รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  จั่วกลาง โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญานัน  กุลพูนทรัพย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  ผมนะรา โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐณกร  พันธ์ยัง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพัชร์  กิจก้าวสมหวัง โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐินี  ไชยกาอินทร์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายทินภัทร  กิรัมย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรดล  โถตันคำ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชญาภา  หิรัญนิธิธำรง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสโรชินี  ผดุงวัย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ทองทราย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสุริเยนทร์  สุขคี้ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงหมิง  ทอง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวิตา  ศรีพัฒน์อินทร์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จักพิมพ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกุศล  พินิจสถิล โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขจู โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นิมิตรดำรงค์โชค โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐพร  ดีวัน โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงทรรศนีย์  พวงลาภ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนัท  สิ้นภัย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วัชระมงคล โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปทุมทิพย์  กัฏฐะ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปริชญา  แหวนวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  จวบศรี โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปาณิศา  ขานอ่อนตา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉายศรี โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภัทรวดี  รักเมือง โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภากร  กันนิ่ม โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงรัชดาพร  พุฒเจริญ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ทองลอย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วิเศษ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายสุระชัย  เนาวะเศษ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายหริภุญไชย  ลอดแปง โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอธินธวัฒน์  วิรานยูรวัฒน์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอาณดา  ไทยล้วน โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงไอรัตดา  ขาวจัตุรัส โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกชนิภา  ศักดิ์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชพร  ศรีนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกรภูกฤษ  สันพิมาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกรรวี  ทุ่มโมง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกฤตชญาภา  รณรงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤศมน  วงศ์ชัยโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกวินท์  ศรีโสภาพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกษิดิศ  ฤทธิพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกันตพัฒน์  รื่นอารมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติพงศ์  พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกีรติกา  เยาวเรศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกุนต์  รุจิราบัตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกุลวัชร  ศาสตร์นราธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเกณิกา  ภาคคีรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเก๊ะ  เจริญดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายแกรนด์  หนูอักษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายขวัญชัย  สระรส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเขมนิจ  อารยสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจิตญาดา  ศิริอัศวนนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายจิตติ  พันธ์พานิชย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจิตติพัฒน์  กล่ำศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายจิรเดช  คามะวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงใจบุญ  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชนะพล  ทองจันทร์มูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายชนาธิป  ศรีอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนาภา  สุทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนิตรา  อุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายชัยนนท์  พวงมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจนกิจพาณิชย์กุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฑิตยา  อมาตยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณดล  ลี้สกุลเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัชชา  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  บัวพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอมโอชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจี่ยภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐภัทรียา  ทับทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐรัตน์  ทรงครักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐวัฒน์  มะลาศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทาดวงตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณิชกานต์  วรรณม่วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณิชากร  ตอรบรัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิญาภัทร  พัฒนสินทวี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงตรีดาว  ไชยโกฏิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเตชัส  บุรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายถิรวิชญ์  อัจฉริยะศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกฤติ  กิตติวานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนดล  ชุมลักษณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธนนินทร์  หมอกแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธนพร  สุขเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนภัทร  พันธ์อินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธนากร  แย้มจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนานันต์  ประสพรัตนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนารี  สวนมีสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธราดล  เตชะชุตินันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธราเทพ  กั่วพานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธราเทพ  บุญเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธัญภพ  หลวงสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธาริต  ภาวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธิติ  วงศ์เยาวรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธิติสรณ์  ใจยืน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธีรภัทร  แพงมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายนฐกานต์  เขียวไคล้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนนทิชา  โปณะทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนภัทร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายนวฤทธิ์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พื้นแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายนัทธพงศ์  เอี่ยมอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ทาษาวิโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนันทชพร  กาญจนจุลจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนันท์ธิดา  ทองสันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนันทพงศ์  บุญพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนิสามณี  สารศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงบุณยวีณ์  บุญส่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสามัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเบญญาภา  บิณฑสูตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปนัดดา  มาอ่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปภาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปภาษา  หริญบูรณานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปรวรรณ  เผือกสีอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายปวเรศ  เนตรพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปวัสณีร์  อริยะชุลีกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปสุตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายปันนที  สุทธิวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายปานตะวัน  หนูปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปิยธิดา  สระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุณิกา  ชัยคล้ายสาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพรชนก  พ่วงแพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพรรษา  สุดจิตพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพลากร  ศรีไพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพัชรพงษ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพัณณิตา  บำรุงผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พ่วงรัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกียรติสันติกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพัสกร  ชุมชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พลากรชัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพีรดนย์  อินทยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายพีรพัฒน์  มาก่อบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพุฒิเมธ  เหมือนเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายพุทธิพร  ทาใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเพชรกะรัต  วังสุริย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงแพรววา  คงมี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภคนันท์  บุญตามส่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายภัทรพล  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายภัทรพล  นพทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภัทรพล  พจนาสาธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภัทรมล  ชาญไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายภัทรวัต  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภัทรศยา  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพรมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายภาคภูมิ  ธานี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภานุสิทธิ์  สาสีทะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภูรินทร์  คงศิริโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายมนต์มนัส  ศรีมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายมนัสวิน  พุทธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมาริสา  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายมีชัย  ไม่ยาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเมษา  พงษ์สระพัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงยุภาวดี  พันลูกท้าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายรชต  ทองโสภณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายรชตะ  ธันวานิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรภัสศา  ภาคเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงรษิกา  สอนจ้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายรัชชานนท์  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายรัฐศาสตร์  บัตรมาตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรินรดา  ทรัพย์ผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเรยา  โอฬารเดชาศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงลภัสรดา  งามตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงลภัสรดา  รอดวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวณิดา  บุญฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวรเมธ  ธวัชรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายวรัตม์  รุ่งโรจนฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวรัทยา  สารมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายวริศ  พงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวริศรา  จำปีเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวริศรา  ยี่ภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายวโรดม  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายวันชนะ  สำราญสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวิรินยา  เกียรติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศกลภัฏ  ธนศุภารมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศรัญญ่า  โพธิบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุนทรวรวิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายศิรภัส  รัดคุ่ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศิราพร  ภูษณะมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายศิวกร  แย้มสมัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายศุภโชค  หล่อเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสกนธ์พล  แสนโกศิก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสรัลชนา  เก่งธัญกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายสิรภพ  มีผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายสิรภัทร  ยิ้มละมัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุกานดา  เกตุขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุธิดา  สมพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสุรเดช  ไหลร่ำรวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายโสภณวิชญ์  พลอยสดใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายอธิบดี  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอนุชา  บางเหลือม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายอนุพงค์  นพวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายอภิวัฒน์  เนตร์จุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอรจิรา  สีนวลอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายอรรถกร  กลับกลายดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอรวรา  คงคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายออมสิน  ไตรเวชพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายอัคคเดช  ทองนามาบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายอัครชัย  สิมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์สองศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอินทราพร  อมาตยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงเอมิกา  วิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงเอรินทร์  ชินกันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงไอริส  เฉียบแหลม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกนกพิชญ์  รอดคำทุย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกมลภู  นิลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกรกมล  ภู่จรรยาพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกรรณิกา  สกุลนาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤศ์ชนิพนธ์  ชาญช่างเหล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษณะ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกันติทัต  พุ่มแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายขจร  ช่อรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุตรดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงขวัญชนก  ชะแอบรัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิตรานุช  ธรรมกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรภัทร  คงเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิรัชยา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนาธิป  ชัยยาราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลอัมพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัชพงศ์  เปริน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชัญญานุช  ราชชมภู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศักดิ์วัฒนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชาดา  แก้วเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงโชคนภา  แก้วเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงญานิศา  จันทร์เป็ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิติธันพร  สุวรรณศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐกฤต  ขุนทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐกิตต์  หนูเปีย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐนิชา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลรพีเกียรติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณิชาภา  ซุ่นสั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายต้นกล้า  ดวงชาทม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนัชพร  พานิชชานุรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนัญชกร  เกิดลาภ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนัญญา  เกียรติกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนาวุฒิ  กลมแมน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธรีกานต์  ภู่เหมือน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญพร  เหมือนบางซื่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญรดา  พงษ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธิรวุฒ  วิไลพรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเธียรวิชญ์  เสาวสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนฤมล  แซ่คู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนวพล  คุ้มเณร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนัฐพัชร  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันท์นภัส  พัดทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนิติธร  รายณะสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนุชรีย์  วรพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบุญธิดา  ดวงพรมเมศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเบญญาภา  นามชุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปกรณ์  สามกองงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประภาญาดา  คารัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปัณณฑัต  ผดุงเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปาริชาต  อินทรประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปิติ  พุฒเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุญญดา  สังข์ผัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณณดา  กีรติบัญชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพจนี  ดวงมาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพบปวร  ถาวรพาณิชย์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพรหมมาศ  ฉิมแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพลลภํฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แมะครบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพลอยยินดี  ขจรเดชกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพัชรดนัย  อุเซ็ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพัทธมน  นพมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญ์ชา  พรมแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญา  คงเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชามญธ์  สุขต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมพ์ญาภัส  โทเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภัคจิรา  ตามูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภัครนันทน์  ธรรมพิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภานุมาศ  แก้ววันตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมีนา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายรณกร  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรณิดา  อิ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีมหาธาตุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงลลิดา  หอมอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวายุ  ขุนคต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวุฒิกร  เลิศกิจขจรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศรายุทธ  แก้วเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศริรัตน์  ศรีปราชญ์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศรุดา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศรุตา  คำภูเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศิวกร  นาควังสากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศิวัช  สุขเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศิวัชณกาล  สวิทนีย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสมิตา  พรมแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสรธนพร  รัตนมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุกัญญา  อาทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสุรยุทธ์  เปี่ยมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญเรือน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอนันดา  มีศรีเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอภิชญา  อินโห้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรณิชา  แสงสุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรนิชา  จันทร์ไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอัญชิสา  สุรกิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกรกนก  คุ้มผล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกฤติยา  พุทธโกสัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มีสนาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเกตศรา  กุลวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเขมจิรา  แพบรรยง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายคเนตร  บุตรชาติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายจักรพันธ์  โต๊ะทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เครื่องรัมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัชชา  สุพัฒน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  ทานา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายทรงพล  สอนบุญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายธนกร  ไพรโสภา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนัฐธิดา  คุ้มผล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายปวินธ์  จิตตรอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปัญญากร  งามสำโรง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปิยาพร  กุลวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพจน์นภัส  สุทธิทวีโรจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายภัฎชกร  เปี่ยมเพ็ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงภาณีวรรณ  รัตนมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรรณวิสา  แวดไธสง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายวริศ  ห้าวหาญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภณัฐ  เชิดชู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศุภัคษร  ทับทิมไสย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสกุลดี  คำทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกรรณิกา  ชูกระโทก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละวรรณวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จงกสิกรณ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิตติวินท์  เหล่าบุญมา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิติพัฒน์  แก้วสม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจารุเดช  เจริญไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิตติมา  กั๋งเซ่ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชนะโชค  เดชชัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชนินาถ  ทะนีวัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชลนที  จำปา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชาญชนะ  เกิดสกุล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมมา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเณรัญญา  แสงเพิ่ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงดนยา  คงผึ้ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงดาริณี  สัตตะนันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนิพงษ์  อารี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธพรรธช์ณกร  วงค์อามาตย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธวัชชัย  ยาลา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะหิงษะพันธ์ุ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนิศาชล  พริ้งเพราะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงบี  - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเบญญาภา  จันโอทาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเบญญาภา  แป้นกาญจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปัณพร  อิณวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟลุกเกอร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มครอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิยาพัชร  พรมมี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงผกามาศ  สัมพันธารักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพงศกร  เจติยานุกูล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพัชรนันท์  โตเจริญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิรารัตน์  พันธ์ุมาดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพีรวัส  ใจมนต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเพชรดา  นาคสิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงแพรวา  ธิแจ้ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมละออ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมนัสพร  ท้าวลา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายมารุต  มณีแก้วสี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรติภัทร์  ลีบาง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรติวรรธน์  แสนคำเฮือง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวิศวะ  มากทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศิญากรณ์  สมงาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสกลวัฒน์  ไชยพรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสรวันตี  ช่างทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่นจันทร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุนิสา  โคตรพรมศรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วกิ่ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุภัสสร  ภูแซมโชติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเสฐคุปติ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอนัญญา  เสนีวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอมีนา  ศรีชัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอรไพลิน  อินต๊ะรักษา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอริษา  สาระชาติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอริสรา  หล่มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอานนท์  แยกกระโทก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอิศรีย์  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเอ  - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเอกรินณ์  โคตรโยธา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงืกัลยรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายภานุพงศ์  กาบแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายอนุชา  เจริญบุญ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
414 นายกอบแก้ว  หาญพละ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชัยยุทธ  ฤกษ์เย็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรัฐภูมิ  พะวัน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์เสน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนาภา  นิลคล้ำ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิติยา  ขันอาษา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงตะวัน  วงศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพลอยทิพย์  มีชะคะ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์เนียม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชดา  ชาติศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเรณุกา  ภรสิริวิจิตขจร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสรธร  วีระสะ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  เสาทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอินทิรา  ผลวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกรรกฎ  สุขเจริญทรัพย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกมลวรรณ  พวาพล โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐิกุล  รัตนมาลี โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวรรณวิสา  แผนสันเทียะ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายกฤษณพงศ์  เปอร์เชาวน์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธาราวรรษ  บุญประสม โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนพัตธร  บุญหลง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายศิริพัฒน์  ออคเดนท์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเอธญา  ไชยพร โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธณะชล  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายวิรุณ  ทะหนองเป็ด โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายศิริวัฒน์  ปลอบชม โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายอุ้มบุญ  จั่นบางม่วง โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายคุณาสิน  เ่งินเผือก โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายญาณกิตติ์  เทียนศรี โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวัชรพงษ์  ชื่นชิต โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศริษา  เอี่ยมอาจ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงไอศิกาย์  อุบลภักดีพันธ์ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายราเชวส์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ป.6 คณิตประถม
451 นายเกรียงไกร  ชาติชำนิ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกิตติธารา  กันเขียว โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงจิราพร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายพงศธร  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายชญานนท์  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูริ  สีจุมพล โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรัตนาวดี  สมท่า โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ว่องรัตน์วานิช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายกฤตภาส  ปิ่นมณี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายกฤษตเมธ  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายก้องภพ  พรมตา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายก้องภพ  หมัดมอญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธุ์บุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายกันตพัฒน์  ศิริรัตนธัญญะกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายกิตติวินท์  รักการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายจิรภัทร  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายจิราเจต  สายสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายชนทัต  แซ่จิว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายชยกร  คุ้มใหญ่โต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายชยานันต์  จันทะแนน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชาคริยา  กุลสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายฐิติ  ไมเคิล ด๊อด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายณภัทร  หอมหวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายณรรฐ  นวสันชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาทา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐภัทร  นาคมณี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายณัฐวรรธน์  หัสคุณไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงธนพัชร์  สง่าพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธิยสาน์  เยี่ยงวัฒนานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายนพรุจ  รุ่งเรืองเสมอ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายนัทธพงศ์  รอดผล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายปลื้มปิติ  นิศามณีวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธรรมส่องหล้า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปาณิสรา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปิยรัศมิ์  เจริญสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทับยัง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปุณย์พิชชา  ช้อยชด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพงษ์พรรณ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพรศิริกานต์  กลิ่นพูล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายพิชญ์ศุภ  ศุภรังสรรค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายภรภัทร  กังวาฬวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภิสารัตน์  ลุนสอน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายมณัฐพรณ์  ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรฏา  สอนโพธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรตนพร  มารอด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  เหรียญทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายรุจิรัฏฐ์  วิจิตรเตมีย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงลภัสรดา  ลี่ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายวรภัสร์  ทองสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวรัญชลี  วงศ์อดิลักษณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายวัฒกรณ์  คำมา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายศรัญภัทร  นาเรียนเขตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศิรภัสสร  บูรณสันติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายสิทธิพล  เทพโพธิ์จ้อย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสุชานรี  คงจีน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายสุทัสสิริ  จรัญชล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงแสงฟ้า  แสงอรุณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายอชิตพล  หอมจรรยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอรวรรยา  ชูรอดภัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอินทิรา  อินทรรุจิกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายอุชุกร  อินนั่งแท่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายกฤชณัท  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวจิณห์นิภา  พงษาชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลาภกุลพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนารีญา  ชัยบัญดิษฐ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงบุษราคัม  ผาติชล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพรชนิต  ชัยธรรมโชค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงกนกรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกรชวัล  จันละมุด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกรภัทร์  หมัดมอญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกฤตินี  โพธิ์ชาธาร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกฤติมา  อรรถสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกันตินันท์  โชคผดุงธัมสิริ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายคณิศร  สัมพันธ์สิริเจริญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิราเจตน์  กิตติธัช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีวิเชียร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กิจแสงทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชาคริยา  นนทยาธร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายโชคพิพัฒน์  ปานดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงญาดา  สัจจเสนีย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฐานิตา  สมนาค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงฐิติธีร์ชญา  บุญรักษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณฎฐภรณ์  ของงาม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉ่ำดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐกัลยกร  พัธนาวิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงดารัณ  นิธิธัชพล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายตรัยคุณ  บุยมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงทริยา  พวงเงิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายทวิช  เส็งเล็ก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายทีปกร  ศรีนวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเทวธิดา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายแทนคุณ  สินสคราญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนกฤต  อภิญญามโน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนกาญจน์  เผือกวัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนวรรธน์  วงศ์เสงี่ยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่เนติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  หนุมาร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไพบูลย์ปรีดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีทัต  หยาง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชัยเจริญวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนพวรรณ  แสนเสนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนราธิป  วรวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนวภูมิ  อินทรรุจิกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนันท์นภัส   หาญเด่นศิริกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายบรรณวัฒน์  ศิริรัตนธัญญะกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปฎิมากร  รุ่งแจ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปริญประพัทธ์  จิรเลิศปฏิภาณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปวริศ  โกสินันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายปวเรศ  นานอก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปัณณพร  รุ่งดีเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปาจรีย์  ลัภบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปุณณวิช  รุ่งดีเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรณภัทร์  โททอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชา  รู้ยิ่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิรธนวิชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพุฒิธาดา  แพงลาด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพุธิตา  มีสวย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  สายบุญจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัคสิรีญาณ์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญเกิด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภูริชญา  เสริมสุขไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงรรีวรัณย์  รุ่งเรือง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวงศพัทธ์  อารีย์วรรณสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวรรณพร  เพ็งลาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสาร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขใส โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศุภกร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศุภธิดา  สายพรหม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศุภนิตา  เมืองคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสรัล  มุสิกมานุวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสวภัทร  เลิศบูรณะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสิรยากร   ศิลปอาชา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสิริกร  แก้วจารนัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสุกนต์ธี  เกื้อสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุชาดา  โฉมศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอริย์ฑรรฑ  วงศ์เดชานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ศรีปัตติวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอัชฌิญาภรณ์  ติรมาศเสถียร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อภัยโส โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกฤตชญา  แซ่หยี่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกัญณัชสรณ์  ศักดิ์เวฬุวัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชัยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายเกษบรรจง  เกษโพนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงขวัญมุก  เกตุสิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจันทร์เจ้าฉาย  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทำคล่อง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงชุดาภา  พึ่งเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายณชนน  แย้มกลีบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายณภัทร  จันพิรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐชา  ธรรมมา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐพร  ใจคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายดบัสวิน  กอสนาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายเตวิทย์  ใจโน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงทิพย์ธารา  โยอาศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายธนาณวัฒ  ผิวคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธนิดา  เกิดศิลป์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายธภัทร  ลมูลสว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายธรรม์ธรรศ  เร่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายธัชพล  เตชะรัตนไกร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายนราวิชญ์  โชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประภาศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายประภพ  ชูช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายปราปต์  สุขกระรงคะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายปวิญญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายปัญญโชค  เจิ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจชื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายปุณณวิช  แพงแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปุณยาพร  สุวรรณโชติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงปุณิกา  ประสานศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายพัชรวิทย์  บุญนามประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายพิรัลยศ  แก้วลาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภัทรภร  รอดเผือก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ถวิลไพร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายวชิรวิชญ์  หล่อประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงวริศรา  ดิษสระ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายวีรวิทย์  ฐิติสิทธิกร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงศรุดา  จักรปราณีตตา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ปัณทุราสัญญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายศักย์ศรณ์  กล่อมสังข์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายสรวิชญ์  คำหยาด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายสรสิช  บุญสถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรมลา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายอภิวิชญ์  นิ่มกร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงอาณัญชา  ศรีชื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายอาริฟีน  เรืองปราชญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายอินทัช  นิยมางกูร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายกานต์กวี  ทองจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวกานต์รวี  เบญจเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายณพัฒปกรณ์  ศรีเสนพิลา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สีทองวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงทมนภร  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นายธนกฤต  ปัณทุราสัญญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายปภังกร  ฤธาทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวปภาดา  ประภาตะนันทน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวพิศุทธินี  บัวเผื่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวเพ็ญพิชชา  แซ่วอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นายภัคพล  อ่างแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภูภวัต  คล้ายหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 นายภูมิอนันต์  นวลขาว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นายภูรี  ภู่พวง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวรัญญา  เธียรถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศรัณญ์พร  ชาวดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงศุภภัสสร  ฤทธิรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายสรวิชญ์  สอาดจิตต์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสิริณภรณ์  เอี่ยมตุ้มรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอชิรญา  บกแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอรวรรณญา  อริยะพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญศิริถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกฤติมา  สกุลพูลกิตติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกษิรา  พานทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิบุญมี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกัญธรส เกตสุริยงค์  สุขเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุติณิชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกันตวัฒน์  คันธวิวรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกัลป์ยกฤต  พานิชสุโข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆแส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเขม  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายคณินณัฏฐ์  ลีกิจจากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายจามีกร  ต้นแทน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายฉันทพัฒน์  สุนทราภา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชนม์พัฒน์  ผ่องอำไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชนิดาภา  หงษ์สำเริง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชยพล  อ่อนเกตุพล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายชวัลวิทย์  หลิ่วรุ่งเรือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชัยรัมภา  โสมาเกตุ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเชาวน์วัศ  พลพงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงโชติกา  กิมเชียง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายโชติวัฒน์  นกจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงญาดา  อาจคำพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายฐนกร  อ่อนนาค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงฐิติยารัตน์  เกษรสุคนธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณฐนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณธมน  หวังชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณภัทร  นันทะวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ยิ่งเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐชนา  รักสัตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐธิดา  ระงับเหตุ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณิชกุล  สมประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณิชานันท์  สาธิตอภิวันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณิชารีย์  เทียงแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงดลกมล  เลิศสกุณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงถิรดา  ยะหมื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายทัตพงศ์  ตนะรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนกฤต  ส่งนาค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธนธน  สุหร่าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธนศิตา  ทศพรสัมพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธีทัต  ยศไธสง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธีรากานต์  ลูกบัว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนรภัทร  สิทธิโยธาคาร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธาตุวิสัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายปกรณ์  ธุระกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปพิชญา  เพชร์พลอย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปภาดา  ศิริประกอบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปรัตถกร  อาจกล้า โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปราณปรียา  เภตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปัณณวัฒน์  เอี่ยมสร้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปิติยาพร  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปุณญวีห์  ทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปุณิกา  ปิยะธรรมธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพรแก้วตา  วงษ์ประภารัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรชนก  ไชยวุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพลัฏฐ์  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิจักษณ์  นิยมจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีกาศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สุธานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ต๊ะวิจัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิมพิชญา  ร่วมบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพีรดา  สำเภาเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัทรพิดา  มั่นเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภาสกร  ศรีวารินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูเพชร  หลานเด็น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูวนนท์  ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงมณินทร  โกศลบวรกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมนัสนันท์  วิโรทัยสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงมุกขวัญ  เกตุสิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเรอิกะ  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวชิรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวรพล  ทิพผล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปทุมรัตน์ไพศาล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายศุภกร  ปัญญาวรวุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสิรวีร์  เรืองศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศุภเอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายสุวิจักษณ์  มดตะน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุขโม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอชิณญา  ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอภิวัทร  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญชื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอัญรินทร์  วิมลโชติพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายอุ้มบุญ  วิพัฒน์โสภากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงไอยรีน  อัครนิติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัชชา  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงณัฐจรรยา  จาตุพรพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ดาดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายเดชชัย  ทองประสม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงธนภร  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายธีร์ธรรม  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงนริดา  การุณสิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงปวิกานต์  ณ นคร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงปาณิสรา  มาศรีนวล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายปุณณวิชช์  เวชกรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายพรภวิษย์  แปงเครีอ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจริญวิชยเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพุทรักษา  แก้วหาญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พึ่งแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายภาสวุฒิ  เต็มบุญนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายภูบดินทร์  ปุราสะเก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายรักษ์ตกัญจน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงวุฒิชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงวรตา  ทองเต็ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายวโรดม  วรรณศิริพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายศิรภัทร  อรรถโชติศักดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัชชญา  สำลีรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนภัทร  เฮงเลี้ยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายพริชฐ์  พันธุมจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายศุภวิชญ์  อภิรติมัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปิยะอักษรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายอริย์ธัช  สังฆโมลี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายกรพัฒน์  กรณีกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกันตา  มุททาหัตถากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชนิตา  จรัสโสภณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชอบธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายทชภณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธัญญากาญจน์  บุญเกาะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนรภัทร  เพชรเรือนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนราวุฒิ  เลือกนารี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนิพิชฌน์  ปิยะอักษรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายปัณณวิชญ์  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายปุญชรัสมิ์  กาญจนไพศิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพัสกร  น้อยอุดม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิมมพ์ชนก  แซ่เตื้อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายวรพล  อรุณวรชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวิชญาพร  ไขรัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสิตา  วัฒนะมงคลรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอภิชญวิชญ์  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอิสรีย์  โรจนวิภาต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายคัคเนศวร์  สาทอง โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนนทภัสร์  เวนุอาธร โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายนพรัตน์  แสงมุด โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงรักษยา  ภูกองไชย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายรัฐกฤษฏิ์  รัตนทวีนนท์ โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายวายุภักษ์  เทอดไทย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายวิชญ์พัทธ์  เหลืองพิพัฒน์ชัย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงอัญชิสา  เดชธนู โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐวัตร  ยืนยง โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนกฤต  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนภวัชร์  มาตรศรี โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายปรพัชญ์  มากรุ่น โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพรธีรา  รุ่งเรือง โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพัชชญา  มากรุ่น โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภัทรดนัย  ไตรมาลัย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงฤทัย  อังกุลดี โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวรัญญา  รักสหาย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ปู่บุตรชา โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายกรุณา  ลวณะสกล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายชัยวัฒน์  เลิศพันธ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายณภัทร  อำไพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายเทพทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายแทนคุณ  สุขกิจ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายธนกฤต  ตุลวรรธนะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายธารณ์ทักษ์  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายนันท์มนัส  ต่อเติมศักดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายนิธิโรจน์  ภานุศิริลภา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายพรหมพิริยะ  กรชิต โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  เอกเผ่าพันธ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายภูธเนศ  ชื่นใจชน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายภูรินท์  ค้ำชู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายรณกฤต  พึ่งธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายรัชพล  รุ่งรุจี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงวรรณกร  วัฒนะชัยสิทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายศิลา  คุ้มรักษา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายสุกนต์ธี  ไชยชำนิ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายอธิอานันท์  ยืนสุขจิตธาดา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายอรรถวิท  ทองปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงกชพร  ทวีธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกนกรัตน์  นวนกนก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครุฑไทย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วเรือง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญชัยฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงชัญญา  อินทสุภา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายฐานิสร  วาศนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณรงค์วิทย์  คงจันทร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัชชา  เมฆศิริวิไล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภัทรพานิชชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายตรัยรัตน์  เปี่ยมมณี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนกฤต  ม่วงนวล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธนกฤต  ลาภวงศ์วัฒนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธมลพรรณ  วิทยาขาว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธาวิน  สมยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายนรฤทธิ์  วิทยายนต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายนันทพัทธ์  ต่อเติมศักดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงบันฑิตา  ภู่เสือ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริเลิศโยธิน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปาลิดา  พรหมมาศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายพลวัต  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวน้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิชชากร  อาศัยธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพิมพ์บิดร  เอกเลิศวรกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เอกเลิศวรกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงภคภัทร  ทรัพย์ห่วง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภัทรพล  พิศวงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภัทรภร  ผ่องรัศมีเพ็ญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงรวิภา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวีรภัทร  วณิชสินวิโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงศศิมณฑ์  ตั้งภาวนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายศิรภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายศุภกร  เครือหงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยเรืองศิลป์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอิทธิภัทริ์  ภานุมาส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกชพร  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงกุลิสรา  ตราชื่นต้อง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงจิตานันท์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงชลพรรษ  เจริญอาชาชัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายปฏิภาณ  ทองเจริญ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายพัทธพล  เจริญอาชาชัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายภูมิพัฒน์  คล้อยตามวงศ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทองหุล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวพันธุ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายเสฏฐพันธ์  ทองสวรรค์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายณภัทร  ลลิตวงศ์อุดม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเนตรนภา  ทัสวงษ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายโสภนัฒ  จันทะทัง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณภัทร  กอโชคชัย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงบัวชมพู  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายพุฒินันทน์  ศรีเพ็ญแสงพงษ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงโชติกา  บุญธวนันท์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปวริศา  ไม้อุดม โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเป็นหนึ่ง  จัตุกูล โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพีรพงศ์  ดวงสร้อยทอง โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงวริศรา  ไม้อุดม โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปุญรวิภา  ภิญโญผล โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายศักย์ศรณ์  ศิวาลัยพงศ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ขุนพลพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายกุนซือ  โพธิ์ชาธาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงจรัญพร  พยัพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงชลกร  อัสสานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายชัยวัฒน์  ชินศุภวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงญาณิศา  ชูรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายณัฐชนน  เทรักษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประธานทรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงณัฐธินันท์  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายเทพทัต  โพชพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายธนกร  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายธนกฤต  เลาหวัฒนจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายธนธร  ฐิติโชติรัตนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายธนวรกฤต  สุทธิมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายธนาธิป  สุดประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายธรรมโรจน์  หาญธรรมรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายนนทณัฐ  ยาออม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายนนทพัทธ์  จำใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายนรภัทร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงปภาดา  เพชรเย็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปฤนธสร  บุญญานุกูลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายปานวิทย์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายปุณวริช  สุดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายพงษกร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายพลวัต  อรุณไพศาลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  ชาญวิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพิมพ์ศิกร  พรจรัสมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายภัทรดิษฐ์  พฤกษประทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายภูวนนท์  พุทธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายภูวิน  ศรีชะอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงมีนภัตรา  สอนเสนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงรดา  จงเทียมกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงรวิพร  พุมเพรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายวชิรวิทย์  คงเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายวินธัย  อำพันศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศศิวิมล  กลัดแพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายศุภณัฐ  สุขชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายสรธรรมณัฐ  คงชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายสหัสธร  เศวตเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายสิรวิชญ์  ปาลกะวงศ์ณอยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงอาภาศิริ  โชคเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แว่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกฤศญา  พุทธมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายจิรัฎฐ์  ชัดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายจีรพัฒน์  ชัดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวฐิตินันท์  พรานสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนันทพร  ชููโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายปิยังกูร  พันแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นายวรพล  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายศรณ์ศีล  นพฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวสิริญดา  ชมชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายกรนภัทร์  พูลโพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกิตติพัศ  อุดมวรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุภาภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกุลวดี  ชัยศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายฉัตรภวิษย์  แท่นทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฉัตรภัทรกุล  คล้ายพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายชยางกูร  ยิ่งยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีลาภิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณภัทรลภา  ธีระธนากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงทักษอร  ไชยะเดชะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธนดล  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธันยพร  ทองสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธีร์วรา  ผลหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนัฎฐ์นภัสสรา อาร์เดน  นิติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายบวรศักย์  นาคะวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดประกอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปวิช  รุ่งอภิญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปวีณ์กร  เสร็จกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพชรเทพ  ดำรงศ์มหาวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพัชรธิดา  แสงหลง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงภรัญยา  สวรรณสันติสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภานุชญา  บุญหนุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายภูวิช  แสงศัพท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายวิชยุตม์  สุดประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายวีรพัศ  สุวัฒนนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศศิประภา  สุทำมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิริภัสสร  ชัยสิทธิโยธิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงศิริภัสสร  เกษตรผลจำรูญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายสุวัฒน์  บุญกู้สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเสวิกา  เสวก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอวิรุทธิ์  บุญราศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพียรทำการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก่นเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายณัฐดนัย  พงศ์นพนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉลวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรจิตติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงพรวรินทร์  เอี่ยมอรุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายรัฏฐ์สิทธิ์  เพ็ชรตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายเรน  มิฮาระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายวรรณพงศ์  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงวริศรา  แซ่อั้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายวิชญ์ภาส  ศรีช่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายสุประดิษฐ์  ข่าต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายอคิราภ์  กู้ตลาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธาตวากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงคุณวีร์  ศรีชมภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชนิกานต์  คงมั่นสถิตย์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธีราณุช  ยินดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนิชา  มงคลคูณวิวัชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปาลิดา  จันทร์สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปิติกรณ์  สุรวัฒนวิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพรฆเนศ  ลายเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพรธิดา  วินทะไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพอฤทัย  ประรินรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายภัคภาคิน  ลอรัชวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายภาสวุฒิ  พรหมเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายรชณัฐ  บุญยผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิวเมธากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุกฤตา  สวัสดิ์นที โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายอนุกิตติ์  ขุนน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอภิกษณา  มุ่งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอภิภู  มาลัยมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายเอกวัสส์  อุ่มสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงภัทรฤทัย  สุทิน โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงจิรภา  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวชนาภา  ช่วยสงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวชุติมณฑน์  นิยมางกูร โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณปุณวรา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงณัฐวิภา  แสงศรี โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณิชา  ดิสสระ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงณิชาภัทร  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณิชาภา  โชคเลิศพัฒนา โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนิชาภา  วิไลประสงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงปภาดา  สันติชัยศรี โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปาณิสรา  ตันเจริญ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสิมา โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิลป์ฤกษ์สง่า โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวรุ่งรวี  จำปีทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศิรินภา  กระจ่างศรี โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสุธิดา  สุขปัน โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายบูรพัทธ์  วชิรสุนทรพจน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปวรรัตน์  เนียมสอิ้ง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายพีรวิชญ์  อมรจารุสนธิกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายรตนพร  ชูรัตน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อรรถภิวัฒกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวศุภภร  บุญชูใจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงศุภาวดี  เตมียะจรัสวงศ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายภพธรรม  อิมราพร โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า ป.5 คณิตประถม