รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกมล  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  รักงาม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติชัย  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติธี  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร  เวชรักษา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพศ  พันธนิยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญชนก  ปิยะญาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชยณัฐ  ตูเละ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายซามีม  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาหลู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐพัฒน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัศนิน  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายดานิช  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายต่วนวิลดาน  รายอสาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงติฮามี  คงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายทรรวรีก์  สงคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธณัญญา  ปาระมี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  มาตรชัยกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนศานติ์  รักราวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธัญวิชญ์  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธีราดา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนรวีรณ์  พยัคฆโยธี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนัธทวัฒน์  เย็นทั่ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันท์นลิน  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนารานัท  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิชกานต์  สกุลจีน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิญารินดา  ทวีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนูรมูฎีอะฮ  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนูฮาซีริน  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุญชญา  อิฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปริยากร  รุ่งเลิศสกุลหรู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรรณนารา  ดำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายฟาฎีล  กรระสี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายเฟาซาน  เปาะซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรศยา  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงยัซดาน  สาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชวาล  สือนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริศรา  สงสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวิชญรัชต์  วศินยานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิลดาณีย์  นรานุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศอลิหีน  มะเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภณัฐ  คงชู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณสาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภากร  ขนานขาว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสหโชค  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แก้วสุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอนุธิดา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอัซฟัร  เจะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอับดุลลาติฟ  ปูเตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอัฟนาลร์  สะอุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอัลมีร่า  ศรีปุตรา ณ ยะลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายอัศมะอาน  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอัสรี  ฮามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนกพร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลนภัทร  ขลิบเงิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกรวิภา  สุขฐิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกวินทรา  พันทนาคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงก้อฎรุนนะดา  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกอรอวิน  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกูชาช่า  พระศรีณวงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเกวลิน  พงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงคณิตา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงคีติกา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจัฟนี่ย์  อุมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรัชยา  รามแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเจษฎากร  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชยพล  ไชยแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชัยดาร์  อับดุลฮามิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชามินทร์  สะกานดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงซัลวา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายซามีย์  อินเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงไซบะห์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฌามีล  อุซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฐิติกร  สงวารี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณฏธกานต์  แตมามุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัชชา  อำนวยพูนสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัญช์นภัส  สาระพิทยาธร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองเลื่อม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐประวีร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชชา  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณิศรีนย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงดานิชา  เมฆารัฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงดามีญา  ดอคอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงตัสนีม  ไพรพฤษภ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทยิดา  เพชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนพร  ธนิกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนัชชา  ประดิษฐ์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนัชพร  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญพิชชา  โมรายันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธันยพร  อักษรถึง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีร์ธวัช  นามะกุณา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนรินทร์พร  อนุราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนริศรา  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนวกชมน  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนวนันท์  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนวพรรษ  ศรเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนัควัต  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันทิชา  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิจัยดาอ์  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนิชนันท์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนินัศริน  มาสาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนิฟาเรีย  ยะปา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนิวัน  บินนิมุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนิอามิเรียร์  ฮะยีอาซัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนิฮานิส  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนูรฟาติลย์  ลูวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงบุญญารัตน์  มโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปภาดา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปานเทพ  เพ็ชรมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณณภา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณยนุช  คลังมโน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปุณยาพร  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงศธร  ขันทศกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพชรธิดา  ปิยะญาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพาทินธิดา  คงพูน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชชาภา  ยังศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญวรรณ  สุธากุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิริยะเพียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วรัจฉรียกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพีรดา  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฟาติณณา  เจะมุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายฟาอิซ  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฟิรฮาน  เตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภวัต  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภัทรพล  พืชพงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภัทรวัฎป์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภาณุพงศ์  คงมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูมินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายริดวาน  ตวันตีมุง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายริฟกีย์  มาหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรุสเดียนา  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงโรสฟาเรีย  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรินทร  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวีรอมีน  ยือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวีลดาน  เซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงแวฮิบะฮ  แวมูดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศรัณญารัตน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศรินดา  มานะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภพงศ์  บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสยาม  สุตระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสรชัช  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสหชล  จันทคุตโต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสินี  แก้วพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันนะกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอติกันต์  กูลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอภิชญา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอริศรา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอวาฏิฟ  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัฟฟาย์  กือมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอากิฟ  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอาณัติ  ศิริวัลลภ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอาทิตยา  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอานีฟาร์  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอารีฟิน  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอาลีมีน  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเอกนาวี  บัวเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเอมีร่า  บินมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงฮันนาน  ดีแมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฮาซีมะฮ์  มะยีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงฮาวาดะห์  อับดุลเลาะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุพรรณศิลา  นัมคณิสร โรงเรียนบ้านทุ่งคา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกชมน  รามรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งคา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจรีภรณ์  ขวัญนาคม โรงเรียนบ้านทุ่งคา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชัชวาน  ตอเละ โรงเรียนบ้านทุ่งคา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชญาดา  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายชารีฟฟุดดีน  นาวาเดช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชีรีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายซอดีกีน  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายซอรฟาน  สแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงซูยาสมีน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายดานิส  บินดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนัจมีย์  คอยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายนัศรูน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนัสริน  หงส์สำโรง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนาดียะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนิอัฮลัม  กอตอนิโล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนูรฌารีดาร์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนูรนัซนีน  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เจะโสะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนูรฟาติน  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนูรฟาร่าห์  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนูรวาตี  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนูรอาตีระห์  บินอูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนูรอาฟีฟา  บินดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชรี  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายฟาฎิล  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงฟาเดีย  ปิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายฟาร์ริฎ  ยูนุ๊ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายฟุรกร  ทาหา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายฟุรกอน  มะรอแมโน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายเฟาซาน  ลุโบะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายมาฮาดัน  ตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  สือแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมาน  พาลาบูเกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายมูฮัมหมัดอานิส  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายรีฟฮาน  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงลาภิศรา  บุษบา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายวันฟัรฮาน  ต่วนดือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายแวมุฮัยมิน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายแวฮารูน  แวหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายสิริวัฒน์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายอลีม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอัซรอน  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอัยมาน  มะโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอัรวา  ตันหยงมัสยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอัลนัจมี  บาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายอัฮหมัดมาซารีย์  เปาะซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายอากิฟ  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอานัส  อารอมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอามานี  แลนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอาเลฟ  เชราลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอาวาตีฟ  กะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอาวาตีฟ  อิสลามกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอาอีมาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอิซยาน  ซูลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายอิฟฟาน  นิแวร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงฮานาน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงฮานีฟาร์  เจ๊ะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายณัชพล  วงศ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนลิชา  ดีแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนิอาซีซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวนูรฟาฏีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นายฟาฎิร  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายโอมาร์  มะดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายฮาติม  มะหะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกฤตพล  เกษธิมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูชู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  สุขเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกิฟลาอ์  เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกุลนดา  หมาดเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกูดานิช  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกูนูร์ชาชาร์  อับดุลยาเล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกูอาลิม  ลีมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจัสมิน  เอียดวารี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิรภิญญา  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเจะอามาลีฟ  เจะสแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชากิรฮัน  บินมูดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชามิล  ท่าฮา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชามิล  มะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชาร์มีม  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชีรีน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชุกรอน  สุขเกษม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงซอนญ่า  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงซอฟาต  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงซอฟียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงซัยฟิตา  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายซัยยิด  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงซัรฟา  กาเร็งสานา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงซัลวาร์  ยามิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายซากิซ  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงซากีร่า  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายซามีณ  บินอุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงซาร่า  หมัดหมาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายซาฮดีกอดาฟี  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงซุลฟาร์  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงซุวัยการ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงซูรราญา  วานิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายไซฟุดดีน  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงฌิฟา  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงฌีรีล  บำเพ็ญศิลป์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฎัสนีม  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณฐพงศ์  เพ็งจรัส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัจมีย์  ปานชาตรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายดาริส  ดาแนแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงต่วนซีรีนย์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงตักวา  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงตักวา  บินสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงตัซนีม  จำพันธุ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายตันอีม  ประสิทธิชัยวุฒิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงตัสนิม  ดาฮายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายทรงพล  หลีเหล็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงทาริกา  สมจิตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนา  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนดา  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนมัน  บากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนริศรา  แมงเส็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  นิยมรัฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนัจญวา  เซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนัจมีย์  ชลศิริ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนัซรีน  ตาเหร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนัซวา  อาบูลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนัดวา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนัสริน  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนัสริน  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนัสริน  เจะเละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนาญวาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนาเดียร์  ชุมศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนาฟัล  พัฒนปรีชาวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนารีมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนาศิรุดดีน  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายนาอิฟ  สะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนิชารีฟ  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิซัลวา  แซฮะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิซัลวาชีรีน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนิตัสนีม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนิธิกันต์  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนินัซมี  แวสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนิเนาว์ฟัล  ตูแป โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิศรีน  นิเฮาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนิสริน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิอัม  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิอัสมาร์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนิฮัยกัล  หะยีหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนุรนาดาย์  ฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนุรฟิรเดาซ์  เด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนุรอัย  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนุรอาซียัน  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนุรฮานาดี  บินหะแวกาจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนุสรา  สาเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนูรซัรฟา  เด็นอาระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรซีฮาม  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนูรฎฮัยฟาร  กือมอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนูรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนูรดีนาร์  สะตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนูรนาดา  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนูรนาตาซา  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนูรฟาร์  กูเล็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนูรฟาเรีย  ยายิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนูรมี  เจะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนูรวาซีนีย์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนูรอัดนิน  แวดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนูรอัฟรูซ  อีลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนูรอามานะห์  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนูรอามีมีย์  อิสหัส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนูรอิลฮัม  ดามูหิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนูรไอซูรี  เจ๊ะมะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนูร์ไอฟะห์  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนูร์ฮานาน  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนูรีณย์  มะแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนูรีน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนูรุดฮาฟีณาย์  มีมาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนูรุลฮัก  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  ปูเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนูสเราะห์  หะยีแวนาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนูอัฟรีซัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเนาว์วาล  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงโนรฟากีนี  เจ๊ะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายบัซซาร  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงบัลกีส  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงบิสมี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายบุญญามีน  มะแซสะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองบุญเรือง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายบูรกาน  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปาลิตา  ชินพงษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปิยากร  รัตนโกสินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิมอศิพร  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรนิล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฟัฎลีน  อิสสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮัมหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายฟากิฮ  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงฟาฎีลา  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายฟาเดล  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฟาติน  บินเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฟาติน  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฟาตีฮะ  มะยาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฟารัสฟาซีรา  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายฟาริซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฟารีดา  พรหมสีลาย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงฟิรดาว  รูปายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฟิรดาว  เรืองธนู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเฟาวาซ  อูมูดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภัคจิรา  จินตประสาท โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาณุวิชญ์  อุษาทิวากาล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภูริภัทร  อุบลรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมันณา  วาโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงมัสรูน  เจะเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายมัฮฟุล  อิสสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายมาร์ติน  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายมินทร์  ขาวผ่อง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายมินฮาอัคบาร์  เพ๊ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายมุชริฟ  แม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงมุรซีดา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายมุสซาฟาร์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงมุสลีหม๊ะ  มะยาซิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายมุฮซิน  บือราเอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  แลแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายมูฮัมหมัดซัลลิม  หะยียามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนีย  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรกอน  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายมูฮัมหมัดมารูวัน  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  สาตาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายมูฮำหมัดฟากิฟ  สะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  สุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงยัสมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงยัสมีย์  บากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงรอฎวา  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรัญชนา  หะยะมิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายราฟี่  ปะจูศาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงโรสอัยริณ  กาเหย็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายลุกมาน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเดน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวันนัซนีน  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวันมุรซีดา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวันอินอาม  เจะหมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวันอิรฟาณี  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวัลนูรอีดิลฟิตรี  แวมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวัสมีย์  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวานีต้า  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวิรดาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิอาม  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวีญาณีส  ขวัญดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงแวตัสนีม  แวยะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงแวนิฮานิฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงแวมีซาณ  บินแวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงแวรุซัยนีย์  แวแยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงแวรุสนา  ดารายีสอฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงแวโรสฟาเนีย  แวอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงแวอารีณีย์  แวเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศรัณยภัทร  อิบราฮีมีย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิกานต์  เซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศาวาณี  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศิริณ  ตาหยง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศิศิรา  หวันสบูดิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายษะกีฟ  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุรวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอดิล  อามีเราะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอนิศรินทร์  ลาเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอนิสา  ยูนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอภิสิทธ์  โล่ห์พงค์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอัครภูมิ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอัชรอฟ  ตะมิงมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอับดุร รอเฟร์  กุเรซี่ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอับดุลฟาเดล  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอับดุลฮากีม  แดมะยุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอับบาส  หมัดอุสัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอัฟฎอล  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัฟฮัม  สาเม๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอัฟฮัมมี  มะสุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอัลญาร์  หะยีเจะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัลมาส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอัลวานี  อำพันธ์เสน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอัสนีตา  โต๊ะแวอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอัสรออีฟ  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอากิฟ  เจ๊ะเห็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอาซีนา  หะยีสะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอานีช่า  เซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอาภัสระ  ดาแลมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอามานะห์  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอามานี  จันทสโร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอามานีนุซซามีย์  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอามาลย์  กาซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอามีน  มะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอารัช  แวดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอารินทร์สรา  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอารีฟ  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอาลีม  อามีเราะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอาวฟีย์  บินดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอาอีซะห์  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอิคลาส  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอิซซะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอิพตีซาม  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอิมรอน  มือเส๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอิลฮาม  ขาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอิสมีฮาณ  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฮานาน  อาแวกาจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายฮานีฟ  บาฮา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายฮิลมาน  นิมอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงฮุสนา  ยีหวันจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงฮุสนา  สาและยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงฮุสนียะห์  ติยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกุลวานีย์  เด่นดารา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาเเวกือจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเกาซัร  อามิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงจัสมีน  สะมาเเอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะเเล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชีรีน  โต๊ะนากายอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายซอลาฮุดดีน  วาเด็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงซัลวานี  ละกะเต็บ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงซาเนียร์  วาหม๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงซาร่า  มิตรเเว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวซุลฟา  สะอิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวญัศมีราห์  อิสลามกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงต่วนริอาล  รายอคาลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงทัศนีม  ดีเยาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนัซรีน  สะแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนัศรีญะฮ์  ปีแนบาโง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนัสรีน  เกิดภักดี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวนาบีฮา  แวหะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงนิก๊อดรีญ่า  ตอหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนิณัจวา  แวปิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนิรุซดา  มอหะหมัด โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายนิลูอัย  วาปา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนิสามณี  ปริงทอง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนุรฟาติณ  หามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนุรอัฟฟานี  ดือราซอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนุสนาเดีย  ติเอียดย่อ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนุสฮา  เปาะจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนูรมี  วานิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ชายดานา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนูรุลฟิตรี  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนูรุลอัยน์  วานิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายนูรูดดีน  หะยีสาเเละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  มะลีเป็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายนูอาฮ์  ตนภักดี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงเนาว์ฟาล  ลอตันหยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเนาวาฬ  สะอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงฟาซีลา  อาลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงฟารานีย์  ยาตาเยะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายฟารุด  เจริญยืน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายฟาอีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงฟิรดาวร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมัจฎีญรรซ์  สูเด็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงมัรวารีน  สุระกำแหง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงมีรภัทร์  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงมุษมินทร์  คอลออาแซ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายมูบาร๊อก  ยูโน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงยัสมีน  หวังอีน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงร็อยมี  ขะเดหรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงรอฮมานี  สุไลมาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงราฟีดา  อับดนเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายริฎาอุดดีน  หะยีอาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงรุชฎา  สาเด็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวโรสกี  หนูเพ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวรรณอัฟรูซ  ขาเดร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวันอาวาฟี  หะมัด โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวาฟิด  เจะเดร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายหะนีซ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอัยดิลฟิตรี  สะอิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
735 นายอัลชารีฟ  เจะโซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอัลวานี  ดาโต๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอัศฟะ  หะยีมูซอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอัสมะ  อาเเซนิเม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอานัส  บินเสะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอาฟาฟ  สือรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอามีนุดดีน  บินยูโซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอารีฟีน  เปาะ​หะ​ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มาทะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงฮานีฟา  เจ๊ะแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายฮาฟีซี  สาเเละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นายนัสรุดดีน  แก่ต่อง โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงมูนีเราะห์  อะดิง โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายมูฮัมมัดก๊อดรี  มูโบ โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงยิสมานี  กือจิ โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น