รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ช่างการ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงธัญชนก  อบกลิ่น โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกชมน  วันนิยม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติธี  ขุนแกล้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพูน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์สิริ  รัตโนภาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกิดสมกาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิ่งบุปผกาญจน์  กรรชนะกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคมเกล้า  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ผ่องการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจัสมิล  ภักดีวานิช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิระเดช  พุทธสุภะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรายุ  ทองอ่อน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนาภา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุติกานต์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายญาณพัฒน์  ขบวนสาร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณิศา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายฐานภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฑิตฐิตา  น้ำรอบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณ ญาดา  เพชรา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณฐพร  จิตติศักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณดี  อุยยานนวาระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐภัทร  นนทแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐมน  จันทร์ดำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายทิวากร  โมราศิลป์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  ความสำราญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกานต์  เป็นเจนจบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนภัทร  จีนด้วง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนัญชนก  สกุลแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คำปล้อง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรวิทย์  สุขบางนบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนัฐวรี  สังข์ทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายบุญญพัฒน์  บัวจัทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาติโรจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปณิดา  มูลี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  รัฐแฉล้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเปมิกา  ชาติโรจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงไปรยา  ชาติโรจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพงศกร  บุญชูช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนสมัคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชรกัณย์  ขาวสะอาดไพศาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชามญช์  เนาวนนท์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพา  อินทร์ดำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิยดา  รัตโนภาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิรุฬห์กานต์  สุภาพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  บัวเผียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายภีม  สุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภูริชญา  ชูพรหม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายมิทเชล  จิระวัฒนพลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนรักสงบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายวชิรวิทย์  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิภัสสร  ชูช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุนยานัย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสพิชญา  พูนภิญโญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสิรวิชญ์  อมรสถิตย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายอชิตะ  อิวิโส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอนันตญา  แซ่เล้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอัยย์สิตา  ขวัญปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศักดิ์เศรษฐ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักกระหรัด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายกิตติศักดิ์  กลิ่นนคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายเกียรติคุณ  เเซ่เจน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวจิตติมา  ยอดบางไทร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายชยพัทธ์  ติณณ์ติวากร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชัญญานุช  หมิเเหละหมัน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายประทีป โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชุมศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่ประไพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐพนธ์  เถามณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายณัฐพล  นวลเกื้อ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายณัฐพัชร์  พัฒนกิจจำรูญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายทรงยศ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกฤต  พลภักดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายธเนศพล  สุววรรทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธีรภัทร  สีเเสง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนครินทร์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปฏิญญภา  สังวระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงประมาภรณ์  พันชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวปรางทิพย์  เรืองหิรัญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปัญญาพร  จรุงวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นายปัณณวัฒน์  ศรีสุวรรรวิเชียร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวปัทมา  สุขบางนบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายพรภวิษย์  คำมณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวพริมา  อมรเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายพฤนรรถ  กองทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพวงเพ็ชร​  ยอดบางไทร​ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายภัทรดนัย  นุ่นชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภาสินี  เเก้วโสภาค โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภูรินาท  จรุงวาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายวรกานต์  ชัยเดช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาววรรณวนัช  ชูเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรัมพร  นบน้ำรอบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาววราณี  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาววิชญดา  ศรีวงศ์เเวว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายวิชญ์พล  อาการักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายวีระชัย  ศรีณรงค์ศิริ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศศิกานต์  โชครักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศิวกร​  เเต้มเติม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสิปปกร  วิทูลไชย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสิริปรียา  เเกัวจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวอริสรา  คีรีโชติ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกชกร  คงไข่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกฐินันท์  สิงห์มณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกพร  ชูพริก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราชณ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤติน  พาสกล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพลบาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัณญภัทร  ใจสะอาด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกัณฐพันธ์  ดาบเงิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกวรินทร์  กลิ่นนคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงแก้วกิตติยา  วรภักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงขวัญณชพัฒน์  ศรีภักดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเขมณัฐ  บัวอ่อน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิตติพัฒน์  กิจวิจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิตรงดี  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิรโชติ  นาคปรางค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรภัทร  ขานทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายฉันทวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชญานิน  มนัสชัยวรกุล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชัญญา  วุฒิมานพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัยทัต  เพิ่ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชาลิสา  บุญโอภาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณลอยล่อง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเชษฐไชย  บัวผัน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฐานิตา  สังศัพบันธุ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายฐาปนวัฒน์  ขนาบแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปลอดแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญวรรณา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฑิมพิกา  ชูไชย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฑีฆายุ  นุ่นช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณชนก  คงดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณฐนน  บุญใส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณฐภัทร  จันทวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ช่วยชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เลื่อน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรชนะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐดนัย  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋งอุบล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐนรี  ชูน้อย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ่งพิมาย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐริกา  ภักดีแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ชวงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเดชภณ  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายติณห์  บุญเต็ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงทักษิอร  คงเรือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนมน  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนวินท์  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนัท  ช่วยวงศา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนากร  เกษรสมพร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธราเทพ  คงแหล่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มณีโชติธนนันท์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชื่นชม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชิ้นพงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธาญาธิป  สร้อยสุนทร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีทัต  มีบุญมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีร์กวิน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรภัทร  คชินทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนประพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรภัทร  อินทรจงจิต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภสร  ความสำราญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนรวัฒน์  คงศรีทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันธิชา  นาคแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ช่างสาร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญสิตา  เกิดสมบัติ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญจพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปภัสฐนันท์  นามตาปี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปภาวิน  ปล้องเกิด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปัทมพร  ร่าเหม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปิยอร  ทัศนโกวิท โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุณิกา  ทัศนโกวิท โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเปมมิกา  ทองอุ่น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพงศกร  จันทร์เลื่อน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพงศกร  บินขุนทด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรรณทิพย์  นาควารี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพลวรรธน์  สร้อยมาลี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพลอยชมพู  นินทะผล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีสอาด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรี  พูลทวี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  สุวรรณสังข์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพิพัฒน์  บุญศรีพัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์พชญา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพีรพงษ์  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพีรพ้ฒน์  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฟาริดา  วงศ์สิงห์พันธ์ุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภรัณยู  วิทยาเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัคจิณ  มณีฉันท์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทราวุธ  บุญมา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภานุพงศ์  ทศพร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภีมวัจน์  ศรีนุ่น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูมินันท์  หนูแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภูมิพัฒน์  คชเดช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูริชญา  ยีโหนด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภูริตา  ภิญโญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูสิทธิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมิ่งกมล  จันทวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเมธาวินี  เพ็ญทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัฐนันท์  แก้วสองเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัฐภูมิ  กลับอำไพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายราชรัฐ  รักราษฎร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฤทธวรรษ  อนุฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวรภัทร  สมนิยาม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรินทร์ทร  เภรีพล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวัชระพงศ์  องอาจ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศิกาญจน์  มุขวัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศิทธิศักดิ์  เฉลิมภูษิตารักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศิริประภา  แผ้วพาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศุทธินี  บุญล้อม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศุภกฤต  จำรัสฉาย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสงกรานต์  มหรรณพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสริญธร  ศรแผลง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสิรวิชญ์  โสภณวุฒิไกร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุธารส  ทัพเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธิดา  ส่งกลับ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสุวรรณเพชร  ม่วงรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่วยเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สว่างรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอนุชนา  จิตแป้น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิวุฒิ  บุญรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอมรรัตน์  เชี่ยวชูพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอรรถพล  สายทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอริศรา  พรหมจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอัครพล  แดงบรรจง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัจฉราพร  ส่งแสง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัจริยา  บุญละออ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัญชิสา  อุไรกิจ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงไอรัตน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกาญจนพัศ  สุขขี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายแผ่นดิน  พงษ์สุธรรม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายราชราม  ธีทัต ยาดอร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายวุฒิภัทร  พันธ์ุอุไร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอรณิช  หวังธนอนุรักษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายกอกฤษ  เจริญศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเกริกเกล้า  กำจัดภัย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนงนภัส  สินเจริญรุ่ง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายบราซิล  แขกพงค์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพีรดา  ธนาสุนทร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฟ้าใส  พูลแก้ว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศุภิสรา  วังฉาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองขาว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอัคคัญญ์พริมา  กฤษฎาณัจโภคิน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจันทราธิณี  เอกบุตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภัค  เพ็ญนุกูล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปณิศา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกชณัฐท์  วิเชียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายกันตินันท์  หวานนวล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายขวัญชนก  แทบทับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายขวัญชัย  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายจิตพิสุทธิ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายจิรเดช  แต้มเติม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายจิรัฎฐ์  โครตพันธุ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายชยพัทธ์  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชริษา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายฌานิศ  ประจง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงญาณิศา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายณ ปราช  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณภัทร  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณฤภัทร  อุ้ยสั้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐกรณ์  เส้งส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐวรา  ยอดระบำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  กลับกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงทัศนนันท์  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายนนท์ณัฎฐ์  พงศ์ถาวรวราเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายนิซอลมุดดีน  ศาสนาภาพ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายนิติธร  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายนิติพัฒน์  เพชรสุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเบญจสิริ  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายปภังกร  รจนาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปวันศิริ  นาคะสูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปาณิกา  จุลเลศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปาณิสรา  จุลวิทยาการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปาณิสา  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปุณยนุช  หุพาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพอเพียง  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายพิรชัย  เตืนนจิตเสรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพีรวิชญ์  คงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภวรันชน์  ชัยพัฒน์วงศกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงมนสิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเยาวเรศ  คงแหล่ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวรวลัญช์  ส่องเมือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายศุภกร  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศุภจิรา  ประจง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุวภัทร  กลับกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอชิตพล  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอรชพร  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอาคิรา  นุชเกษม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกรชนก  กาญจน์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  จิตรเอื้อกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติภพ  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิรปรียา  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิรภัทร  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชฎาเพชร  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายญานภัทร  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงฐานนันท์  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐานิดา  มากสาขา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณดี  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณธัช  บุญอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ภู่รัตนมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฎฐ์ชวัล  ตันติอินธิพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐนิชา  แววศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณิชานันท์  สมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณุภาวี  ยอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงดลธร  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงทักษพร  พลายชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนพร  ปักเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธนัญชดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนาเทพ  อุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธยาน์  เสพย์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธัชธรรม  หยิกซ้าย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญญภัค  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธีธัช  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธีรนาฎ  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนนท์ณัฏฐ์  พงศ์วราเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนภัทร  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนราวิชญ์  กตัญญู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปณวรรต  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปภังกร  เลิศนาคร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปรัชญกรณ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปองขวัญ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปองคุณ  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปัญญ  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปัณ  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปัณณทัต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปัณธวัชร  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปาณนาถ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปานสายบัว  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปุณยนุช  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพงศพัศ  มากชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพงษ์พิชญ์  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพธนภัส  กาญจนอารี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพริษฐ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพอเพียง  เอียดไสย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัชรนันท์  ผลรัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นแป้น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิชญา  เกิดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิชญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์ภิษา  เอกธรรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลจรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิสชา  ทัพนันตกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงไพรวารินทร์  ศรีอารัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภคพร  สุขสมพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภฑิล  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัณฑิลา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภาวี กำภู  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายมูฮัมมัดอาลี  สุดวิไล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรัตนสินี  เชี่ยววิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรินลดา  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงลภัสรดา  ไทยหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวรกานต์  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวสวัตติ์  อักษรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศรันยพงศ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิรดา  สมภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศีรัดเกล้า  วงศ์ประไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศุภณัฏ  ช่อเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพฤกษ์ขจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศุภษร  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสิกขิมา  ชาติกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสินทรัพย์  เถาจู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุชาวดี  มีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุพิชญาย์  เงินพรหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  สุภาแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอนัญญา  เอียดสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอรรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอริสา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอัจฉริยา  อมรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกวิน  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกษิดิ์เดช  จุลแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจษฎารมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายชิติสรรค์  การะเวช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชุติวัต  สบเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐกฤษ  ทัดระเบียบ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐณิชา  สระบัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายทยากร  พิทัก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายแทนพิสิฎฐ์  ซิ้วเยว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปนัสยา  ไชยพร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายปานณไชญ์  หิ้นจิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปุณิกา  นุราภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงภคพร  โรจน์โมสิก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศิวกร  ลักษณะสว่างวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายสงกรานต์  พุ่มมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายอนนตกฤต  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอัลแอบบาซ  ฮะมะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกานต์สิรี  ปวิธวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจิรัชยา  ถึงแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนันธร  สร้อยรัก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงญาณิสาห์  หนูพุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐศักเรนทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณิชกมล  พิศพรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายเตชินท์  วรรณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนพัทธ์  แพวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญรดี  ปานเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนิภาพร  ชุมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปฏิพล  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปุญญิสา  ทรัพย์แต่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพงศภัค  เนินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพรพิภัทร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พนัสนอก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภาวิกา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรพีภัทร  พันธุ์สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรรณพรรธศ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรวรรษา  หอมขาว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศราไชย์  ฐานะวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสุพีรพัฒน์  สุจิวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรจิรา  รื่นสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฮานาน  ศิริพัธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเกตุนภัส  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายจิรัฏฐ์  อิวิโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายณฐกร  สุกใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณิชาภา  เอียดทองใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธัชธรรม  ธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายบัญญพนต์  แก้วนุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายปัณณทัต  ช่วยสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายวิศวัฒน์  สินทบทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายอภิวิชญ์  ลลิตธเนศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายญาณภัทร  อุ่นประเดิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปวริศ  เพ็ชรไทยพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงยุริษา  สุขแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกมลพร  อักษรนิตย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตันติธนปัญญา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงชนาภัทร  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปภังกร  เวชพราหมณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนมาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิระดา  สุวรรณอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธีรภัทร  สีเเสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายคณพัชญ์  โปณะทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนาภา  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงทองไพรำ  พันธุ์สนิท โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธันยกานต์  ระกำทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรกาญจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปิยะกมล  ศรียา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพชร  ถาวรสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรอัคริมาษ์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสุพลพัฒน์  สุจิวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม