รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติทัด  ทับทิมเพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาณิศา  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐชนิล  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทิชา  เช้ือดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนเดช  เกิดอินธน์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนพฤทธ์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัชญา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรภัทร  นางงาม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำเภา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุญยาพร  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบุรัสกร  ทีฑะสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปภาดา  สนใจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปรัชญา  พิมพ์หนู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุญญวดี  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพชรดนัย  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพลกฤต  คูเจริญพาณิช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรนันท์  ป้อมเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรชต  ตรีโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรวิสรา  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวชิรวิทย์  โชติชม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายวชิระวิชญ์  ต่วนชัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมทวี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอชิรญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอธิชา  คณะเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญอนันท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชนะชัย  ชารีรมณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายญาณาธร  ศิรินนทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ครุฑจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณัฐพล  อินทะชุบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนัช  จงอุดมชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนนท์วัฒน์  กลั่นกลางดอน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรปวีณ์  บริสุทธิพันธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผ่องวิลัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภัควลัญช์  คำภิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภูริภัทร  ยอดเพชรไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรัตนกมล  แป้นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงรัตนสุดา  แก้วทองดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงลินลดา  โรจนาชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวชิรวิทย์  สาบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศุุุภกร  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสโรชา  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสิริญยา  ขุนวังจินา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัญชิสา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกรดา  วงษ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกวินกิตติ์  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สอนรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงติรชาดา  มวลศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนัญชนก  ครุดหุ่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธมลพร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพัสกรณ์  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิมลพรรณ  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลักษณพร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวชิรพัทธ์  รักเสนาะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวธัญยุดี  สุโกกี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีดารานนท์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายศักดิ์ธัช  อุดมการเกษตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสิรภพ  ช่างกลึง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอรปรียา  ฤทธิ์ธา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกรรณพร  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัลยรักษ์  หอนยา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรันธนิน  โรจน์ทวีวรกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธื์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นพระ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายทรงภพ  วงค์มาก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนวพร  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนันทิพร  ยอดอุ่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบุณยพร  เนตรผา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฟุ้งสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปุณรดา  รังษิมาศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรีมลภัช  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพุทธานุภาพ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ส่งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเมธี  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวาสนา  สุโกกี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุณัชชา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอัญชลีพร  ตินนัง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัชคชิณ  เกตุทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงดี โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธีรดา  เพ็งโต โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายนนทพัทธ์  ปานพรม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปังเทะ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพีรณัฐ  ฟักเงิน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศศิธร  บุญช่วย โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุพพัต  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงไอยวริน  หาญลำยวง โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเจนิตา  ทองธนานนท์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชัยวัฒน์  กาสี โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐนันท์  นัดดาพรหม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐปกรณ์  ปทุมวรสิน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธันวา  อ่องแช่ม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมุฑิตา  พรายโกยม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิชญะ  บัวเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤติธี  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อินต๊ะแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายณธกร  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนัชพร  จำนงค์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธันญบูรณ์  อินต๊ะแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนฤมล  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภวินพัทธ์  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรติภัสวัลย์  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายวีระกิตติ์  ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายกรวิชญ์  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  เกตุเนต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายญาณกร  จามรธัญวาท โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายญาณวุฒิ  สิตาธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนวันต์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนริศรา  ลี้ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนสุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภาดา  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพัทธิชา  คงทิม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  โกยเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัทธีรากาญจน์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัสสร  เพ็งหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวารัฐ  สงวนพรรค โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสาริศา  อาดสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอภิชญา  นามผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเอื้องหอม  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายจิรพงศ์  เวียงชัยศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนฤดี  หมื่นสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนวัต  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปุณญพัฒน์  อินทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพรพรรณ  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพลอยอันนา  พลศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายภีรพัฒน์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายมเหศวร  อ้นเวียง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศรัณย์พร  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสุภาวิณี  สาแสน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงหฤทัยชนก  เกิดแก้วทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายกณวรรธน์  มิตรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกฤษฎา  สุขทองหลาง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเกวลิน  เหว่าโต โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประคำศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลธิชา  แป้นลาง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทวิศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชกานต์  เฮงสิ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงตวษา  วรสุทธิ์พิศาล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนรากร  อินยาโส โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายบณิตศ์สร  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปวรปรัชญ์  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปวฤต  เหว่าโต โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพัชระวรรธน์  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงยศวดี  บุญนุ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวรินธร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวัชฉราพร  ชอนบุรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิรประภา  พานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภัสรา  สุคนธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ไพแสง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรุณภัสร์  ก้องพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงไอยรดา  มานะกิจศิริสุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกนกรดา  เอี่ยมผ่อง โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายณภัทร์  ปานะวงศ์สา โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายทักษ์ดนัย  อินโจม โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนพงศ์  สูญน่วม โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปิยวัฒน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพีรณัฐ  วิลัย โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพุดกรอง  สุขานนท์ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายเจษฎา  แก้วตระกูล โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทัศไนย  สร้อยพูล โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธณัฐชา  ศรีแตรวงษ์ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนพณัฐ  จิตรทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นันทเวช โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์สา โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิกานดา  แหยมสนาม โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุชานาถ  ยอดตระกูล โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุธิมนต์  นามไพร โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนาภา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายรัชพล  รักชนาจ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองชื่น โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกาญจนา  ก้งเส็ง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติพศ  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนโชติ  สอนรอด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพัฒน์  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรยุทธ  คงพันธ์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนิธิ  เทียนลำ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวิเชียร  ทองคำ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุวาสิตา  วนาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม