รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเหมือน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรณ์ดนัย  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณะ  ทวันเวทย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญกรณ์  คำสืบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์ระพี  พลวัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตินันท์  ขามประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันยกรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติธัช  ทั่วเทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญข้าว  ครองชื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญวริน  ชัยคงเหมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญวาริน  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรพันธ์  นะรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรวัฒน์  นามมูลน้อย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัตน์ธิญา  ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชญาทิพย์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชนาธิป  สบายจิตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชยานันต์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชารัญญาตา  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะโล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุติภา  อินทะโล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณฐกร  บูรณวานิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณฐพงศ์  คูณสัตย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทร  เดือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฎฐวี  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุระมาศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายทฤษฎี  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงทอฝัน  ทีอุน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทิพย์วารี  วึกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนพัฒน์  เปล้าน้อย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนัชพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนากร  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนนทพัทธ์  นวนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนันทพงศ์  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันภิกา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงน้ำอิง  หอมมณีรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบัณทิตา  ซงชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงดำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปณิฏฐ์ชญา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภัสสร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปรัญชัย  มีชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปวรณภัทร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัณทิตา  ประยูรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปิยะรินทร์  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพริม  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ขันธุสา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิมพิกา  พะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายเพชรพชรพล  จันทร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัทรลภา  พรมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภูริณัฐ  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายภูริวัจน์  ปุยะติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูศกร  คงพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายมงคล  จันดำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัตนากร  แก้วการใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวงศกร  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวนัสนันส์  ขำเหมือน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรรษพร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  ไฟดง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวัสภัช  สมนึกตน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิรินภา  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศิริวรรณ  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศุภนิดา  โสประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสันศกฤต  โสประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายสิริชาติ  จากรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุขกมล  วายประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสุรบดี  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอภิภู  เจาชัยเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอัญติกานต์  ดวงเดือน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ตากิ่มนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงไอยวริญท์  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกมลชนก  ไทวะกิรติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกรชนก  พะวิขุณี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกรพิน  กุลมร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกวีกานต์  เสาวโร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายก่อเกียรติ  เกียรติไชยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายก้องธานินทร์  วงค์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาภักดิ์  นิมิต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันทรากร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกาญจนาภา  อูบแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิตติทัต  ครองชื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเกตน์สิรี  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไกรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายคมพุทธ  รักพงษ์อโศก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจักรดุลย์  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรเดช  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรสิน  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วโหว์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเจมี่  ซู ฮิ้นท์ซ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนกวนันท์  พิษสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนากาญจน์  สบายจิตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชยานันท์  พิมพะโย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลชญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชลทิศ  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชัยวัฒน์  พูนลัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชินกฤช  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายญาณวุฒิ  นกพรม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงญาณิศา  ผลวิลัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณชนก  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุดโต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนาถาวร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลวัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐฐิชานันท์  พรมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐธัญ  เนียมไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐธัญญา  โกษากุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐธัญญา  โพธิ์สองชั้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิศชนา  ดอกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงดากานดา  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงตุลาพร  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  โบนสตรา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายแทนธัญญ์  ชนะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนพัชร์  เวือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนพัฒน์  มนไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนภัทร  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนภัทร  วงนาหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนวัฒน์  เล็กประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตุ่มผะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญนันท์  สมนึกตน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธาดา  มีสายบัว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธิติ  ศรีศกล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีร์วรา  สดใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีวรา  จันครา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิภัทร์  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนิรุชา  มาราศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเนธิชา  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงบุษกร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเบญจมาศ  ล้อมนาค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปภัสสร  หอมศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปภาวินท์  สวรรค์สุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงประภาพรรณ  พรมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปริมมาดา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปวีญา  บัวชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปุญญพัฒน์  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพงศธร  ชัยสาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพนัสวรรณ์  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรรณรวี  เชียรประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพลอยปภัส  บำรุงทรัพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัชรพร  อุปิมนต์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพัชรวลัย  วิชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพัทธนันท์  ประทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพิริยะพงศ์  ศรีเพชร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพีรณัฐ  พูนลัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพีรเดช  ศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพีระดา  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเพรชรี  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทรพร  กล้าแข็ง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภาณุวัฒน์  สนิทประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิอินทร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูเบศ  เจาชัยเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมุจิรา  เกือบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายยศวันต์  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายยุทธศาสตร์  ตรากลาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรวิสรา  เคล้าสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยะคำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงลักษิกา  สวายประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แย้มประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรรณิตา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรวัฒน์  อามาตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวรากาญจน์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวริศา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวันชนก  เถาว์ที โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศตเนติ  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศศิธร  ยืนกระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศศิวิภา  จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิริวิมล  สุขดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศุภสัณห์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสกลวัฒน์  อิสริยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุชาวลี  เพชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุธนัย  เสนนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุธาสินี  จะนันท์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุพัตรา  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอภิชญา  บาลโสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เป็น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอรอุมา  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอลิศา  โกศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอัณณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัยลดา  อยู่แพ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอามิตตา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอารดา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอารยา  แก้วประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอารีรัตน์  เกาประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอุษณิชา  เค้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเอกธวัช  ทำนองดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเอกวิธ  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เธียรวรรณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงขวัญชนก  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเขมิกา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายจิรภัทร  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิรสิตา  ยินดีรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายธรนัส  ขันโสม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายธีภพ  งามประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนพดา  บุญลัทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขสงวน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายภัทรชัย  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภัทรวดี  รัตนวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภาสินี  เจือจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิธร  ทองกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายเอกภวัษย์  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกมลชนก  คงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรณโรจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกรวิชญ์  แรมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายก้องกิจ  พยุงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญญพัชร  เตือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกันต์ภัสสรณ์  สวัสดิ์พุดซา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกาญจน์กนก  เลิศวราภรณ์พงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกิตตินันท์  ปลื้มสุด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกิตติวรา  ดวงรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเขมินทรา  ทวันเวทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิรานันท์  ยามประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เตือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเจติยา  แดงสว่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฉัตรณิชา  สุดทำนอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชญานี  จวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชญานุช  หิงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนัญชิตา  เชนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนิตา  เติมงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายชวกร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชวลิต  ทองเหลือง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชารดา  ประยงค์กุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชาลิสา  หนูเงิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชินวุฒิ  เกษมพัฒนกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชุติมา  ชาวดร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  พุ่มใจดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายญฐกร  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฑิตฐิตา  รัดถา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฑีร์ญาฎา  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณนิดา  รักษะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงศ์วิวรรธน์ศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฎฐา  รานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐกานต์  แก้วกระมล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐชยา  สืบสอน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบอร์ไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัตสอย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุนนาทรวรางกูร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณิชมล  ครุฑประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณิชาธาร  ทนันไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายตะวันฉาย  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนภรณ์  ชนะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนภัทร  ชุมดำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญพนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนวัฒน์  เครือเนียม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญจิรา  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธิญาดา  คำสิมมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธีรภัทร  โหระ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรวัฒน์  สารเสวต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีรัตม์  ศรีวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนนทพัทธ์  แสงมาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนภัทรพล  เจนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนรภัทร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนวลกมล  บุตรพรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนักรบ  วนมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันท์นลิน  เบญจศิล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนำโชค  จันทสิทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงน้ำเพชร  คงชูศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิธินันท์  ปะนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบัณชิตา  สายสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายบุญญวัฒน์  ทวันเวท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุญฑริกา  กฎแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองทับ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปรเมศวร์  คำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปรียดา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปลายฟ้า  ตลับทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัจจยากร  หล่อแท้ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปัณฑิตา  เรืองวริทย์กุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปาณรวินท์  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปานรวินท์  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาลิตา  ทุยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปิติกร  บัวชิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรพิมล  สุขประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพลอยนิชา  ภิรมย์นาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพันธุ์เทวฤทธิ์  เกียรติทวีพันธุ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพันอักษร  เอี่ยมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชชาพร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญาภา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  พิพัฒนะกุลศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพีรดนย์  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพีรดา  ถั่วประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพีรวิชญ์  ขอชูกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเพชรจุฑา  มียิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  บูรณ์เจริญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเพราพิลาศ  แก้วทับทิม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภควิน  โขรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัคชนก  โสประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทธิรา  ท่านมุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรธิดา  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรภัสสร  มั่งมี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภีมพัฒน์  จำนงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูวณัฎฐ์  นะรารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมนัญชยา  เสาธงทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมานิตา  ชัยอินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมาริษา  เวชยากิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมิ่งกลม  สมภาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมีนา  มะลาคำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเมธี  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายยศพนธ์  ภูมิฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรติคุณ  แก้วประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรพีพงศ์  ทรงวิชา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัญชิตา  ปูนรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรุ้งรพีกาล  ได้ทุกทาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุจิกานต์  พัวฐิติญาณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรุจิรา  แจ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาราเพชร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนวิลาวัลย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรกานต์  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวรวุธ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวลัยขวัญ  รักษะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวาสนา  เกษาโร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวิยดา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวีรภัทร  เกณฑ์สาคู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศรัณยา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  ทวันเวท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศรันรัตน์  ชนะเทพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศศิตรา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศิรสิทธิ์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศิวนาถ  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศุภธิดา  จันทร์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสาริศา  ศรีผดุง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสิริกร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุชรดา  ลิวชัยชาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจน์กระสัง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงโสรัจจา  นะราศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงโสลพัส  ญาโณทัยณิฏฐา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายหฤษฎ์  ธงวรรณฉัตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายหัสดิน  เอี่ยมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอนัญชิต  ลาดดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอนุชา  นครวรรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอนุพงศ์  กันรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอมิตตา  คำวัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอรจิรา  ไหประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรณิชา  แสวงสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงออมทอง  ชัยเวิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอาลิษา  ศรีเที่ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอิสรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเอกภวิษย์  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ดวงนิล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชาลิสา  ขันทอง โรงเรียนบ้านโคกตูม ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญชนก  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านโคกตูม ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิมลศิริ  เพ็งเพชร โรงเรียนบ้านโคกตูม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีกระโทก โรงเรียนบ้านโคกตูม ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกฤติ  ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงขนิษฐา  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายทศพล  มะลิมาตย์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงบังอร  การกระสัง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงโสภิดา  เถาว์ยา โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายอนุรุต  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอภิญญา  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงขวัญวารินทร์  บุญวอน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจิระวุฒิ  สนจุมภะ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงดวงวิภา  บุญวอน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีรเดช  ใจอารีย์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปาณอุษา  อนันต์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรรณิดา  สืบสวน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเอกภวิษย์  พะนิรัมย์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรภัทร  ผูกแก้ว โรงเรียนบ้านแสลงโทน ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปาณรพี  โพธฺิ์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสริดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายอัษฎา  สนิดชัย โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายกันทรากร  เพิ่มดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงทิพวรรณ  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายเทอดชัย  ดิบประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วนุช โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพุทธรักษา  วิดประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงศุภรตา  บัตรวิเศษ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศุภัทราณี  เพ็งพิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุพัตตรา  สุวรรณกิจ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงบุณฑริกา  พงษ์บุบผา โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปิยดา  โกยสำราญ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพลอยจินดา  สุขประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงลำดวน  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสวามินี  พนัสป่า โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศุภฤกษ์  รวยเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 คณิตประถม
435 นายณัฐวุฒิ  โพธิ์สาราช โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวพิชญาภา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวภัทรธิดา  ทุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เวียน โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชลิดา  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชุติมา  ประกอบมิตร โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณฐพร  ประสิทธิ์ตะวา โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอมรา  เพ็งพินิจ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชวัลวิทย์  สีดา โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เฮ่งทิม โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายชินกฤต  มาเสมอ โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐริกา  เหมือนประโคน โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงทิพารมย์  โฮมนา โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายปุญญพัฒน์  วันเพร้าพริ้ง โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โกรัมย์ โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนราธิป  ทนงดี โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรวงข้าว  เกษมบุญ โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสิรภัทร  ทนงดี โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุดดี โรงเรียนประทัดบุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายนิติรัฐ  สุพรรณภพ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
459 นางสาวชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวนันฐมนพร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกานต์รวี  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชนาพร  สังเกตกิจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชาญรพี  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงญาดา  ปาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฐิติพร  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฑิดฐิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัชพล  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐฐานุช  จันท์ครบ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรรณภัสร์  ปุยะติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพอใจ  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บูรณชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิริยกองเกิด โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภคพร  คำนวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภัทรนันท์  นะวันทา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภานุ  โกยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภูริชญา  กิมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศิณญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศิวัช  อุกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภวิช  แพงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศุภสิริ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสิริขวัญ  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอนุชา  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเอ็มม่า  แวมฮอฟ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม