รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะนะสาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษติภากร  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกวินภพ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเก็บดาว  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายไกรวิชญ  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิณณพัต  จันแขกล่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรพิภัทร  นุ่มสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเฉิดนภา  ครุธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลดา  เขียวไหล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชัยพฤกษ์  วันหนองคู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชร์กรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฐนันธรน์  ยุทยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐิตากานต์  สารีสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัสกร  โมกขะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณโรดม  กูลการขาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สีสวาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนนท์  ใยชม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพงศ์  อ่วมด้วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายทรงกรด  มิลำเอียง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกฤต  เขม้นกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนดล  สุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนวนันท์  สอนที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธิตศรา  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนราธิพ  ทวยพวก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนฤพล  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันธิดา  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปณิตา  เพชรสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงประภัสสร  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปวีณ์กร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปัญญา  สะศรีแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปัณณธร  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปุญญพัตณ์  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพนธกร  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรรณรพี  คำทำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรีพร  สมทบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัณณิตา  สมทบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชานันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพิ์รภัทร  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สมานเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภานิชา  ถึงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมิวัตร  จูงวงค์สุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายรชต  ทวัตติงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรวิวรรณ  อึงอาคม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรัชตะภ์  ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายวชิรญาณ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรกานต์  หลำชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวิมลกานต์  โพสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศิราภัทร  ดอกเกษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศิวกร  สุดโสม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศุภกร  จันทะบัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภวัฒน์  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสรัลนุช  เพชรสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเข้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุภชา  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสุภทัด  เศวตวนัส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสุเมธี  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายอธิคม  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายอธิปไตย  นาคะลัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอภิชัย  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอภิญญา  ทาอุบล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอรณิชา  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัญธิษฐา  ทูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงไอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภาตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกมลรัตน์  รักธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกรรณาภรณ์  สดแช่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภาณุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤษณะ  ข้องม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายก้องภพ  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกันนิตา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หิรัญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกานต์  พัดทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิตติคุณ  ศิลอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติชัย  ทองลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติภพ  - โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแถลง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกุสุมา  มะโนแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายคุณชายพลู  ปานพิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจตุรงค์  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจักรภัทร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจันจิรา  สุรวย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิดาภา  สายทองทวี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรกาญจน์  โกมุทเพชร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรพงษ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิรพัฒน์  สุขรวย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจิรวัฒน์  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิรัชญา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเจษฎากร  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเฉลิมลาภ  ชักนำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชญาดา  จันทะโย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชนะกันต์  บัวพัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชนะพล  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชนันต์  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนาภัทร  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนิษฐา  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชโนทัย  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชมภูนุช  คำสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชลกร  อิศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลณิชา  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชลธิชา  งามโสภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชลพรรษา  ทองพู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชลิชา  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชลิตา  กล่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชลิตา  พนมจรูญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชวัลวิทย์  สะใบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชิติพัทธ์  จำนงค์เลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชิษณุพงค์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิตาพร  ย่องหยี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณกมล  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณชนก  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  น้อยภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐกานต์  เนียรพาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐญา  แซ่เก่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพงษ์  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐพร  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐพล  กำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชกุล  พูลเขตต์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเด็กหญิงสุจิตรา  เวียงลาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงตุลยา  สายชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทิฆัมพร  พูลพันธ์ชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทัศเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงทิพรดา  มานพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนพงษ์  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนพร  ทิมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนพร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนพร  เคลือบโสภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนภรณ์  เทศสร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนากร  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนากร  เศรษโฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนิชานันท์  จันทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธมนวรรณ  บางกุ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญชนก  เทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญพิมล  รักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธันวา  เงินบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธาดาพงศ์  วราหะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธิติพงศ์  เจียนิวัตต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรเดช  โพนคร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธีรพงศ์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธีรภัทร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรภัทร  สารีมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีรภัทร์  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรยุทธ์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนนท์ธิชา  หนองหลวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนนทวัฒน์  แลกะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จูงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนราธิป  อุทกธาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนฤเบศร์  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนฤมาส  พัดสาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนวพร  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนวพล  ชาญตะบะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนัฐชยา  เสนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนันทนัท  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนิติภูมิ  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนิธิภัทร  พวงพลับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบัณฑิตา  จิรกิจวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบัวชมพู  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายบูรพา  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปฏิญาณ  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปฏิพัทธ์  วุฒิรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปณิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปพิชญา  เก่งเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปภรดา  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมื่นจบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุวรรณไขศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปภาวี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปรีดียากรณ์  อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปวเรศ  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปัญญา  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปัทมพร  เกตวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปันณา  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปารวี  อุ่นทะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปารินทร์  ธีรา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปิยทัศน์  สุโกสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุณณวัฒน์  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเปรมจิรา  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรชิตา  คามอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรนิภา  อินทสระ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรพิมล  มากผ่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพรภวิษย์  ไม้สน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรรณิตา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพราด้า  ปานพิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพลอย  นันกระโทก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพลอยปพัช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพศกร  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชนรี  มุสิราช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัดชา  สกุณาทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชชาพร  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชญธิดา  เชิดแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชญธิดา  โคตรคร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิชญา  เทศขัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญาภัค  เรียนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มเอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิชนาฎ  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมนภัทร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงแพรวา  สกุณาทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภรัณยู  ทุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทราพร  สุภโชคณฐิตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูริพัท  เพชร์พลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภูษณิศา  ใยยนต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมณฑิตา  จุลทะศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายมณัฐวุฒิ  น้อยพินิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมนต์นภา  หนองหลวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมินตรา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงยุพาภรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายโยธิน  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรติธีร์  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะแม้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัตติกาล  สุรแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเรืองศักดิ์  ราศรีเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงลลิดา  มู่กลึง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงลักษิกา  ธานี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงลัทธวรรณ  นุ่มวาที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวนิดา  ดวงกาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวรรณิดา  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวรัญญา  คงดิษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวราภรณ์  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวริษฐา  แช่มบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวศิน  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวันวิสา  กล่ำทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวันวิสา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิภาวัลย์  ภูแพง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิรากานต์  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิลิตา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวีรชิต  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวีรยาร์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศรัณยพงศ์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศรันย์พร  ชาวชุมนุม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศศิธร  ปัตตาชารี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศินานันท์  ตู้วงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิรินันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศุทธินี  เชิดแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศุภกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภกิตติ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ตาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศุภิกา  ฉันทอภิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นกสิกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโศภิตา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสลินทิพย์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสิทธิกร  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสิรภัทร  ตาบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิราวรรณ  กาดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสิริกร  รักเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสิริกร  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสิริญญา  สุพบุตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิรินดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสิรีปภัส  ทาสีภู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสุขเกษม  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุชานาถ  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชานาถ  จันทบัติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุพัตรา  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสุภวิชญ์  ภู่โคกหวาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุภัทริตรา  อินมูลติ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุภัสสรา  จงยี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุภัสสรา  แพงสีรักษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุภาพร  เวียงลาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุมลรัตน์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายโสภณ  ชมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงโสรญา  เขม้นกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอชิรญา  มะแม้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอติคุณ  ภู่พวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอติเทพ  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอนันตญา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอภัสรา  นิกล่ำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอภิชญา  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอภิชัช  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอภิญญา  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอรกัญญา  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอรนลิน  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอรรถพล  โพนคร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอริศรา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอริสา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอัศวิน  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอาณัฐ  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอาติยะ  ติ่งต้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอารยา  มากคูณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอินทุอร  สีดำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกมลพิชญ์  กันวิหก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายกฤษฏพงศ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกัญญนัท  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายจารุพัฒน์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงจิรภิญญา  กลีบจำปา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายชยพันธ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายชลพฤกษ์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฎฐชา  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายณัฐกรณ์  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธนเทพ  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายธาราเทพ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนันทวรรณ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงเมษา  อภิรัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงลักษิกา  อุดม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายอำนาจ  คงเคลือ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกนกพร  ธารณะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกนกพร  เกิดวาระ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกวรรญ  เจียงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกฤษตเมธ  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกลวัชร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกสกร  วงศ์กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกัณภัทร  พูลเขต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกานพิชชา  แม่นโต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกายเพชร  เรือนดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิตติ  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกิตติญา  อภิเดช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกิรณา  คีรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายจักรพรรณ  เพียแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรือนใหม่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเจษฎากร  เคล้าเคลือ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชนะโชค  ใจนิ่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนันภรณ์  สิริไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชนานันท์  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชนาสิน  สอนเข็ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชวกร  วงษ์สาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชัยพิชิต  สิริไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชาดา  วราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคจรุง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่วมมี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายไชยภพ  สท้านสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายญาณวัฒน์  ทองนิมิตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายฐานภพ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉุนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณภัทร  พันธุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐกิตต์  ศิริชู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุชนก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐพร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐภัทร  ฟ้าฟื้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐวัศ  วัดเมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงตีรณา  มากะเต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายทศพล  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธนพร  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนภัทร  ธรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนวิน  ทองอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนวินท์  กับเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธนัญชนก  ชิณเกษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนาธิป  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธันวา  พรมศร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนครรินทร์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนพนันท์  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนภสร  ออกสุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนรากร  น้อยทวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนลิน  วราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายบัญญวัติ  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายบุลากร  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเบญญาพร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปภังกร  จันประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงประพรศรี  ฉุยฉาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กุ้งค้างพูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสนพรหม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญเถื่อนทับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปาฏิหาริย์  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปารดา  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพชรพล  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพรชนก  เรณูชาติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพัฒนศักดิ์  นนทลักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิชญาภา  วิจิตรสาร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พันอ้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพีรณัฐ  พุทธคุณโญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงแพรวา  อินทนาคม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภรากร  กำหนด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดวาระ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูมิ  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูริชญา  โพตัสสะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภูฤทธิ์  อ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภูวดล  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมณีรัตน์  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงมานิตา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายมีนา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายยศวริศ  หมวกละมัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรพีพัทธ์  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรวิภาส  มณฑาทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายระพีพัฒน์  กาละภักดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรัชตะ  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงลักษณ์ลภัส  นุ่มพรหม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวชิรวิทย์  พร้อมพ่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรรณชัย  ศรีอ่วม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรารัตน์  รังครัศมี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวสุกิจจ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวันชนะ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวันชนะ  พุกกะชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวันชนะ  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวาริน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวิทวัส  อภิรัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศรันย์  รังครัศมี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงศศิวรรณ  กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศิรินภา  เอมอุทัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศิริลักษ์  ประดิษฐขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศิวกร  นาคเอก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศุภกฤต  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศุภวิชญ์  คงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสกุล  วงษ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสายธาร  ประมูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสาวิกา  กัณนิกูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสาวิตรี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสิรภัทร  โพดาราม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสิรินทรา  หิรัญหลวง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสุทธิศักดิ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุธัญญา  จูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุรีรัตน์  บังคัล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอดิสรณ์  สระทองหนุน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอนัญพร  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอนัญพร  นาคบาศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอนุพงศ์  ดัดทุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภิชญา  กันวิหก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอภิญญา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอลิสา  กลมสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอังคณา  เรียงริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอัญชิสา  คำหินกอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอาทิตย์  สกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงโอบอ้อม  คงสาตรา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตติคุณ  อัคนิษร โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายนัฐพนธ์  ไกรนิตย์ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกชกร  ปานศิลา โรงเรียนวัดประสาทวิถี ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธนปกรณ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปริชญา  นาคำ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงลภัสธร  ศิริเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บางนกแขวก โรงเรียนบ้านหนองจิกรี ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายชนะชัย  สุขรื่น โรงเรียนบ้านหนองจิกรี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อยู่กรุง โรงเรียนบ้านหนองจิกรี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชินพงษ์  เภาพาน โรงเรียนบ้านปางชัย ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพีระวัส  กำราบภัย โรงเรียนบ้านปางชัย ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายอนุพงศ์  กงกะเรียน โรงเรียนบ้านปางชัย ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกลี้ยงไทยสงฆ์ โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุธิดาพร  เทิบทิพย์ โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุพัตรา  เเหยมโอ๊ก โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอรรัมภา  จงพลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงมีนา  แตงทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสมา โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายกรนารา  ดำสอาด โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพชร  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรโชติ  ติครบุรี โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอุดมศักดิ์  โสรัมภา โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนบ้านปางขนุน ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนาธิป  พระทัย โรงเรียนบ้านปางขนุน ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศิริวิภา  ศิลาโคตร โรงเรียนบ้านปางขนุน ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอรจิรา  หวานรอบรู้ โรงเรียนบ้านปางขนุน ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธนิดา  ทรัพย์บำรุง โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายภานุพงษ์  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายอภิวัฒน์  จำนงค์ โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันสาริกิจ โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปาณปวีณ์  นวลทอง โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกชกร  ทั่งถิ่น โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงจิตราพันธ์  มหันโต โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายวรเมธ  เเคนเภา โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายวัฒนชัย  เมณฑ์กูล โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายสิทธิพร  จันทร์สิงห์โต โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงสุดที่รัก  รู้เจน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายอภิเชษฐ์  คำทิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
596 นายจักรกฤษณ์  ลือคำหาญ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงฐิติมาวดี  บุญไทย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวฐิติยา  นาคสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญไทย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณฏิกานต์  เรไร โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฎฐา  แซ่เตีย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนรมน  เที่ยงรัตน์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นายปราการ  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงภัทรธิดา  พานนท์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงภัทราพร  หึกขุนทด โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สามบุญชื่น โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศรัญยู  อินทร์ลอย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สง่า โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุธิดา  ทองบุญ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ดิษฐสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวอารีญา  ไวยสุภี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอินทิรา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญโญพาติยกุล โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาริตา  ไต่ครบุรี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่้อน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณธิดา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายณัฐพงศ์  สะอาดเรือง โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นดอกไม้ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธีมะพร โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธีรโชติ  คงไทย โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปริญญา  ด้วงเพชร โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสาธิตา  รตจีน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายอภิวัฒน์  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายเอกรินทร์  พิลึก โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนาตาลี  ทองสีดี โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเนตรอัปสร  จงกสิกิจ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิมพ์ภัทราภรณ์  มากขุนทด โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเพชร  กะวาท โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวัชระ  ถนัดช่าง โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวิภาพร  โสระฐี โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสรวิชญ์  สุพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนสูตร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอาภิสรา  แก้วละเอียด โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกชกร  สร้อยทอง โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวิชิดา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชาย้​ชาญเดชา  บางประเสริฐ​ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกฤษณา  รัตนบัลลังค์​ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกัญชญา  ทองเฟื่อง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายจักรกฤษณ์​  แอ่งเนียม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชาลิสา  อุทธาโกสม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงเชอร์รี่​  ฮอลโลแรน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธารทิพย์​  นันทะโชติ​ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายพงศ์พันธ์  วิณโรจน์​ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพลอยแพรพัน  จั่นรัตน์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์​  บุญส่ง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงศิรินทิพย์​  แก่นจันทร์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีเดช โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงจรัญญา  ยกภาษี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนฤมล  แสนใจ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนาตาลี  ฮอนโลแรน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภูริชญา  เกตุทอง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงลลิดา  ทองศรี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวริศรา  เครือมณี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุชาดา​  มุจรินทร์​ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองยิ้ม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายก้องภพ  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายเจษฎาภรณ์  อักษร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายชนาธิป  บุญเรือง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงชาลิสา  โกฏถาด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงโชติกา  ตันศิริพรภักดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายณัฐชนน  เทียมสำโรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงดลญษ  ทิพยสร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายตันติยาวัติ  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายธนวิชญ์  แสนดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์โตทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายธัญชนิต  จันทร์ชื่นจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มั่นคง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงบุณยวีร์  บรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายบุรินทร์  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปิยธิดา  ประสิทธิเกษกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงพรรณรดา  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายพิสิษฐ์  พัดการค้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงภัทรภร  เก่งธัญการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยงเขตการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายรัฐภูมิ  บางสลัด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายวัชรพล  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายวีรพงศ์  เสริมกลิ่น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศศิพิมล  เปรมกมล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายศิวัฒน์  แจ้งจีน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายสิทธิชัย  อินทร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสุธาสิณี  เจียมดาศักดื์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายอนุภัทร  สาเสือ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงเอกณัฐดา  มาคะมาตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกวิสรา  อัครเวทินธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนพรม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเกวลิน  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงขวัญชนก  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายจิราวัฒน์  นาราด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายเจษฎา  ศรีโมรา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชนากานต์  ทองมี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชยุต  โชติศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายชัชนันท์  เรืองเขตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชิดชนก  ขยันการนาวี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายฐิติวัฒน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณญาดา  คัมภิธานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสีดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือเฟือง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงตุลดา  สิมมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธมนวรรณ  แพงมะจรินทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธราเทพ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ชื่นจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธันวา  หวานอารมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีตะกูล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนนทกร  ยอดสุทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนนทพัฒ  ทิพยสร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนภัสวรรณ  การกิ่งไพร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนันทิยา  ภาคแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปฑิตตา  มหาพัฒนกร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปณิตา  มานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภาคภูมิ  ใจภูมิ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรัชนนท์  ทองบุญเพียร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงโรสริน  ตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงลินลดา  นาไทย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงวาสนา  ทองสาร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวิภวา  พรเจริญยิ่งเมธี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนียมทรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงศิริภัทร  เปรมกมล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายศุภวิชญ์  วิจิตต์เจริญวัฒนา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสุกฤษ์  น้อยกลด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุชาดา  รักษาล้ำ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุธาศินี  สุขจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายสุธี  เณยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงญาโณทัย  รักชีวิต โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายณัฐพล  ขุนอภัย โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายนัฐพล  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงนิธิยา  ปูจำศิลป์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงเบญญาภา  เก่งสาริการ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายรวิโรจน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงวรินยุพา  ษีฎามา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
764 นางสาวณัฐกาญจน์  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาววชิรา  สุดเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาววิรดี  ภักดีสาร โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกิตติพงศ์  คงประกอบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจนกสิสาตร์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชุติมา  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธีระพัฒน์  วัฒโน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทั่ง โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพรพิลาศ  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภควรรณ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวรกันต์  ฟักผล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวัลเพ็ญ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศิริวิภา  เยาวนิล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกรกฤต  บุตราช โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสุรัชญา  เกษกำจร โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายจิรภัทร์  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจีราพร  เสตะนัน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงภัทราภา  บัวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายทิวากร  นาแพงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพรพิมล  สืบมี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุธีมนต์  โพชราช โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่องรัศมี โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มเกตุ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงสุธิดา  สีประเสริฐ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงชาลิสา  มหาปัน โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงตรีรัตน์  ละอองศรี โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภัทรวุฒิ  สินภูธรณ์ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชิษณุพงศ์  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายณัฐวัฒน์  อยู่สุภาพ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายนวพล  คำฝอย โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์กุศล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเกวลี  แสงจำปา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายญาณวุฒิ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณรงค์รัตน์  พิมสวรรค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณัชพล  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พรมบุตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภัทราวดี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวราทพิพย์  มาลาศรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวิชญาดา  สาระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศริญญา  ขำสกุล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงเจนจิรา  สายแวว โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายณภัทร  เกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายนิธิศ  เกิดติ่ง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายพงศธร  จุนมุสิก โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงมนัสนันท์  ได้วงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงวรัทยา  เจ๊ะไบ๊ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายสุวพงษ์  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายอภิชาติ  ทัพแผลง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายกิตติกร  ทรังสร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชลธิชา  พรมใจรัก โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธนพร  สิงห์สร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธนัชชา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธนัชพร  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายนาวิน  ปัญจศิล โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวรรธะนะอมร  เถื่อนวรรณา โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอชิรวงค์  คงพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอดิศร  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอโนชา  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอภิชาติ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนรำบุญ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอรปรียา  แพไธสง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอรวรรณ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอาชวิน  ศรทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกิตติพัทธ์  เหมือนมา โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณธิดา  ฟ้าฟื้น โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนวินท์  กอบเกตุ โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนฤพร  มากมูล โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวิลาสินี  ระย้า โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวุฒิกร  ปั้นนาค โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศรราม  กลิ่นสังข์ โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกรกวินทร์  ตะนาขาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงกวินทิพย์  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงเกวลิน  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายจีรนนท์  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายเฉลิม  มารศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงชนาภา  กระจ่างคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายชินวัฒน์  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฐพร  แปะสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายณัฐภูมิ  พาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายณัฐวุฒิ  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐวุฒิ  อามาตหิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงณิชาดา  สระทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงณิชาภัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงธนัญญา  แปะสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายธนัท  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายธนินวัฒน์  โคตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงธันชนกร  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายธิติพงษ์  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายนฤสรณ์  เท่าเทียม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงนวิปรียา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายนาวิน  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงประกายกาญจน์  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายประเสริฐ  พามาตร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายปรัชญา  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปาริตา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงปิยพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพวงผกา  ปิตาโส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพิชญาภา  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายพิทักษ์ธรรม  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พิมพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพิยดา  ปิตาโส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงพิศเพลิน  ป้องซ้าย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงภาสินี  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายมั่งมี  มีสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงลลิตา  นันทโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงลักษณพร  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายวรัญญู  ผลเหลือ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายวรากร  พูลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงวีรดา  บุญหมั่น โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายศักดินนท์  ราชาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พลายระหาร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายอานนท์  พะชะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงอิษฎาอร  เปี่ยมสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายกฤษตเมธ  วรรณพัฒ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงคณิศรา  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจิราภรณ์  กันทะแสน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิราภา  สาดพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรตะคุ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณฏฐพล  นิติธัญญรัตนา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณธิดา  สุขานคร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัชณิชา  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิทไทย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฐณิชา  หินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฐมน  บำรุงเผ่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายแดนเทพ  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเตชิด  ปะชะนะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายทรัพย์สถิตย์  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนพพล  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเบญญภา  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปรียาณัฐ  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปัณนพร  บัวปุย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปิยฉัตร  เกตุมาลา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพนิตธิดา  ปิตาโส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพัชรพร  นิยม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพิมพิกา  หมื่นโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ภามี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญอภัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วกาฬ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พ่วงผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงมนัญชยา  หลั่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวรกานต์  พรมทะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวิภารัตน์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายศักดิธัช  พิมดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายศิรวิทย์  คำอัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศิวกร  บรรณะศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์โท โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสุทธวัฒน์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีแก้วน้ำใส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุพิชชา  แหมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอัญญรัตน์  จำรูญสิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอัฐมา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายเอกธาดา  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายเอกพล  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จิรชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายชานนท์  น้อยเนารัง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมจุฬา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงชุติมา  เก่งสาริการ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงณัชชา  ไวเขตต์กิจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายณัฐกันต์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงทักษอร  เสมาฉิม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีคะ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงศิรินทร์ดา  อยู่ดี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงสรัลพร  อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงสุภาวดี  เปียชวด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงอังคณา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัชฉิม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายชานน  โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณัฐพล  สุขกรม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายดนุเดช  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายเติมเต็ม  ทัพไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธนบูรณ์  บางเอี่ยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงนงนภัส  บุญชู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงนภัสสร  จัดสาริกิจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนันทิยา  หลวงศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพิมลวรรณ  โสมศุภผล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพีรพัฒน์  ใหลหลั่ง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงลลิตา  โมติ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวรรณิษา  ปานทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมศักดิ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงหทัยภัทร  บางเอี่ยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอริสา  ทองละมุล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกนกพัชร  ทัพวัฒน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกริชชัย  มลิชู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทองศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายฐิติพัฒน์  บุญวันต์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสงทิม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฐกิตติ  ดีหร่าย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีโหมด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณิชยา  อินทร์ชู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคนวล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคมอญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนวัฒน์  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธวัชชัย  สุขศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงธิติพร  โสมจำรูญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงนันทิดา  จัดสาริกิจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงมนัสนันท์  สนองสุข โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงยศวดี  แป้นสุข โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวนิดา  ปารักษา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวนิดา  พ่วงบรรทัย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสือภู่ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีมาลา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายสุทธิภัทร  เชยชูศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอดิเทพ  สุขพานิช โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอภิวัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอัครพงษ์  แซ่คา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเอมมิกา  บุญแสงทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุวรรณทอง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายศุภวัฒน์  งามสง่า โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงสุวภัทร  สิงหาวุธ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายจิรพัฒน์  คำแพงตา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวเฟื่องฟ้า  แสวงหา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอรพรรณ  หาญพัฒนภูมิ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายฆฑาวุฒิ  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชลธิชา  ร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงณัฎติกานต์  โสระฐี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงธาวินี  ทองยิ้ม โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงวรัชยา  อินตะ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงศศิวิมล  สัมฤทธฺ์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1015 นางสาววรวิทย์  ชูโตศรี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายวิภารัตน์  ทองยิ้ม โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวศศินิภา  จำปานิล โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวศิรินภา  ศรีเพ่ง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวสาวิตรี  ชมภูวิเศษ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวเอมมิกา  พิลึก โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงกฤติยา  สร้อยฟ้า โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกิตติพัฒน์  จูงวงค์สุข โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงนันธิดา  ชัยโคตร์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปาณิศา  แสงแดง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ถาวร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงศุภัชญา  ปรึกษา โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอลิศา  โพนคร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีงาม โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายจารวีกร  ศรสร้อย โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงมินตรา  บุญใบ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายรณสิทธิ์  สังข์น้อย โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายศักรินทร์  สุวรรณคีรี โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงสุชานาถ  จ้าวสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงอรัญญา  กล้ากะชีวิต โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธนพล  อินทะโชติ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนภัทร  สมสุข โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสมทอง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพนิดา  จันทุมมา โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายภัคพงษ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงเมธิตา  โชติแสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุนิษา  ขันบุรี โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงไอยริญ  อินทะจร โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายพันธิ์ทิวา  คงรักษ์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงมาศยา  จันโท โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายอุดมศักดิ์  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงเกณิกา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงจันทนิภา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปาริชาต  พอใจ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายนพเก้า  เมี่ยงอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายวันเฉลิม  เชยนิล โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงชญานุช  ประเสริฐดี โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวิกานดา  จำเหล่ โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายอรรถพล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญเสวี โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณัฐชญา  การะภักดี โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐริกา  สาระอูม โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวรกมล  บัวเอม โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวิภากร  เพ็ชรชัย โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวัชรคุณ  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณภัฏ  ดิษฐลาย โรงเรียนวัดเจริญผล ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายณัฐพล  เสือสี โรงเรียนวัดเจริญผล ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายธนภัทร  ปรีชาสุวนันท์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายธัชนันท์  สท้านสุข โรงเรียนวัดเจริญผล ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายนคร  ปิ่นทุพันธ์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงปิยฉัตร  ขบูรณ์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายภูมินวัฒน์  ศรีกอน โรงเรียนวัดเจริญผล ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงอารยา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงจิรวดี  พันธมิตร โรงเรียนวัดเจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธนพร  อินทร์ทรัพย์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชวงศา โรงเรียนวัดเจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธนากร  อินทร์ทรัพย์ โรงเรียนวัดเจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงภัทรภร  อุทุม โรงเรียนวัดเจริญผล ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสาธิตา  เหลืองเรืองไร โรงเรียนวัดเจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงฌิชชญาดา  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นาสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพิชญตม์  บุตรเพ็ช โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอมราพร  มูลจันทา โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงชญานี  มูลมะณี โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายณัฏฐกร  ดอนทราย โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงดาน่า  ซุซต้า โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงมุจลินฑ์  ชมเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายวัชรโรทัย  ไชยนา โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงหรรษา  นิลดา โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงกุลนิดา  พันธ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงดวงพร  คำเบ้าเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงกุลสตรี  พันธ์กสิกร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงณฐมน  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงชัย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงปภาวรินท์  มนตรี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายปุญญพัฒน์  โฉมฉาย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงวรรณวร  แปลยาว โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายอัน  เขตวิริยะการณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงกรวีย์  นาคก้อน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชรัญญา  คานบุดตะ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงดวงกมล  อินทะไชย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายปวริศร์  เกิบสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพีรภัทร  ตุมา โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเมลิสสา  เกิดแก่น โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวรรณษา  สุคลชาติ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวิทยา  โหวดฉิมพลี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศราวดี  รักษ์กุศล โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอโรชา  แก้วสะแสน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกันตินันท์  ฝ้ายเยื่อ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายนลินธร  นามสง่า โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายวุฒิภัทธ  จันทร์ทา โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  คงทับทิม โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายอชิรวิชญ์  สังข์ศิริ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายอิงครัต  เดชพละ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงนพิชญา  สินชัย โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายนภัส  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์อยู่ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  หนูตอ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกิตติกา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงกิตติมา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญเกิด โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายนันทโชติ  แพงมะจรินทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายเมธิชัย  ดีพิจารณ์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงสมิตา  เพ็ญพัตร์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงสุรัสวตรี  คงมาก โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงกชกร  นาคฐิน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายชินกร  สายบัณฑิต โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงพรพิมล  บุญมาพาด โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงภัทรกันย์  พยาวัง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงรัตนา  ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุภาวิดา  ขวัญตา โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกฤษณา  จีนา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประดิษฐพันธ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงเกศรา  ศรีสมุทร โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐินี  ทาเอื้อ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วชัง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงวิชญา  พาพิจิตร โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงอธิชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายปฏิภาณ  มารปริ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีประภา โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นายวรินทร์  ไทยยา โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายเดชสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนกร  ครองแสนเมือง โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 วิทย์ประถม