รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกวินท์  เตละกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิษ  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  ฉิมกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันยกร  ตรีศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลญาณี  ตะครามจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิติพงศ์  นุชภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงโกรัญญา  บุญทศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเขมิกา  เอื้ออรุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงครองขวัญ  อุดมลาภเจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรรยพร  ถาวระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรรินทร์  พรมดำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิดาภา  นราอวิรุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเจตปรียา  เจตมหันต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายฉกาจ  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญาดา  แสงคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชาริสา  แวกือแฉะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายไชยพัฒน์  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงซะฮ์รออ์  อักบัส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงซารีฟาฮนูรีอัน  สาเหะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายไซฟูลอัฎฮา  ดอมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายฐกฤต  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตีทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  แก้วเมฆ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัจลาอ์  ยุนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัชพล  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐกฤต  เขียวคำปัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐนันท์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณิชาภัทร  เลิศผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายเดชดำรง  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเดโช  เซี่ยงหว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายต่วนซาฟิก  ตูวันลอเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายตะวัน  ขุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายตูแวฟัตกิฟ  มือรีงิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายแทนขวัญ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤต  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนภัทร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนภูมิ  เจะเงาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธรรศธรณ์  สุขสันต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญพิชชา  บินมะเสาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธันวา  มูลศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรภัทร  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนภพิรุฬห์  แววแสงรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภสร  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภาพร  พิสมัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนราฤทธิ์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนฤเบศ  นันตา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองประทับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนอร์ฮีดายะห์  ทวีกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนันทพร  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนัสรูลดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนาญีฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาบีลา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายนิติธร  จันสวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนิธิศ  ชำนาญดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายนิธิศ  นิลกระวัตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนิฮาดาริน  ตันยีนายู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนุสเราะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนูร์ซาฟีกา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนูรฟาเต็น  มะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนูรฟาเรีย  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  อารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนูร์ยัสมีน  ศรีตุลาการ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ลอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนูร์ฮานีฟา  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนูรุดดีน  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนูรูลโซเฟีย  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนูรูลอัยมี  อัสสัมตุลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงโนร์ฮีดานิซ  มะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงบาลกีส  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมเชย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปณิฏฐา  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปริยากร  บิลก่อเด็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปันปรีดา  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปานระพี  ไชยมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปิยทัศน์  ขุนอำไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปิย์วรา  ธิคะพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพชรพล  รัตติโชติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  นนสีไพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพิชญะ  ศรีจันลาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิณลมิตรา  ธาตรีนรานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพีรพัทธ์  เจะแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงแพรวา  บำรุงศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงไพลิน  ตรรจมรรคา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฟาร่าห์  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายฟุรกร  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภวันรัตน์  อาทิตยชาติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรา  ศรีชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงภานุชญา  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายภูผา  ประเพณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงมนต์นภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงมัยยามิน  เจ๊ะเซ็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  สะอิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  อาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสมาดี  กายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายมูฮำหมัดอัลฮากิม  จันทบุรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายมูฮำหมัดอิคลาส  แวโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรักษ์นรา  ปิยนรา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายรัชชานนท์  พันธุเมฆ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายราชวัตร  เกื้อหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงลักษิกา  ตันติคุปต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายลัญฉกร  สะบุโด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวริษา  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายวัชริศ  ศรีสุนทรเกษม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวิภาวดี  นิจศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวิวชมพู  วิเศษศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายวิวิชชัย  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายแวซัรวาน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายศักดา  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศิริรักษ์  ตรีมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายศิวกร  กุญชรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภกฤษ  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภวิชฌ์  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์อุ่ย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสลิลธร  ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสวรรยา  หวังสันติสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิตาภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิริจรรยา  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสีตีมูเนาวีระห์  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุชัญญา  ปล้องอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุธาสินี  ลอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุธิดา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุธิศา  เดชน้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่าวิริยะสุนทร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงแสนสุข  จันทิมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอภิชญา  ชูขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอภิญญา  ลาดโพธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายอภินันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอัฆเนียเนาวาฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอัซเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอับดุลการีม  โต๊ะขุนหลัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายอัมมัร  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายอาฌาวิน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายอาทิตย์  แซ่แจ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายอาฟาน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอาร์ชาวิน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอาร์มีเรีญร์  เบญจมามาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายอาลีฟ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายอิคคลาส  มะหะมะนอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายอิมรอน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอิสวาดี  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายเอื้อการย์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฮาฟาตีฟ  มูสาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงฮุซนา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกรรณิการ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤษฏิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เซะนาราเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกุลนิภา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีจันลาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายคณินกานติ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชาร์มีม  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชาราฟัทธ์  อารีฟินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฐปณวัฒน์  ทักษิณาธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิติกานต์  เพชระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายฑีฆายุ  นิลกระวัตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงแพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐพงษ์  ทัพพ์ณฐกรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนพล  บุญหวังช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนภัทร  จินดาธนะนันท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญกร  ทองถิ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญพร  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธิตื  พรหมปลัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนัซนีน  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรกิตติอังกูร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนาตาเซีย  ตาเยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรมีฌาอาดา  นาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปาณิสรา  มโนบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปิยะวัฒน์  พึ่งวิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงศธร  แซ่อ่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรชนก  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัชรวลัย  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฟัรซานี  บินลอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภานุพงศ์  ปอสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูเบศ  ศรีวังแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูสิทธิ  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายริฎวาน  เพ็ชร์นูร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเราซัน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวริศรา  นามเมือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวัชรพล  จุลเทพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิมลพรรณ  จันแกมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศันสนีย์  บวรวิวรรธน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไหมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศิวกร  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสืบสกุล  พงศ์เจษฎากร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอนัญญา  ปราณีจิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอนิสรา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอรรถนนท์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอัจฉริยะ  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอับดุรเราะฮ์มาน  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงซัสซาบีลา  ตาเย๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเย๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  สารสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายฟัครูดีน  มะเซ็ง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายสูไฮมิง  สาราสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะแต โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกวิสตรา  พรหมฉ่ำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกูอาซียังตี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐยศ  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรูลอีดายะห์  เจะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนูรดานีซา  ปีเก โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนูรฟาติน  รอสาลี โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เยี่ยมกร โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปาอีซี  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงฟาตอนะห์  หะยีมะลี โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงมัรดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายยูนุส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงไลลา  มะขจร โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงแวรอฟีกะห์  ลงเน๊าะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายแวรอมซี  ลงเน๊าะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายฮัสบุลเลาะ  หะยีมะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกูอามานี  นิเตะ โรงเรียนบ้านตาบา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนิตอยยีบะห์  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านตาบา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอานิส  ภักดี โรงเรียนบ้านตาบา ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอามานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกูอันนาดา  พระศรีณวงค์ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเจ๊ะซีตีบัดรียะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงซาฟีรา  ภักดี โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงซูรัยยา  นิอูมา โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายซูไฮรี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงดารินทร์  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนาตาชา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนุรอารียา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะแซ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  หมะแอ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนูรอิสลามี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนูรุลซาฮาดา  แวนาซา โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  อูมา โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนูรูไอดา  สือนิ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายมูฮำหมัดมุุคคริม  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงแวอาซือมะ  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสัสวาณี  มะนูเด็ง โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเทพ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอลีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอับดุลเราะมาน  สาและ โรงเรียนบ้านตาบา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัสมะ  กามา โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอานิส  มิตามานะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกูไฮกา  กายอกือจิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายจักรภพ  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจารุภา  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจิรัชยา  สุขแดงพรหม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเจ๊ะซาฟาณี  มูหะมัด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายซูดัยซีย์  หมัดสอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงซูลฟาร์  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงโซเฟีย  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายฐิติพงศ์  พูลเทพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณหทัย  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายธนากร  ฆาเฆาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายนภัสกร  สะสาง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนูรอัยนา  ลอแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงโนรนัจมีย์  ดาเจ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงโนรอาซีวาร  ตงลอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงบัลกีส  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทวีรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยศิริกุลชัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์มีโชค โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพรไพลิน  หมีนหวัง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ผลสิทธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วอุพัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายพีรวิชญ์  นราประเสริฐกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภัทธภร  ใช้เหตุผล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายมูฮัมหมัดยาซีน  สุหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟันดี  สาแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงรดามณี  บุญเขตต์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงรินรดา  พรหมชาติ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงรินรดา  อาภาธนานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายวรรษพงษ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนมณี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายศุภณัฐ  อาแวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายสิทธิกร  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายสุทธิเกียรติ  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายอิกบาล  อาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายกณวรรธน์  จันทร์คง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกนกพรรณธน์  พีรนันทสิทธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเพชร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกายซาร์  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเกศกนก  สิริสิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายคมกฤษณ์  นนสีไพร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจรรยพร  ทองขำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรวัฒน์  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชฎาพร  มะแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชยานุช  ยอดมาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชะห์ริสเดเนียล  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงซาฮารา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฌัสฟาร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐชนน  ทองรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐชา  สุขไทย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฐภัทร  ปูรียา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชกุล  คุรุนุศาสก์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชาญเดช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองไกร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเตาฟิก  สาโรจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธัญกร  พุทธสะระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสายบัว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนภัสรพี  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนราวิชณ์  ชาวบางใหญ่ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนัฐนิชา  จันทร์ศรีแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนัทธิดา  จิตต์โต๊ะหลำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนิฟัลดี  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนิมูฮัมหมัดติลมีซีย์  อาแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนิอัลวา  สะอุ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนูรดามีญ่า  ตาเฮ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนูรฮูดา  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายไบฮากี  หะยีอูมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมพิสุทธิ์กุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุษาสุมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปิยนัส  บุญสร้าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปูตราไอริศ  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพงศธร  เทพศิริ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพัทธพล  โคมลอย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพิชญุตม์  แตซิลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฟัรมีย์  ลอดิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภีมพัฒน์  รักการงาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมาริณี  ยามะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมีนา  วิทยานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายมูฮัมหมัดเคาะลัฟ  มะลาเย็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายมูฮำหมัดฮิลมี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงไมโมน่า  ขวัญหวาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงยุสริน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรามิล  ทองช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรพิชชา  วรรณวัฒน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวันอับดุลอาซิม  คมขำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวิฒิกรณ์  จงอักษร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีรวิทย์  หนูเกิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์สอน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงโศพิชญา  อินทกาญจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุนิสา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอชิรญา  ตรีพูนสุข โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอดีน  ยีระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอรณิชา  เงาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอรณิชา  แวดือราแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอรรถพร  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอัลลาฏีฟีย์  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอัลอับบัส  ลอดิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอาซูวัน  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอาฟีนี  มะเกะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอามีนา  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอารียา  ชงนัน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอาหะหมัด  ฆาซีคาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอิคบัล  ทองคำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอินทร์ปุญญิศา  ปะทิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอิมรอน  ภักดีอักษร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอิรฟาน  ดอเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายฮากีมี  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายฮาเฟนดี  สุหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงซูฮัยลี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนัสรี  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนูรซูลา  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนูรอัซยาน  สะตอปา โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนูรอาซะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนูรไอซาฮีบา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงโนร์ฟาเดีย  เจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายบูรฮานนุดดีน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงฟาซีลา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮีน  วานา โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะลี โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายลุตฟี  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวาลิกา  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอะหมัดบัดรู  มะสะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอัฟฟาน  วาจิ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอาริส  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงซีตีมาเรียม  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเดียณา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงต่วนซูเรียดา  ตะมาแง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนาตาซา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนูรทัศนีม  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนูรอัยน์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนูรอาตีเกาะห์  มือเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงโนรฟาติน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงโนรฟาร์นาเดีย  โซะซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงโนรอัยริน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงบาดารียะห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงฟาดีลา  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายมูฮัมมัดซากี  บูกุ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายมูฮำหมัดฆูซัยฟี  มะยี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงสุไรยา  มัยเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอามีเนาะ  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายฮูซัยฟี  ยะแนสะแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกัลยานี  อาแวกอแต โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงเจ๊ะซีตีนูรไอซะห์  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเจ๊ะรอฮานา  บินอาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงซาฟีรา  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงซารีนา  วาแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงซาอีราเลียนา  มือเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงซาอูดา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงซูมัยยา  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงซูรายา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนาเดีย  วอสา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนาตาซา  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนูรลีเดีย  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนูรอัยซะห์  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนูรอัยมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อาแวสือนิ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนูรอาลีฟา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนูร์ฮาฟิรก๊อฮ์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงบีสมิลอัยดา  ดือรามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายมูฮำหมัดอากีฟ  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงรูวัยดา  ยาเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงโรสโนราห์  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวาสินี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงแวซง  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุไลมาน  มะแด โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุวานา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอลินธิตา  เจะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอลียา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอัคมา  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวอานิส  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอามีรา  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอาลียาใหม่ซาระห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอาไอซะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงแอนลีซ่า  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงฮามีดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงฮีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงซัลวานี  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงซาราฟานา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายซาวาล  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  สือแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงซูเรียนี  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายซูลฮิลมี  เจะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนินูรฮูดา  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนิรุสมานี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนิสรีณ  นาซูนา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนูรฟารีณี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนูรลาตีฟะห์  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนูรไอริน  บูรูสาลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนูรฮานีซะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนูรูซาฮารา  มะเซง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงโนรอารีชา  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงโนรฮีดายะห์  ยะกี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงโนรินนัสรีนร์  สนิ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฟัตณีร์  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายมุคลิศ  บอซู โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  บินบูละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายมูฮำหมัดนอร์อัสรี  บินบูละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรุสวาตี  อับดือรอฮะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรูฮานี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงแวลัยอีบะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอริษา  ยีลูมา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอานัส  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอามาลีนา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอาลียานา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอูมัยเราะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงแอนนาเดียร์  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงแอมนาเดีย  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายซุนลี  วู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายนาอีฟ  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายพลาธิป  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายริชาร์ด  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอริญชยา  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายอับดุลรอฮมาม  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอารีนา  เหมเด็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
585 นายกฤษฎา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกีรติ  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวณัฎฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณัฐพล  นกแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวณิศวรา  บุญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธนภัทร  รุ่งศิริพัฒนพร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวนูรูฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิริษา  แซ่หลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศิวกร  เวชวงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสุลกะรอมะฮ์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
612 นายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายฮาฟีฟี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกันอารีญา  ทองอ่วม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงคริสติน่า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงโซณีญา  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงญนันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐพัชร์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงดวงกมล  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเดียนาออโตเวีย  หะยีอูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายแดนิสไฮกา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์นุเคราะห์วัด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนงนภัส  จีนธาดา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธนาภรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนาเดียร์  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนูรอัยสา  สาแอะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนูรอาซีฟา  เปาะสูอาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนูรเอมีเรีย  เมทาลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  มะนาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปณิตา  ยะก๊บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปาริญา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรรณวรท  ชมภูพื้น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพีรพัฒน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเพชรงาม  บุญวัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงฟิตเราะห์  นาวารี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายมูหำมัดบาซีรัน  มะมิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  คงสงข์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมี  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายมูฮำหมัดดานียา  อาดโต๊ะเส็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  นิสอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวัชรวิชญ์  ศรีบูรธรรม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวันอานิส  ยามา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุวาลักษณ์  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอานิส  เส็นคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอานีต้า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเอกพงค์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเอมีเลียร์  ยา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายฮานีฟ  มะสาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายฮาฟีโซ  มะแด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงซาร์ฟาร่าห์  อีแต โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนูร์โซเฟีย  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายมนัสนันท์  บุญสืบ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายมูฮำหมัดฮารีฟีน  ฮะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสาฟีรา  สือแม โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงเอานีอาลียา  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายฮาริส  เจะสือนิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกมลชนก  ปาละกุล โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงคัซมีราณี  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายชัยธง  สอดจิตร์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงซากีเราะห์  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวซารีเปาะนอ  เสะอุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายณัฏฐดนัย  ภู่จินดานนท์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองดี โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธีรนันท์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนริศรา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนาตาชา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนูรอัฬฟา  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวปิยะภัทร  มิควาฬ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเปรมิกา  คุณารูป โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวพิรดา  ประสานวงษ์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวไพลิน  พุทธหล้า โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อูมา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงมนสิชา  ดือรอนิง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นายมูฮัมมัดไซดี  บินสะมะแอ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเมสินี  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นางสาววาทินี  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงแวนูรอัคมา  แวสาเหาะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวแวรอมาดียะห์  ตวันลอมิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นายสิทธิพล  ซอและ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวสิริชนาถ  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวสุนิสา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวอติกันต์  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอนุภาพ  รอดด้วง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวอภิชญา  สามิ่ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอริศรา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอากีฟะห์  แวนิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงอานีตา  อาแวสือนิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวฮาซูรา  บินกาเจ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกชวรรณ  ขยันสำรวจ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายจรกฤตย์  ยะปา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายจักรี  ง่ายดี โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชนิดา  จันทนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงซัฟฟา  อ่อนบรรจง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงซัลมีมี  รอสาลี โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงซีตีโนรบัยยะห์  เปาะซู โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐพล  พึงพุด โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณันทนา  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงตัสนีม  สาและ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงทัสนีม  อาแวสือแม โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนราทิพย์  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนัซวาร์  บากา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนาเดียร์  เดชเกตุ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนาเบลลา  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนาฮูน  สะอะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนูร์ฟาตีณ๊  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนูรอานีตา  มะนอ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนูรียะห์  โละมะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงโนร์ซะเอเราะห์  ไซอับดุลเลาะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงโนร์ไอการ์  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงบีบีไครุนนีซาร์  กามาลี โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมาซีเตาะห์  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายมูอัฟนันต์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงรัยบีนา  แสนจักรคำ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวชิรภัทร  ชีวะกุล โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอนัส  ดอฮะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอลิตา  นกแอนหมาน โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอลิสดา  มูซอ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฮารุมี  วาลง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายจิรายุ  ปานโต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายซะรุลฟัฮมี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายซัยนูอบีดีน  ฮะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ฮะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงซัลฟา  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงซาฟีการ์  นิเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายซาฟีริน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงซูเฟียนา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงดูรีซะฮวาร์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายตัสรีฟ  เด่นชีวา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงติฟตาซานี  ติงอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายนษาอีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนัจญวา  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายนัศรัน  นิโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงนิรฮาวาณ  แวมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงนุชรินทร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนูรมีล่า  ยะมีน โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนูรอัยนี  สาแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงนูรอัสลีฮา  สุทัย โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงนูรอามาณี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงนูรอูไมย์เราะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  จินดาวิจิตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงนูรูลซาฮาดา  มานันท์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  หะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงโนร์ฟาติน  บินสะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปราณณิชา  ถาวร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปาริตา  แลหะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงฟาตีมี  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงฟาตีอะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายฟาริก  ดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายฟารุค  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายฟาฮัด  อาวารุลฮัก โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงฟาฮาน่า  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงฟิตรีดา  หมื่นพักดี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงภัทราวาดี  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายมงคล  นิลบรรพต โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงมณฑิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟิก  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายมูฮัมหมัดแซฟรี  ลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  ดิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายมูฮำหมัดฟริดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงแวซูกรียะห์  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายแวมูฮำหมัดฮานิช  แวมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงสิริภัทร  บุญให้ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสีตีอัสมานี  ดือเระ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายอนวัช  รัตนบุตร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายอะห์หมัด  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายอัซรอฟ  มหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายอับดุลการีม  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายอับดุลรอฮิม  เจะหมิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายอับดุลวะฟี  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายอับดุลสาลัม  สะอารี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงอัลอัสมะ  โต๊ะมีนา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายอัลอาดีฟ  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงอานิส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงอารญาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงอารีนา  มือกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายอารีฟีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายอาลิส  มะมิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงอิซซาตี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงอิมตินาน  นาปี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงจีสมานี  เจ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงซัรฟาอ์  บริบูรณ์สุข โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงซัรวาอ์  บินมามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงซีตีมารียัม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงดาซูเฟียร์  สุพร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนภัทร  แฉ่งโสภา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนิยัสมีน  ตวนแมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงนูรนิสรีน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนูรฟัรฮานา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนูรอัยดา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนูรอัยนา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนูรอัลวาติฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนูรอีดายู  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนูรไฮฟาอีวาณีย์  ดิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงโนร์อาซีรีน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายฟาริส  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงฟิตเราะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายมูฮำหมัดมุสลิม  แวหะมุ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายอณวัชช์  ขั้วแก้ว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอลิษา  หะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอัฟซา  มูรอแม็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอัรฟาห์  เจ๊ะดะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอัลวาณีย์  รายะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอัลวานี  อาเเว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอัสฟานี  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอาบียานา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอามาลินทร์  บอราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรจีน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายบัยฮักกี  มะยูมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายพรพินิต  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายฟัดลีและห์  อารง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ไตรทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายมูฮำมัดฮิลมี  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟาร์  สาแลแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงรวิวรรณ  ประชาเพิ่ม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
863 นายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธิฆัมพร  มะโนภักดิ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวนูรไอนิง  ดรอนิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพิมชนก  อมรการ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวฟาระห์นาเดีย  มะปีเยาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงรอนีตา  สะมะแอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสีตีรอฟาเต็ง  เจ๊ะแน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 นายอานัฬ  โชติสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงซัมซียะห์  มูซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงซัยนับ  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายนิเพาซู  สิเดะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนูรฟารฮาน  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงโนรซัลวานี  เจะและ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายมูซักกิร  มะสือแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวีรภัทร  อาแวจิ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอัสลินดา  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอารยา  โวหาร โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงฮาวา  ซันตายา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกัญญา  คำมณี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายกันต์  สุขแดงพรหม โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณมณี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกัสมีรา  สาแม โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายโกเมนทร์  หมวกดำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชนกกมล  พลประสิทธิ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายซอลาฮุดดีน  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงณิชกานต์  สระศรี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายตามีซี  ดาโอะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  สะแม โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนูรีมา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงนูรูลฮีดายะห์  เฮ็งมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงภัทรา  สิงห์เจริญ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายภานุวัฒน์  แนมใส โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายมงคล  นพคุณ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงมารุนี  ยาการียา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงไลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายศุกลวัฒน์  เด่นดวง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายอนุสรณ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงอัยมี  ละไมซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายอัสมิน  อับดุลลาเตะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงอิลฮัมมี  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอูมัยณีย์  ซูโร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงฮับเซาะห์  ละไมซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกรกมล  แดงเพ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายซอรีฟ  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงซาฟีนา  อิซซัต โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงซาฟีรา  เจ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันแดง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนวียา  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนูรยีฮัน  เจ๊ะเตะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปารเมศ  เทวะรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงยัสมี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายรามา  มนูสัมฤทธิ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสิทธิกร  นิลบุตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุพรรษา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายอนุพงษ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอับดุลเลาะ  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอัฟนันท์  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอารฟาล  มาหามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายฮับรอน  ยูโซะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายก้องภพ  ตุกเตียน โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เสริฐประดิษฐ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงณัฐวดี  แดงโรจน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายเดชภูชิต  เซ่งลอยเลื่อน โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงธนัญญา  ภาระกิจ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายธัญกร  วิเศษสมบัติ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายนนทพัทธ์  บุรานนท์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงแวฟารีนี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วหาญ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงอาภัสรา  ขวัญดี โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์เพ็ชร โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์เพ็ชร โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายจอมภาคิน  สร้อยรักษ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชลวัฒน์  โฉมอุภัย โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชุติมา  ตูเละ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองพรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณิชานันท์  ทองจินดา โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธัญญราช  พรหมพูล โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนนทพัทธ์  จักจันทร์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนภาวรรณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายนิทัศน์  หลงพิมาย โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปิยธิดา  ประทีป โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพิทักษ์  นิลสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพินัดดา  นิลสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัคมา  คัดชู โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงภัทรนันท์  ปุย โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วจุรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายวรชิต  จูมแพง โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวศิน  ถิ่นแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศุภลักษณ์  หนูเสน โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายสรศักดิ์  แซ่ภู่ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุวรัณญา  คลังฤทธิ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอภัสรา  ขวัญคุม โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอรณิชา  พุฒแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา7 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงโซเฟีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายนราวัฒน์  วุฒิประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะมามะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงนูรฮีดายัต  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายพงธนัท  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงมัยซาราห์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูล  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายมูฮัมหมัดนาซีร์รูดิน  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  ยูนุ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงอภัสรา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอีลา  มูดอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงนุรฟาติน  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงนูรซูฟา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนูรไลฮา  แซฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนูรอาเลียอัคมาร์ล  อะบู โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงโนร์ราซิลต้า  สุกลา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงมารีนี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ  ยา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายมูฮำหมัดอามิน  สำสุเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงสีตีบาซีเราะห์  ยอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอัฟฟานอัสรัฟ  สะตอปา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอานิส  วาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายมูฮำหมัดอิครอม   หะยีสะอารี โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอาอีซาห์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงโนรอามาลีนา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอาซีมะห์  มะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงงามเนตร  รัดรึงสุนทรี โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนาซูฮา  บูบากอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงนูรไอซา  หามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงโนร์ฟัตนี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงฟาซีรา  อาแวเง๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงมารียะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงมาวาดะห์  มะยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายมาหามะรีดูวัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงมูนาฟา  มือลี โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงมูรณี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายลุกมัน  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอะไอซะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายอิสกันดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงฮาสนีฟาร์  สาและบายะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณาบิลล่าห์  อาแซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายนัสฮูดีน  เจ๊ะบือราเฮ็ม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนารีรัตน์  ซาแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายนิอับดุลเลาะ  นิสาและ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนูรซูฮาดะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนูรอีดายู  ดืนเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนูริณฟาฏีณีย์  สะแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนูรูลฮัลฟารีลา  สะตอปา โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  อาแวหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน  เจ๊ะบือราเฮม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู  มาหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายลุกมาน  ตาตูเละ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอาริตา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอูมูบัลกิส  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงซุลฟา  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงซูไมยะห์  บินมะยิด โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงญาดา  สิพิลา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงนิสีตีนิสริน  เจ๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงนิอิฟตีซาณ  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนูรอาตีก๊ะ  เจ๊ะแน โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงนูรอายฟา  นาวี โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงนูรฮิกมะห์  แนแซ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงโนรฟาตีมา  อาแวกือจิ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายฟัรฮาน  แอเฮาะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บือราเฮง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงฟาสลิน  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงฟิรฮานา  หะยีดรอแม โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงมุบีนัส  องศารา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายมูฮำหมัดอีรฟาน  เตะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายริฟฮาน  เจนวารี โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงไลลา  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงวีรฎาเอลีนา  อาบ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายอับดุลเฆาะฟูร  อูเซ็ง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายอับดุลลอฮุลมูบารอค  อาแว โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงอัสมีรา  มุสตาแม โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงอาดีละห์  นิมุ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายอามีน  กิตติชัย โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายอิสรอ  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฮาฟีซา  ฮามะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายจิรพงศ์  หนวดงาม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสุข โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายจิรศักดิ์  หนวดงาม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงซามีฮะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายณฐกร  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงนูรอีฟะห์  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายปภาวิน  เวชวิมล โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงฟารัซ  กือเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายฟิรดาว  อารอมะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายราชันย์  สารีกะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายอภิรักษ์  สาระผอม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงอัลวานี  หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายอีรวัน  กือจิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายคอยรีฮีซัน  ดรอนิง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายต่วนวีอาม  ต่วนดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนันทกา  ทับทิมไทย โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนิกัสรา  ปิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนุสราตีนา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนูร์อาสริน  สาและ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงฟาลิณี  มะอาแด โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่หว่อง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมัรยัม  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายมูฮำมัดเฟาซัน  สือแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายมูฮำหมัดกัดดาฟี  บีรู โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายมูฮำหมัดอีร์ฟาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงริสวานา  เอียดตรง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวรกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายอับชาร์คาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายอานัส  อาแว โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงฮานีฟะ  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงฮาริษา  อาแซ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงซัซวานี  มูซอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงซาฟีฟี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงซาล์วานี  มะยากี โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงซาฮารา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงซูฮัยนี  บีรู โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนัจมีย์  สารี โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนูรซากีรา  ยิปราโซ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนูร์นาบีลา  บีรู โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนูรีดา  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนูรูลอิรฟาณีย์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงโนร์อาฟีณี  ยาลอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงฟาตีนี  อูมา โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงมูรณีย์  มูซอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงษากีฟะฮ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอรพิชตา  มะแอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอับดุลฮารีส  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอัฟฟาน  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอัฟฟาน  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอาบูคอรีย์  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนรอมาเนีย ม.1 คณิต ม.ต้น