รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชร  สีตกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพันธวิศ  พลายชุม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภเบศร์  พิริยะพิเศษพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสู่บุญ  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤตวัน  วงศ์เมฆ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกษิดิศ  ดอกกะฐิน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงคัมภีรดา  อรัญฤทธิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายคุณกร  สุรกาหล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณภาภัช  แก้วชนะ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณิชา  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธัญเทพ  หอมชื่น โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปกรณ์ศิษฐิ์  สุภาพ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปิย์รดา  ศรีแผ้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพลากร  ศรีหมอก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงรมิตา  คงกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายรุจิรกร  บุญเวช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวรวุฒิ  หวง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีไวพจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวราวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสุภเวช  บุญจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤติณ  สังข์โชติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนชำนอง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงคณัสนันท์  มวยดี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจิตต์ลาวัณย์  วรรณวิจิตร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิรัชญา  จริตงาม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายชญานนท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชวกร  ระวังวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชวิศ  รุ่งตระการ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณฐกร  ไทยยัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณตะวัน  ผุดผ่อง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐเสฏฐ์  จริตงาม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชานันท์  เกื้อรอด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชารีย์  จิโนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายแดนไตร  ณ น่าน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเตชิต  เสนคง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกฤต  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธนณัฎฐ์  ชุมทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายบวรวิชญ์  อินเกลี้ยง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุณณมาส  รัตนทวี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรรษกร  ปรีชาวัย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพสุกฤษฏิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพัสกร  นิโคลัส ฟงเตน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพาทินธิดา  แซ่ฮ้ำ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คาน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพีรศักดิ์  อักษรนำ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริวัฒน์  ธรรมชาติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูวพัฒน์  บุญชูดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภูษณิศา  จันทร์เมือง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายยศพล  เทพคง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงระพีพรรณ  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลินลาวดี  มีชนะ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวรท  โกมลตรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริสรา  ชูแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศรรวริศ  อ่อนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภชาติ  มณีโชติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภวิชญ์  สารีสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสายทอง  พลนาจร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณจินดา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอัครชา  พลเดช โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอินทัช  คงไพฑูรย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกชกร  สายพือ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์มงคล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกันต์เทพ  ปานทุ่ม โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วชนะ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเขตณคร  กำลังเกื้อ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงคุณัญญา  พลเกษตร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณิชากร  เอียดเกื้อ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเตชินท์  คงไพทูรย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธมลวรรณ  สบเหมาะ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปริยากร  สุขอนันต์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวงศ์วิศาล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภูริณัฐ  อำลอย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายฤชานนท์  สุภากุล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฤทธาพร  หมวดเมือง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวงศกร  คำแหง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรพิชา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศุภณัฐ  อินทรสาร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภิสรา  เพชรทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่อนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิดาภา  จริตงาม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายชินกฤต  ทองคำดี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณฐพัชร  บุญที่สุด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  กิติวินิต โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกฤต  สุขหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนภรณ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายนปก  สืบพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนพิศ  ดำสมาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนิชากร  ทองพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายบุรพล  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปภาภร  สวัสดิสาร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลลอย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปองธรรม  โหราโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายเปรม  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพชรพร  โพธิ์อยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพชรพล  เกิดศรี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตุไตลา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิมลภัส  ดำสมาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภคภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายภัทรพล  พลสอน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรัตนวีร์  พูลเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์รอด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรรษมน  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวนุช โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศิวกฤษฎิ์  เจดีย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โมสิกานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุพิชญา  ทั่วจบ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริสรา  ประมงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกตัญญุตา  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤตกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤติ  สวัสดิสาร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกฤติมา  อนุศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โสระดา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติสัณห์  โสระดา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกีรติกา  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจักรภัทร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฐิติชญา  พุ่มเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธัญญาพืช โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐรดา  ด้วงสง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายตฤณภัทร  เมืองไทย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนัชพร  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธันว์ภัทร  พลเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายบัญชา  ราชกิจจา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปวเรศ  เดชาชุติปาณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปวิตา  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปิยากร  หนูไท โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปุณยภรณ์  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพงศ์ศิริ  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตังตกาญจนา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชญธิดา  มากผล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพิตติธาดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พงศ์ศรีเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยมมา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภคพร  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทรวดี  วาทีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูพิงค์  สินธู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภูษณิศา  ใยโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรภิภรรณ์  กรุณา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวิศรุต  สมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศรันยพงศ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิวกร  ระเห็ดหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสรัลนุช  รัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิตานัน  พรรณรังษ๊ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพัดชา  สุรภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงโสภิตา  ขนุนอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอภินันท์  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอมรเทพ  ขนุนอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอริสรา  สุขขุมเชย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัญญาณี  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกนกกร  สิริชัย โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชลิกา  คงที่ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณฤมล  ฤทธิกาญจน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปิยพัชร์  ปราบราบ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพมลพร  ธราพร โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพรยมล  ธราพร โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพรรณกร  แก้วเกิด โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  โสตทิพย์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกอแก้ว  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัลญรัตน์  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเบญญาภา  นัสฐาน โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสรภพ  จริยพงศ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรรณิการ์  ประชุม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤษธเนศ  พุทธโชติ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกวินทิพย์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษรนำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเข็มมาริน  บัวบาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปราบปราม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายชญพัฒน์  ชนาชน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชลิตา  ทรงทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายซีวิค  ศรีระษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐธัญญา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐยศ  ทองนอก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐวัศ  หนูจันทรืแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณับธาดา  เดชรักษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธนพร  หวานชื่น โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธนพล  ร่มสนุก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธมนวรรร  ชุบัวทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
236 นายพลอยนภา  คงเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  สมทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิลินยา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภคพร  เทพจิตร โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มะนะกุล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายภัทรอินทร์  คงขำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงรริสรา  บุญยืน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงลักษมน  กิจงาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายวรวรรธน์  เดชรักษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวรวุฒ  เดชโชชัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศรัญรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศศิพิมล  นาคพล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศิรวิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศุภมาส  ชนะคช โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายสวภัทร  ไทยยัง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายสุธีกานต์  อินทร์สังข์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอณัติญา  ชนาชน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอดิศร  เชื้อนุช โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอินธิรา  อักษรนำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงไอรวริณ  ภาโสภะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  เกตุประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณชพล  จริตงาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทิพรดา  ชาวนาดอน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ราษฎร โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็งนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปุณณภา  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพงศธร  แวววรรณจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิจิตรตรา  เพชรศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมลนาฏ  สมาธิ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพีรพล  ทองพุน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรสจนา  รัตนคช โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรรธนะ  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอภิวัฒน์  ในเพชร โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วใหม่ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกรวรรณ  คงอุป โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงขนิษฐา  พิบูลย์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเขมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงญาริณดา  สุวรรณชาติ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายฑีฑายุ  หมินหมัน โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐรินีย์  รักษาสัตย์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปริยากรณ์  อัษฎรกาญจน์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพลวัฒน์  อินทรสาร โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รายระยับ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายวันทยา  ช่วยทุกข์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวีณา  อเล็กซานดร้า โซลลิ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสุรวิทย์ชัย  ศิลปรัศมี โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอชิระ  เสืออินโท โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายกรภัทร์  สงสวัสดิ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกวิสรา  คงเสน โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญณัช  สุดใจ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจักรกฤษณ์  เนียนเพ็ชร์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิรเมธ  สุดถนอม โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิรัฐต์กุล  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวเนี้ยว โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชัญญานุช  หยูทอง โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐกมล  ชูใจ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐดนัย  พิทักษ์ธนาพงษ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐภัทร  คงช่วย โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สุดใจ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงทัศนพร  คงสงค์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศรี โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปริมสุริยา  มีด้วง โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปิยังกูร  สวนกูล โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปุณญาภัทรสิรี  แสงทอง โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปุรเชษฐ์  จิตสมพงศ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชญา  บุญพูล โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทปัญญ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์ปรุง โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวงศธร  ไกรนรา โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศูภิสรา  สุหรี โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุวิชาดา  ถาวรสาร โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงหฤทกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงหฤษฎา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอภิณัติ  วิวัฒน์วุฒิวงศ์ โรงเรียนเเสงทองวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชินภัทร  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนบ้านควน ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายวชิรวิทย์  ราชบุรี โรงเรียนบ้านควน ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนันทัชพร  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านควน ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปานวิเชียร โรงเรียนบ้านควน ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐพงศ์  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองสาย ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงขนิษฐา  นบนอบ โรงเรียนบ้านคลองสาย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพงศกร  เจริญอักษร โรงเรียนบ้านคลองสาย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทัศณีย์  กากแก้ว โรงเรียนวัดวังขรี ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธีร์ธวัช  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดวังขรี ป.6 วิทย์ประถม