รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  วิระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรรวี  อยู่ยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรวรรณ  สุขจ้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติน  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษษิดิณทช์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายก้องภพ  คำพีระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญชพร  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  สารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตพงศ์  ธรรมประวิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  กุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานดา  วิทิตสิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลวดี  น้อยพุก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายคณพศ  อนิวรรตกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงคนัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายคริสเตียน คุณานนต์  ซัคลีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณัตถชาต  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายฆนากอน  จันทร์หมื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจรรยพร  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจารวี  คำภีรทูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรชยา  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรฐา  เฉยปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจิระพงศ์  กฤษณะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยจำปา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชัชวาลธีราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายจิราธร  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรายุ  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลหาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฉัตรชวิศา  เเวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชญุตตา  สุพนิชยโภคิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนมน  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชนาธิป  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชนินทร  ก้องเเดนไพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายชมัญกรณ์  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชลนันท์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชัญชกร  จันทร์สูง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชัญญา  นิยมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายชาญชนก  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชินาทิป  ปภาวินเวชวชิรญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายชิษณุพงศ์  อ่อนกล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชุติมณฑน์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงญดา  อินทะเล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณิสตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฐิติชญา  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณไพรัช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณชพล  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณฐกร  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณฐกร  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณฐพัชร์  อินทิยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณภัทธิรา  โห้ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณภัทร  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณภัทร  ธิสาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณภัทร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณฤทัย  ณพันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฏฐนันท์  อึ้งธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฏฐากร  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐชิญา  วีระชิงชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิภัทร์เดชาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐธนพล  วิบูลย์กิจโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐธนาพร  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกระเเส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐพัชร  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐพัชร์  กุลกันยากานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐภัทร  จันทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐมน  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายเตชาสิทธิ์  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายเตชินท์  คงคดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงถิรดา  มานิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายทัศนกร  ยังเเหยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงทิพย์รดา  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธณินท์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกฤต  กาหยี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธนกฤต  กิจอรุณชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธนพล  พึ่งเเสงสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนพล  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนพล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนภัทร  ทัดชวด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธนภัทร  แสงโสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนภูมิ  ศรีรัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนยศ  ประสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนวัฒน์  เจริญจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตติยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญวรัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  กัยนคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธันยชนก  จิโรจนนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธาม  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธีรดา  กองกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธีรดา  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธีร์ธวัช  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธีราพร  จันทะปะทัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธีริศรา  พิศศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายนนทพร  จุลทะสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายนนทิวรรธน์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภชนก  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายนภัทร  อินทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายนฤเบศร์  อมฤก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนฤภร  เนียมสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนวพรรษ  ซิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนวภร  อภิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนวินดา  พุ่มผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายนัทธรัชต์  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนันท์นภัส  เจนศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายนิจคุณ  นิยมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีคงทน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายนิธิศ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายนิธิศ  วรศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเนติพล  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเนื้อว่าน  โกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายบรรณสรณ์  ต่ายน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงบุญณิสา  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงบุญธริศณ์  เเรกเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายบุณยาวัทน์  เพ็ชรากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเบญญาภา  อุตรสัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงเบญญารัตน์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปณิตา  คร้ามมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายปณิธาน  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายปธานินทร์  ผายวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปพิชญา  วัตรวชิรมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปพิชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปภัสสิริย์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปภากานต์  พิณคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปภาณรินทร์  คีรีศมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายปภาวิชญ์  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปภาวินท์  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายปวีณ  คงวราคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตตา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายปัณณทัต  พ่อปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายปัณณ์  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายปาเจรา  จันทโคต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาณิสรา  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปิ่นสุรีย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายปิยวัฒน์  คุณเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปุณยาพร  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงไปรยา  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพงศกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพงศ์พรต  อัมพุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สุนทรเลขา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายพชร  สีชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายพชร  แซ่ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพชรพรรณ  ปั้นเเปลก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพชรพล  ทองจา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพชรมน  เเสงจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพรรณวดี  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพรรษกร  อรรถาชิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพรสวรรค์  บุตร์เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ทองจา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพสุ  ผูกเกษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพัชรพร  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัชรีพร  นพอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพาขวัญ  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิชชาพร  หรุ่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เเทนสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นิราพาธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ปรียา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์พนิตา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิไลพรรณ  ไม้สน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายพีรณัฐ  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพีรยา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเฟื่องภัทร์  เหมือนเตย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงภคพร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายภควัต  จันทร์เภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภควัต  เพรชทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายภคินทร์  วงศ์เเก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภรลภัส  โง้วศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภวรัญชน์  เนินชัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายภัทรณัฐ  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายภัทรเดช  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภัทรพล  ปกเกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายภัทรพล  มูลดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภัทรเวช  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภาคิน  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายภาณุดล  นามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภานรินทร์  คงยืน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภาสกร  แก้วพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภาสุนัน  ราชคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายภีมพัฒน์  ทองเชิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายภีระ  พรมสุ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายภูดิศ  ธะระสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายภูผา  มากสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายภูมิพงษ์  โอชารส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายภูมิภิมุข  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงภูริชญา  โกศลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภูสิทธิ  ชูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงมณียา  ยิ้มยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเมธาวี  ลีจ้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงยศวดี  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายรชต  มีเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรภินภา  อ่อนภูมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรสริน  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายรักษ์พล  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายรัชชานนท์  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงรัตน์ชฎา  อยู่สนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายราชภัฏ  คงเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงรุ่งรดา  วิสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรุจรวี  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายเริงชัย  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงลลิตภัทร  คงหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สรดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วผลึก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวชิรวิทย์  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวชิรวิทย์  โกสุมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวชิรวินทร์  โตอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวรกิตติ์  สีวันนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรชยา  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวรชฤนท์  วิญญกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวรดา  นพเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีรัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายวานิช  วณิชาภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวิมลณัฐ  โตเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวิรตี  สมรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เช้าโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายเวทิต  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายศรัณย์กร  แก้วกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศรัณย์พร  พุ่มเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศรัณรัชต์  เพ็ชร์สินเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศศิกัญชนาพร  พรมศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงศศิวดี  วิสุทธิ์เศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศศิวิมล  ตุลาทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายศศิศ  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายศิรธีร์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายศิริวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายศิวัช  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายศิวาณัฐ  ศรีอำภัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายศุภกร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายศุภกร  เชตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายศุภณัฐฐ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศุภนันท์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายศุภฤกษ์  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายศุภเศรษฐ์  คล้ายบัวผัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศุภิสรา  เเสนสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พิมมาตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสถาปัตย์  ผดุงฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายสรวิชญ์  เสียงเรืองเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสรุชา  แก้วบุญญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสวัญญา  สุนทรเลขา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายสิทธิกร  สถิตย์น้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสิรลักษณ์  เจริญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสิริญลักษณ์  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสิวาลัย  มัทยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุชานันท์  เสิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายสุทธิรักษ์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายสุธี  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุนิดา  เพ็ญธัญกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุพิสชา  คุ้มปริยัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุภนิช  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายสุภัคณัฐ  พบจันอับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอชิระ  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายอติเทพ  พงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอธิตาพร  ศรีจันกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายอนุภัทร์  คลังเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอภิชญานันท์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนเสรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอมรรัตน์  สถิตย์น้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอริสรา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอลิษา  แก้วบัวดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงออมศิลป์  ปราณีชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอัญชลินทร์  แซ่พ่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลจีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายอิสระ  จันนารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงเอการินทร์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงไอยวริญท์  เเจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกชพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกนกพร  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกนกพร  น่วมโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกรกช  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกรวรรณ  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกฤชญา  อาภรณ์หิรัญยรัศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกวิสรา  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกษิดิส  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกัญจนะ  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาตรวังเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกันติชา  จันดาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกันติชา  เเจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกันตินันท์  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกัลย์รัตน์  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิตติคุณ  สีวันนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกิตติโชค  พลล่องช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกิตติเดช  เม่นเเต้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกิตติยา  สัตระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกิติพัฒน์  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่สุ่นแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายคณพศ  คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจตุรพร  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจันทร์ประภา  ชาญเชาว์วรรธน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายจารุชา  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายจารุพัฒน์  ชาญเชิงค้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิตชยา  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจิติ  ทองเเพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจิรัฏฐ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจิรัฏฐ์  เผ่าสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจิรายุ  พรมเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจีราพัชร  วังมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเจสสิกา จิรสุดา  ซัคลี่ย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายฉัตรมงคล  พวงร้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฉัตรสุดา  เเก้วเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนัญธิดา  เเก้วสอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายชวัลวิทย์  พุกทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชัชชัย  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชุติมณฑน์  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชุติมา  ฤกษ์รัตนกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฐิตาพร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บวรวิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินธนศีลสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณฐกร  สว่างกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณภัทร  จันทสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณหทัย  ณพันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัชชา  เพิ่มกสิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัชพล  รุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฏฐกมล  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  แจ้งคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฏฐศินี  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐกฤติยา  วิริยะเขษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐฌากุล  สุขเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐดนัย  สีระวัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐนรี  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐนันทพล  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐพงษ์  โชติผลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐภาค  จุฑากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณิชาภัทร  บ้วนหลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณิศวรา  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเดชาทัต  มั่นศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงตรีชวา  พฤฒินันทกนก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงตีรณา  ไทยยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายถิรคุณ  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงทิพย์นารี  เบื้องสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงแทนดาว  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธชพรรณชนก  โพธิ์เบน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธนกฤต  ฉั่วสาครวิไล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนพงศพัฒน์  สาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนพล  ตันปิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธนภพ  คำมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนภัทร  น้อยกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนวรรธน์  ยุระยาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธนสร  ดำรงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนากร  คุณาทนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนิก  สาเเช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธรณินท์  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธรรญ์วษา  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธฤตา  จิตรีมิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธัชญมน  อิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญจิรา  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  เพ็งหนู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญภัค  ยี่สุ่นเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มจัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสียงเรืองเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธันยพร  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธิดารัตน์  เณรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธิติ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธีรดา  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีร์ธนิน  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีระพัฒน์  จี่มุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธีริศรา  เหมืองหม้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนนทิวรรธน์  จันทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนพวิชญ์  เมธีวรฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนมนต์  เเข็งธัญญกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนราวิชญ์  ปั้นบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนฤเบศวร์  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนฤมล  เอี่ยมเเจ้งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนัชฎาพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์โนพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนิติภูมิ  จงรักษ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนิลยา  เลิศลักษมีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายบวร  ปรางทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายบุญ  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงบุญญาภา  กลิ่นด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงบุณยกร  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงบุณยวีร์  ยิ้มพราย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปฏิพล  คล้ายสมมุติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปฏิวัติ  เเจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปฐวีกาญจน์  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปดลเดช  ลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปพิชญา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปภังกร  เเย้มยงวรยุทธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงประภัสสร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปลายกัลย์ยา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปวิชญาดา  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปองคุณ  แย้มไผ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปัญจพาณ์  ยิ้มรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปัญญาดา  สีมาขจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนพลพัฒนโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปานชีวา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปาลินี  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปุญญิศา  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปุณญาพร  จันทร์สุุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปุณยทัต  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปุณยนุช  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุณยานุช  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายเปรมณัช  รอดสัดถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเปรมณัช  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายแผ่นดิน  จ่าเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพงศธร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพชรพล  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพนธกร  เส็งเเดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรชนก  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพรชนก  สีแตง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพรรณปพร  เจตน์เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพลอยธีมา  ทองเเท่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพลอยปภัส  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพลัฏฐ์พล  เทพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพัชมณ  มีคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  ปุญญปุระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์เก่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพัชราภา  กาละศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพัชริดา  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพัฒชานันท์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ฉัตรมานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิชญธิดา  สวรรคโลก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไกรถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพิชญุตม์  ประชาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิชยากานต์  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เวชชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์พีชญา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญญาอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพ์ศิรภัทร  กมลสุขสถิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิราวรรณ  ฉัตรปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพิสิษฐ์  อินทะสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพีรณัฐ  ญานสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพีรภูวนัย  บุญรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเพียรพร  พุฒจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงไพลิน  บัวสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฟ้าใส  พรมพรศรีฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภคพร  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภรภัทร  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอกอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เเซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภัทรกร  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภัทรพล  บุญเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤชุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัทรวรรณญ์  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภาธร  เทพสุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูมินทร์  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูมิรพี  เกษนอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภูริณัฐ  เสนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภูริภัสสร์  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูวิศ  วธิรวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูสิษฐ์  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงมธุมาภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายมังกร  สุขเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงมัณฑนา  วัดจินดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงมาริสา  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายรตนกฤษณ์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายรวิพล  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงรัชชา  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรัชชานนท์  แสงเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรัชเศรษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรัฐศิลป์  พาณิชธัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรัตน์ดารินทร์  เนียมณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงลภัสรดา  พลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงลิณลดา  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวงศกร  เกตุกำจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวงศกุลมนต์  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวชิรปกรณ์  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวนารัตน์  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวรกัญญา  ควรเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวรโชติ  จนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวรณัน  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวรพงศ์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวรพงษ์  อิฐทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวรพันธ์  พูนวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวรรรัตน์  แป้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวรัญญภาส  ฟักนุด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายวรัญญู  เเสงงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวริศษา  ศิริเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวโรดม  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวสุกิจจ์  กล่ำโพธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวสุวี  นึกไฉน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวายุ  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวายุภักษ์  ผดุงนาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายวิชญะ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวิมลกานต์  เฮงหวาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวิสารินท์  เหมหงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ประภารวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวีรภัทร  วิตรสุขุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวีรภัทร  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวีรภาพ  สุขเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศรัณยภัคร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศศิกัญญา  ปัญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศศิภัสสร  ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศักดิ์เมธา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศิริธาร  จิตรเเสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศิลป์ศุภาค์  เพ็งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศิวัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายศุภศิษฏ์  เบญจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงโศภิฏฐา  พึ่งสำเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสมิทธ์เมธ  สุขสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสรปภา  พงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสิทธิพงษ์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสิปปวิชญ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายสิรภัทร  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดิสเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายสิริบุญญากร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุชญา  เจตน์กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุพิชญา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุภาวิตา  ลีอำนนต์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายสุรภัส  รอดเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุรัตน์ฏิกานต์  เกียรติพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสุวิชชา  ดาวเดือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอคิรภัฏฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอคิราภ์  สัตระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอณิลดา  บุญนะนาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอติพร  นิ่มสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอธิศา  คำสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอนันตยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอภิระวิชญ์  เชิญขวัญมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอรรถพันธ์  คุณดิลกชุติวัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอัครพงษ์  วิเศษเนตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอัศวิน  คงป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอารยา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอิธิพัทธ์  จารึกสมาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเอธัศ  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายเอื้ออังกูร  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเฮงกมล  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
819 นางสาวธวัลรัตน์  พรหมตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายนพรัตน์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวพัชราภรณ์  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายกิตติ์ณัฐ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกีรติญา  พลศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายเกศเกล้า  ภัคกวินกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงคุณัญญา  วัฒนโอฬาร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายจิรภัทร  สมตัว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงชญานี  ดีประเสริฐ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายชวกร  แท้สูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฎฐา  เกตุปาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายทาทาทอง  ใจยะสาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธัญธร  มีชะนะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายปรเมษฐ์  อิ่มโฉม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายปรีดากร  แก้วม่วง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายปุริมปรัชญ์  อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพลอยนภัส  เลิศรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายพศวีย์  มูลแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภาคน้อย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิมรภัส  พัฒนเภสัช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงฟ้ารมณา  สุขศรีวิชัยโชค โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายภัทรกร  อู๋สูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายภัทรภร  เสือเขียว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายภูพริษฐ์  ครองสุวรรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายรชต  น้ำผึ้งมงคลสกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายรัชตะ  แก้ววัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวรันธร  อินท์สุวรรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงวริศรา  สัตยารมณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงวสุธิดา  วงสา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงศศินาภา  ขำกระแสร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายศิริชัย  ก้อนจันทน์เทศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายสิรภพ  เกิดทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรนิล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีพินทุศร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอภินันท์  พิฬารัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเกตุกิจ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายกิจศิพัฒน์  ชุมพล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชนินาถ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายชิณณวรรธน์  ขำมี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณพิชย์  สุขวัญญา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายตฤณ  ทรัพย์แสง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงทิพย์ลดา  เอกอินทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงทิวาพร  พากเพียร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธนพร  ชัชวงษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธรรมชาติ  ทองภิรมย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงธิตาพร  จารุฑีฆัมพร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปริพัฒน์  ราชกิจ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงปุณยณัฐ  ป้อมใย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพรธิดา  ศิลปนครฤทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิชชานันท์  กิติวงศ์ไพศาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุวพร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพีระพัฒน์  พุทธสอน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเฟื่องกมล  ตั้งแต่ง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภัทรกร  กันทะวงษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงมนภัทร  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงมุนินทร์  ศรียา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงรวิสรา  จุ้ยกระยาง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวรภัทร  กันแคล้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายศิรากร  สิงหราช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทะชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอภิชญา  กะระกล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอาชวิน  โฮรา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชนกานต์  มาสรินทร์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัฐชา  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฐริกา  มั่นศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธนัญชนก  สอนสุด โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายธีรภัทร  ฉ่ำมา โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงบุญสิตา  ขุนพานิช โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีแก่น โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายปภูสิฐ  อ่อนใบ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงปวีรา  ปิ่นทอง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณยงค์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพีรดา  มนัสตรง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงเพ็ญนิชา  เก๋งป้อง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดวง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงศศินิภา  จำปางาม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายศาศวัฒน์  ชัยสุกัญญาสันต์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายสิรภพ  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายอดิสรณ์  ปิ่นสุข โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกาญชนิตา  บุญจิตร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิตติภูมิ  โกษแก้ว โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชาลิสา  บัวทิม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางเนตร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนวภร  กลางทัพ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนิชาภา  ชูเมฆ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงบุษราคัม  กันยานุช โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพลอยชมพู  บาลเพียร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชญธิดา  พงษ์เขตกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจแก้ว โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ตรีชื่น โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่รอด โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงหทัยกานต์  แก้วแท้ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอัทธนีย์  เหลืองสุรภีสกุล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเอมอร  แสงทอง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยินดีพิธ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายพกรพล  ลอยประทีป โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.4 คณิตประถม
920 นายณวรรชน์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายณัฐวุฒิ  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสามสี โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกชพรรณ  ต่อศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายกฤตภาส  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกัญญวรา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายกันตพงศ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายคณัสนันท์  บัวพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายจอมทัพ  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายจักรกฤษฏิ์  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชมชาติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงจิรัชญา  มาตขาว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงชลธิชา  แช่มตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงชาคริยา  อนุสนธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายชิติพัทธ์  ชาติบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงณัชชา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อมรนิวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณัฐนันทน์  โพธิ์คานะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายตะวัน  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายธนดล  ถ้ำทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายธนภัสสร์  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายธนวัต  อินไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประสงค์ทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายธีรภัทร  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายนวณัฐ  ดำมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายบุญธร  มาลีแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายบุณยกร  คณานุทรัพย์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายปกรณ์กิตติ์  รักปรางค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงปราณณิชา  วงค์มหา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงปัณณภัสร์  วศินะจินดาแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีทัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายปัณตินันท์  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายปุณยธร  บุญขัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายพชรพล  โพธิ์พึ่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพชรวรรณ  พรมพิทักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพรจรัส  เคนคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายพัฒนพล  อำพันสถิตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงพันชุกานต์  คล้ายโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายพิพรรธน์  ไกรฤทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แช่มโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จิตตรีพรต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เจริญผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายภฤทา  ใจบุญลือ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงภัทราวดี  ภุกเฉย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายภาณุดล  ใยคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายภาสุ  พรพิชญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงภิรัญญา  พ่วงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายภูสิษฐ์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายเมธัส  พันธุ์แย้มมาลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายรชต  ภู่พูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายรัฐณชาติ  เข็มครุฑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายราชภูมิ  ซ้องตะคุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงลดาประไพ  รัตนไพสนณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงวรรณวลี  เกตุทนงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายวรวุฒิ  กรุดนาค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายวรวุฒิ  แสงกระจ่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายวิศลย์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายศรรวริศ  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายศิรวิทย์  บัวพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กมลรัตนกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายสรวิศ  ยอดชูศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายสหรรษลักษณ์  หริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายสุทธิพร  เมฆวิลัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงสุธาสินี  อวยชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงอภิญญา  เมฆวิลัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงอารียา  จันทิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอิสรีย์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1002 นางสาวกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกชนันท์  พูพัฒนานุรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวกนกพร  ทรงประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นายกนกพล  อริยะสุนทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวกรฏี  ลออเอี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกรณัท  โค้วตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายกฤติธี  อยู่งาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกฤษญามาศ  วงษ์สายตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวกฤษณา  กล้วยหอมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายกวิน  เมฆสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายกษิดิศ  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายก้องภิสิทธิ์  พรเจริญปิติภัทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกัญญะพัฒน์  เย็นจตุรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขจรชัยชนะศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญเพ็ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นายเกียรติภูมิ  บานเพียร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงแก้วกัญณัฐ  ทองแฉล้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายคณิติน  ธนากรภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายคณิศร  เรืองประเภท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวจิดาภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอกปัชชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายชยุต  แน่งน้อย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายชยุตพงศ์  บุญนิธี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงชัญญาภัค  เกตุอู๊ด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายชาญวิทย์  อังคสุวรรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายชานนท์  เทศถัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงญารินดา  เดชร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายฐิราเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายณฐนนท์  พลพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายณภัทร  คงบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงณัชชา  อินทรวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตตะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์กลิ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฏิทิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณัฐริดา  จันทร์อิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณัฐสุต  เชิดธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณิชรวีร์  สาระหงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณิชากร  เพิ่มการค้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงณิฌา  คำพระจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายตะวันส่อง  ศิริเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงทิพปภา  ปะรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวทิพย์รัตน์  พัวเฮง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายธนชัย  รัชตะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 นายธนพล  เขตโสภณชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงธนภร  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธนภัทร  เจริญศิลปคูณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธนัท  นิกล่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงธนิดา  เปี่ยมวัชระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธเนศ  ชั้นพรหมณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงธัญรดี  อยู่เย็น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไวภารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธีรพงศ์  คลังทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายนพรัตน์  ทิมกัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนภัสสร  พุฒจรูญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวนริศรา  จันทร์วัฒนดำรง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวนฤมล  ศักดิ์เพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายนักรบ  จันทรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนัฐวรา  บุญที โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนัทธมน  อิ่มมาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนิฐิวรรณ  อินทจร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายนิติธร  กีนารักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นายบุญศิริชัย  เด่นนภารุจิระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงปณิตา  นาคพ่วง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายปภังกร  อยุธยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 นายประภวิษณ์  สงวนสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงปรียากร  ขำพลอย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ม่วงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาวปิยะฉัตร  ทองชั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายพชรดนัย  อยู่ภู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวพรนัชชา  ดารุณิกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพรประภา  รอดทุกข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำภากุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวพรรณพร  ฟองบาลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิชฎา  แก้วศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวพิชนาถ  มีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่ายรัก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพิมลสิริ  บุญครอบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายพิสุทธิ์  นาคมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงเพียงรวี  สาระศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวโพธิวรรณ  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวบัว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนคีรีพฤกษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายภานุวัฒณ์  รักซ้อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายภูวภัสสร์  แสงแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นายมงคล  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงมาริสา  ดีดภู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงยมนธ์ศิฏาข์  ศรีทองสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายยุทธนา  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 นายรชต  ศรีโมรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวรดาณัฐ  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 นางสาวรภัสสา  นพศิระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงรวิภา  สุขเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงรัตนาพร  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงรุจิรา  อรุณโณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จุ่นเขียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงไม้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาววชิราวรรณ  สุพรรณกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงวรัญญา  คำประกอบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงวสุกัญญา  คำเขียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายวัชรพงศ์  มั่นศรีเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายวันเฉลิมชัย  หลวงอินอภัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงวาสินี  สันทะยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงศิรประภา  สายทองทวี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายศิรสิทธิ์  นีระพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวศุภวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายสรรเพชร  ใจใส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงสิดาพร  ถมเถื่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสิรัชชา  ทวีชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 นายสิริโรจน์  นิรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวสุขสวรรค์  กตัญญูตานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  หินแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุธาสิณี  เปี่ยมวัชระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวสุนิสา  จันทา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญช่วย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงสุวนันท์  ปัญญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายอนุโชค  จักรแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงอภิชญา  ประสิทธิ์เกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอภิชญา  ฮวบสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายอภิชัยวัฒน์  เอี่ยมนุช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอภิชา  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอริยะ  เอื้องปาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอังศนา  คุ้มสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงอาทิตยา  สอทน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอารอน เตชิน  มอร์ปูร์โก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอินทิรา  ธารีวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงอินทิรา  เกตุแค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงเอกจิตต์ตา  พินิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกมลชนก  ฟักพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายกริชศิดินทร์  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายคณพศ  แป้นสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายคเณศ  เฝ้าหาผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายคุณเกษม  เกษตรเอี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงจิรภิญญา  เรืองอิสริยวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายจุมพล  มาเนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงชนนิกานต์  รัตนนเจียมรังษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงชนเนษฏ์  มิตรวงษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายชวินโรจน์  ใช้ปัญญาธนานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงชุติพันธ์  คล้ายโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณปภัสร์  สุภารี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณวภัคร  ครุธจีน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มะลิลอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐธญาดา  เสาว์จันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแตง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขแช่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลปราชญ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวาท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธันวา  ดิษฐเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธีรภัทร  จิระชาติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายนนท์  น้อยพินิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายนรินทร์  เพียแค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปพิชญา  ภูศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายปภังกร  ชูเถื่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายปภาวิน  สุภาลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงปวีณรัตน์  แผ่พุ่มทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายปองภพ  นวลทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงปัญญาวีร์  คงใหญ่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายปัณณธร  รัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายพงศกรณ์  งุ้นทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายพณดล  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายพรภวิษย์  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพีรดา  ขวัญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพุทธิญานันท์  สีสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายภวิศ  ชอบดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงภัทรกัญญ์  สุดารินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงภัทรลดา  แดงพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาลีกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภานุวิชญ์  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายภูมิภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายภูรินทร์  มณีนุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงภูษณิศา  กล้ากลางสมร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงเมย์ญาวี  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายรัชพล  คันสร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรัตนกัล  ฝนทั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวนิดา  ลาโพธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวรรณวนัช  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ธนสารสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุขเอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายศุภกร  นีระพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายศุภกรณ์  บุญส่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายสงกรานต์  ยืนยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายสิริดนย์  อาจหาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสุธิมา  โสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสุภัสสร  ภาคธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายสุรจิณณ์  สถิตย์ธนโภคิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงหทัยพัจน์  คงเมฆ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายอริยะ  อรุณไพโรจน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอริสรา  สาระสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอารักษ์  สุริต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุ่มทวี โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงนุชจรี  บุญทีฆ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงมีรฎา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศุภกร  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  อิ่มทอง โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายธนภูมิ  มาประเสริฐ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายปฏิภาณ  ทองอ่อน โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงวิรากานต์  นามี โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายวีรภัทร  อุปการ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงศศิกาญจ์  เลิศมณีสกุล โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงสโรชา  สุ่นนิ่ม โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงจิราพร  ปั่นโป้ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงฉัตรชนก  อิ่มทอง โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายอรรถพล  จันทร์เจริญ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงจันทราภา  มีคำทอง โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงจันทัปปภา  มีคำทอง โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายทีฆโชติ  อินทนาชัย โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายปุณณพัตธ์  อยู่เพชร โรงเรียนย่านคีรี ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายอัศวิน  นากัณหา โรงเรียนย่านคีรี ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงชาลินี  คงดี โรงเรียนย่านคีรี ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีทอง โรงเรียนย่านคีรี ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจแก้ว โรงเรียนย่านคีรี ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงจันฑกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงณัชชา  ช่องท้วม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายถนอมศักดิ์  พวงสมบัติ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงทัศนาวลัย  กันทัด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายวรรณวิทย์  เอี่ยมฤทธิ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีอ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงชญากุล  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายณัฐชนน  ใหม่เจริญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนภัสสร  โตม่วง โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงน้ำพลอย  มาเร็ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายปัณณพร  ภูสังกา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์หอม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงวิมลพรรณ  คงเมฆ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงศศิธร  เถื่อนสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอัครชัย  อิ่มใจ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายกิตติคุณ  ทองเพ็ชร โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายจักริน  จันทร์แจ้ง โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงเจติยา  สังข์แตง โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายณัฐดนัย  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กชายปรัชญา  รอดศรีสมุทร โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงพริบพรรณดาว  สลับศรี โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายศุภกฤษ  พลอยกระจ่าง โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงกรรวี  ว่ามา โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายกรัณย์  คงอยู่ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายกษิดิ์เดช  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดแสง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ภู่ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายชานน  เกิดหิรัญ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายต้นกล้า  ตันแก้ว โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำอุไร โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธรรมศิริ  พันธุ์พลอย โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานสกุล โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนันท์ธนัท  อ่อนดี โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงนันท์สิญา  ขำปาน โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงนันทัชพร  แย้มโชติ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนันทิยา  ทิมเขียว โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพ็ชรทรัพย์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่อรัก โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายปรัตถกรณ์  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงปารมี  สีเอี่ยม โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงปิ่นอำพร  อิ่มเขียน โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปุณณิศา  จันทร์แป้น โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงปุณยวีร์  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงพรรวินท์  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงพิชญา  เทศขำ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงพิริยารัตน์  จูสิงห์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพุฒิพงศ์  กระจ่างพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แย้มยงค์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงเพทาย  โลหะเวช โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงภณิดา  อมาตยกุล โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายภัทรพงศ์  อุ่นเรือง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวรรณษา  หมีอยู่ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงวัชรินทร์  แก้วทิม โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายวันชนะ  คชแจ่ม โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทับจีน โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงศีลศิริ  นิลารัตน์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสุจิตตรี  จูเทศ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุข โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงกรชญดา  ขุนประดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายกฤตนัน  เล็กยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายกฤษกร  มุกตากรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวกวินธิดา  บุญมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวกันตพร  กิ่งไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายจักรพงษ์  เรืองขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวชาลิสา  ศิริใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายณัฐชนนท์  ยาสมุทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายธนกร  อ้ายจุ้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายธนธรณ์  เฉลิมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงธมนวรรณ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 นายนนทวัฒน์  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวนลิตา  กล่อมเกลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายนาวา  กุลระวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวนิจจารีย์  ทับทัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงนิลุมล  ชูวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวนีรศรี  มาแจ้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงบัณทิตา  บุญรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวใบเงิน  อินทร์แสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายปฎิภาณ  แก้วคงทน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นายปรวีร์  สืบทายาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวปิยมาส  มากเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายวโรดม  วรรณทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นางสาววันวิสา  ชูศรีขวัญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงวิญาดา  ทับหงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงวิพา  สุพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทับเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวสิรินทรา  จันทร์พูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายสุทิวัส  เมืองลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงสุปราณี  โตเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุมาลี  สังข์เหม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทัศนิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายอิสระ  เอี่ยมงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายนันทิพัฒน์  วันชา โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายพงศกร  ชาญประโคน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายรุ่งทิวา  เหล็งพั้ง โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดเกิด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายภัทรพล  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายวีระพล  แสนคำ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายสรายุทธ  อ่ำนวล โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงสุชาดา  แสงพา โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายสุทธิพงษ์  มะพารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายอิทธิ  แผ้วสถาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กชายกันต์ภัทร์  วงศ์ธนะบูรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พุกสอน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายจีฮานคาน  ิอิสลาม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายณกฤช  อรัญเวทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงณตา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายณภัทร  พรหมจาด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หมีแสวง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงณัฐนิชรินทร์  ชีวินโชติมา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงทักษอร  นมะหุต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายธนัทรัช  วทานียเวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงนราวิชญ์  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงนัฐนันท์  สุพนิชยโภคิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงนันทนิษฎ์  สุพนิชยโภคิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงนิสสรณ์  กล่ำกลาย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายปธานิน  พิศมัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายปรินทร์  เชื้อจีน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายปัณณ์  โอประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายผะอบเหล็ก  สนแจ้ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงพัทธ์่ธีรา  เล้าเจริญเสริม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายพิรกิตติ์  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล้าเจริญเสริม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงมาร์เทญ่า  แชมาร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายรัตนบดินทร์  อินนุ่มพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงวริศรา  สุสมบูรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงวิภารัตน์  สุภาการณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายศุภกร  บรรทัดกาญจน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายศุภวิชญ์  เสาวะใน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงสลิลลา  สุเมธโชติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงไอริณ  รัตนอักษรศิลป์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรเลขา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกวินภพ  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายกวี  มัธยันต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาเอื้อ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกัมปนาท  ตามสั่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกันฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายกิตติกวิน  พรมพิราม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงชนิดา  สนิทแสง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงชมชนก  ฟิลลิปส์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงชัญญา  ศรีดิลก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายชิณวุฒิ  ชมภูน้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายไชยาวาส  แดนโพธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณัฏฐพัช  สิงห์ธนสาร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายณัฏฐวิน  ตั้งปัญญารัช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงณัฏฐาณิชา  กุลสิริรุจิภาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงณัฐติกาญณ์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงณัฐิดา  เสือกล้า โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายณิชกุล  อั่งอำนวยพงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงณิชคุณ  บุญคุ้มครอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มเกิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงทัศนมน  พรชัยมงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธนภร  ทรงคุณภรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายธีร์ธวัช  อยู่พุ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายธีรภัทร  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนภัสรวี  แป้นรักษา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงบุษบา  ภัคโชตวาณิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงปวริศา  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายปาณัสม์  กฤตยาอภินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองนาค โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงปุณรดา  เพ็ญประดับพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เอี่ยมสอาด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงภัควีณ์  วงศ์ศิวะวิลาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงภัทรศยา  กวางทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายภูรินทร์  แก้วเกตุมะณี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงรดามณี  วารีบำรุง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายรัฐศาลธ์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงรัตน์นภัส  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงรัสวีร์  เจริญฉัตรารมย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงวสะภา  ตั้งวิไล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายวิชชนัท  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายสธนกาญจน์  ธนกรมนตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายสิรวิชญ์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงสิรินาถ  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสิรีณณ์  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสุชานันท์  โรจนศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม