รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรณิชา  มะโนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวินท์  นงค์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญพัชร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมิกา  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรภัทร  ตลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายฉัตรดนัย  จำนงนิจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชัญญานุช  ได้พร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ด่านเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันทยา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐนรี  ชูอิฐ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐวรา  แสนลา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวุฒิ  สนิทชอบ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐวุฒิ  สียางนอก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายตันติกร  นันมา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนภสร  สุขประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนัทที  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบงกช  บัววงกรด โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปุญญตา  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปุณยนุช  แทนผักแว่น โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรรษชลธร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพัชรพล  บุดดา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพีชญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพุทธินันต์  ด้วงฉีด โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายภูรี  แขกพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเมธปิยา  พิมพ์โพธิกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายเมธสิทธิ์  เชื้อช้าง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายยศกร  สมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรวิกานต์  ทรัพย์สำราญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรินลดา  พิณพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงลักขณา  ชีหรั่ง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรกานต์  ทองจันทึก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวริษฐา  กลึงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวิภาดา  ยุทธอาสา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวีรภัทร์  พันธุ์ศรีนคร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศรุตา  เนื้อนา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสิรัชชา  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุวรินทร์  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเสกสรรค์  มงคล โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอดิเทพ  แสนมี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอนัญยา  แถลงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกรกัญญา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกรชวัล  พูนขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤติกร  เสรีจุฑาชัย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกฤติยา  ยอดนา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกวีวัฒน์  แทนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ดวงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกันต์ธีร์  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิตติวัฒน์  บุญปรุง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เนตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายคณพศ  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายคณิศร  แสนหว้า โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรภัทร  กุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฉัตรนภา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนิกานต์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงโชติกา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐภัทร  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณิชชานันท์  ฟุ้งพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงตีรณา  กัลยาณรุจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนัดดา  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หมั่นสาน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธัญธรณ์  ศรีลาวรรณ์ธณา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนัทธิชา  ชินสุข โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปัณณทัต  เทพกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปุญญิศา  จงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฉลองเดช โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญา  คุณสาร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภรณี  สังคหานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภัทรธิดา  กุ้งมะเริง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภิรญา  เสรีจุฑาชัย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงยองจิน  จอง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายรัตนศักดิ์  พลายพลึก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศิริลดา  หมั่นนา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุชาดา  แสนเจ็ก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสุรเดช  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอภิชญา  สินค้า โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชยางกูร  กองเพชร โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐรพี  วุฒิพุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธเนศ  อุดชา โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปาริฉัตร  จริงพิมาย โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ปั้นมา โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัชนิดา  บูรวัตร โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุมลรัตน์  มุกสิกพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกมลพรรณ  ทองโคกกรวด โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกรวิชญ์  กองแก้ม โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โคตรดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณิชาภัทร  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเดชตระการ  บังทองหลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนวิน  สิทธิหงษ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนนทกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนันทพร  คำมี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนิพัทธ์  เข็มสี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปณชัย  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปิยวัฒน์  เหลาสา โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงศกรณ์  จูสอน โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพีระพจน์  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรนุช  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิทธิโชค  มะธิตะถัง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม