รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวินตา  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกันติพัฒน์  ยังกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจารุวรรณ  มาศรักษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณภัทร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงด.ญ.บุญธีรา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนนทกร  จรลำโกน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายนราวิชญ์  อุ่นเที่ยว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนาระดา  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนิติพัฒน์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิธิกันต์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กระต่ายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปฐวี  เนื้องาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายป้องราช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปัทมากร  กะบัดทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปิยมน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพัชรกร  มุ่งมนิตย์มงคล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีวีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายรัชพล  ทองดีศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะพิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวชิรวิทย์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรรณพร  วัชรินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวศินี  เฉียบแหลมดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวิกรานต์  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพรรษา  ภารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ฉัตรโชค โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอัศจรรย์  วจนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ขวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเขมจิรา  กางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรายุ  จงยัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชนาธิป  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชยพล  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชลธิดา  พวงยอด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐดนัย  กระเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐวัศห์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงทิพยเนตร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนกฤต  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธนพร  อารมณ์เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนากร  จันทร์สมุทร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประทาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธีรดา  ชัยกิตติพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรภัทร  บุญรอดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีรภัทร  อินมะดัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธีรวัฒน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนันทิชา  พัสรภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนิชานันต์  ขจีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พรมมะเสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปวีณา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปัญฑิตา  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปิยพัชร์  ด้วงโพนทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญาพร  สัพาจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญาวี  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศิระอำพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดีราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อังกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภัทรกร  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อุดแก้วโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมธนีย์  เนียมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเมธปิยา  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเมธาวี  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายรัชชานนท์  คานศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัชพล  อุตสาห์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวราลักษณ์  เอกการัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศตพร  บุญอารียื โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยววานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศุภกฤต  อินสำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิริมนต์  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสิริวัฒน์  เงินใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุรบดินทร์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสุรัชกร  สอนเอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอัครพนธ์  ศรีดาชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาคชลธี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเอกกวิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกชพร  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายทวีป  สมปัญญา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พยัคฆะ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีริทธิ์  เพ็งพืช โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปกรณ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปิยพงศ์  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาศจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงมลิวัลย์  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุปวีณ์  อิ่มสะอาด โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุมิตรา  เทศกระโทก โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายอดิเทพ  อาจสม โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอภิญญา  ปะตังทะเต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเขมืกา  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชาวดล  นาตะสุต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกชวรรณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายกฤตภาส  นิธิอุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกันต์กวี  ปัญญารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกานต์รวี  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตติพิชญ์  การเพียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายกีรติ  มหาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงขนิษฐดา  ตั้งธีระวัฒนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจีรณัฏฐ์ดา  เรียบร้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเจตสุภางค์  เฉลิมพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชชิณาท  โคตรเวียง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนิตา  คาร์ที โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชินพันธุ์  จันทราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายณฐกร  สมชีวา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณฐา  ธนนชนะกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฏฐภูมิบดินทร์  ชัยมะเริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐกมล  เพลงเสนาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์ดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐเมศร์  จิราวิไลฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐรัตน์พร  เข็มบุบผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงโดโลรัส  พูลลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายทรงสิรวิชญ์  เอกวุฒิวงศา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายทิศลักษณ์  ท้าวแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนกมล  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธนพล  ศรีผดุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธมนวรรณ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธัญชนก  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หงษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนาประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธีรเมธ  วงเฟือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนภาพรรณ  ชอบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงน้ำเพชร  กรุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายนิติธร  ชำนาญงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปณาลี  โชยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปณิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายปริญ  งามสะอาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปาณิศา  เอกคสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปานระวี  เจริญศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปารินทร์  อุ่มสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปุณณาภา  ฟูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรรณพร  เขื่อนมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์วริดา  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริธรรมาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเพชรลดา  ผะดาศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฟื่องฟ้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงมนัญชยา  เหยียดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรวิสรา  ภูทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายรัชภูมิ  กลองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงลฎาภา  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  พูนเกษตรวัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริเย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศุกลณัฏฐ์  โสภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสาริศา  ปุญญปรมัตถ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสิตาภา  เกตุแก้วจินดาวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสิรินทรา  หลงพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสุชานันท์  สะโลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายหรัญ ซูลิค  ไซค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอชิรยา  พิมเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอติกานต์  เขตมนต์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงหชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอรณัชชา  ตรีภรณ์กุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอรุวรรณ  นิลคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ลำดวนกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวกอบกุล  พาหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวจิรสยา  โพธิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณัฐดนัย  มะณีแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  ลนขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวณัฐนันท์  อินทเกตุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวณัฐพร  เพียงเกต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณัฐภัทร์  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนาวิทย์  บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายธีรศักดิ์  พูนเกียรติสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธีราดา  ธรรมนันทกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวนพเก้า  ช่วยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวนันธิดา  ทะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวบุญญาดา  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวบุญสิตา  พุดสระน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวบุญสิตา  วงค์เหิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปฏิลญา  เพชรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวปณิดา  เห็นทั่ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวปภาวรินท์  ศิริมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญยะนิวาสน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปานสิริกูล  สำราญศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนทิพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาลิตา  ครองญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพลอยชมพู  กีรติเมธากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวพลอยแพรวา  สุนาวี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพีรพงษ์  เบกประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นายแฟรงค์กนกพล  เวฮ์รี่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภูบดินทร์  ใจจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายเมธัส  ชำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายวิศรุต  แพงมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายวิสัณต์  ชัยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวสลิลทิพย์  เหมหาชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายสันติภาพ  เคลื่อนไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงหยกธารา  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายอติชาต  ซัวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอติพร  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอนนต์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอภัษรา  สีหนาท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีวรรณะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวอลิษา  โต๊ะงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอัครพล  เพชรเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกชกร  สีหาบุญทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกชพร  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกรณ์  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกรวัฒน์  เสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤตินัย  เกิดมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤษกร  พะนิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษณคุณ  บุญรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤษณ์ชยพล  ศุภพฤกษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกวีวัฒน์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกณฑ์กลางดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัญล์กนิษฐ์  เสียงวังเวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัลยกร  สามีภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติภพ  นิธิอุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะวันนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเขมิกา  กระแสโสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจักรินธร  จิราสุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจารุวิทย์  พรธนากุลพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิรฐา  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจิรพนธ์  จุลเดช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรวิญญ์  บุญสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิรัชยา  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเจมี่  ชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนม์นิภา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชลธาร  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชาญชัย  หนูทราย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณธกร  อินทร์แจ้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณภัทร  อินไชย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยดำรงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐพร  กริชยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐกร  ทนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฐชนน  พรวนต้นไทร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐชนน  พลขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐชนน  ยีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐดนัย  ดะนุชนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุรกรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณิพัฒน์ชา  ตราชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงดากานดา  ติณพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเดโชชัย  ชาวนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายทศภัณฑ์  เถลิงลาภ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ราชอินทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญวรัตม์ธมล  ทองลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีรภัทร  ยีรีมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนภคปรภา  มาคะชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนราวิชญ์  อินพรหม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สีสุวัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นพตลุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายน่านฟ้า  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนิชกานต์  ใจนวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนิชานันท์  พงษ์ศิริศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงบัณฑิตา  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงบุณยวีร์  อิ่มสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปนัดดา  ดอนศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปนัดดา  พาหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุกใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปริยากร  ตันสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปรียารัตน์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปวิมล  เหลาคม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปวีณา  เพชรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปาณิสรา  พนานุสรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูมินา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปุลินนาถ  นิลรัตนโกศล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเปี่ยมด้วยสุข  เจนถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  คำภานุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรวิภัทร์  มณีเดชพสิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพลังบุญ  แกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพัชรพร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัชราวลัย  ชุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัฎฐฬิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชชาพร  สะพู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญาภา  ผงทวี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิญพิชชา  พนารินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มรกตพรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  อะทอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพุทธิวัฒน์  คงเถลิงศิริวัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภรัณยู  โชควาสนรรค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภัทรพงศ์  นวพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภาณุวัฒน์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภารวี  กาวงษ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรติยา  จุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงรวรรณ  เสาวคนธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายราเมศวร์  สังข์ทองหลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงลัลน์รวิสรา  ศรีภู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ภะคะโต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวชิรนันทร์  กิจทะรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวชิรวิทย์  เขียวเมืองน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวรณพัทธ์  ทองกาญจนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวิชชุดา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ศิริธรรมาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศิรวิทย์  ปะเวละทัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศิริกร  สุขใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศุภพร  นครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสหรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิริพัชตรา  กุดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีกระทุ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุพรรษา  ดอกดาวเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสุริยะ  สุวรรณคูหาศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มะณีแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอภิโชค  พรมน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอัครยา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอัญชิสา  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอันนา  ชาญนิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอัศรัญธร  ยุติธร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงแอนนา  ชูมัคเกอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกนกพร  ยืนยาว โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายเก้ายอด  บุษยะโพธิวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายฐนรัช  ปาประโคน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐญาดา  กลางพนม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายธีรุตม์  เลาลักษณ์จรรยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายบุญยสิทธิ์  วงษ์วิจิตสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงแพรวพิไล  เกษรบัว โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสมัชญา  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกมลวรรณ  เหมนิธิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกษิดิ์เดช  กุลเพชรโชติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชวดทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิตาภา  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิภาบุษบากร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันทขาล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  เรืองอารยะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทรมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรรณวิสา  ฝ้ายสิงห์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภรดา  จำปานิล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีแสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ปักการะเน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงแหวนเพชร  เสาศิริ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอนันตา  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเอณิกาญร์  วิริยะอ่องศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงญาณิศา  ฝนกลาง โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัชฐกานต์  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายณัฐภัทร  วรรณไกรโรจน์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายพีรชา  นิมิตรไชยาพงค์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภาคิน  ฉิมมาอุต โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวิมลสิริ  ตั้งประเสริฐพร โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายศิรเศรษฐ  เลิศวิริยะเศรษฐ์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกนกพร  จำปาหอม โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายคณิน  พลสวัสดิ์วานิชย์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพิชญ์  ชุตินธรารักษ์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกมลทิพย์  ปัญญาชน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายกวิน  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกัญชพร  ทวันเวทย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาระปัญญา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายกิจณพัฒน์  ศิริชัยอนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายคณัสนันท์  อพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายจักรินทร์  พลบรรจง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายจารุกิตติ์  ดีละมุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนิดาภา  อุตระธิยางค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายชยากร  เกิดบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายชริญ  เรืองวีระ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชลิดา  เรืงอปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายชัยชนก  อินทุกรรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณฐปภัช  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณฐอร  บุญโถ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายณัชพล  ยอดแก้วทะเล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณัฐจีรา  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายตั้งปณิธาน  หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายทนุธรรม  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายทรงยศ  เตชะวนกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายทิโมธี  ภูมิรา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนกฤต  ชูณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายธนภัทร  พลธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธวัลกร  สวัสดิกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธวัลฤทัย  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธามิศา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายนราวิชญ์  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายบวรลักษณ์  ชะนะค้า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปราณปริยาภ์  ดีสะอาด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปริญ  วงศ์ทองศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปริมธญา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปรียาภัทร  ขะเจียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปิยมาศ  บุญเทียง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายปุลวัชร  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายพชรพงษ์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพรชัย  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพรนภัส  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายพรรษิษฐ์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายพลพัฒน์  ทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพิชญดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพีเนียส ปีเตอร์  สมิธ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภัทรา  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภัสพร  พิชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายรชต  ฤทธิ์อนันตกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายรัตนพล  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายวรเชษฐ์  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายวรโชติ  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวรพักตร์  หอมดวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวรัญชลี  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายวริศรัณย์  ศริญญาวัจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายวสัณต์พรรษ  ธนานิธิโภคิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายวสุพล  พากระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงศิมัณตรา  รัตนาธิวัตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายศิรวัช  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงสกาวรัตน์  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายสรวิชญ์  นิเวศสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายสรวิศ  นามยง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายสวโรตม์  สุวนาม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายสิรภพ  สิริจันโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสิริคุณากร  จงกล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงสุชัญญา  อุมาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุวภัทร  ยอดนครจง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายอนันตชัย  จันทกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอนันตญา  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายอเลกซานเดร์  บรุนเนอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอัญชิสา  บำเรอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายอาทิตย์  จันทร์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายอิทธิพล  สมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกชพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคสุวรรณเวช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกฤต  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกฤติมา  อภัยศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกฤษฎา  จานิกร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกันตพิชญ์  เรี่ยวแรง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สีดาพรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกิตติญาพร  หัชชะวณิช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิตติภูมิ  ขันชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายเกรียงปคุณ  ไชโยทวีรัชต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายคชพล  เภสัชชะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายคมธง  เรียะประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเควิน  เดอคลาร์ค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายจิรโรจน์  รสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิราพัชร  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเฉลิมชัย  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชยานันต์  ชลายนนาวิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชินภัทร  ตรวจมรรคา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชิษณุชา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายญาณวุฒิ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงฐิตาพร  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณภัทรพร  กริมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณิชาภัทร  จริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายดิฐนันทน์ธรณ์  มัตธิตะถัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ไวท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนพิพัฒน์  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนภณ  ปิตะหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนาภพ  ชุมชิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธราธิป  สนุกล้ำ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธัญณิชา  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธัญพร  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธาราดล  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์ประมวล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนราวิชญ์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนริศรา  เทพอักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันทิดา  ภูเพ็งใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเบนเน็ทท์  แบล็งค์การ์ต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปกป้อง  ดุจเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปฐมพงษ์  ธำรงพร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปติมา  สุวนาม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปราณิศา  สุวรรณกัญญา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปรียาดา  รุ่งรพีพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพงศกร  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรทิวา  ทองมีค่า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพรรณปพร  มนทบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรหมพัสสร  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพสิษฐ์  อินตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพัณณิตา  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชชาอร  ณิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชานันท์  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิมพกานต์  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพีรวัส  ทองบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเพชรณิชา  แย้มมา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงแพรญาดา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฟ้าใส  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัคธีมา  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภูนเรศ  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายยศวรรธน์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายยศสพล  ผลประทีปสุริยา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปแดน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายรัชชานนท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงรัตนประภา  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงโรสแมรี วิคตอเรีย  เวสตรอม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวชรณันท์  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวรนัฐษ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายวัชพล  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายวันฉลอง  เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวิชชากร  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวิรัชโชติมงคล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงวีรยา  กิ่งธารา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุภณัฐ  ตาดร่ม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงศุภนุช  เดชวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสเตฟานี  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสรนันท์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสรวิชญ์  ปักกะทานัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายสาริทธิ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสาริศา  ฝอยศาลา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสิรดนัย  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุภัสสร  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอภิสรา  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอริยภัทร  อริยอัครพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอริยสุพร  อริยอัครพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอริสรา  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัญธิกา  แดวารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเอริน  ลีธวูด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เสาร์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกัญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  คิดรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณัฐกมล  ชะเดืองรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐณนนท์  บุพโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงณัฐณนันท์  บุพโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงตุลยากร  ประเสริฐศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายถิรปภัทร  แก้วแกมดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายธรรพ์  แสงเบญจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนัทธมน  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายปรานต์  วงศ์เทวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายภคภัทร  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงรชยา  วัฒนาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงรมิดาภา  สิทธิการค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวะโจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายวรรธณเดช  จงสง่ากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายศิรวิทย์  โกรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายศุกลภัทร  กลางราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายศุภากร  โฆษิตอัมพรเสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายสถิตคุณ  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายสรวิศ  ขำเอนก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสรินทิพย์  ชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายสิรวิชญ์  สมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพัฒนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอติกานต์  ส่งแสงรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกิดากร  โพธิ์เงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายไกรวิชญ์  ยานรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายคูณฤกษ์  สมกิจศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์  สำราญรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หงษ์สิริรักข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชิษณุพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงฐิรกานดา  จอมประโคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณัฐปภัสร์  ผุยพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีพิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเตชิต  รัตนถาวรกิติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงทอรุ้ง  ธาตุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนราชัน  ภาคอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธนวิชญ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนาประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธีรคุณ  ยศทวีเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธีรเมธ  แสนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธุวานนท์  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปรมี  วรไกรปัยญาพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพัชรจิรา  กรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิชชาภา  สิมสวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เต้นภูษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัณฑิรา  พิเชียรนันทกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สีหะนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัสสร  สิริประภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภาดล  สมกิจศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงลวัณรัตน์  เทพราชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงศศิประภา  เพิ่มศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายศิฐิพัฐ  เรืองไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสรา  สุขศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสิรวิทย์  ทันประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองสุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุวีรยา  เตียงงา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอัครภา  ดาราย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายอัสมา  ศิริจันทรกานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม