รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติคุณ  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทวีโยค โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยภักดี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ทั่งทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายดลนภัส  ภูลิทธิ์วงศานุยุต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนรภัทร  สุทธิวิริยะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรวศิลป์  ชารีแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวิทวัส  แซ่ตั้ง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายสิทธิโชด  ทั่งทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอรพันธุ์  ทองสังข์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกชพร  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกชพร  ร้อยบาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทามี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวิสรา  ตานะอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกัญจน์นัตถ์  เชื้อชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิริมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตภณ  บ้านศาลเจ้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกุลธวัช  สุมารินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงข้าวขวัญ  บุญธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเขมญดา  อชิรตระกูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคณิศร  ธรรมนักนิพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงคุณัญญา  ชีระพุฒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายคุนนนท์  ญาณนาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิระนันท์  นาคะนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิราภา  บุญมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชณมน  เจี้ยมไทย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนกนันณ์  ตรีอมฤต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายชนาธิปป์  แป้นชูผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชยพล  ชัยขันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชวกร  วิจิตรลักษณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายโชคชัย  เอี่ยมเกตุแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายฐิติกร  ภักตร์เปี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายฑยาธร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณรัตน์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฏฐ์คณาธิป  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมนุม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเตชธรรม  บัวทองคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกฤต  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนทร  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนวินท์  ภารา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิปธารา  คนสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธิษณ์ญานันท์  งามรุ่งวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธีทัต  รองเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธีรตา  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายนภทีป์  รักษาภาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายนันทพัทธ์  นงนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันทัชพร  พงษ์แสงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเนรัญชญา  เกษนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายบัญญพนต์  จุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบุญนิศา  สุวรรณโสฬส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภา  สงเคราะห์ราษฎร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปฐวี  บุญเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายปภังกร  เงินเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชะอุ่มดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายประกฤษฎิ์  ซื่อลิ้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปาณิสา  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปาระพี  บัวเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพลอยฉัตร  พูลพรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพัทธดนย์  พุ่มวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายแพรกพฤกษ์  คำดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภวิษย์พร  ใจกลมเกลียว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัชดา  หอมศิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภัทรดล  บ่าพิมาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภัทรพล  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทราพร  โมดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภากร  เวชไชโย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภาณัฐ  ดิสกะประกาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภาณุภัทร  หุ่นยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์นราธร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมิ่งกมล  กรรพฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายเมธี  ทานะปัทป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรมยกร  ปาละกูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรังสญา  คีรีศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายวรภัทร  รักเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวรเมธ  รัตนกายแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวราทิพย์  สุขก้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายวราวิชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวริศรา  ดรุณกรพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวิชญา  รุ่งหิรัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายศรรวริศ  กิจเสมอใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายศาส  ธนาวุฒิกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศิวัช  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศุภนุช  พุ่มพวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภวิชญ์  หน่อทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายสิรภพ  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสิริพรรณ  ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุทธนา  สังข์นวล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุทธิดา  เกิดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายหฤษฎ  มีสอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอริสา  แพฟื้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ภู่เอี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายอุทัย  จอมหล้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกนกพร  ภูริทัพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกมลทิพย์  หมอนพังเทียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกฤตภาส  ไชยธานี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกฤพลอย  บุญประดับ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกษมา  พละกลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายกันตกฤต  มนูจันทรัถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกันตินันท์  รักการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกัลยกร  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกาญจนาภา  มาจิตรใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงขวัญข้าว  พึงบุญผ่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายจตุพจน์  รอบคอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจักรภัทร  เชยกลิ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจินดารัตน์  ผ่องสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิรัฏฐพัชร  สุวรรณสนธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายเจคอบ  สตีเฟนส์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายเฉลิมชัย  เทียนขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชยานันท์  โต้เคีย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชลวีร์  นาทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายโชติวิทย์  คำพวงเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณญาดา  แปงคำมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐภูมิ  เนียมเปรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงถญกรณ์  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงทิพย์วารี  สงคะกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงทิพย์วารี  เทศวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนกร  เทียนต้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธนภรณ์  สิทธิกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนาทรัพย์  โนนสุภาพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จรูญแสง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธาราเมศ  เทพไทย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธิรศักดิ์  จันทร์เตีย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนนทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายนรวรรธน์  มัณยานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่คำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนาเดีย  ชารีโภค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนุชประวีย์  เสือพลาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมปิยะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปราณปริยา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นายปวเรศ  อยู่เรือนงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปัญญากร  ครองกิจการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปัณณพร  วัฒนานันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปาลิตา  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพงศ์พัฒน์  พิพัฒนอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพลช  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพัชรีญา  บุญประกอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แดงเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภัทรธิดา  มากเล่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภัทรพล  สุเมธาอักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายภากร  จริงสันเทียะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภาวินี  สกุลวงศ์ศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภูวิช  ฤทธิรอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงรวิสรา  ละออเหล่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายราชวัสน์  ดวงเกษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวงศกร  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายวิศรุต  แย้มทับ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวุฒิฐิพงษ์  พงศ์ชยาทิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศิรัชฌา  ศุภวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศิวดล  พุทสาอุด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสิรภัทร  คงคาประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุจิตรา  กะเสาทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสุดยอด  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุภนิดา  พรธนาทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสุรวัศ  นันเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุลินรัตน์  อรัญญิก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประนัสโส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอนรรฆวี  คำชมภู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอภิญญา  สาครเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายอาทิตย์  เสียงแสงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์  กิจหิรัณกาญจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอาริยาพรรณ  คล้ายสมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอาริษา  เสริมวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกชกร  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกมลรัตน์  สดุดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิริผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกันทริกา  พัดน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกัลป์ภิคม  รุจีเมธาวิไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัลยกร  สมสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์กมล  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกานต์รวี  สุขิโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกานต์สินี  เมธีวนิชย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติพงศ์  อุณหกะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกุลปริยา  กุลทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเขมณิจ  บุญเปียก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจันทร์มณี  ยอดไธสง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิตรลดา  ปากดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิราวุธ  คุ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนิดาภา  อัครพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนิตา  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนิตา  โชติธนารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชยุตพันธุ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชโยดม  พิมพ์ศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชาลิสา  ขำคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชิษณุพงศ์  ช้างเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาตา  ฉายศักดาคุณากร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติกานต์  อุบลจินดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐิติรัตน์  ภักตร์เปี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณภัทร  ขัติมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฏฐพล  วนาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  รัตนประยูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐชา  โอมาก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  คะปูคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐณิชา  หิรัญพงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายทิพย์พิบูรณ์  เวดเดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนากร  นามสามล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนาวัฒน์  การะเกษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธรณ์ธัญย์  อัศวลาภสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มนิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุ่ยสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญพิชชา  พยัคฆ์รังสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่นผา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธีรนาฎ  หุ่นช่างทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนราวิชญ์  ภราดรพวงพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันทภัค  ระพีฐิติวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิศาชล  รอดกลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงบุปผชาติ  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปภาวิน  นามแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปริญยาวี  รุจีเมธาวิไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปัญรัตน์  ลัคนทิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปิยธรรม  สังข์โบสถ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีอำมร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปุณชัย  สาเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเปมิกา  ฐิโตภาส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพลัฏฐ์  ลีลาเทพินทร ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพศิน  อิ่มอาคม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัชชา  โพธิ์ผาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพานิภัค  แสงเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์รัศมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภพธรรม  เหลืองเรืองทิพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภรัณยู  สุนทรวารี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภัทพล  ธรณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภัทรพงศ์  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทราพร  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภากร  ตริสิริสัตยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภาณิชา  หลักคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภาสินี  แก้วรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูนเรศ  เสมวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนตรหิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมนภัทธ์  สวนศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงรวิกานต์  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายรัชพล  บุญพร้อม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายรัตน์จิโรจน์  สุรเดชานันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรุจิกานต์  จงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลัลน์ลภัส  แก้วกุดั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงไทย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวนัชพร  พันธุ์โอสถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรรณกร  วงษ์สุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวรากร  ชนะนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวศินี  พรอำนวยทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีมามาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวิกร  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศรีสกุลรัฐ  พงวิรัตน์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศฤงคาร  อาภาวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศุภากร  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสงกรานต์  เมฆอ้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสรวิศ  กองวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิรภพ  เลิศวิภาภัทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุชญา  ลีนะกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุภาฤต  สังข์นวล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสุรธีร์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเสฏฐพงศ์  การุณยวนิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอติรุจ  บูรณะกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอนิวัฒน์  เชื้อสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิวรรธน์  วีระนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอภิวัชร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอริสา  ดรุณกรพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงออนย่า ปลายฟ้า  สตีเฟ่นส์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัครพล  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สิงสุขสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอินทัช  บำรุงตระกูลสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเอมชุดา  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกมลา  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ส่องแสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกิตติ์ศิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงแจมฤทัย  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชณัฐปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชยิสรา  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชลดา  อยู่สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุ้มวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายณฐกร  มีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐกมล  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณัฐกีรตา  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมคงสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายแทนคุณ  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธนดณ  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายธนัท  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายธัญเทพ  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธิชานันท์  นกอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธีรเดช  อิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงน้ำเพชร  ฟองมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายบรรณรต  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายบุณยกร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงบุณยนุช  กิจวาศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายปริญ  เนตรหิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายปิยังกูร  พุทธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายพรรษกร  ถาวรวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพริมา  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายพีรดนย์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภคพร  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภัทร  ปิ่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงภาวิดา  ธนะมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายภาวิศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงมัณตริณี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรัมภาพร  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ปัญญาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศศิพชรกานต์  อยู่พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายศิราเมษฐ์  กุลศรีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายศุภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศุภานัน  บุญสุโข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายสรวิช  แผนเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุภนิดา  สุขกมลเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายอรชุน  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอัครวินท์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายอัฑฒกร  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชาย.ณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิตต์กาญจน์  มั่นคงดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงโชติกา  เรืองขจิตเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณชรต  อธิกรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซาลิมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธฏชคล  ด้านเนาเลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธณัฐสนัฬ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนาธร  นิมสารา นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนิสร  ปุญญศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนันทธ์ธร  เคฮาน นัมมา วัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนิชปุณ  จุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุญญาภา  อินทร์ตุ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงบุญณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปพนธีร์  อิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปองคุณ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปุญญาพร  พิมลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปุณญพัฒน์  เรืองธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุณณารมย์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภควา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรรณ์จันทร์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกืจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวัฒนการ  วัฒนกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศรัณย์  จันทรเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายศุภกร  แสงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรณ  ภูริปัญญวานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสิรุสก์  อ่อนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชานลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุนเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกรร์วิชญ์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายกิติธัช  เมฆสอน โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจรรยพร  เจริญจิตร์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายจิรเมธ  ผลผะกา โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงจิราพัชร  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายญาณกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงฑิตยา  สุภาพร โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงณัฐรัมภา  นกสี โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายธีรเชษฐ์  เกตุแย้ม โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายพชรพล  ขันทอง โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรัพย์พาลี โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงมารีอันนา  ภูมิพันนอฟนา มิ่งขวัญ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายรัชชานนท์  เสนะโกวร โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงรินรดา  เสนะโกวร โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวัศพล  คุณาเศรษฐ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสรวีย์  ลีลาภัทรานุรักษ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายสุวิศิษฐ์  ภูแพ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ปามุทา โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ธรรมารักษ์วัฒนะ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนกร  บัญญัติศุภศิล โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพงศภัค  วาสนาภัทร โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวริยา  ศึกหาญ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุรเศรษฐ์  คงช่วย โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอิศรา  หลวงประดิษฐ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชวกร  ยอดราช โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงทิพย์ธารา  เชอะมือ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพรกนก  ว่องไว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวัชรพงศ์  ชื่นเกษม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุนนาค โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกุลธวัช  กล่อมกระมล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายจิตติพัฒน์  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 คณิตประถม
534 นางสาวนันทิศา  สมออร โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวบุญยรัตน์  ศรีสวย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวพรหมพร  ยิ้มฉลวย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวรสมัย  แท่นอันทา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายวชิรพล  คำเอี่ยม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายจิรพันธ์  ลุ่มทองหลาง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภัทรพล  มหาสุคนธ์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 วิทย์ประถม