รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  ยศพรม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรกฏ  วัฒนกาญจน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตยชญ์  ต๊ะวิไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โนทะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกันยกร  ธรรมไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์รวี  ใจซื่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิตติกานต์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติวินท์  กิติมูล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายคณิศร  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณากร  มินทะนา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทรารัศมี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ชนะงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนภา  อุตตนัน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิวุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  ประคำมา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชยางกูร  เรืองฉาย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชวกร  แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชวิน  กิตติธรรมชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชุติเทพ  คำแปง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงโชติกา  โมราเพ็ญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลางโฉม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐกฤต  เขื่อนปิง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐปภัสร์  บุญช่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภัทร  มะโนวัน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปันวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนันไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเตชินันท์  พละวัฒนชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายทูนขวัญ  เจริญดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกฤต  เตชะสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนพัทร  นันคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธนวัฒน์  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธนัชชา  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธันวา  จันทร์แดง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  สายสกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรภัทร  มะโนเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายนัทธวัฒน์  จันทร์น้ำสระ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนันทรัตน์  เมล์พ่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายบุญฤทธิ์  ยารินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเบญจพร  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปณิฏฐา  อะทะยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปัญญาวัต  หมื่นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปารมี  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปารเมศ  สุปินะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณฑริกา  มีบุญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพชรวัฒน์  เชื้อหมอ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพนมคร  ขมินธกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชรวลัย  อยู่คง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิชญธิดา  เป็นนุจา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพิธิวัฒน์  พลายสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรศักดิ์  ส่างอ่อน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายภควัต  ศรีวัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัคธิมา  เพียรธรรม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภัคพล  สุคิม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรปภา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภัทรพล  ศักดาศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรมน  เทพคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัทราพร  สมมุติ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภานุวิชญ์  นิมมาทพัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภิระดา ยูนา  คิม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภูริณัฐ  วงศ์สีสม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภูวดล  แขลา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธิขวัญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเมธาพร  เขื่อนจันน่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายเมธี  ทินนะพรม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรชกฤต  สุขสมัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรณกร  ใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรณกานต์  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายรัฐนันท์  ก้อนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภาณุกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิงห์แสง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกันโท โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวรเมธ  แปงใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรัญญา  บุญตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวิชชากร  สีนุย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวิภานันท์  มาอ้าย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวิภาสินี  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายศรุตนันต์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศศิกานต์  ปันทะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศิรชัช  จีนใจตรง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายศิระศักดิ์  แสงแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภณัฏฐ์  กันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภธัช  พลภักดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทิมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายสิริพงศ์ภูมิ  มูลแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุพิชญา  จ๋อยพรม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายอธิพร  เทศใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอัครพงษ์  สาทา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเอมิกา  พ่วงชาวสวน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกชกร  กืนกะโทก โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกชพรรณ  โลมรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกตตน์  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกนกน่าน  ธนะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกนกพร  เงินโน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒชา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะเผือก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกมลรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกรฤต  สุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกฤชนัท  ศรีหาตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกฤษชญาภา  ไชยมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกษิคณิณ  จรัสธิอวน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกษิติธร  สาธร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายก้องภพ  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญจนพร  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัณฑ์กมล  โชติพ่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ้เพชรธันยบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกิตติภณ  ยศอาลัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเกียรติคุณ  นะเที่ยง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สารถ้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงขวัญกัลยา  รัตนศิลา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายคุณานนท์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจันทรแก้วมณี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจันทรศรีวลัย  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจารุกิตต์  ขัดทิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจารุนิภา  วิระ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิณณ์จิรัสย์  กองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจิรัชญา  ย้อยกระโทก โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรา  ศรีไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิราพัชร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ปินไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญาดา  ดีสุยา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญานินทร์  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชมพูนุท  แปลงใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชริธธัชย์  มูลชมภู โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชัชวาลย์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชัญญานุช  มีบุญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชิดชนก  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายโชค  แก้วตา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  สถานอุ่น โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงญาณธิชา  กุลรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายญาณพัฒน์  จันทร์สุข โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงญาณาธิป  มูลฐี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฐิติพงษ์  บุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฐิติวัชร  แก้วคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณฐอร  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณภัทรชญา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณภาภัช  ศรีทองสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัชชา  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัชพล  พรมวัน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฏฐกร  เลาเหล็ก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันโน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐภัค  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายดุลยวัตร  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเดชเดโช  ทะลือ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  ธิคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนกร  ภู่เจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนพร  คำสีแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนพล  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนาภา  หาญสงคราม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนาวุฒิ  ธินัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญจิราพร  รุนทา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญชนก  พิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จิตรหลัง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธีรเดช  ศรีสายพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีรพัฒน์  สมบัติทัฬห โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรภัทร  ขอดคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรภัทร  ธูปบูชา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนนทิชา  นรสิงห์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนภณมนต์  เจดีย์แปง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนันทธีร์  วงค์สมานใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมพิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนิชาภา  สุุวรรณคุณ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนิลยา  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายบัญญพนต์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปฏิพล  งามเมือง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปณีตศิลป์  ธนะสกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปพิชญา  ถาวรกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปรภาร์  พงษ์ภูวนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปรัตถกร  อนุรุด โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปริวดี  ชาวแหลง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปรียาภา  ศตพุฒินันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปวริศา  หล้าขัต โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมมา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปาณิสรา  ปันนิตามัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปานตะวัน  ประพันสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปิติยินดี  คุ้มปรีดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปิยมาศ  กิติ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพชร  หาญตระกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพณพศิฐ  แสวง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรสุดา  สมจิตร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพฤกษา  นิลเทศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทะก๋า โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพวงนภา  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วเขียว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชริดา  คำอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพาขวัญ  นุดวงแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชชา  ตั้งจตุรัสตระกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ต๊ะมุกดา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยหาญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสาตร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรวัส  ปันคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรวิชญ์  นะรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรวิชญ์  เนคมานุรักษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงแพรวพิชา  ขันทะสอน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฟ้าใส  สุขจริยะวัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภรภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภรภัทร  หอมใบบัว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทราพร  สมสนุก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภัทราพร  ไชยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทราวดี  กาสอน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภานุวิชญ์  ใจฟู โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูมินทร์  วังสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิทธิวุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมิภัทร  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภูริชชญา  กวาวหนึ่ง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภูริชญา  ดีอุด โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูริณัฐ  อินต๊ะนัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูริศ  ธีรณรงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แพงโท โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุเกียรติสกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมัทนพร  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเมธาวี  มณีจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรชต  จินะป๊อก โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรชต  สุดสม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรัชกฤต  จอมพรวญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋าวะนา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรัฐพล  ไชยยา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรุจญา  พัฒนา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงลักษิกา  จิตศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ซางนา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวชิรพงศ์  ลือเลื่อง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวรพัทธ์  โรจน์ศิริภาณุกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรรณพร  คำวัง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  เจริญผล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวริสา  ชวนชม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวศพล  เวชอนุรักษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิชญาพร  ปันทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวิชยุตม์  นิ่มนวล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิลาสินี  นุเสน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศศิรดา  โยวะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศัลยวิชญ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศิรดา  กาลา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศิรดา  นิลศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศิรประภา  อารีวงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเพียร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วจันทร์เพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศิวกร  อินทราช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศุภกฤต  ปันยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศุภกฤต  สายธิตา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศุภณัฐ  จันต๊ะสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศุภนิศา  การศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศุภฤกษ์  อดิศรศุภพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสาธกา  คำมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุขุมพันธ์  ตาทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุนิสา  ตามนต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะสอน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุพิชชา  เย็นใจมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุวิจักขณ์  อริวรรณา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอชิรญา  คำอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอภิชญา  ราชรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอังศุชวาล  ศรีเชียงราบ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอาทิตยา  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกนกณัฐ  อุดใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤติน  นิลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายกฤศณัฎฐ์  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกฤษณา  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกัญวราพร  สูนบ้านกวย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายกิตติภณ  จันนันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายจิรชยันต์  ทองหลิ้ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายจิรวัฒน์  ขัดนาค โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวหวาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายชนะกันต์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชลเทพ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเชอรี่แอน  คำมาก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายฐิติกร  ติตุ้ยมณีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณฐพัชร  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัชพล  หมู่ธรรมไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฏฐสิษฐ์  เมฆวิไล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐกุล  สีวิราช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฐฐ์ณรงค์  อินต๊ะกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดนัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฐภัทร  ทองสิริพงศ์สมบัติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐริกา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงพราย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายตรัยคุณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายไตรรัตน์  หล้าคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกร  ทิพยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนกฤต  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนดล  ขันธยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธนบูรณ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายธนภัทร  กันอินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธนวัฒน์  ดีกัลลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายธนาธิป  อุปนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธนิศพล  ภัทราวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงธีรดา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนรากรณ์  บัวขม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนลินญา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายนัฐพล  พรหมพิพัฒนชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายนันทกร  ชมเชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนาขวัญ  สุปินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนิชดา  ขัติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายบรรยวัสถ์  จันทร์ทาลอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงบุญยาพร  พิพัฒน์สาคร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายปณิธิ  ว่องอิสริยวนิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปภาวดี  สุยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายปราชญ์  ทองซื่อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปริชญา  แก้วตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปวิชญา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปัทมวิภา  ขุนสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปิยาพัชร  พิมสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายพชฎพงศ์  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพัฒนพงษ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิชญา  ทานิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ถุงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายพิสิษฐ์  เงินวงค์นัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงภัทรียา  พิมสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายภาคิน  พุฒตรง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงภิมสิธา  แดงธีรสิริโชค โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายภูดิศ  ซาววงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภูริตา  ปิจคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายภูวดล  แสงลุน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายรัชชานนท์  ทิอวน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วิชายะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวริทธิ์  ชะวิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายศรัณญพงค์  งานวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายศิรศักดิ์  ยางนอก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปานทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายศิลป์ศุภา  ปินตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายศุภกฤต  แก่นสารดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศุภนันท์  กาวี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายศุภวิชญ์  ซาวติ๊บ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสกุลกานต์  บุญยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายสรวิชญ์  หนูพุฒิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสิรินทรา  วิเศษเกียรติกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงสุภชัญญา  มุกขะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายเสฎฐวิทย์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอธิภัทร  หม่องศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอนัญญา  กงจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอภิมุข  น้องการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายอัฎฐวัฒน์  แสนโภชน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกมลชฎา  นาสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชิวชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกรกฤศ  อภิญญาลังกร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกันต์กวี  จำปา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกานต์สิริ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ธินันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงขวัญจิรา  สินชู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงขวัญนรี  ดีกันคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเขมมิอร  ขาววงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงงอภิสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายจักรวุฒิ  สมบัติปัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชญานนท์  กาวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชมเดือน  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชวกร  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จันทร์ขึ้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชัยวัฒน์  คำลือ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชาญชัย  สวนทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงโชว์ภัสสรา  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงญาณิศา  บุญทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงญาณิศา  เสสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณภัทร  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณภาภัช  สวนผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัฎฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลดั้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐกฤต  เย็นใจมา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐกาญจน์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หล้าเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐชยา  อินผ่อง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยะคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นหน่อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐพร  ปานต๊ะระษี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐพล  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณิชชา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณิชมน  หลวงเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงดลภัทร  ผุสะดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายถิรณัฐ  สุกิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายทรงธรรม  มหายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงทิวาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายทีปกร  เงินสร้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธเดช  นรินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนภัทร  แดนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมสละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธัญชนก  ข่มอาวุธ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธีรนาฎ  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนภัสรพี  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนรีรัตน์  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนฤษร  อุทัยเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนวพรรษ  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเนปาลี  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปกฉัตร  สายวังจิต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปฏิภาณ  ริกากรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปฐมาวดี  มะนิลทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงประภาศิริ  จักร์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปราณปริยา  ธนามี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปริชญา  โรงคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปริยากร  คำรังษี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปริยาภัสร์  วงศ์ดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปวิรศว์  เกตุ้ย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปองกานต์  เจดีย์ถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปิยะภัทร  วัฒนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เขมกานนท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปุณญพร  มหายศนันทน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปุณณภา  คำเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพงค์ภีระ  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรนัทชา  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรรวษา  อินแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรลภัทร  ตันมาดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพสิษฐ์  สูงสว่าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชญ์ชลิดา  สุภา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิภัศราภรณ์  คำปิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อนุจรพันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพีรวิชญ์  ณ น่าน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใหม่กุละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงแพรวา  ปุริธรรมเม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภากร  วงค์ไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูมิภัทร  ดีสุยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภูริชญา  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภูริชา  มูลวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายมงคลชัชวาลย์  นันทะน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมิ่งพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเมธาวดี  สีคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงยามาวดี  โรหิตเสถียร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายรพี  วีระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายรัฐพงษ์  สิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเรณุกา  วิมาละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายไรวินท์  อินกาสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงลลิตา  เสาร์สูง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายวงศธร  ไชยกลาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวรปรัชญ์  เกตุ้ย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายวีรภัทร  พอใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธิกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภวิชญ์  ทาแกง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายสพลดนัย  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสิรินิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุกัญญา  สมนึก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุชาดา  อินไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสุภกิณห์  กิตติวารา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุภรดา  ปัญญาสิทธื์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสุภัทรภูมิใจ  คงสง่ากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุภาณัฐ  ทะนะมา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสุวิศิษฏ์  โพธิ์นิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายเสฎฐวิชญ์  สุขวนวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอดิศวร  แก้วเมืองใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอมรกานต์  ท้าวขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอุ้มบุญ  จันทร์เกษร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเอื้ออังกูร  อุดแน่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงไอญาดา  ไชยยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกรวีริ์  ฉัตรเท โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงขวัญณภัทร  สราวิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายจิรกิตติ์  โรงคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายจีรัชญ์ชัย  บางบ่อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายชยพล  ดวงอินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายชยะณัฐ  มะโนแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายณัฐชานนท์  กัปกัลป์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายธีร์จุฑา  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายนัทธพล  มีรอด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายนิธิสิริ  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายปัญญวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายปัณณวิชญ์  คันธะเรศย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปุณิกา  สูงส่วาง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรพล  พรมวังขวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงภัคจิรา  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรุจีพัชร  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงลัลนากานต์  ปานคล้ำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายวสันต์พรรษ  เตชะวิทยะจินดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายสรวีย์  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสีน้ำ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอภิชญา  นวลดั้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกชพร  กุณา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกชพรรณ  ถายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีตนไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกวินธิดา  ธิอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญจน์ติญา  กิวัฒนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสองใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกันตภณ  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกันต์  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายคณพศ  เชียงหนุ้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายคณิชคุณ  วันควร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจรรยณัฐ  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจิรภาส  คุอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชาลิสา  คำมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงญาณภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐิติพร  กันใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณธกร  จันทร์พร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณฤทธิ์  ปิงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัชชา  สุทธจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัชริญา  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกิจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐนารี  มโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงด.ญ.เพชรภัทร  นันท์ตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงดวงกมล  กรรมชะนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายแทนคุณ  กรุณา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายแทนคุณ  สุขมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนกร  เงินปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนกฤต  สมบัติปัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนพร  แปงกันทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนวิชญ์  เกตุเกล้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนวุฒิ  อ้วนสอาด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญชนก  ยศเสือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธีรกานต์  ดีอาษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนัทธ์ทัย  อุทุมพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ยอดยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนันทัชพร  ไกรสีกาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนิษฐา  กุลเจริญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปภังกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปริฎาญาณินทร์  คฤหานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปวีณรัตน์  วุฒิการณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปิติภัทร  จินดามรกฎ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายปุณณวิช  โนกุญชร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพลอยเพียร  อินแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิฐิยศร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพิพรรธน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมพกานต์  ต๊ะน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุฒิมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภัณฑิลา  สุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภัทรธร  คำศรีใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภาวิกา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภูมินันท์  พิพิธนวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยกาอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงมณฑิรา  หมอสุยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงรดา  กันยะจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายรัชพล  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเรืองริน  สอนธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวชิรวิชญ์  เย็นทรวง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรางรัตน์  ยอดเเก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวิราศิณ๊ย์  ส่างกอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศตพร  พรมมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศรัณย์ณธร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศศิญดา  ยาใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสองสุรีย์  หน่อแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสิริประภา  สิงห์สาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสืบสกุล  ไชยโนฤทธิื โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอภิชญา  ขอดณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอรนลิน  บริรักษ์ตังกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอัศวโภคิณ  สิทธิกัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอาจารีย์  วิชัยเรืองธรรมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายกฤตยชญ์  กิติยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายกานตกันต  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายจิรพิภัทร  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชลิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชินาภัส  ปราบนุช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ไชยโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายธนัชชา  ใจกำแหง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายธนานนท์  วงค์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงธีริศรา  บุญญา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายบัณฑิต  กุมมาละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายปณิธาน  ตระกูลโต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายพัชรดนัย  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายพิชญางกูร  เสนาคณิต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายวรัญญู  คุตนวล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายวิภู  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอุษามณี  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกนกกร  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกมลภพ  ชายปิว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกฤตพร  ภัทรวรากุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกฤตภาส  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกฤตยา  ดีกันคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกันฑรากร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเขมมินทรา  แก้วทะนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงคีตา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายคุณานนท์  แก้วตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายชนะพล  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชนาเมธ  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชนิษฐา  เสนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตันมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชำนิจันทึก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณกมล  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณวรา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัชนิชา  ก๋าอ่อน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณัฐชนน  คนสูง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตันธนะวรกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายแดเนียล  วิลเลี่ยม แบนนิสเตอร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายตรัยคุณ  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธนัชพร  ปรังการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธิตินันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธีรดา  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนงนภัส  ใหวพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนภาเกตน์  สวนเมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนภาพัทธ  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุดทา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปริมรดาภา  ทำเพียร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปวีณอร  อ๊อดผูก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปองคุณ  อภัยภักดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปัณณวิชญ์  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปานไพลิน  กันชนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปุญญ์สิริ  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายเผ่าภาคิน  บุญครอบ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพรนภัส  วังตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพรหมพิริยะ  สีมารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิชญญาภา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงภคพร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภคพล  สอนทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงภัคนันท์  อภัยรุณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภัทรวดี  ริกากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูบดี  แคว้งใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภูริภัทร  แสงใส โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สืบคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรมิตา  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรวิสรา  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงรินรดา  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวชิราพันธ์  แสนตุ้ย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวรภัทร  โรงคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวีรากร  ตาพรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศรัณยธร  แก้วโมลา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายศุภวิชญ์  วันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงศุภสุตา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสรวิชญ์  สุราช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสรวิศ  จริยปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสวรส  แก้วรากมุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายองอาจ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ซาวจำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอโณทัย  พันธ์ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอาทิตยา  วงษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงขวัญภวินท์  ทรัพย์ปฏิผล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายคริสเตียน เกอร์การ์ด  กิจธนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณัฐพร  สอนศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายดนัยณัฐ  ลิมปิผลไพบูลย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงทิวธารทอง  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายธนกฤต  หายทุกข์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายนนทพัทธ์  หทัยวิพุธพงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายนิธิวัต  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายบารมี  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปรมพร  ภักดี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงปานไพลิน  โรจนวิภาต โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายพชรภัทร  พวงเข้ม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกานต์สินี  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกีรติ  วรรณไชย โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายฐปณัต  ศรีภิรมย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฐชยา  มหามิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  ชนิสราพันธ์ุ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงนภัค  ศรีพนม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนิชาภา  ทิพวงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนิรันวาร์  ริกันต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเนติตรา  สารีบุตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงบุญนิสา  หงส์เจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปรกชน  พิชัยช่วง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปุณณดา  กองมงคล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายปุณณวิช  จานิพัทธ์สกุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปุณณวิช  เหล็กคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพีรวิชญ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวชิรวิทย์  หมูก้อน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวริศรา  เทียมใจ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวิรฎา  อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวิรัชยา  วงค์วิเศษ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธ์ุ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสิรภพ  จักร์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเหนือน่าน  อินทรพัฒน์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายอภิภู  ไชยบาล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอภิภูรินทร์  แสวงผล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงไอริณ  พรหมจักร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐฤดี  อินยัญญะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงน่านฟ้า  เบ้าจรรยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพัชรพร  บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณนุช โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงรมิดา  สายคำภา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายวรวิช  กันจู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวิชญาพร  ยนต์กลาง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศิริกัญญา  เสนนันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงสุชัญญา  ไปปอ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงสุธาสินี  คล้ายนาค โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงอรวรรณษา  แซ่ว่าง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เจดีย์กันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกันย์สินี  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกัลยา  กุลฟอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงจิรภิณญา  จิตรหาญ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายจิราวัฒน์  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชญานินทร์  อานันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชนิกา  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชลลดา  อุดทะนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงญาณิศา  มหายศนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัฎฐิกา  อินตัน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฐกมล  หมอกใหม่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิยะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โลไธสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธันยารัตน์  เบอร์ผัด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธีรภัทร  ไทยธานี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนันทพร  สิงสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายนัยภัค  ในแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงบุญญาณี  ประทานัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายบุญธกาญจน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปนัญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปิยะธิดา  กันบุญ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปุญญากรณ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงปุญญารัตน์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพรนภา  เลาดี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพิชชาพร  หอมดอก โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพิชชาพร  อินน้อย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิชชาภา  อินน้อย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพุฒิพงษ์  แปงใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทรกร  ศรีลาเพ็ชร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายวทัญยุธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวัลลิภา  ชัยยะวงค์แก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศิรประภา  ทองมีสี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเรือน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเสรฎฐวุฒิ  วงศ์เป็ง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอันดามัน  คงทน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายธนพัฒน์  มหานิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงมะลิสา  มูลหงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายศุภกิตติ์  ยอดวาฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ชินวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงสุธาวัลย์  แคว้งอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายสุริยน  เรืองศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายจิรเมท  อินนันใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐวิภา  สวนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณิชนันท์  ถุงสายแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายเดชาวัต  ปันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธนัชญา  เส็งนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิชญานันท์  ยากับ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงมณีรัตน์  มาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวรภพ  แซ่ว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายวสุกฤต  สีพนม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอริษฎา  ถวายพุ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชนัญชาดา  วงศ์เทพ บ้านวังยาว ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงเมษา  แก้วใหม่ บ้านวังยาว ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงอัฐถพินยา  หาญภัยสน บ้านวังยาว ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาวรรณ์ บ้านวังยาว ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภูดิศ  เชื้อหมอ บ้านวังยาว ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสิรวิชญ์  แพทย์สมาน บ้านวังยาว ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอภิสรา  คฤหัส บ้านวังยาว ป.6 วิทย์ประถม
941 นางสาวชุติกาญจน์  กองดี โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นายนฤนนท์  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.3 คณิต ม.ต้น