รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  อักษรวงศ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตนชัย  นวลศรีทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษกร  ทองมาก โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ปลอดทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจรินทร์พร  คงฉ้ง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจันทกร  ศรีชู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อักษรวงศ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนวัฒน์  อาร์วาตา โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธมกร  ซังเพชรแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายประวัณวิทย์  ปลอดทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรรณพรรษ  คงจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภูริชญา  นุ้ยจินดา โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสุรเชษฐ์  สุขศรี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรนก โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วสังข์ไชย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชนัญธิดา  พลายด้วง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชลธิรา  พรหมเรือง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชวัลนุช  คชฤทธิ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณัฏฐกฤษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณัฐชัย  ทองสม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมุสิก โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัฐพัฒน์  เหมพัฒน์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐริณีย์  มีทองจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงแทนใจ  จงไกรจักร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธวัชชัย  ขุนอักษร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  ซังเพชรแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์แก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์จร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองสีทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเบญญาภา  ประพันธ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปลายรุ้ง  สร้อยรักษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปิยะวดี  สาระวารี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพริมา  ณ นคร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัชระ  ศรุติรัตน์วรกุล โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภูมิภัทร  จิตตรี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงภูริดา  ชูทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรังสิมันต์  สังข์ประดิษฐ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ชูสุข โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์คง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศักย์ศรณ์  สมแพง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองผล โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสีหเดช  นวลปาน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกชพร  แซ่คู โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มันแก้ว โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายฐฺิติวัฒน์  ใจดำ โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงดารินทร์  เนียมสง โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์บุรี โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนัทธวัฒน์  จิตเลขา โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนารีรัตน์  หัดหล๊ะ โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงบัญฑิตา  รัตนะ โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปณิสรา  ขาวสังข์ โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปริมรดา  พ่วงแสง โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปิยนุช  เสนสม โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพรรษิษฐ์  ฺฺปานมา โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพีรพัฒน์  ด้วงสง โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเพชรลดา  บูญเนียม โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุภาวิตา  หนูพริก โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอัมพร  บัวบาน โรงเรียนบ้านขอนหาด ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกิตติธัช  หลักชัย โรงเรียนวัดควนใส ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนภดล  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดควนใส ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัดควนใส ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปรียาภัทร  บ่อน้อย โรงเรียนวัดควนใส ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายป้องปราชญ์  กลิ่นหอม โรงเรียนวัดควนใส ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปิติภัทร  พรหมศรี โรงเรียนวัดควนใส ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสียนทอง โรงเรียนวัดควนใส ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงยอดฉัตร  บุญวงศ์ โรงเรียนวัดควนใส ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนวัดควนใส ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุทธิดา  ลายสาย โรงเรียนวัดควนใส ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอารียา  อรัญพฤกษ์ โรงเรียนวัดบางไทร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกัมปนาท  สำราญรัตน์ โรงเรียนวัดบางไทร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชมพูนุท  พูลสุข โรงเรียนวัดบางไทร ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชุติมา  บุญเกิด โรงเรียนวัดบางไทร ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิซัง โรงเรียนวัดบางไทร ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธัญกร  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดบางไทร ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปารเมศน์  จีนนุ้ย โรงเรียนวัดบางไทร ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรนิษฐา  โกฏิกุล โรงเรียนวัดบางไทร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศุภกานต์  รักดี โรงเรียนวัดบางไทร ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกนตวัฒน์  บุญภักดิ์ โรงเรียนวัดควนเกย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงฐิตารีย์  เทพทอง โรงเรียนวัดควนเกย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐนรี  สุขย้อย โรงเรียนวัดควนเกย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายตั้งปณิธาน  ชูแก้ว โรงเรียนวัดควนเกย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเทพิตา  คงผอม โรงเรียนวัดควนเกย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัทรียา  หนูเอียด โรงเรียนวัดควนเกย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศุกลวัฒน์  บุญภักดิ์ โรงเรียนวัดควนเกย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายศุภกฤต  พินสุวรรณ โรงเรียนวัดควนเกย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐวดี  ขวัญแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภาณุเดช  ดำอ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอธิชา  คงคุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงญาณี  เถาว์เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายแทนคุณ  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอริยพงษ์  ชตาฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเชิดพงษ์  มีศรี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐกรณ์  ศศิสุวรรณ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธนดลณ์  ณ นคร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนบดี  เกตุนิล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรนันท์  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยพูลชู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเปรมณัสม์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วมณี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธีรฎา  หนูช่วย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวีราทร  ทองรักขาว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติพศ  จันปาน โรงเรียนวัดปากตรง ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายจิรานุวัตร  ขันธสร โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรีตรง โรงเรียนวัดปากตรง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพงศกร  คุ้มสุข โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชชาภา  ซ้ายอ่อน โรงเรียนวัดปากตรง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงไพลิน  ผลสุย โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกฤตพล  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเกวลิน  แดงบางดำ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิรัติกาล  ขันธสร โรงเรียนวัดปากตรง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนพร  อินสังข์ โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทพัฒน์ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเชิด โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนชาติ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนภัทร  นุ่นพรหม โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธันยพร  แก้วเชิด โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปกิตตา  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปภัสรา  จอมเเก้ว โรงเรียนวัดปากตรง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพิภิทักษ์  เรืองเดช โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัตติกาล  กำลังเที่ยง โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมสน โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวัชรพล  บุญเชิด โรงเรียนวัดปากตรง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวิภู  จันทร์เกิด โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวิศิษฏ์ชัย  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศิริภัทร  นารีเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสีหนาท  โอคง โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอริสรา  เขียวรอด โรงเรียนวัดปากตรง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพชรพล  ส่งแก้ว โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ป.5 วิทย์ประถม