รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสิรินดา  พรมปา โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงอาจ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองจร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปพิชญา  ยาสาร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพัชริดา  สุนทร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสุธาสินี  เสาร์ปัญญา โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายอิสยา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงิศิลาภรณ์  ทิปะกะ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกมลฉัตร์  ธนะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกวินภพ  ลังกาวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทุ้มกลาง โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกิตตินนท์  คำศรีพล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกิติภูมิ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนวรดา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายนิชคุณ  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปริชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปาริชาติ  นรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงภัทราวดี  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวิมล  วงสุยะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุพัตรตรา  สุขยินดี โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอภิชัย  เดชดี โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอรกานต์  ฟูแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจตุรงค์  สมมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายคุณากร  โนจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์พิจักษณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมฆแสน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายตุลภัทร  มณีนาถ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมดุล โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนทีกานต์  วังแสง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนัฐชยา  เจ้านาม โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปัณณธร  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพรรชพล  ไชยยะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพาทินทิดา  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรารัตน์  สวนทะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวิชญาพร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศุภโชติ  พันธุ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยนา โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุรีพร  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกันทรากร  สุริยะกอง โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปภาวิชญ์  ไชยโย โรงเรียนบ้านร้อง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวัชรดนัย  โสภา โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวันจเด็ด  ขอดแก้ว โรงเรียนบ้านร้อง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกันติชา  วาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐญดา  อุทุมพร โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปนัสญา  ไชยโย โรงเรียนบ้านร้อง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงภคพร  พรบัวพรรณ โรงเรียนบ้านร้อง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภคพร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภานุวัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรัตนพลอย  ระวังการ โรงเรียนบ้านร้อง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุลัยดา  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านร้อง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤติเดช  นากองแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาวงค์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธนะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรโรจน์  มีแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนิษฐา  บึงกา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายชยากร  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชัยสุกฤษฎิ์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงซอยอง  เจิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายนนทพัชร  จันทร์เจียม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปุญชิริยา  เจริญกาศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมภิบาล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพัชรพงษ์  วงศ์สาร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพิชญะ  ศรีวันลพ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรณัฐ  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายภัทรดนย์  พลเล็ก โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภัทรพงษ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภูริทัต  กันยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรชยา  อนุกูล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวิศรุตร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศรีภัสสรา  เราเท่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิรินภัส  ศิริล้วน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภฤกษ์  แสนเทพ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศุภากานต์  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสรรเสริญ  หวังวจนะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ชัยโส โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดินสอแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงหราไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตอารี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชนิดาภา  ช่างกันทา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชยานันต์  อรรคภัทรพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชัยภัทร  สุภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาณิสา  จิตอารี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างศรี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐชา  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงดวงหทัย  เกตุวัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนกฤต  สิงหราไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธนัญชนก  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธัชพล  ทองสถิตย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชมภูทุ่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปณาลี  คำยอด โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงประกายฝัน  นนต๊ะศรี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปัญญาธรณ์  ธมนนกร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุณณวิชญ์  มีสุข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงษ์ดนัย  บุตรเมือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพชรมน  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรพระลักษณ์  จิณะเสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพราวรวี  พันธุ์จินดา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัทราพร  รักชาติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพิตรพิบูล  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  คำบุญเรือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทิพย์ตุ้ย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงแพนชิตา  รักชาติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภากร  สุวรรณพงค์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูพิพัฒน์  กิตินันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเมธิชา  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวิชุลดา  กันยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศรัญยภัทร  ชินเทพ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศุภณัฐ  กาวี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยสาร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเศรษฐกานต์  ไชยยา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกฤศญา  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกันต์กมล  พร้อมมูล โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แรงแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชยันต์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจปิง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐภัทร  อาจหาญ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทัตชา  สีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทัยพิทักษ์  จิตตรง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนิษฐา  ศิริมาตย์ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญชนก  ปาละอาจ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปทิตตา  ปกพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมธิ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  วงษา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมาธิตา  พิมเสน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรัตติมา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวริศรา  เวียงธรรม โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอรรถพล  มีกิน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรวรรยา  รินฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกิตติกวิน  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกมลชนก  ตันมล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤษฎา  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกล้าภวิษย์  วังสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกลินท์  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญฺ์กุลณัช  ไชยสลี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัณลยา  ตนภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเกศสรา  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจิรพัฒน์  แคล้วเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิรวัฒน์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเจษฎา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนากานต์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชัชลิน  สีตะบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชินดนัย  ไชยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเชิญทิชา  ยาอุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณรงค์ชัย  ภูซัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฎฐศรันย์  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฎณิชา  ละขะไพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐธนาวิทย์  เทพจันตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐภัทร  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงทักษอร  วันนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายทัพพ์ธนา  ชัยชนะเลิศกิจดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงทิพมณี  ปวงป่า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนกฤต  ต่างใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนบดี  โนจิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนวัฒน์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนวัต  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธราเทพ  แฝดสุระ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธันวา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนพรัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนันทวัฒน์  วังสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิชาพรรณ  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายบารมี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปธานิน  แงวกุดเรือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายประวิทย์  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรรณวรกร  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัคจิรา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูริภัทร  วงพรมมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมนัญญา  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรพิชชา  ตนภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรัชญา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวริศรา  ไชยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวีระกร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภดารัตน์  อรุณวัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภสิทธิ์  ไชยยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุภัทรา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุวิชาดา  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุวิชาดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอเนชา  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกลวัชร  วีระวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกวินธิดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัณฑ์พิชญา  ไชยวิชู โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกันตพิชญ์  พิบูลย์ผล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูพุฒิ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกุลจิตรญา  วีระวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเก็จแก้ว  มีกุลเจริญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเกาจิ้ง  โชติฐิติธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายจิตติพัฒน์  อุทัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วรรณวัตร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงฉันทพิชญา  พรมมีเดช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชนกนันท์  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงญาณิศา  ทองดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายฐิตินันทวัฒน์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณภัทร  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัชชา  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฎกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  เมธี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฏฐวัจน์  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐภัทร  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐรดี  คุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายดนัยณัฐ  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายตุลย์เมธี  อายุพัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายเทพารักษ์  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายแทนคุณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนกร  ทิวานันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธนัชชา  เจริญตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธันยพร  เหลี่ยมพูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธิติวรดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายธีรเทพ  โชติชัยพิบูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนลินญา  โตส้ม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนวรัตน์  ชลพรมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงบุญญาพร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายบุญยกร  ศิริมาตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปภาพินท์  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปริณดา  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปริยาภัทร  สมเงิน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยคำหาญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปาณิศรา  กราบทูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปิยธิดา  เรือนใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายปิยะพงษ์  รักแสงสว่าง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปุญญิศา  นิลคง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่มมี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายเปลวศิลป์  เอี่ยมรอด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพชรพร  ยันสาคร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพณภรณ์  ศุภชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพรชนก  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายพรหมพิริยะ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชรกันย์  ถาปนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพัฒนพาที  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพันธู์ชนก  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพาขวัญ  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แพรวพราว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายพีรณัฐ  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภคพร  อรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัคจิรา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายภานุวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภูวิช  นัยทอง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรัตน์ลลิล  ล่องแดง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวรภัทร  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายวิจิตรศิลป์  อดุลย์ศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวิภาวี  ธุระอบ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวิรดา  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงศิรภัสสร  มั่นมา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภวิชญ์  วีระวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัญถาวร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสุภนนท์  ยศณรงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายสุภัทรพงษ์  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายโสภณัฐ  ขวัญอยู่เย็น โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงโสภานุช  วรรณภพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอรรถพล  ตระกูลคำม่วง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอรรถวัติ  ยะสุข โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอริญชย์  พิมพ์อุบล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอรุณวดี  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงไอยริน  แสงสุริยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกานต์ชนก  ตาใส่ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกุลธร  จันทร์สมุทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกุลนาถ  อินทนนท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิดารัตน์  คุณมณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฐิตาภา  นาเพ็ญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฏฐนันท์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐพัฒน์  จิณะเสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธัณพิสิฐ  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปภังกร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปวิชญา  สนุกใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดวงตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญนรี  วันควร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชญา  อัจฉริยากูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ซาวติ๊บ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพุฒิเมธ  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมาธวี  อนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเมธัส  มงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรักธรรม  ทาวัน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิรประภา  หน้าด่าน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภวิชญ์  ภาโท โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสารดา  สายแปง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเสกพิสิฐ  จะเฮิง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอภิวิชญ์  สุยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนิธิป  วิชัยยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายกฤตเมธ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชญาดา  บุรวรรนินท์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธาดานันท์  เมืองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปภาพินท์  คำหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ไทย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธะ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกชกร  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายกฤตเมธ  ธิติมูล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายกฤตยศ  ฝายนันทะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชนิตา  พิศาลสินธุ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายฐิติวัฒน์  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินปัญญา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐภัทร  จิตเกษกรรม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธนพร  ไทยป้อม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กอกัน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายธีรนันท์  ขอดแก้ว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายนันทวัฒน์  กอกัน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายนายนพรุจ  รักไทย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพรปวีณ์  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุโรพันธ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงพิมวรัญช์  เกิดผล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงแพรวา  ทาภัย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายภัทรกร  สุทธการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลจร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์แก้ว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายวาสิน  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รุดชาติ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอภิชญา  สุโรพันธ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกมลชนก  คำราพิช โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชนัญญู  เขียวชอุ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพกอม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐพร  ทันยะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเตชินท์  จีโนวัง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธนัฐนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญธีรากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปกาสิต  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปณัฐสิรี  ธูปชาวนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปภัสรา  จะโรจน์รัม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองมูล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมดาว  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิริยะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพีรัญญา  ยะปวง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินสองใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงลักษิกา  อนุวงศ์ประพันธ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวชิวิทย์  ค่าคาม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวีระศักดิ์  สถานเขื่อน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศิริมงคล  รินฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสรนันท์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชานาถ  ปะทิ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงโสมสุภา  จินตนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจีรัชญ์  นันทเสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนันชกรณ์  อึ่งกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  หลงชิน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเกสิตา  ครุฑธาพันธ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายชนะภัทร  เพชรสมบัติ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงด.ญ.สิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนาธิป  มุขเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธีรนาฏ  คำยวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนวพร  เนตรวีระ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนุชนาฏ  สายเเก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงบุณฑริกา  ไชยชนะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปพิชญา  ดอนไพรนุช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปองภพ  คำรังษี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภัทรกร  ถาวงศ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรวิสรา  อุดมสารี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศุภวิชญ์  ใบยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสรวิศ  มหายศนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกฤตนัน  จิตอารี โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสนนิทรา โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายจักรินทร์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายธีรเทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายนที  แสงเทียน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปาริสรา  รอดวิเศษ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงฏิมากานต์  คำชั่ง โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐรัชต์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนราชัย  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายบุญภวิษย์  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิมพกานต์  อนุจร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมนต์นภา  อุตรชน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลำน้อย โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวรัญญา  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสกุลณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรภัทร  ตาริน โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายพัทธดนย์  ทองทาย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายวรพล  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกรกอรชร  คชเกื้อ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีกันไชย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายชนาธิป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชิติพัทธ์  ชวนสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเตชินี  เจริญคลัง โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนภัทร  วุฒิไชย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนภนต์  โสพรม โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปวิญวัช  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสงกรานต์  ปะทิ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสรวิชญ์  ใจแปง โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสโรชา  แสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายฐาปนพงศ์  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปรารมภ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายตุลธร  คำอุ่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายศุภณัฐ  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ธิมา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลณาวงศ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกานติ์นิตา  จินะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายคุณานนท์  มุขเพ๊ชร โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจักรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจารุกิตติ์  ซางนา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชณัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าตุ้ย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐริกา  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงทักษิณา  ยาทา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงทัตพิชา  อยู่เพชร โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนกร  พรหมมินทร์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนภัทร  กลัดคำ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนัชชา  นาคเสน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธีมาพร  คำแทง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนริสา  ชาวคูเวียง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนันทศักดิ์  เทพเสน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนิฏฐิตา  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชชานันท์  ยากับ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงลภัสสินี  กุลณาวงศ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวิภาพร  ปรารมภ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรทอง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุวโรจน์  ใหม่ตา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงหฤทัย  ยาใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอนุธิดา   จันเทศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกฤตานนท์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายกวินภพ  พันชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกิตติชัย  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายเจนิพัทธ์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายชยางกูร  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายธีรภัทร  วงค์วิลาศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายปัญญากร  หล้าตุ้ย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายพุทธชาติ  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายภควัต  วัฒนุญาณ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายภาณุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายศรัณยู  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงศุภัทรตรา  แก้วก้อน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสิรินทรา  อุตเลิศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุพัตรชา  คีรีโชติกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายก้องฟ้า  ไพรบูลย์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเกศรา  สุมทุม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงจิดาภา  บุญวัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจิรนันท์  วรรณชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงภัครมัย  ปุราตะโน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ลอ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุนิสา  คีรีโชติกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายอณิมา  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณธาดา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจารุศร  เม่นแดง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชานน  คิม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนกร  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วลือชัย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนันทิชา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตาลตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวรภาส  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุภิสรา  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกชพร  ลำทา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.6 คณิตประถม