  เฉลิมปิติภัทร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพงศธร  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพสิฐ  ลัทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิสุทธินี  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเพชรรดา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภคริชญ์  สัตยวศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภรัณยู  กาลาานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัชภิชา  รวมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภัทรพล  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภัทรพล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทรลภา  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรษร  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภัสรดา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภานุพงษ์  ปราบสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภีรณีย์  โพธิ์กุดศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูเมธ  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภูวศิน  ปรัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมลฤดี  ขวัญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรดาธาร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายร่มเกล้า  นวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรมิตา  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเรวดี  สนั่นชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายล้อมเดช  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรินทร  สุวรรณดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศกุนิชญ์  มาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ชำนาญกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิรา  มาพร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศิวิมล  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศักดิ์ดา  สุรโคตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิระ  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิรารักษ์  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศิริกัญญา  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศิวัช  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศุภธิกานต์  เมืองหนองจอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสิรวิชญ์  เทกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุชานันท์  ขวาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพัตรา  เขตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายแสงอรุณ  สุขกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงหทัยชลณี  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอนณ  งอมสระคู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอมร  จันทร์จิระ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอรอุมา  อุดมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอริสรา  สงครามศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอริสา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอิงรดา  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกนิษฐา  สีโคตร โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกษิเดช  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฏฐพล  เชือกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงทวินตา  คุชรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายทัศนัย  ดำเนตร โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิติกานต์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงผกามาศ  ละมุดกุล โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภาวิกา  มาตา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรัฐภูมิ  ศุภเกษ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิภาวรรณ  กิจรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสมหวัง  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสมิตา  บุตรเกิด โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุกานดา  สกุลทอง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุชาดา  โสภา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงพรหม โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุรารักษ์  น้อยพาลี โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอติชาติ  ไชยพิเดช โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยพิเดช โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอัครพนธ์  เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงไอยรา  กับรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปารณีย์  ผิวขำ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัสกร  กิจสีสุข โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงมลธิดา  บุญกองชาติ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสสิณา  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอาทิตยา  วัชพืช โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
245 นางสาวจิดาภา  เหลือสืบพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิรชยา  เหลาธรรม โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวจุฑามณี  ด่านกระโทก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชนัณภรณ์  เทพไทย โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปนัดดา  รินนอก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวปนัดดา  วิเศษพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปนัดดา  สมนึก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปิยะวดี  แวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงมานิตา  บุญประสาท โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวโยสิตา  วงเป็นพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาววิลัยพร  เติมศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาววิไลวรรณ  ปลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุระสิทธิ์  พิมพาชาติ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอดิศักดิ์  สีใส โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศิวกร  วัชพืช โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอาทิตยา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองขจร โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงฐิติยา  เกษเหม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพีรณัฐ  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศิรประภา  พิมพ์สี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายสุมมนัส  ยิ่งชูงาม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชินาธิป  คำบุญมี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธิดาพร  ไขแสง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพีระพงษ์  ซอสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แม้นทอง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อยตั้ง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศุภลักษณ์  มูลกระโทก โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุดารัตน์  โมเล็ก โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤษกร  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงขนิษฐา  ชมภูเพชร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจันทร์ธิวา  คงเจริญเนตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายจิราพงศ์  กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชนากาญจน์  บุตรแสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายชลธาร  โคจำนงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชวัลลักณ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชาลิดา  จะริบรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายชิษณุพงษ์  ปิ่นศักดิ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงญาณิศา  เขมะปัญญา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายณภัทร  จันทร์นาค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ปานใจนาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐวัตร  อาจประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณิชานันท์  เพชรนก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงตะวันรัฐ  กล่อมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงทิพวิภา  นาควารี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายธนะรัชต์  อยู่นางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำมณี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายธีร์ปกรณ์  เบ็ญจศาสตร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนริศรา  คุณวงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงนฤมล  ถุนนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายนันทิศ  สุริทะรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนิภาวัลย์  ศรีวังราช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปริญาภัทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปวันรัตน์  ขันจะโป๊ะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปัทมล  สมสุข โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพชรรชฎ  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญจริง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพีรัชชัย  หมั่นนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภูวณัฐฐ์  กินรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายริวยะ  ซูงิ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โคสีงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มสม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายศิลา  หอมกลิ่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นสุมาลย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายสราวุธ  แก่นพา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสิราวรรณ  บรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสิรินดา  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุจิตา  วิเศษสัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีสง่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอธิชา  สิมสีดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอภินันท์  อิงแอบ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจนาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอรปรียา  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันสด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองไพศาล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกรองแก้ว  แสงทัพ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญาวี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกันทรากร  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกานต์ธิกา  ประวันนา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกิตติกร  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเกณิกา  สว่างภพ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเกศสิริ  ม่วงรักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจอมวัญ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจารุพิชญา  เหลืองสุก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจารุพิชญา  แก้วสิงห์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิระวิทย์  จันทรคติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิราศิลป์  สวรรค์งาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์  พาหา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชำนาญ  ลอแท โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณภา  สุกรแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณฐพล  ทองสุขดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยืน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทินนารัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐสินี  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณีรนุช  วิเชียรเพลิด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธนัญธิตา  บุญชู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พงษ์สินชินโชติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรภัทร  มาแสวง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีระเดช  โคสีงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนราธร  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนราวิชญ์  ตุมดาวเรือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนันธิยา  นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงน้ำใส  ทาหนองเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนิชคุณ  สีปัดถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทึก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนอุบล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปฏิกร  วงค์บุญช่วย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีภู่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปรีชา  สมเที่ยง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปาณรพี  พรมศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเปมิกา  สีโนนยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพงศกร  จะคำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพรดารินทร์  เชื้อโท โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพรสวรรค์  อินงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพัชราภา  ดวงมาเกิด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุยารัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมินทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมามอญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิรญาณ์  นามเท้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิรานันท์  ดาประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพีรธัช  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพีรภัทร  บุญก้อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เกษี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูวนาท  คงเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมณฑิตา  ราศรีประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิมวงษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเมธาวี  ดีสันเทียะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเมธาวี  บรรจง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายรัชชานนท์  อินธิศร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรินรดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรรณษา  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรวลัญ  แก้วรากยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวลัคศิฎา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศิวกร  จินดาวงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิวกร  ละประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุคลธวา  มันช่อ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุพัตรา  เหลาหวายนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุภัชชา  โพธมาตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุภาวดี  ดีระสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงหทัยวรรณ  แย้มวิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอภิชา  คิดรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอรัญญา  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอิทธิพัทร์  เจนเป็นพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอินธิรา  ปะริมาตา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอินธุอร  ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอิสริยาพร  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอุษามณี  เปรงปราง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัญญาวี  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงชลิตา  ปลื้มหอม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายทวีศักดิ์  ทางคะพิงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธนยศ  กมล โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธรรมดนย์  ตามตรง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนญารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพัชรพล  แก้วประกอบ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภาคิน  โมรานอก โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวารี  บญหนุน โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์พิพิธ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤษฎา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกัลยา  กระแสโสม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกาญจนา  พนาวร โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกุลธิดา  กริดรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเก็จแก้ว  สมานมิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำเหนือ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจันทกานต์  ถะเกิงสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจันทร์กนก  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจิรายุ  ศรีแสนห้าว โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเจตสฤษฎิ์  ปัญญาเหลือ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเจษฎา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนาภา  บุญเจียม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชยาวิชญ์  คำนุ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชลณิชา  การณะรงค์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์พิพิธ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชินบุตร  ไกรสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงฐิติพัชร  จีนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณชัย  เกิดศิริ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายถกลเกียรติ  ดวงประทีป โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายทินภัทร  นามสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนวันต์  เมืองสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนวันต์  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญญา  มณีศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธีรเมธ  บำรุงเกาะ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรวัชร์  ศิลา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนฤเบท  สุขจิต โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนิรุช  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเบญญา  พิมภักดี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิลา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปฏิภาน  ฉวิงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปณัชชา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปภัชเดช  ชะสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปภัสรา  สติภา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปภัสสรา  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปรินทร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปิยะพงษ์  บุตรจำรวญ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพสิษฐ์  ออกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  กางรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพิชญานนท์  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพิริยะ  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีรพัฒน์  โสภา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพีระพงศ์  อุ่นเรือง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภัณฑิรา  โททะรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภัทราวุธ  ขยันไทย โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูรินทร์  อินทรี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูวสิน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมีนา  สำราญสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรมิดา  พรหมมา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  อุตรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรัศมิทา  โกยชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงลลิตา  พะเนตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวงศ์วรัณ  วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวันวิสา  ปะมะพุดโต โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวุฒิชัย  สุขพลำ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศรีวรินทร์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศินันท์  เหลือดี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศิวัฒน์  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภเชษฐ์  โสนางรอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิรินดา  สติภา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสิริวรรณ  เดชคำภู โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุชาดา  ไยยอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสุธินนท์  เอกัน โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสุธินันท์  เอกัน โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุภิดา  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  มาลาทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงหิรัณยา  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอมลวรรณ  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอรัญญา  เหมาะชาติ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอริสรา  ยารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอริสา  ทบวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอรุณศักดิ์  พันธ์พิพิธ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงไอรดา  คุ้มภัย โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายณัฐพล  คชพรม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธีรทร  พาพาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายธีรภัทร  นาโนน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภพธรรม  หาญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายวีระพล  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ครุฑธานุชาติ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรฆัง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกานต์รวี  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุดโต โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชญาดา  จันทะชัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชนะชัย  สุวรรณธิสังค์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชนะภัย  ใจสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนัฐจิตา  นันเสนา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนีรชา  ปึ้งประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเบญจพร  โจดกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปรายฟ้า  คำกล้า โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปรียากร  สะสารรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุญญานุช  ทองทา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปุณยนุช  ทศสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเยาวภา  อินตา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุตะคาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ศรีปัตะเนตร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุธิดา  กันจันทึก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุภัสสร  เสามั่น โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนภาพร  เย็นน้ำ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนิพพิชฌน์  ชึดนอก โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิมลนาฏ  แพงมาลา โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภควัต  แพงมาลา โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกนกพร  ทศราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายกฤษปกร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่องกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกันต์กมล  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกานต์กมล  นดประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จิตหนักแน่น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชัญญานุช  จันผกา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชัญญานุช  อนันต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายชัยวัฒน์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงโชติมา  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงญัฐกฤตา  สุริเตอร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐวัศห์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณิชชาอร  ศิริเมฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายตุลยวัตร  สงวนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายธนกฤต  ปราณกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายธนกฤษ  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธนภัทร  ทองกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธนภัทรพร  เกตุชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธนาภัทร  สนสุผล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายธรรมธัช  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธรรมปภณ  ชิ้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงธัสสิการ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธิติยา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายธีรเทพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิลวิจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธุมาวดี  นิลวิจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายนันทพัฒน์  บุดดาเคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนัยนา  สังข์สนิท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายปรัชญา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยอดพรหม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายปัณณวิชญ์  สภารัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายพงศกร  ศิลปชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายพชรศักดิ์  ชื่่นสุวรรณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายพัชรพงษ์  หวลระลึก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพิชญนาถ  เสนภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพิชยณัน  วะดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายพิสิษฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายพีรภัทร  สิงหาระโท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ถาวร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายภวินท์  รัชยานนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายภาคิน  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายภาณุภัทร  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายภูตะวัน  ผลเจริญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายภูบดินทร์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายวชิรกัณฑ์  สำรวจวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงวรวรีย์  ทองประเทือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายวรินทร  พะธะนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายศรันยู  บุญเทพ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายสหพัฒน์  โพธิ์คำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายสิรายุ  ทวีพูน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสิรินภา  ทองทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสิริยากร  พรจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสุดนิดา  ทรงประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุรพิชญา  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จรถึง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงออจิต้า  ลามะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงไอศิกา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาประจวบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกรรณิกา  ประวัติพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกฤษธิญาภรณ์  จีนนางรอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกวีทิพย์  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกังสดาล  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  เสาวพันธุ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกันตินันท์  ยอดน้ำคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกาญจน์ฐภรณ์  ธาราธีรพงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายกานต์  ศรีกัลยานันท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกิตติศักดิ์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกีรนันท์  ก้านพุดซา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาลี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเขมิกา  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายจิรกิตติ์  ยังสุขเกษม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจิรภัทร  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิรัชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจุฑาธีร์  บุญรักษา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจุฑามาส  ดอกไม้ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายชญานนท์  ตราประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชยานันต์  ประวัติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชาลินี  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  จีนฉายยา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงญาดา  พันธแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณชพล  สามารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณพัชชา  เจริญสลุง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกษมสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐภาคย์  บุญรอดดวง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์พวง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณิธญาพร  รุ่งกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายต่อพงศ์  ย่านกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายทรงสวัสดิ์  ทิพย์กระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงทิตายา  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายทิวากร  หีบทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายทีปกร  เสือไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนคุณ  เนืองสา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธนพร  โปรดสูงเนิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนภัทร  แก้วใหญ่ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนสาร  นุ่มเนื้อทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธรรมธารา  รักษ์วิจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดสวาท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีรโชติ  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนภัทร  จันสะวะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนัทธมน  สุขแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนันทัชพร  สินปุณย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พรมวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนิกลาส มิเก็ล  บรูสเตียน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปกป้อง  กงล้อม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังร่มเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปรเมศวร์  ปิยไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปัณฑิตา  มณีศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปิยากร  แสนศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพงศกร  บุทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์ไชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพชรพล  ริมสีสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรรณชนก  จิตรจันทึก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพลอยชนก  ชื่นฤทัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญบรรดาล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพัชรพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพาขวัญ  สายสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญาภา  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญาภา  โล่ห์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสอน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพุทธิพร  ปานกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเพชรลดา  ฉิมจารย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายภูผา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์โสมะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภูมิรพี  จินดาดวง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงมินตรา  อ่อนขันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงลีน่า  รอนนิ่ง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายวรวุฒิ  อุดมดัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวรันยา  พินาศภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวรินทร  ศิริเมฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวันธงชัย  ชีพสูงเนิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงวันวิสา  หอมอ่อน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวิยะดา  จับอันชอบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภกฤษ  ศิริพงศธร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุภกิจ  ปั้นมี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสิทธรัตน์  พรมวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสินีณัฐ  นามโคตรธนันท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสิรินทรา  สมัญญา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สายสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เพียสุระ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอชิรญา  สภารัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอธิกา  ปัญญา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอนุสรา  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอัครภาส  ทรัพย์ทรายทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอัครภาส์  วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัญญารินทร์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอายากะ  โพธิวิวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอาริยา  บุญมาพบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอีวิทต้า อิงอริส  จาคอบส์สัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายจิรวัฒน์  ธนิศรเศรษฐ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายนฤวร  ตฤษณานนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงมนัสวีย์  ชินมิตโต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงวรนุช  สืบสาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงสาธิดา  ชมชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายสุริยา  ชะนะทะเล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงขวัญจิรา  เขียนย้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมงคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธนัชชา  โรมรินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญชนก  ตรวจมรรคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนรภัทร  บุญกลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนาตาชา  อีเวอร์เซ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปลายฝน  คำมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพรพิมล  ลูกแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพลอยณิชา  แก้วทองหลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงแพรณิชา  แก้วทองหลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงรวิภา  เคียนรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศศิประภา  บุญชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศศิรัตน์  ณ รัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วม่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจน์ธนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ประถมทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชนัดดา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายชาลีวุฒิ  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามพิบูลย์วณิชย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธนกฤต  สาครไทย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายธนพนธ์  กรรโณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายธนะวัตร  นุชสาย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายธีรเดช  เนตรภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายธีรธรรมณ์  นุชนารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายนราวิชญ์  เหล่าอุดม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายเปรมปรีดิ์  ร่มเย็น โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายพลชนก  สนรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายพสธร  มณีบู่ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายพีรณัฐ  เมฆะสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงภูริชญา  ขาวสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงมนพร  เนาไธสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายศุภกฤต  สิงห์คำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายกรวิชณ์  พุฒิษากุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกัญทิมา  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกานต์สิรี  นาคแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูคงคา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงเกษการ  การเกษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายจักราวุธ  แก้ววิจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายเจอาร์  ไกรกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชณัณดา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชนัฐกานต์  ดาทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฐรินดา  อรุณเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณภัทรกฤศ  สุวรรณ์คัมภีระ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พิริยะนิติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุพบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธันยนันท์  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธันยรัตน์  ทองน้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปภังกร  โชคเพิ่มพูน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงจันทา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพรนัชชา  ล้ำเลิศวิริยะกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพุฒิพงศ์  พันธ์ฆ้อง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  กลมวงศ์ธนาเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภูบดี  บุตรเต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายลภัสพงษ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายวีรภัทร  ช่วงเวฬุวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายศุกภสาน  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุปภา  สุภินันท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายสุภาพชาย  จิตสุภาพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอศิวรา  ลีประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายอินทร์กวิน  บุญมี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม