รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกิติยาภร  เตวิเลาะห์ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัสรีน  หมินหมัน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยีสมัน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภานุรัตน์  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรตินันท์  หมัดตุกัง โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายรออิส  แวววรรณจิตต โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวรวิทย์  โต๊ะเด็น โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอนิศรา  นุกูล โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอรวรา  โต๊ะหลี โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายอิคฟาอ์  อิสอ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฮามิดา  หมุดเด็น โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายฮาริษ  วงศ์ดุลยา โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกรรณิการ์  สมัน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงซารอ  สีหมูด โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงญานิดา  หนูเเดง โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายญาบีร  หวันดะหล้า โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงฐิติชญา  กายเเก้ว โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมิแหม โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนาซีฮัต  บัวสาม โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนูรีน  โดยสมาน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปวริศ  ศิริมังคระ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาณิศา  กุลบาล โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ขุนหวาง โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพลอยรัตย์  ชัยเจริญ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพิชชานันธ์  เสกสรรค์ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฟิตเราะห์  หลีหมัน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายภัทรพล  แสล้ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรอมีซะฮ์  ดาโหะ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิชญาดา  กุลบาล โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายสุรศักดิ์  โต๊ะหมัด โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอติวิชญ์  ยานพะโยม โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอาลิยา  โต๊ะยีโกบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤตนัย  ช่วยรอดหมด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แดงจร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกาลกวิน  สุขะวิสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงคุณัชญา  คุณสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชญานันท์  พุฒพันธศักดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผลใหม่ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชาอร  สีนวล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐกฤต  พรมมี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายทักษ์ดนัย  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักเถาว์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤเดช  แกล้วทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุษนภัส  พิพัฒน์พิทยากุล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปุณณภา  ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรณัฐ  อนันต์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภัทรธร  พารา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภูวรินทร์  มีทรัพย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภูวสิษฎ์  สังขนุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  นิลไพรัช โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายรณกร  มีบุญมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวงศธร  นุ่นสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายศรัณยพงศ์  ผลใหม่ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุภาพร  พาหนะ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอัครฑูต  จงรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายอิศรา  คำหวาน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุระแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤตเมธ  สิทธิสาร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกฤติญากร  เกษมพันธ์กุล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาสนะ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสังข์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัณฐมณี  ดำเอียด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกันตวิชญ์  เกิดด้วยทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกุลปริยา  บัวผัน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายคมเคียว  อาภรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิดาภา  ไถนาเพียว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายจิตติพัฒน์  ระเห็ดหาญ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิตรลดา  สุดถือ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  รอดภัย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชญานิศ  ถินพรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนกนาถ  แก่นท้าว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชลิดา  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชั้นฟ้า  แซ่เลี้ยว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชัยชนะ  ฝอยทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงซิลมี  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญาดา  สันแตะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฐานิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิติมา  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังเกตุ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองย้อย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โกศัย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฎฐากร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เจียมรัตนวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะหมัด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  ขุนพานเพิง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดำฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฏฐากร  แก้วมี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐชนน  บุหงอ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณัฐชนน  พรหมอินทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมืองจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภักดิ์วานิชย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐตะวัน  รักงาม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐนนท์  กลแกม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วนเฝือ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บริสุทธฺ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐมล  พันธ์พา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชา  มหารัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเดชนิน  หาญสกุล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายตรัยรัตน์  สุคนธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายทรรศนันท์  ชาญณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนพร  กะดังงา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนพร  บรมสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนพรรณ  บรมสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนวินท์  บริสุทธฺ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนัญกรณ์  สมใจ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญพิชชา  นามสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธันย์ชนก  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธารทิพย์  ดาระเดช โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีทัต  เอียดคง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จารุจินดา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนฤทธิ์  สุนทร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนฤมล  พินิช โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์เสภา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมวิจิตร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมเดช โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบิซมี  หมัดอาดัม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบุณยวีร์  ชูเจริญ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุณยวีร์  สามารถ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รูปโอ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปณิธาน  แก้วหีด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงสนิท โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยประยา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปภาวิน  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปรมาภรณ์  นวลดุก โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปรัตถกร  สินทับทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปรัตถกร  สีใส โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปรินดา  กะแหมเตบ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปรินทร  ชมชื่น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปวริศา  บุญจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปัณณพร  เล่นทัศน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัทมพร  เล่นทัศน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิโชติ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายโปษัณ  ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิรงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชรพร  บวยหอย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัทธิยาพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญากาญจน์  ช่วยรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรสีเงิน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิณพระพาย  ถนอมพล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพกานต์  สบเหมาะ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ราชประดิษฐ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองบัว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม  ศรีพุฒ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพีรดา  จันทรชิต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายไพสิฏฐ์  คุระแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภควัฒน์  แก้วแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทร์นฤน  อินทองคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทราพร  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภาณุพล  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภิฑิตา  เยาวบุตร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูเบสกร์  แก้วพุฒ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูมิชิน  พรหมศร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมาติกา  เพชรสง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรตินันท์  มะค่อม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรินรดา  มัฏฐารักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรุจิรัตน์  เกิดมณี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวงศกร  สีแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรนุช  ทวีเมือง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรณรท  วัชรกาฬ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรรนิษา  บุญสนอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิกานดา  พราหมทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิชญาดา  ระยะไมตรี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิริฒิภา  จิตต์อารี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศดานันท์  วันเพ็ญ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศักรินทร์  จิตต์อารี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศิรภัส  ศศิธร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรวิทย์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศุภกฤต  ไกรเทพ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสวงบุญ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุธิมา  แก้วกาฬ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพัชญา  ปาลีพิชัย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอดิเทพ  พุทพงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอนุธิดา  เมืองนวด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายอัฑฒกร  ชัยขรรค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอัฟฟาน  บัวเชย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอิศมัต  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกรรทนา  สุขแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงฐิณัฐตา  แท้เที่ยง โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณภัทรศร  สุขฝ้าย โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธันศธร  โกละกะ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงบัณฑิตา  กัลลา โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปริพัฒน์  กัลลา โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองใบ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิพงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายอนันดา  ผุยผล โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัย โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายฐิติกร  รัตนสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐวรา  ปิ่นคล้าย โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศกร  คงทวี โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรนภัส  บุญรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพิชยุตน์  ธานี โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวริยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงไอลดา  วิบูลศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลลิสรา  สัญญา โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเกวลิน  รอดฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชุติมา  ปารมี โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฏฐพร  เจตะโส โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณิชนันท์  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภูริตา  ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรวิพร  นาคัน โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทับทอง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสรวิชญ์  หอมทอง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐพร  กูลระวัง โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฐภัท  บัวพันธ์ โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายธนกร  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายวีรภาพ  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสียงเพราะ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชลกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนาเทพ  แซ่เล่า โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนาศักดิ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงบุษยา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพรเลิศ  ขาวปลอด โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญาภา  เสมอักษร โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพิภัช  ศรีทองมาศ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพีรพัฒน์  มรดก โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมนัสนันทร์  คำปล้อง โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอชิระ  พู่ย่งกิ่น โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริชล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายขุนไกร  ไมตรีจร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายชยังกูร  หนูสุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณพัชญา  ทองมีขวัญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายณัฏฐชัย  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐกร  แซ่ด่าน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายติรวิชญ์  ราชจินดา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายเทวินทร์  พูลเจริญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชินรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิภาธร  คงเพ็ชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปัณณ์ปภา  ณ นคร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปาณิสรา  ด่านสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพรนภัส  สุทธิพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพรรณธิญา  ใจสว่าง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภัทรประทีป โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายพุทธ  พุทธรัตนชาติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรนุ้ย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายวชิรวิชญ์  จรเด่น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวรพิชชา  ครุยทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูฤทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายวัทธิกร  วินิจผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อ่อนเกตุพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกิติยารักษ์  นุรักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิดาภา  จินตมากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ถังสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรส้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชิชา  เจษฎารมย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงญาณิศา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณฐกร  นิลบุตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐชนน  นวลศรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายติณท์ภัทร  เพชรทับ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญชนก  บัวแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีรวีร์  ไกรสร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนัทธมน  สมคะเณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปิติภัทร  บันศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณิกา  รุจิภักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายมุนินทร์  เสือทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรมย์รัมภา  นาคกลัด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิสุทธิ์พนา  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นสนิท โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสุทธิรักษ์  อักษรานุชาต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิชาดา  รัศมีพัฒนากูล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หนูจันทร์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนวุฒิ  โสมเพ็ชร์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธีมาพร  จันทร์หอม โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปียภัส  ช่างเรือ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพงค์พล  ทองเต็ม โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพกานต์  ใจห้าว โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวิภาวี  พรหมคีรี โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  สุขแสน โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอัจฉราพร  ฆังรัตน์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชโยดม  สมพรหม โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายณภัทร  ใจรังษี โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงบรรณวัลลิ์  ใจสบาย โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพชรพรรณ  รอดทัพ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงจิราพัชร  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชยางกูร  สมพรหม โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงญาณิศา  เวชสุนทร โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวทองเกื้อ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเบญญาภา  มีชัย โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ปราง โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริกัญญา  มีเมือง โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอาทิตย์  วรรณอ๊วก โรงเรียนบ้านท่าม่วง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงคุณากร  ถาพรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชฎาภา  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐธิดา  คชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐธีรา  รอดตัว โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัฐวดี  หนูชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายปณชัย  อินทสา โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทวีเมือง โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายเสถียรพงศ์  อรุณเจริญฉาย โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกานต์มณี  ขุนช้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชญานิศา  คีรีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชีแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วจำรัส โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงบุญญิสา  แคล้วภัย โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปิยวัตร  สุขสบาย โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชราภา  แคล้วภัย โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายรพีภัทร  บุญคล่อง โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวีรอร  พรมทิ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศิรสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอัครพล  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ป.4 วิทย์ประถม